Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
020
Tôi cho quần áo vào máy giặt. I am putting the laundry in the washing machine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.
021
Có cần tôi thái hành tây không? Shall I cut the onions? Soll ich die Zwiebeln schneiden?
021
Có cần tôi rửa rau không? Shall I rinse the lettuce? Soll ich den Salat waschen?
025
Tôi đã quên cái đó mất rồi. I’ve forgotten it. Ich habe das vergessen.
026
Bạn không mang theo điện thoại di động sao? Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? Hast du kein Handy bei dir?
026
Lần sau nhớ mang theo một cái ô / dù! Take an umbrella with you next time! Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit!
030
Bạn có thể gọi người đến để sửa không? Can you get it repaired? Können Sie das reparieren lassen?
031
Tôi cần con dao. I’m missing a knife. Mir fehlt ein Messer.
036
Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7.00 giờ được không? Could you please wake me up at 7 o’clock? Würden Sie mich bitte um 7.00 Uhr wecken?
040
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
040
Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Drive me to my hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel.
040
Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. Drive me to the beach. Fahren Sie mich zum Strand.
041
Bạn thay bánh xe được không? Can you change the tyre / tire (am.)? Können Sie das Rad wechseln?
049
Bạn muốn mang theo ô / dù không? Do you want to take an umbrella? Willst du einen Regenschirm mitnehmen?
049
Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.
056
Chúng tôi gói lại thành quà tặng. We’ll gift wrap it. Wir packen sie als Geschenk ein.
065
Tôi có một con dao, một cái dĩa và một cái thìa. I have a knife, a fork and a spoon. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel.
069
Anh ấy đã quên kính của anh ấy. He has forgotten his glasses. Er hat seine Brille vergessen.
069
Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. He has lost his passport. Er hat seinen Pass verloren.
074
Tôi phải gửi lá thư. I must post the letter. Ich muss den Brief verschicken.
076
Bạn giặt quần được không? Can you clean the pants / trousers? Können Sie die Hose reinigen?
076
Bạn đưa bật lửa cho tôi được không? Do you have a light? Können Sie mir Feuer geben?
078
Họ đã lỡ chuyến tàu hỏa. They missed the train. Sie haben den Zug verpasst.
078
Họ đã không đến, bởi vì họ đã bị lỡ tàu. They didn’t come because they missed the train. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben.
084
Tôi đã phải tắt đài. I had to switch off the radio. Ich musste das Radio ausschalten.
085
Tôi đã kể hết câu chuyện. I narrated the whole story. Ich habe die ganze Geschichte erzählt.
085
Tôi đã ăn tất cả đồ ăn rồi. I ate all the food. Ich habe das ganze Essen gegessen.
086
Tôi viết cái này – tôi đã viết cái này. I write that – I wrote that. Ich schreibe das – ich habe das geschrieben.
086
Tôi lấy cái này – tôi đã lấy cái này. I’ll get it – I got it. Ich hole das – ich habe das geholt.
086
Tôi mang cái này – tôi đã mang cái này. I’ll bring that – I brought that. Ich bringe das – ich habe das gebracht.
086
Tôi mua cái này – tôi đã mua cái này. I’ll buy that – I bought that. Ich kaufe das – ich habe das gekauft.
090
Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa? Were you allowed to take the dog into the hotel? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen?
096
Hãy sửa chữa lại mái nhà, trước khi mùa đông bắt đầu. Repair the roof before the winter begins. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
门把儿, 门柄 ménbǎr, ménbǐng Türklinke
门把儿 ménbǎr Türgriff
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * ba3 bunch (Nf) Zählwort für etwas mit einem Griff +
A + * * ba3 (function word) (P) Präposition (zeigt den Einfluß auf etwas oder wie auf etwas eingwirkt wird) +
C + * * ba3 hold/ grasp/ control (VA)(VC) halten, fassen, kontrollieren +
C 把握 + * * ba3wo4 grasp/ hold/ certainty/ assurance halten, erfassen, Gewißheit +
D 投機倒把 + * * tou2ji1 dao3ba3 engage in speculation and profiteering Spekulation, spekulieren +
D 把柄 + * * ba3bing3 handhold Griff, Henkel,Handhabe +
D 把關 + * * ba3 guan1 hold the pass einen (berg)Paß bewachen, kontrollieren,nachprüfen +
D 把手 + * * ba3shou3 knob Griff,Henkel, Hebel, Lenker +
D 把戲 + * * ba3xi4 acrobatics/ jugglery 1.Akrobatik 2. Trick, Intrige +
Oxford3000Ten
We hung her portrait above the fireplace.
Wir haben ihr Porträt über dem Kamin aufgehängt.
Colgamos su retrato sobre la chimenea.
Nous avons accroché son portrait au-dessus de la cheminée.

Pendurámos seu retrato acima da lareira.
เราแขวนภาพของเธอเหนือเตาผิง
Chúng tôi treo bức chân dung của cô ấy lên trên lò sưởi.
我们把她的肖像挂在壁炉上面。
我們把她的肖像掛在壁爐上面
He moved the table aside.
Er schob den Tisch zur Seite.
Él movió la mesa a un lado.
Il a déplacé la table de côté.

Ele moveu a mesa de lado.
เขาย้ายโต๊ะไปข้างๆ
Anh đưa bàn sang một bên.
他把桌子挪到一边。
他把桌子挪到一邊。
I associate this holiday with many beautiful memories.
Ich verbinde diesen Urlaub mit vielen schönen Erinnerungen.
Asociaré estas vacaciones con muchos hermosos recuerdos.
J'associe cette fête avec beaucoup de beaux souvenirs.

Associo este feriado com muitas memórias bonitas.
ฉันเชื่อมโยงวันหยุดนี้กับความทรงจำที่สวยงามมากมาย
Tôi kết hợp kỳ nghỉ này với nhiều kỷ niệm đẹp.
我把这个假期与许多美好的回忆联系起来
我把這個假期與許多美好的回憶聯繫起來
He left his wallet on the bench.
Er ließ seine Brieftasche auf der Bank liegen.
Dejó su billetera en el banco.
Il a laissé son portefeuille sur le banc.

Ele deixou sua carteira no banco.
เขาทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้บนม้านั่ง
Anh ta bỏ ví của mình lên băng ghế dự bị.
他把钱包放在板凳上。
他把錢包放在板凳上。
After our picnic, we put the litter in the bin.
Nach dem Picknick legen wir den Müll in den Müll.
Después de nuestro picnic, ponemos la basura en el contenedor.
Après notre pique-nique, nous mettons la litière dans la poubelle.

Após o nosso piquenique, colocamos a ninhada na lixeira.
หลังจากปิกนิกของเราเราใส่ขยะในถัง
Sau bữa ăn ngoài trời của chúng tôi, chúng tôi đưa rác vào thùng rác.
我们野餐后,我们把垃圾放在垃圾桶里。
我們野餐後,我們把垃圾放在垃圾桶裡。
He put the blame on me.
Er hat mir die Schuld gegeben.
Él me echó la culpa a mí.
Il a mis le blâme sur moi.

Ele me culpou.
เขาวางโทษฉัน
Anh ấy đổ lỗi cho tôi.
他把责任归咎于我。
他把責任歸咎於我。
She pressed the child against her breast.
Sie drückte das Kind an ihre Brust.
Presionó al niño contra su pecho.
Elle pressa l'enfant contre sa poitrine.

Ela pressionou a criança contra o peito dela.
เธอกดเด็กกับเต้านมของเธอ
Cô ép đứa trẻ vào vú của cô.
她把孩子压在她的乳房上。
她把孩子壓在她的乳房上。
She dyed her hair brown.
Sie färbte ihre Haare braun.
Se tiñó el pelo de marrón.
Elle a teint ses cheveux en brun.

Ela tingiu os cabelos castanhos.
เธอย้อมผมสีน้ำตาลของเธอ
Cô nhuộm tóc nâu.
她把头发染成棕色。
她把頭髮染成棕色。
I need to buy a new toothbrush.
Ich muss eine neue Zahnbürste kaufen.
Necesito comprar un nuevo cepillo de dientes.
Je dois acheter une nouvelle brosse à dents.

Preciso comprar uma nova escova de dentes.
ฉันต้องซื้อแปรงสีฟันใหม่
Tôi cần mua bàn chải đánh răng mới.
我需要买一把新的牙刷。
我需要買一把新的牙刷。
She handed me a mop and a bucket of water.
Sie reichte mir einen Mopp und einen Eimer Wasser.
Ella me pasó una fregona y un balde de agua.
Elle m'a tendu une serpillère et un seau d'eau.

Ela me entregou uma esfregona e um balde de água.
เธอส่งฉันซับและถังน้ำ
Cô đưa cho tôi một chiếc xốp và một cái xô nước.
她递给我一个拖把和一桶水。
她遞給我一個拖把和一桶水。
My grandfather died last year, and we buried him at the graveyard.
Mein Großvater ist letztes Jahr gestorben, und wir haben ihn auf dem Friedhof begraben.
Mi abuelo murió el año pasado y lo enterramos en el cementerio.
Mon grand-père est mort l'année dernière et nous l'avons enterré au cimetière.

Meu avô morreu no ano passado, e nós o enterramos no cemitério.
คุณปู่ของฉันเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วและเราฝังศพเขาไว้ที่สุสาน
Ông tôi qua đời vào năm ngoái, và chúng tôi chôn ông ta ở nghĩa trang.
我的祖父去年去世了,我们把他埋葬在坟墓场。
我的祖父去年去世了,我們把他埋葬在墳墓場。
He keeps his spices in a cabinet in the kitchen.
Er hält seine Gewürze in einem Schrank in der Küche.
Él mantiene sus especias en un armario en la cocina.
Il garde ses épices dans une armoire dans la cuisine.

Ele mantém suas especiarias em um armário na cozinha.
เขาเก็บเครื่องเทศไว้ในตู้ในห้องครัว
Anh ta giữ gia vị trong tủ trong nhà bếp.
他把香料放在厨房的橱柜里。
他把香料放在廚房的櫥櫃裡。
She threw her coat carelessly onto the chair.
Sie warf ihren Mantel sorglos auf den Stuhl.
Ella arrojó su abrigo descuidadamente sobre la silla.
Elle jeta négligemment son manteau sur la chaise.

Ela jogou o casaco sem cuidado na cadeira.
เธอโยนเสื้อคลุมของเธอลงบนเก้าอี้อย่างไม่ระมัดระวัง
Cô ném một cách vô cớ áo lên ghế.
她不小心把衣服扔到椅子上。
她不小心把衣服扔到椅子上。
I spend my summers in a little cottage by the sea.
Ich verbringe meine Sommer in einem kleinen Häuschen am Meer.
Paso mis veranos en una pequeña cabaña junto al mar.
Je passe mes étés dans un petit chalet au bord de la mer.

Passo meus verões em uma pequena casa junto ao mar.
ฉันใช้ฤดูร้อนของฉันในกระท่อมเล็ก ๆ ริมทะเล
Tôi dành mùa hè của mình trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển.
我把我的夏天花在海边的小屋里。
我把我的夏天花在海邊的小屋裡。
I take my rubbish home and never litter the countryside.
Ich nehme meinen Müll mit nach Hause und verschmutze nie die Landschaft.
Llevo mi basura a casa y nunca suelo el campo.
Je ramène mes ordures à la maison et je ne jette jamais de déchets dans la campagne.

Pego minha casa de lixo e nunca despojo o campo.
ฉันใช้บ้านขยะของฉันและไม่เคยทิ้งขยะในชนบท
Tôi lấy nhà rác của tôi và không bao giờ xả rác nông thôn.
我把我的垃圾带回家,永远不会乱扔农村。
我把我的垃圾帶回家,永遠不會亂扔農村。
I cut the meat into cubes.
Ich schneide das Fleisch in Würfel.
Corté la carne en cubos.
Je coupe la viande en cubes.

Cortei a carne em cubos.
ฉันตัดเนื้อเป็นก้อน
Tôi cắt thịt thành hình khối.
我把肉切成立方体。
我把肉切成立方體。
I used a large shovel to dig a deep hole.
Ich benutzte eine große Schaufel, um ein tiefes Loch zu graben.
Usé una pala grande para cavar un agujero profundo.
J'ai utilisé une grande pelle pour creuser un trou profond.

Usei uma grande pá para cavar um buraco profundo.
ฉันใช้พลั่วขนาดใหญ่เพื่อขุดหลุมลึก
Tôi đã sử dụng một chiếc xẻng lớn để đào một lỗ sâu.
我用一把大铲挖了一个深洞。
我用一把大鏟挖了一個深洞。
I lay all my books on the desk before studying.
Ich lege alle meine Bücher auf den Schreibtisch, bevor ich lerne.
Dejo todos mis libros en el escritorio antes de estudiar.
Je pose tous mes livres sur le bureau avant d'étudier.

Coloco todos os meus livros na mesa antes de estudar.
ฉันวางหนังสือทั้งหมดไว้บนโต๊ะก่อนที่จะเรียน
Tôi đặt tất cả sách lên bàn trước khi học.
在学习之前,我把所有的书放在桌子上。
在學習之前,我把所有的書放在桌子上。
I divided the cake into four portions.
Ich teilte den Kuchen in vier Teile auf.
Dividí el pastel en cuatro porciones.
J'ai divisé le gâteau en quatre portions.

Eu dividi o bolo em quatro porções.
ฉันแบ่งเค้กออกเป็นสี่ส่วน
Tôi chia bánh thành bốn phần.
我把蛋糕分成四份。
我把蛋糕分成四份。
I keep my socks in the top drawer.
Ich halte meine Socken in der obersten Schublade.
Guardo mis calcetines en el cajón superior.
Je garde mes chaussettes dans le tiroir du haut.

Mantenho minhas meias na gaveta superior.
ฉันเก็บถุงเท้าไว้ในลิ้นชักด้านบน
Tôi giữ tất của tôi trong ngăn kéo hàng đầu.
我把袜子放在最上面的抽屉里。
我把襪子放在最上面的抽屜裡。
You should not expose your skin to the sun for too long.
Sie sollten Ihre Haut nicht zu lange der Sonne aussetzen.
No debes exponer tu piel al sol por mucho tiempo.
Vous ne devriez pas exposer votre peau au soleil pendant trop longtemps.

Você não deve expor sua pele ao sol por muito tempo.
คุณไม่ควรให้ผิวของคุณแดดนานเกินไป
Bạn không nên để da của bạn lên mặt trời quá lâu.
你不应该把皮肤暴露在太阳下太久。
你不應該把皮膚暴露在太陽下太久。
She dropped her bags on the floor.
Sie ließ ihre Taschen auf den Boden fallen.
Ella dejó caer sus bolsas en el piso.
Elle a laissé tomber ses sacs sur le sol.

Ela deixou cair as malas no chão.
เธอทิ้งกระเป๋าลงบนพื้น
Cô ấy bỏ túi xuống sàn.
她把手提包丢在地上。
她把手提包丟在地上。
I dipped my foot into the water.
Ich tauchte meinen Fuß ins Wasser.
Metí mi pie en el agua.
J'ai trempé mon pied dans l'eau.

Eu mergulhei meu pé na água.
ฉันจุ่มเท้าลงไปในน้ำ
Tôi nhúng chân vào trong nước.
我把脚浸入水中。
我把腳浸入水中。
The potter took the clay and formed it into a flower pot.
Der Töpfer nahm den Ton und formte ihn zu einem Blumentopf.
El alfarero tomó la arcilla y la formó en una maceta.
Le potier a pris l'argile et l'a formé dans un pot de fleur.

O oleiro tomou a argila e formou-a em uma panela.
พอตเตอร์หยิบดินเหนียวและใส่มันลงในกระถางดอกไม้
Người thợ gốm lấy đất sét lên và đặt nó vào nồi hoa.
陶匠把粘土制成一个花盆。
陶匠把粘土製成一個花盆。
He spends all his spare time with his girlfriend.
Er verbringt seine ganze Freizeit mit seiner Freundin.
Él pasa todo su tiempo libre con su novia.
Il passe tout son temps libre avec sa petite amie.

Ele gasta todo o seu tempo livre com sua namorada.
เขาใช้เวลาว่างทั้งหมดกับแฟนของเขา
Anh ấy dành tất cả thời gian rỗi của mình với bạn gái.
他把所有的空闲时间都花在了女友身上。
他把所有的空閒時間都花在了女友身上。
He asked me to give him the book.
Er bat mich, ihm das Buch zu geben.
Él me pidió que le diera el libro.
Il m'a demandé de lui donner le livre.

Ele me pediu para lhe dar o livro.
เขาขอให้ฉันมอบหนังสือให้เขา
Anh ấy yêu cầu tôi đưa cho anh ta quyển sách.
他让我把书给他。
他讓我把書給他。
She poured milk into the glass.
Sie goss Milch in das Glas.
Ella vertió leche en el vaso.
Elle a versé du lait dans le verre.

Ela jogou leite no copo.
เธอเทนมลงในแก้ว
Cô đổ sữa vào ly.
她把牛奶倒入玻璃杯里。
她把牛奶倒入玻璃杯裡。
I grabbed the rope and pulled myself up.
Ich packte das Seil und zog mich hoch.
Agarré la cuerda y me levanté.
J'ai attrapé la corde et me suis tiré vers le haut.

Agarrei a corda e puxei-me para cima.
ฉันคว้าเชือกและดึงตัวเองขึ้น
Tôi nắm lấy sợi dây thừng và kéo bản thân lên.
我抓住绳子,把自己拉起来。
我抓住繩子,把自己拉起來。
I will hang my clothes out to dry.
Ich werde meine Kleider zum Trocknen aufhängen.
Colgaré mi ropa para que se seque.
Je vais accrocher mes vêtements pour sécher.

Vou esticar minhas roupas para secar.
ฉันจะแขวนเสื้อผ้าของฉันออกไปให้แห้ง
Tôi sẽ treo quần áo của tôi ra ngoài để khô.
我会把我的衣服晾干。
我會把我的衣服晾乾。
I placed my hat on the table.
Ich legte meinen Hut auf den Tisch.
Puse mi sombrero sobre la mesa.
J'ai placé mon chapeau sur la table.

Coloquei meu chapéu na mesa.
ฉันวางหมวกไว้บนโต๊ะ
Tôi đặt mũ lên bàn.
我把帽子放在桌子上。
我把帽子放在桌子上。
He hung his coat on a hook by the door.
Er hängte seinen Mantel an einen Haken an der Tür.
Colgó su abrigo en un gancho junto a la puerta.
Il a accroché son manteau à un crochet près de la porte.

Ele pendurou o casaco no gancho pela porta.
เขาแขวนเสื้อโค้ทของเขาไว้บนเบ็ดข้างประตู
Anh treo áo khoác lên móc dưới cửa.
他把外套挂在门边的钩子上。
他把外套掛在門邊的鉤子上。
I need a ruler to draw a straight line.
Ich brauche ein Lineal, um eine gerade Linie zu zeichnen.
Necesito una regla para dibujar una línea recta.
J'ai besoin d'une règle pour tracer une ligne droite.

Preciso de uma régua para desenhar uma linha reta.
ฉันต้องการไม้บรรทัดเพื่อวาดเส้นตรง
Tôi cần một cây thước để vẽ một đường thẳng.
我需要一把尺子画出一条直线。
我需要一把尺子畫出一條直線。
Medieval knights had a sword and a shield.
Mittelalterliche Ritter hatten ein Schwert und ein Schild.
Los caballeros medievales tenían una espada y un escudo.
Les chevaliers médiévaux avaient une épée et un bouclier.

Os cavaleiros medievais tinham uma espada e um escudo.
อัศวินยุคกลางมีดาบและโล่
Các hiệp sĩ thời trung cổ có một thanh gươm và lá chắn.
中世纪的骑士有一把剑和一个盾牌。
中世紀的騎士有一把劍和一個盾牌。
Hands off the cake!
Hände weg vom Kuchen!
Manos fuera del pastel!
Mains le gâteau!

Mãos fora do bolo!
ปิดเค้ก!
Tay ra khỏi bánh!
把蛋糕拿开!
把蛋糕拿開!
I hung the picture on the wall.
Ich habe das Bild an die Wand gehängt.
Colgué la imagen en la pared.
J'ai accroché l'image sur le mur.

Pendurei a foto na parede.
ฉันแขวนภาพบนผนัง
Tôi treo bức tranh lên tường.
我把照片挂在墙上。
我把照片掛在牆上。
I pinned a poster to the notice board.
Ich habe ein Poster an die Anschlagtafel geklebt.
Puse un póster en el tablón de anuncios.
J'ai épinglé une affiche au tableau d'affichage.

Coloquei um cartaz no quadro de avisos.
ฉันตรึงโปสเตอร์ไว้ในกระดานแจ้งให้ทราบ
Tôi gắn một tấm áp phích vào bảng thông báo.
我把一张海报贴在告示板上。
我把一張海報貼在告示板上。
She poured milk into the glass.
Sie goss Milch in das Glas.
Ella vertió leche en el vaso.
Elle a versé du lait dans le verre.

Ela jogou leite no copo.
เธอเทนมลงในแก้ว
Cô đổ sữa vào ly.
她把牛奶倒入玻璃杯里。
她把牛奶倒入玻璃杯裡。
I put the vase on the table.
Ich stelle die Vase auf den Tisch.
Puse el jarrón sobre la mesa.
J'ai mis le vase sur la table.

Coloco o vaso sobre a mesa.
ฉันใส่แจกันบนโต๊ะ
Tôi đặt bình lên bàn.
我把花瓶放在桌子上。
我把花瓶放在桌子上。
He ripped the paper into small pieces.
Er riss das Papier in kleine Stücke.
Rompió el papel en pequeños pedazos.
Il a déchiré le papier en petits morceaux.

Ele rasgou o papel em pequenos pedaços.
เขาฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็ก ๆ
Anh xé giấy ra từng mảnh.
他把纸撕成小块。
他把紙撕成小塊。
I rolled the fish in flour before I put it in the pan.
Ich rollte den Fisch in Mehl, bevor ich ihn in die Pfanne legte.
Hice rodar el pescado en harina antes de ponerlo en la sartén.
J'ai roulé le poisson dans la farine avant de le mettre dans la poêle.

Eu enrolei o peixe na farinha antes de colocá-lo na panela.
ฉันรีดปลาในแป้งก่อนใส่ลงในกระทะ
Tôi lăn cá trong bột trước khi bỏ nó vào chảo.
我把鱼放入面粉之前用面粉滚过。
我把魚放入麵粉之前用麵粉滾過。
He introduced himself as the king's humble servant.
Er stellte sich als der bescheidene Diener des Königs vor.
Se presentó como el humilde servidor del rey.
Il s'est présenté comme l'humble serviteur du roi.

Ele se apresentou como o humilde servo do rei.
เขาแนะนำตัวเองว่าเป็นคนรับใช้ที่ต่ำต้อยของกษัตริย์
Ông tự giới thiệu mình là người hầu hạ khiêm tốn của vua.
他把自己介绍为国王卑微的仆人。
他把自己介紹為國王卑微的僕人。
She dyed her hair brown.
Sie färbte ihre Haare braun.
Se tiñó el pelo de marrón.
Elle a teint ses cheveux en brun.

Ela tingiu os cabelos castanhos.
เธอย้อมผมสีน้ำตาลของเธอ
Cô nhuộm tóc nâu.
她把头发染成棕色。
她把頭髮染成棕色。
I touched my son gently on his shoulder to wake him up.
Ich berührte meinen Sohn sanft an seiner Schulter, um ihn aufzuwecken.
Toqué a mi hijo suavemente sobre su hombro para despertarlo.
J'ai touché doucement mon fils sur son épaule pour le réveiller.

Toquei meu filho gentilmente em seu ombro para acordá-lo.
ฉันสัมผัสลูกชายของฉันอย่างอ่อนโยนบนไหล่ของเขาที่จะปลุกเขาขึ้น
Tôi chạm vào con trai tôi nhẹ nhàng trên vai để đánh thức cậu dậy.
我轻轻地抚摸着他的儿子把他叫醒。
我輕輕地撫摸著他的兒子把他叫醒。
He shoved her out of the way.
Er schob sie aus dem Weg.
Él la empujó fuera del camino.
Il l'a repoussée.

Ele a empurrou para fora do caminho.
เขาผลักเธอออกจากทาง
Anh đẩy cô ra khỏi đường.
他把她推开了。
他把她推開了。
He got a broom to sweep the floor.
Er hat einen Besen um den Boden zu fegen.
Él consiguió una escoba para barrer el piso.
Il a un balai pour balayer le sol.

Ele pegou uma vassoura para varrer o chão.
เขาได้ไม้กวาดกวาดพื้น
Anh ta lấy một cái chổi để quét sàn.
他有一把扫帚扫地。
他有一把掃帚掃地。
They spend all their time together.
Sie verbringen ihre ganze Zeit zusammen.
Pasan todo su tiempo juntos.
Ils passent tout leur temps ensemble.

Eles passam o tempo todo juntos.
พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
Họ dành cả thời gian bên nhau.
他们把所有的时间都花在一起。
他們把所有的時間都花在一起。
I put all my thoughts to paper.
Ich habe all meine Gedanken zu Papier gebracht.
Puse todos mis pensamientos en papel.
Je mets toutes mes pensées sur papier.

Coloquei todos os meus pensamentos no papel.
ฉันใส่ความคิดทั้งหมดลงในกระดาษ
Tôi đặt tất cả những suy nghĩ của tôi vào giấy.
我把所有的想法都写在纸上。
我把所有的想法都寫在紙上。
The boy threw the ball over the fence.
Der Junge warf den Ball über den Zaun.
El niño arrojó la pelota sobre la valla.
Le garçon a jeté la balle sur la clôture.

O menino jogou a bola sobre a cerca.
เด็กชายขว้างบอลข้ามรั้ว
Cậu bé ném quả bóng qua hàng rào.
这个男孩把球扔到栅栏上。
這個男孩把球扔到柵欄上。
We tiled our bathroom all in white.
Wir haben unser Badezimmer ganz in weiß gefliest.
Tejimos nuestro baño todo en blanco.
Nous avons carrelé notre salle de bain tout en blanc.

Nós embalamos nossa casa de banho em branco.
เราปูกระเบื้องห้องน้ำของเราทั้งหมดเป็นสีขาว
Chúng tôi lát phòng tắm của chúng tôi tất cả trong trắng.
我们用白色把我们的浴室全部铺平了。
我們用白色把我們的浴室全部鋪平了。
He pulled his boat along on a trailer.
Er zog sein Boot auf einem Anhänger.
Él arrastró su bote en un remolque.
Il a tiré son bateau sur une remorque.

Ele puxou seu barco junto em um trailer.
เขาดึงเรือไปพร้อมกับรถพ่วง
Anh ấy kéo chiếc thuyền của mình lên trên một chiếc xe moóc.
他把他的船沿着一辆拖车拖了起来。
他把他的船沿著一輛拖車拖了起來。
She translated several bestsellers into German.
Sie hat mehrere Bestseller ins Deutsche übersetzt.
Ella tradujo varios bestsellers al alemán.
Elle a traduit plusieurs best-sellers en allemand.

Ela traduziu vários best-sellers para o alemão.
เธอแปลหนังสือขายดีหลายเล่มเป็นภาษาเยอรมัน
Cô dịch một số bestseller sang tiếng Đức.
她把几本畅销书翻译成德文。
她把幾本暢銷書翻譯成德文。
The waiter served the drinks on a tray.
Der Kellner servierte die Getränke auf einem Tablett.
El camarero sirvió las bebidas en una bandeja.
Le serveur a servi les boissons sur un plateau.

O garçom serviu as bebidas numa bandeja.
พนักงานเสิร์ฟเสิร์ฟเครื่องดื่มบนถาด
Người bồi bàn phục vụ đồ uống trên khay.
服务员把食物放在托盘上。
服務員把食物放在托盤上。
I unlocked the old door with a firm twist of the key.
Ich schloss die alte Tür mit einer festen Drehung des Schlüssels auf.
Abrí la puerta vieja con un giro firme de la llave.
J'ai déverrouillé la vieille porte avec une torsion ferme de la clé.

Destrancou a porta velha com um toque firme da chave.
ฉันปลดล็อคประตูเก่าด้วยแรงบิดของคีย์
Tôi mở cánh cửa cũ với một sự xoắn của chìa khóa.
我用一把钥匙牢牢地打开了旧门。
我用一把鑰匙牢牢地打開了舊門。
The waiter took us to our table.
Der Kellner brachte uns zu unserem Tisch.
El camarero nos llevó a nuestra mesa.
Le serveur nous a emmenés à notre table.

O garçom levou-nos a nossa mesa.
พนักงานเสิร์ฟพาเราไปที่โต๊ะของเรา
Người bồi bàn đưa chúng tôi đến bàn của chúng tôi.
服务员把我们带到我们的桌子。
服務員把我們帶到我們的桌子。
The wind blew the leaves across the lawn.
Der Wind blies die Blätter über den Rasen.
El viento soplaba las hojas por el césped.
Le vent a soufflé les feuilles à travers la pelouse.

O vento soprava as folhas no gramado.
ลมพัดใบทั่วสนามหญ้า
Gió thổi lá qua bãi cỏ.
风把草叶吹过草坪。
風把草葉吹過草坪。
We keep the wine in the cellar.
Wir behalten den Wein im Keller.
Guardamos el vino en la bodega.
Nous gardons le vin dans la cave.

Nós mantemos o vinho na adega.
เราเก็บไวน์ไว้ในห้องใต้ดิน
Chúng tôi giữ rượu trong hầm rượu.
我们把酒放在地窖里。
我們把酒放在地窖裡。
She wrapped her little daughter in a blanket and took her home.
Sie wickelte ihre kleine Tochter in eine Decke und brachte sie nach Hause.
Ella envolvió a su pequeña hija en una manta y la llevó a su casa.
Elle a enveloppé sa petite fille dans une couverture et l'a ramenée à la maison.

Ela envolveu sua filha pequena em um cobertor e a levou para casa.
เธอห่อลูกสาวตัวน้อยไว้ในผ้าห่มแล้วพาเธอกลับบ้าน
Cô quấn con gái nhỏ của mình vào chăn và đưa cô về nhà.
她把她的小女儿裹在毯子里,带她回家。
她把她的小女兒裹在毯子裡,帶她回家。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
2老师 机场 + I took the teacher to the airport. Ich bringe den Lehrer zum Flughafen.
27当作 好朋友 + She thinks of me as her best friend. Sie hält mich für ihren besten Freund.
128桔子 分成 + I cut the tangerine into two halves. Ich schneide die Mandarine in zwei Hälften.
191出门 + Whenever he leaves home, he always takes an umbrella with him. Wenn er hinausgeht, trägt er immer einen Regenschirm.
192把握 每次 面试 机会 + One must seize the chance of each interview. Man muß jede Chance zu einem Vorstellungsgespräch ergreifen.
214拿给 司机 + Please give it to the driver. Bitte gib es dem Fahrer.
258文件 桌上 + She puts the file on the desk. Sie legt das Dokument auf den Tisch.
266钥匙 交给 房东 + I gave my key to the landlord. Ich übergebe den Schlüssel an den Hausbesitzer.
426剪刀 + These scissors are very sharp. Diese Schere ist sehr scharf.
442他们 地图 展开 + They spread open the map. Sie entfalten die Landkarte.
465气球 吹走 + The wind has blown the balloon away. Der Wind hat den Luftballon davon geweht.
502传给 + Pass me the ball! Gib den Ball an mich weiter.
537铁路 城市 连起来 + Railroads connect cities. Eisenbahnen verbinden Städte.
672靠在 女朋友 + He is leaning his head on his girlfriend's shoulder. Er lehnt seinen Kopf auf die Schulter seiner Freundin.
733邮件 交给 + He handed me the mail. Er händigte mir die Post aus.
768钥匙 转交 我们 + He passed the car key to us. Er übergibt uns den Autoschlüssel.
769咖啡豆 研磨 + She grinds the coffee beans into powder. Sie mahlt die Kaffeebohnen zu Puder.
883妈妈 把门 关严 + Mom has shut the door tightly. Mama hat die Tür fest geschlossen.
1008手枪 + I've got a pistol. Ich habe eine Pistole.
1065+ I forgot about that. Das habe ich vergessen.
1233弟弟 怀 + She's holding her younger brother in her arms. Sie herzt ihren jüngeren Bruder.
1244礼物 头顶 + She put the gift on her head. Sie legte das Geschenk auf ihren Kopf.
1245翻译成 英语 + Please translate this sentence into English. Bitte übersetzte diesen Satz ins Englische.
1246翻到 + He turned to the next page. Er blätterte zur nächsten Seite im Buch.
1301蜡烛 顺次 排列 + Please arrange these candles in order. Bitte stelle die Kerzen der Reihe nach auf.
1479栏杆 树圈 起来 + The railings enclose the flowers and trees. Die Geländer umgrenzen die Blumen und die Bäume.
1485把握 + I'm very sure about how to deal with this matter. Ich bin mir sehr sicher, wie man diese Sache behandelt.
1493电话 掛上 + He hung up the phone. Er hängte den Telefonhörer auf.
1497+ This knife is made of steel. Dieses Messer ist aus Stahl.
1642小孩 冰淇淋 + The child kept the ice cream in his mouth. Das Kind hielt das Eis im Mund.
1664自己 隐藏 箱子 + He hides himself in the suitcase.
1719译成 英文 + Please translate this sentence into English.
1730孩子 惯坏 + Don't spoil the child.
1908当作 自己 亲生 儿子 + She treats him as her own son.
2033菜刀 锋利 + The kitchen knife is very sharp. Das Hackmesser ist sehr scharf.
2145翻到 + She turned to the next page of the book.
2165图纸 捲起来 + Roll up the blueprint. Rolle den Plan zusammen.
2189妈妈 花苗 挪到 花盆 + Mom moved the flower seedling to a big flowerpot.
2198眼镜 摘下来 + She took her glasses off.
2270差点儿 帽子 + It's so windy, her hat was almost blown away.
2301他们 柜子 上车 + They are carrying/moving the cabinet onto the vehicle.
2312文件 递给 + Please pass me that document.
2376压弯 + The tree bent under the weight of the snow.
2398高兴 文件 + He's so happy that he threw the documents into the air.
2464他们 牛群 驱赶 上山 + They drove the cattle up the mountain.
2505面粉 搅拌 一下 + Stir the flour for a while.
2581颜色 均匀 + He applied the paint to the wall very evenly.
2725药丸 吞下去 + She swallowed the pill.
2786妈妈 毛巾 婴儿 起来 + The mother wraps the baby in the towel.
2801电脑 砸了 + She'd like to smash her computer.
2936刹住 + She braked and stopped the car.
2941树枝 坠弯 + The branches are bending under the snow.
3008扇子 + She's holding a fan.
3015工作 + I've messed up my work.
3034警察 拘留 + The police detained him. Die Polizei hat ihn in Gewahrsam genommen.
3057被子 叠好 + I've folded the quilt.
3059篮子 + She carries the basket balanced on her head.
3145东西 扔到 垃圾箱 + Please throw the things into the garbage can.
3234小心 蛋壳 掉到 面粉 + Be careful not to let any eggshell drop into the flour.
3267父母 孩子 怀里 + The parents are holding their children in their arms. Die Eltern halten ihre Kinder in den Armen.
3308其他 对手 淘汰 + He knocked his opponents out of the race.
3325口袋 掏出 + He drew a gun from his pocket.
3389书架 + She placed the book on the bookshelf.
3501医生 通过 把脉 揆度 病情 + By taking a pulse, a doctor can gauge a patient's condition.
3571院子 铲子 + There is a shovel in the yard.
3592公主 气坏 抓住 青蛙 使劲儿地 地上 + The princess was furious and she snatched up the frog and threw him to the ground with all her might.
3600不甚 诚实 决不 归还 + A less scrupulous man wouldn't have given the money back.
3601我们 讨论 要点 归纳 一下 + Could we have a run-through of the main points discussed?
3609剩饭 倒进 垃圾桶 + She threw the leftovers in the garbage.
3684东西 携带 起来 方便 所以 它们 托运到学校 + It's very inconvenient to carry luggage, so I consigned it for shipment.
3745行李 出租车 车箱 占满 + His luggage filled the entire taxi.
3758这些 存贮 冰箱 + Please store the meat in the fridge.
3782一把 勺子 马铃薯 糊状 + He mashed up the potatoes with a spoon.
3784烤面包 放到 早餐 托盘 + He put the toast on the breakfast tray.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng