Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
006
Chúng tôi muốn hiểu những người khác. We want to understand people. Wir wollen Menschen verstehen.
066
Bạn hiểu thầy giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie den Lehrer?
066
Bạn hiểu cô giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie die Lehrerin?
066
Bạn hiểu mọi người không? Do you understand the people? Verstehen Sie die Leute?
066
Không, tôi không hiểu mọi người mấy. No, I don’t understand them so well. Nein, ich verstehe sie nicht so gut.
084
Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. Did he understand you? He could not understand me. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen.
084
Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy? Why could you not understand him? Warum konntest du ihn nicht verstehen?
084
Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. I could not understand him because the music was so loud. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.
086
Tôi đã hiểu. I understood. Ich habe verstanden.
086
Tôi đã hiểu cả bài đọc. I understood the whole text. Ich habe den ganzen Text verstanden.
097
Tôi không hiểu gì nếu nhạc to quá. I can’t understand anything when the music is so loud. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * dong3 understand/ know verstehen, begreifen,kapieren +
B 懂得 + * * dong3de know/ grasp/ understand verstehen, begreifen,kapieren +
C 懂事 + * * dong3 shi4 be intelligent/ be sensible/ be understanding intelligent, einsichtsvoll +
Oxford3000Ten
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
10中文 + I don't understand Chinese. Ich verstehe kein Chinesisch.
700+ I understand. Ich verstehe.
2111符号 + I can't understand this symbol.
3663现在 大学生 博大精深 中华 文化 皮毛 + College students these days understand only a smattering of China's profound culture
3694贪求 享受 从来 不懂 艰苦 朴素 + He is forever seeking after material comforts, and has no idea about hard work and plain living.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng