Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
020
Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. The children are cleaning up the children’s room. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.
029
Bạn có một phòng trống không? Do you have a vacant room? Haben Sie ein Zimmer frei?
029
Tôi đã đặt trước một phòng. I have booked a room. Ich habe ein Zimmer reserviert.
029
Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm? What does the room cost per night? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht?
029
Tôi muốn một phòng với buồng tắm. I would like a room with a bathroom. Ich möchte ein Zimmer mit Bad.
029
Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. I would like a room with a shower. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
029
Cho tôi xem phòng được không? Can I see the room? Kann ich das Zimmer sehen?
029
Tốt, tôi lấy căn phòng này. Fine, I’ll take the room. Gut, ich nehme das Zimmer.
029
Đây là các chìa khóa. Here are the keys. Hier sind die Schlüssel.
030
Ở trong phòng không có điện thoại. There is no telephone in the room. Es gibt kein Telefon im Zimmer.
030
Ở trong phòng không có vô tuyến. There is no TV in the room. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer.
030
Phòng không có ban công. The room has no balcony. Das Zimmer hat keinen Balkon.
030
Căn phòng ồn quá. The room is too noisy. Das Zimmer ist zu laut.
030
Căn phòng nhỏ quá. The room is too small. Das Zimmer ist zu klein.
030
Căn phòng tối quá. The room is too dark. Das Zimmer ist zu dunkel.
043
Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? Can one reserve a room here? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
089
Chúng tôi đã phải dọn dẹp nhà. We had to clean the apartment. Wir mussten die Wohnung aufräumen.
090
Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. They did not want to tidy the room. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 房間 + * * fang2jian1 room Zimmer +
Oxford3000Ten
The room is dark because it lacks windows.
Der Raum ist dunkel, weil er keine Fenster hat.
La habitación está oscura porque carece de ventanas.
La pièce est sombre car il manque des fenêtres.

O quarto está escuro porque falta janelas.
ห้องมืดเพราะไม่มีหน้าต่าง
Căn phòng tối vì không có cửa sổ.
房间很暗,因为它没有窗户。
房間很暗,因為它沒有窗戶。
I entered the room and said: Hello!
Ich betrat den Raum und sagte: Hallo!
Entré en la habitación y dije: ¡Hola!
Je suis entré dans la pièce et j'ai dit: Bonjour!

Entrei na sala e disse: ola!
ฉันเข้ามาในห้องและพูดว่า: สวัสดี!
Tôi bước vào phòng và nói: Xin chào!
我走进房间说:你好!
我走進房間說:你好!
We live in a large house with many rooms.
Wir leben in einem großen Haus mit vielen Zimmern.
Vivimos en una casa grande con muchas habitaciones.
Nous vivons dans une grande maison avec beaucoup de pièces.

Vivemos em uma casa grande com muitos quartos.
เราอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่มีห้องพักหลายห้อง
Chúng tôi sống trong một căn nhà lớn với nhiều phòng.
我们住在有很多房间的大房子里。
我們住在有很多房間的大房子裡。
The boy cleaned up the mess in his room.
Der Junge räumte die Unordnung in seinem Zimmer auf.
El chico limpió el desorden en su habitación.
Le garçon a nettoyé le désordre dans sa chambre.

O menino limpou a bagunça no seu quarto.
เด็กชายทำความสะอาดระเบียบในห้องของเขา
Cậu bé làm sạch rác trong phòng mình.
那男孩清理了房间里的混乱。
那男孩清理了房間裡的混亂。
I do not like sleeping in a messy room.
Ich mag es nicht, in einem unordentlichen Zimmer zu schlafen.
No me gusta dormir en una habitación desordenada.
Je n'aime pas dormir dans une pièce en désordre.

Não gosto de dormir em um quarto bagunçado.
ฉันไม่ชอบนอนในห้องยุ่ง
Tôi không thích ngủ trong một căn phòng lộn xộn.
我不喜欢在凌乱的房间里睡觉。
我不喜歡在凌亂的房間裡睡覺。
I air my room every morning.
Ich lüfte jeden Morgen mein Zimmer.
Yo aireo mi habitación todas las mañanas.
J'aérer ma chambre tous les matins.

Eu ar meu quarto todas as manhãs.
ฉันออกจากห้องทุกเช้า
Tôi đi ngủ mỗi sáng.
我每天早上都会打扫我的房间。
我每天早上都會​​打掃我的房間。
He asked permission to leave the room.
Er bat um Erlaubnis, den Raum zu verlassen.
Él pidió permiso para salir de la habitación.
Il a demandé la permission de quitter la pièce.

Ele pediu permissão para sair da sala.
เขาขออนุญาตออกจากห้อง
Anh ta xin phép rời khỏi phòng.
他要求允许离开房间。
他要求允許離開房間。
The hotel room was reasonably comfortable, considering the cheap price.
Das Hotelzimmer war recht komfortabel, wenn man den günstigen Preis bedenkt.
La habitación del hotel era bastante cómoda, teniendo en cuenta el precio barato.
La chambre d'hôtel était raisonnablement confortable, compte tenu du prix bon marché.

O quarto do hotel era razoavelmente confortável, considerando o preço barato.
ห้องพักของโรงแรมมีความสะดวกสบายพอสมควรเมื่อพิจารณาจากราคาถูก
Các phòng khách sạn đã được hợp lý thoải mái, xem xét giá rẻ.
考虑到便宜的价格,酒店房间相当舒适。
考慮到便宜的價格,酒店房間相當舒適。
He really likes to sleep in his new room.
Er schläft wirklich gerne in seinem neuen Zimmer.
A él realmente le gusta dormir en su nueva habitación.
Il aime vraiment dormir dans sa nouvelle chambre.

Ele realmente gosta de dormir em sua nova sala.
เขาชอบนอนในห้องใหม่ของเขา
Anh ấy thực sự thích ngủ trong phòng mới.
他真的很喜欢在他的新房间里睡觉。
他真的很喜歡在他的新房間裡睡覺。
The secret is hidden somewhere within this room.
Das Geheimnis ist irgendwo in diesem Raum versteckt.
El secreto está escondido en algún lugar dentro de esta habitación.
Le secret est caché quelque part dans cette pièce.

O segredo está escondido em algum lugar dentro desta sala.
ความลับถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งภายในห้องนี้
Bí mật ẩn bên trong phòng này.
秘密隐藏在这个房间的某个地方。
秘密隱藏在這個房間的某個地方。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
413房间 + This is my room. Das ist mein Zimmer.
784妈妈 整理 房间 + My mom is tidying the room. Meine Mutter räumt das Zimmer auf.
961房间 安排好 + The room has been arranged for you. Das Zimmer ist fertig für Sie.
1106女儿 房间 杂乱 + My daughter's room is a mess. Das Zimmer meiner Tochter ist unordentlich.
1406房间 光线 + It's too dim in the room. Das Licht im Zimmer ist zu dunkel.
1421房间 + Your room is on the other end. Ihr Zimmer ist am anderen Ende.
1861房间 暖和 + It's warm in the room.
1880房间 整洁 + This room is very tidy.
1993房间 积满 灰尘 + Everything in the room is dusty.
2107打扫 房间 + She's tidying the rooms.
2207房间 家俱 撤掉 + All the furniture in the room has been removed.
3208幽暗 房间 空无一人 + Nobody is in the dark room.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
房间 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
房间 Fángjiān Phòng + +
Instances>
DEEN DICTDeuEng