Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
018
Đó là những mùa trong năm: These are the seasons: Das sind die Jahreszeiten:
023
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
030
Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? Is there a youth hostel nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge?
044
Toà nhà này xây bao lâu rồi? How old is the building? Wie alt ist das Gebäude?
057
Tôi thất nghiệp một năm rồi. I have already been unemployed for a year. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
063
Sáu tháng là nửa năm. Six months make half a year. Sechs Monate sind ein halbes Jahr.
067
Con gái bạn đã trưởng thành chưa? Is your daughter an adult? Ist deine Tochter schon erwachsen?
070
già và trẻ old and young alt und jung
070
70 năm về trước ông còn trẻ. 70 years ago he was still young. Vor 70 Jahren war er noch jung.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
老年人 lǎoniánrén Senior
两年前 liǎng nián qián vor zwei Jahren
每年的 měi nián de jährlich
少年的 shào nián de jugendlich
编年史 biānniánshǐ Chronik
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * nian2 year/ New Year 1. Jahr 2. jährlich 3. Lebensalter +
A 青年 + * * qing1nian2 young person/ youth Jugend,Jugendlicher +
A 年級 + * * nian2ji2 grade/ year Jahrgang, Schuljahr,Klasse +
A 年紀 + * * nian2ji4 age Alter +
A 年輕 + * * nian2qing1 young jung, jugendlich +
A 今年 + * * jin1nian2 this year dieses Jahr +
A 明年 + * * ming2nian2 next year nächstes Jahr +
A 去年 + * * qu4nian2 last year letztes Jahr +
A 新年 + * * xin1nian2 New Year Neujahr +
B 年代 + * * nian2dai4 time/ years/ age Zeit, Jahre,Zeitalter, Dekade +
B 年齡 + * * nian2ling2 age Alter, Lebensalter +
B 年青 + * * nian2qing1 young jung +
B 後年 + * * hou4nian2 the year after next übernächstes Jahr +
B 少年 + * * shao4nian2 early youth/ juvenile Jugend +
B 前年 + * * qian2nian2 the year before yesteryear vorletztes Jahr +
B 過年 + * * guo4 nian2 celebrate the new year Neujahr feiern +
B 當年 + * * dang1nian2 in those years In der Vergangenheit, damals, in jenen Tagen/Jahren +
C 周年 + * * zhou1nian2 orbit-year/ anniversary Jahrestag +
C 老年 + * * lao3nian2 old age/ agedness alte (Leute) +
C 學年 + * * xue2nian2 academic-year/ school year Schuljahr +
C 曆年 + * * li4nian2 over the past years alle vergangenen Jahre, Kalenderjahr +
C 中年 + * * zhong1nian2 middle-age/ middle age/ mid-life mittleres Lebensalter +
D 終年 + * * zhong1nian2 all year long das ganze Jahr lang +
D 童年 + * * tong2nian2 childhood Kindheit,Kinderjahre,Kinderzeit +
D 年度 + * * nian2du4 year Jahr +
D 逐年 + * * zhu2nian2 year after year mit jedem Jahr, von Jahr zu Jahr +
D 年頭兒 + * * nian2tou2'er period/ time Jahr, Zeiten,Ernte +
D 來年 + * * lai2nian2 the coming year kommendes Jahr, nächstes Jahr +
D 拜年 + * * bai4 nian2 congratulate the New Year jmd einen Neujahrsbesuch machen, Wünsche zum Neuj. +
D 近年 + * * jin4nian2 in recent years in den letzten Jahren +
D 晚年 + * * wan3nian2 old age/ remaining years Alter, Lebensabend, letzte Jahre +
D 常年 + * * chang2nian2 perennial das ganze Jahr hindurch, Jahr ein Jahr aus +
D 往年 + * * wang3nian2 in former years in den früheren (od. letzten, vergangenen) Jahren +
D 連年 + * * lian2nian2 in successive years Jahr für Jahr, mehrere Jahre hindurch +
D 同年 + * * tong2nian2 the same year gleiches Jahr, gleichaltrig +
Oxford3000Ten
This film is for adults only.
Dieser Film ist nur für Erwachsene.
Esta película es solo para adultos.
Ce film est pour les adultes seulement.

Este filme é apenas para adultos.
ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
Bộ phim này chỉ dành cho người lớn.
这部电影仅适用于成年人。
這部電影僅適用於成年人。
He is very mature for his age.
Er ist sehr reif für sein Alter.
Él es muy maduro para su edad.
Il est très mature pour son âge.

Ele é muito maduro para sua idade.
เขาเป็นผู้ใหญ่มากสำหรับอายุของเขา
Anh ấy rất trưởng thành vì tuổi tác.
他的年龄非常成熟。
他的年齡非常成熟。
She is middle-aged.
Sie ist im mittleren Alter.
Ella es de mediana edad.
Elle est d'âge moyen.

Ela é de meia idade.
เธอเป็นคนวัยกลางคน
Cô ấy là người trung niên.
她是中年人。
她是中年人。
I left Thailand three years ago.
Ich habe Thailand vor drei Jahren verlassen.
Salí de Tailandia hace tres años.
J'ai quitté la Thaïlande il y a trois ans.

Saí da Tailândia há três anos.
ฉันออกจากประเทศไทยเมื่อสามปีก่อน
Tôi rời Thái Lan ba năm trước.
三年前我离开了泰国。
三年前我離開了泰國。
The annual fee is sixty euros.
Die jährliche Gebühr beträgt 60 Euro.
La tarifa anual es de sesenta euros.
La cotisation annuelle est de soixante euros.

A taxa anual é de sessenta euros.
ค่าธรรมเนียมรายปีคือ 60 ยูโร
Phí hàng năm là sáu mươi euro.
年费是六十欧元。
年費是六十歐元。
The company anticipates sales growth in the upcoming year.
Das Unternehmen erwartet für das kommende Jahr ein Umsatzwachstum.
La compañía anticipa el crecimiento de las ventas en el próximo año.
La société prévoit une croissance des ventes au cours de l'année à venir.

A empresa antecipa o crescimento das vendas no próximo ano.
บริษัท คาดว่ายอดขายจะเติบโตในปีที่กำลังจะมา
Công ty dự kiến ​​tăng trưởng doanh thu trong năm tới.
该公司预计即将到来的一年销售额增长。
該公司預計即將到來的一年銷售額增長。
I was born in 1961.
Ich wurde 1961 geboren.
Nací en 1961.
Je suis né en 1961.

Nasci em 1961.
ฉันเกิดเมื่อปีพ. ศ. 2504
Tôi sinh năm 1961.
我出生于1961年。
我出生於1961年。
My grandfather died last year, and we buried him at the graveyard.
Mein Großvater ist letztes Jahr gestorben, und wir haben ihn auf dem Friedhof begraben.
Mi abuelo murió el año pasado y lo enterramos en el cementerio.
Mon grand-père est mort l'année dernière et nous l'avons enterré au cimetière.

Meu avô morreu no ano passado, e nós o enterramos no cemitério.
คุณปู่ของฉันเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วและเราฝังศพเขาไว้ที่สุสาน
Ông tôi qua đời vào năm ngoái, và chúng tôi chôn ông ta ở nghĩa trang.
我的祖父去年去世了,我们把他埋葬在坟墓场。
我的祖父去年去世了,我們把他埋葬在墳墓場。
He spent two weeks at camp this summer.
Er verbrachte diesen Sommer zwei Wochen im Camp.
Pasó dos semanas en el campamento este verano.
Il a passé deux semaines au camp cet été.

Ele passou duas semanas no acampamento neste verão.
เขาใช้เวลาสองสัปดาห์ในค่ายฤดูร้อนนี้
Ông đã dành hai tuần tại trại vào mùa hè này.
他今年夏天在训练营呆了两周。
他今年夏天在訓練營呆了兩週。
How do people celebrate New Year in your country?
Wie feiern Menschen Neujahr in Ihrem Land?
¿Cómo celebra la gente el Año Nuevo en su país?
Comment les gens célèbrent-ils le Nouvel An dans votre pays?

Como as pessoas celebram o Ano Novo em seu país?
ผู้คนฉลองปีใหม่ในประเทศของคุณอย่างไร
Làm thế nào để mọi người chào mừng năm mới ở nước bạn?
人们如何在你的国家庆祝新年?
人們如何在你的國家慶祝新年?
This picture reminds me of my childhood.
Dieses Bild erinnert mich an meine Kindheit.
Esta imagen me recuerda mi infancia.
Cette photo me rappelle mon enfance.

Esta foto me faz lembrar da minha infância.
ภาพนี้ทำให้ฉันนึกถึงวัยเด็กของฉัน
Hình ảnh này nhắc nhở tôi về thời thơ ấu của tôi.
这张照片让我想起了我的童年。
這張照片讓我想起了我的童年。
More than one million foreigners visit the city every year.
Mehr als eine Million Ausländer besuchen die Stadt jedes Jahr.
Más de un millón de extranjeros visitan la ciudad cada año.
Plus d'un million d'étrangers visitent la ville chaque année.

Mais de um milhão de estrangeiros visitam a cidade todos os anos.
ชาวต่างชาติมากกว่าหนึ่งล้านคนเดินทางมาเที่ยวเมืองทุกปี
Hơn một triệu người nước ngoài đến thăm thành phố mỗi năm.
每年有超过一百万的外国人访问这座城市。
每年有超過一百萬的外國人訪問這座城市。
There are commonly conflicts between young siblings.
Es gibt häufig Konflikte zwischen jungen Geschwistern.
Comúnmente hay conflictos entre hermanos menores.
Il y a souvent des conflits entre jeunes frères et soeurs.

Existem geralmente conflitos entre jovens irmãos.
มีความขัดแย้งระหว่างพี่น้องกันบ่อยๆ
Có những xung đột giữa các anh chị em trẻ.
年轻的兄弟姐妹之间通常会有冲突。
年輕的兄弟姐妹之間通常會有衝突。
The council is summoned every year.
Der Rat wird jedes Jahr vorgeladen.
El consejo es convocado todos los años.
Le conseil est convoqué chaque année.

O conselho é convocado todos os anos.
สภาเรียกทุกปี
Hội đồng được triệu tập mỗi năm.
该理事会每年都会被召集。
該理事會每年都會被召集。
The government plans to create more jobs for young people.
Die Regierung plant, mehr Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen.
El gobierno planea crear más empleos para los jóvenes.
Le gouvernement prévoit de créer plus d'emplois pour les jeunes.

O governo planeja criar mais empregos para jovens.
รัฐบาลมีแผนจะสร้างงานมากขึ้นสำหรับคนหนุ่มสาว
Chính phủ có kế hoạch tạo nhiều việc làm hơn cho thanh niên.
政府计划为年轻人创造更多工作机会。
政府計劃為年輕人創造更多工作機會。
Over the last decade, many new houses have been built in this town.
Im letzten Jahrzehnt wurden viele neue Häuser in dieser Stadt gebaut.
En la última década, muchas casas nuevas se han construido en esta ciudad.
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses nouvelles maisons ont été construites dans cette ville.

Ao longo da última década, muitas casas novas foram construídas nesta cidade.
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการสร้างบ้านใหม่หลายหลังในเมืองนี้
Trong thập kỷ qua, nhiều ngôi nhà mới đã được xây dựng trong thị trấn này.
在过去的十年里,这个小镇已经建成了许多新房子。
在過去的十年裡,這個小鎮已經建成了許多新房子。
There are special services in place for elderly citizens.
Für ältere Bürger gibt es spezielle Dienste.
Existen servicios especiales para ciudadanos mayores.
Des services spéciaux sont en place pour les citoyens âgés.

Existem serviços especiais para cidadãos idosos.
มีบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ
Có những dịch vụ đặc biệt dành cho người già.
为老年公民提供特殊服务。
為老年公民提供特殊服務。
The opening of the gallery was the event of the year.
Die Eröffnung der Galerie war das Ereignis des Jahres.
La apertura de la galería fue el evento del año.
L'ouverture de la galerie a été l'événement de l'année.

A abertura da galeria foi o evento do ano.
การเปิดแกลเลอรีเป็นงานของปี
Sự mở cửa phòng trưng bày là sự kiện của năm.
画廊的开幕式是当年的事件。
畫廊的開幕式是當年的事件。
After many years in the company, he was promoted to executive.
Nach vielen Jahren im Unternehmen wurde er zum Geschäftsführer befördert.
Después de muchos años en la compañía, fue ascendido a ejecutivo.
Après de nombreuses années dans l'entreprise, il a été promu à l'exécutif.

Depois de muitos anos na empresa, ele foi promovido a executivo.
หลังจากหลายปีใน บริษัท เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
Sau nhiều năm làm việc trong công ty, ông được thăng cấp lên chức vụ điều hành.
在公司工作多年后,他晋升为高管。
在公司工作多年後,他晉升為高管。
Many older people feel most comfortable in a familiar environment.
Viele ältere Menschen fühlen sich in einer vertrauten Umgebung am wohlsten.
Muchas personas mayores se sienten más cómodas en un entorno familiar.
Beaucoup de personnes âgées se sentent plus à l'aise dans un environnement familier.

Muitas pessoas mais velhas se sentem mais confortáveis ​​em um ambiente familiar.
ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกสบายที่สุดในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย
Nhiều người lớn tuổi cảm thấy thoải mái nhất trong một môi trường quen thuộc.
许多老年人在熟悉的环境中感觉最舒适。
許多老年人在熟悉的環境中感覺最舒適。
Sam is in the second grade.
Sam ist in der zweiten Klasse.
Sam está en segundo grado.
Sam est en deuxième année.

Sam está na segunda série.
แซมอยู่ในเกรดสอง
Sam đang học lớp hai.
山姆在二年级。
山姆在二年級。
My grandma has been married to my grandpa for 50 years.
Meine Oma ist seit 50 Jahren mit meinem Opa verheiratet.
Mi abuela ha estado casada con mi abuelo durante 50 años.
Ma grand-mère a été mariée à mon grand-père pendant 50 ans.

Minha avó foi casada com meu avô há 50 anos.
ยายของฉันได้แต่งงานกับคุณปู่มาแล้ว 50 ปี
Bà tôi đã kết hôn với ông tôi 50 năm.
我的祖母已经和我爷爷结婚了50年。
我的祖母已經和我爺爺結婚了50年。
The teenager looked at his mother's dress with horror.
Der Teenager sah das Kleid seiner Mutter mit Entsetzen an.
El adolescente miró el vestido de su madre con horror.
L'adolescent regarda avec horreur la robe de sa mère.

O adolescente olhou para o vestido de sua mãe com horror.
วัยรุ่นมองไปที่ชุดแม่ของเขาด้วยความสยดสยอง
Cậu thiếu niên nhìn chiếc váy của mẹ mình kinh hoàng.
这位少年惊恐地看着他母亲的裙子。
這位少年驚恐地看著他母親的裙子。
Many young people cannot imagine life before the Internet.
Viele Jugendliche können sich das Leben vor dem Internet nicht vorstellen.
Muchos jóvenes no pueden imaginar la vida antes de Internet.
Beaucoup de jeunes ne peuvent pas imaginer la vie avant Internet.

Muitos jovens não podem imaginar a vida antes da internet.
คนหนุ่มสาวหลายคนไม่สามารถนึกภาพชีวิตก่อนอินเทอร์เน็ตได้
Nhiều người trẻ tuổi không thể tưởng tượng cuộc sống trước Internet.
许多年轻人无法想象互联网前的生活。
許多年輕人無法想像互聯網前的生活。
Internet speed has increased significantly over the last years.
Die Internetgeschwindigkeit hat in den letzten Jahren stark zugenommen.
La velocidad de Internet ha aumentado significativamente en los últimos años.
La vitesse d'Internet a considérablement augmenté au cours des dernières années.

A velocidade da Internet aumentou significativamente nos últimos anos.
ความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
Tốc độ Internet đã tăng đáng kể trong những năm qua.
互联网速度在过去几年中显着增加。
互聯網速度在過去幾年顯著增加。
Our company introduced two new products last year.
Unser Unternehmen hat im letzten Jahr zwei neue Produkte eingeführt.
Nuestra compañía presentó dos nuevos productos el año pasado.
Notre société a présenté deux nouveaux produits l'année dernière.

Nossa empresa apresentou dois novos produtos no ano passado.
บริษัท ของเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สองรายการในปีที่ผ่านมา
Công ty chúng tôi giới thiệu hai sản phẩm mới vào năm ngoái.
去年我们公司推出了两款新产品。
去年我們公司推出了兩款新產品。
Jam can be stored for years.
Marmelade kann jahrelang aufbewahrt werden.
Jam se puede almacenar durante años.
La confiture peut être stockée pendant des années.

O doce pode ser armazenado por anos.
แยมสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปี
Jam có thể được lưu trữ trong nhiều năm.
果酱可以储存多年。
果醬可以儲存多年。
I have been doing this job for many years.
Ich mache diese Arbeit seit vielen Jahren.
He estado haciendo este trabajo por muchos años.
Je fais ce travail depuis de nombreuses années.

Eu tenho feito este trabalho por muitos anos.
ฉันทำงานนี้มาหลายปีแล้ว
Tôi đã làm công việc này trong nhiều năm.
我一直在做这项工作多年。
我一直在做這項工作多年。
There are age limitations for certain types of movies.
Für bestimmte Arten von Filmen gelten Altersbeschränkungen.
Existen limitaciones de edad para ciertos tipos de películas.
Il y a des limites d'âge pour certains types de films.

Existem limitações de idade para certos tipos de filmes.
มีข้อ จำกัด เรื่องอายุสำหรับภาพยนตร์บางประเภท
Có giới hạn độ tuổi đối với một số loại phim nhất định.
某些类型的电影有年龄限制。
某些類型的電影有年齡限制。
Most adolescents like listening to music.
Die meisten Jugendlichen hören gerne Musik.
A la mayoría de los adolescentes les gusta escuchar música.
La plupart des adolescents aiment écouter de la musique.

A maioria dos adolescentes gosta de ouvir música.
วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบฟังเพลง
Hầu hết thanh thiếu niên thích nghe nhạc.
大多数青少年喜欢听音乐。
大多數青少年喜歡聽音樂。
His daughter is a lovely young woman.
Seine Tochter ist eine schöne junge Frau.
Su hija es una mujer joven encantadora.
Sa fille est une charmante jeune femme.

Sua filha é uma jovem encantadora.
ลูกสาวของเขาเป็นหญิงสาวที่น่ารัก
Con gái của ông là một phụ nữ trẻ đáng yêu.
他的女儿是一个可爱的年轻女子。
他的女兒是一個可愛的年輕女子。
Last year, energy prices were much lower.
Im vergangenen Jahr waren die Energiepreise viel niedriger.
El año pasado, los precios de la energía fueron mucho más bajos.
L'année dernière, les prix de l'énergie étaient beaucoup plus bas.

No ano passado, os preços da energia foram muito menores.
ปีที่แล้วราคาพลังงานลดลงมาก
Năm ngoái, giá năng lượng thấp hơn nhiều.
去年,能源价格低得多。
去年,能源價格低得多。
We are engaged and want to marry next year.
Wir sind verlobt und wollen nächstes Jahr heiraten.
Estamos comprometidos y queremos casarnos el próximo año.
Nous sommes fiancés et nous voulons nous marier l'année prochaine.

Estamos noivos e queremos nos casar no próximo ano.
เรามีส่วนร่วมและต้องการที่จะแต่งงานในปีหน้า
Chúng tôi tham gia và muốn kết hôn vào năm sau.
我们订婚了,想要明年结婚。
我們訂婚了,想要明年結婚。
This year they hope to recruit 20 older people to teach maths and science.
In diesem Jahr hoffen sie, 20 ältere Menschen für Mathematik und Naturwissenschaften zu gewinnen.
Este año esperan reclutar a 20 personas mayores para enseñar matemáticas y ciencias.
Cette année, ils espèrent recruter 20 personnes plus âgées pour enseigner les mathématiques et les sciences.

Este ano eles esperam recrutar 20 pessoas mais velhas para ensinar matemática e ciência.
ปีนี้พวกเขาหวังว่าจะได้รับคัดเลือก 20 คนแก่เพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Năm nay họ hy vọng tuyển 20 người cao tuổi để dạy toán và khoa học.
今年他们希望招募20名老年人教数学和科学。
今年他們希望招募20名老年人教數學和科學。
My mother died in 2008.
Meine Mutter ist 2008 gestorben.
Mi madre murió en 2008.
Ma mère est décédée en 2008.

Minha mãe morreu em 2008.
แม่ของฉันเสียชีวิตในปีพ. ศ. 2551
Mẹ tôi qua đời vào năm 2008.
我的母亲在2008年去世。
我的母親在2008年去世。
She was young at the time, and newly married.
Sie war zu der Zeit jung und frisch verheiratet.
Ella era joven en ese momento, y recién casada.
Elle était jeune à l'époque et nouvellement mariée.

Ela era jovem na época e recém-casada.
ตอนนี้เธอยังเด็กอยู่และแต่งงานใหม่
Lúc đó cô còn trẻ, và mới kết hôn.
她当时还年轻,并且刚刚结婚。
她當時還年輕,並且剛剛結婚。
The anniversary edition is no longer available.
Die Jubiläumsausgabe ist nicht mehr verfügbar.
La edición de aniversario ya no está disponible.
L'édition anniversaire n'est plus disponible.

A edição do aniversário não está mais disponível.
ฉบับครบรอบไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
Ấn bản kỷ niệm không còn nữa.
周年纪念版不再可用。
週年紀念版不再可用。
The jaw of a normal adult has 32 teeth.
Der Kiefer eines normalen Erwachsenen hat 32 Zähne.
La mandíbula de un adulto normal tiene 32 dientes.
La mâchoire d'un adulte normal a 32 dents.

O maxilar de um adulto normal tem 32 dentes.
ขากรรไกรของผู้ใหญ่ปกติมีฟัน 32 ซี่
Hàm của người lớn bình thường có 32 răng.
正常成年人的下巴有32颗牙齿。
正常成年人的下巴有32顆牙齒。
The young man already owns a car.
Der junge Mann besitzt bereits ein Auto.
El joven ya posee un auto.
Le jeune homme possède déjà une voiture.

O jovem já possui um carro.
ชายหนุ่มนั้นเป็นเจ้าของรถแล้ว
Người thanh niên đã sở hữu một chiếc xe.
这个年轻人已经拥有一辆汽车。
這個年輕人已經擁有一輛汽車。
The young woman bought a new pair of shoes.
Die junge Frau kaufte ein neues Paar Schuhe.
La joven mujer compró un par de zapatos nuevos.
La jeune femme a acheté une nouvelle paire de chaussures.

A jovem comprou um novo par de sapatos.
หญิงสาวซื้อรองเท้าคู่ใหม่
Người phụ nữ trẻ mua một đôi giày mới.
年轻女子买了一双新鞋。
年輕女子買了一雙新鞋。
The company doubled its profits last year.
Das Unternehmen hat seine Gewinne im vergangenen Jahr verdoppelt.
La compañía duplicó sus ganancias el año pasado.
La société a doublé ses bénéfices l'année dernière.

A empresa duplicou seus lucros no ano passado.
บริษัท มีผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีที่ผ่านมา
Công ty đã tăng gấp đôi lợi nhuận năm ngoái.
去年该公司的利润翻了一番。
去年該公司的利潤翻了一番。
Taxes are paid in the last quarter of the year.
Steuern werden im letzten Quartal des Jahres gezahlt.
Los impuestos se pagan en el último trimestre del año.
Les taxes sont payées au dernier trimestre de l'année.

Os impostos são pagos no último trimestre do ano.
ภาษีจะได้รับชำระในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
Thuế được thanh toán trong quý cuối cùng của năm.
税收在一年的最后一个季度支付。
稅收在一年的最後一個季度支付。
He didn't recognize her in the street as he hadn't seen her for ages.
Er erkannte sie nicht auf der Straße, wie er sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte.
Él no la reconoció en la calle ya que no la había visto por años.
Il ne l'a pas reconnue dans la rue comme il ne l'avait pas vue depuis longtemps.

Ele não a reconheceu na rua porque não a viu por anos.
เขาไม่รู้จักเธอในถนนอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมานานแล้ว
Anh ta không nhận ra cô ta trên đường phố vì anh ta không nhìn thấy cô ta từ lâu.
他没有在街上认出她,因为他从未见过她多年。
他沒有在街上認出她,因為他從未見過她多年。
My grandmother often remembers her childhood.
Meine Großmutter erinnert sich oft an ihre Kindheit.
Mi abuela a menudo recuerda su infancia.
Ma grand-mère se souvient souvent de son enfance.

Minha avó sempre lembra sua infância.
ยายของฉันมักจดจำวัยเด็กของเธอ
Bà tôi thường nhớ thời thơ ấu của mình.
我的祖母常常记得她的童年。
我的祖母常常記得她的童年。
After many years of challenging work, he was looking forward to his retirement.
Nach vielen Jahren anspruchsvoller Arbeit freute er sich auf seinen Ruhestand.
Después de muchos años de trabajo desafiante, estaba esperando su retiro.
Après plusieurs années de travail stimulant, il attendait avec impatience sa retraite.

Depois de muitos anos de trabalho desafiador, ele estava ansioso para sua aposentadoria.
หลังจากหลายปีของการทำงานที่ท้าทายเขากำลังมองไปข้างหน้าเพื่อการเกษียณของเขา
Sau nhiều năm làm việc đầy thử thách, anh đã mong được nghỉ hưu.
经过多年的挑战性工作,他期待着他的退休。
經過多年的挑戰性工作,他期待著他的退休。
Our son starts school next year.
Unser Sohn beginnt nächstes Jahr mit der Schule.
Nuestro hijo comienza la escuela el próximo año.
Notre fils commence l'école l'année prochaine.

Nosso filho começa a escola no próximo ano.
ลูกชายของเราเริ่มเรียนในปีหน้า
Con trai của chúng tôi bắt đầu vào năm học.
我们的儿子明年开始上学。
我們的兒子明年開始上學。
He was of advanced age, a senior.
Er war fortgeschrittenen Alters, ein Senior.
Él era de edad avanzada, un mayor.
Il était d'âge avancé, un aîné.

Ele era de idade avançada, um sénior.
เขาอายุมากขึ้นอาวุโส
Anh ấy đã ở độ tuổi cao hơn, một người cao tuổi.
他年事已高,大四。
他年事已高,大四。
The children are separated into groups by age and sex.
Die Kinder sind nach Alter und Geschlecht in Gruppen eingeteilt.
Los niños están separados en grupos por edad y sexo.
Les enfants sont séparés en groupes selon l'âge et le sexe.

As crianças são separadas em grupos por idade e sexo.
เด็กแยกตามกลุ่มตามอายุและเพศ
Trẻ em được chia thành từng nhóm theo tuổi và giới tính.
按年龄和性别将孩子分成小组。
按年齡和性別將孩子分成小組。
The annual report shows significant improvements.
Der Jahresbericht zeigt deutliche Verbesserungen.
El informe anual muestra mejoras significativas.
Le rapport annuel montre des améliorations significatives.

O relatório anual mostra melhorias significativas.
รายงานประจำปีแสดงการปรับปรุงที่สำคัญ
Báo cáo hàng năm cho thấy những cải thiện đáng kể.
年度报告显示重大改进。
年度報告顯示重大改進。
There was a lot of cold weather in this year's so-called summer.
Es gab viel kaltes Wetter in diesem so genannten Sommer.
Hubo mucho frío en el llamado verano de este año.
Il y a eu beaucoup de temps froid cette été-là.

Havia muito tempo frio no chamado verão deste ano.
มีอากาศหนาวเย็นในฤดูร้อนที่เรียกว่าปีนี้
Có rất nhiều thời tiết giá lạnh trong cái gọi là mùa hè năm nay.
今年所谓的夏天有很多寒冷的天气。
今年所謂的夏天有很多寒冷的天氣。
The young prince was the king's sole heir.
Der junge Prinz war der einzige Erbe des Königs.
El joven príncipe era el único heredero del rey.
Le jeune prince était le seul héritier du roi.

O jovem príncipe era o único herdeiro do rei.
เจ้าชายน้อยเป็นทายาทเพียงคนเดียวของกษัตริย์
Hoàng tử trẻ là vị vua duy nhất của nhà vua.
这位年轻的王子是国王的唯一继承人。
這位年輕的王子是國王的唯一繼承人。
This is the spot where we met two years ago.
Dies ist der Ort, an dem wir uns vor zwei Jahren trafen.
Este es el lugar donde nos conocimos hace dos años.
C'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés il y a deux ans.

Este é o ponto onde nos conhecemos há dois anos.
นี่คือจุดที่เราพบเมื่อสองปีก่อน
Đây là điểm mà chúng ta đã gặp hai năm trước đây.
这是我们两年前见面的地方。
這是我們兩年前見面的地方。
The statistics show an annual rise of car sales.
Die Statistik zeigt einen jährlichen Anstieg der Autoverkäufe.
Las estadísticas muestran un aumento anual de las ventas de automóviles.
Les statistiques montrent une augmentation annuelle des ventes de voitures.

As estatísticas mostram um aumento anual das vendas de automóveis.
สถิติแสดงยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี
Các số liệu thống kê cho thấy doanh số bán xe tăng hàng năm.
统计数字显示汽车销售年度上涨。
統計數據顯示,汽車銷量年增加。
She picked the seventies as a theme for her birthday party.
Sie wählte die 70er Jahre als Thema für ihre Geburtstagsparty.
Ella escogió los años setenta como un tema para su fiesta de cumpleaños.
Elle a choisi les années soixante-dix comme thème pour sa fête d'anniversaire.

Ela escolheu os anos setenta como um tema para sua festa de aniversário.
เธอเลือกอายุเจ็ดสิบเป็นธีมสำหรับงานเลี้ยงวันเกิดของเธอ
Cô đã chọn bảy mươi như một chủ đề cho bữa tiệc sinh nhật của mình.
她选择七十年代作为她的生日派对的主题。
她選擇七十年代作為她的生日派對的主題。
Many tourists visit the town each year.
Viele Touristen besuchen die Stadt jedes Jahr.
Muchos turistas visitan la ciudad cada año.
De nombreux touristes visitent la ville chaque année.

Muitos turistas visitam a cidade todos os anos.
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าเยี่ยมชมเมืองในแต่ละปี
Nhiều du khách đến thăm thị trấn mỗi năm.
许多游客每年都去这个镇。
許多遊客每年都去這個鎮。
Old people are particularly vulnerable members of our society.
Alte Menschen sind besonders gefährdete Mitglieder unserer Gesellschaft.
Las personas mayores son miembros particularmente vulnerables de nuestra sociedad.
Les personnes âgées sont des membres particulièrement vulnérables de notre société.

Os idosos são membros particularmente vulneráveis ​​da nossa sociedade.
คนรุ่นเก่าเป็นสมาชิกที่อ่อนแอในสังคมของเรา
Người già là những thành viên đặc biệt dễ bị tổn thương trong xã hội của chúng ta.
老年人是我们社会中特别脆弱的成员。
老年人是我們社會中特別脆弱的成員。
All shoes show signs of wear after a few years.
Alle Schuhe weisen nach einigen Jahren Gebrauchsspuren auf.
Todos los zapatos muestran signos de desgaste después de unos años.
Toutes les chaussures montrent des signes d'usure après quelques années.

Todos os sapatos apresentam sinais de desgaste após alguns anos.
รองเท้าทั้งหมดแสดงสัญญาณการสึกหรอหลังจากไม่กี่ปี
Tất cả giày có dấu hiệu mòn sau vài năm.
所有鞋子在几年后都会显示磨损迹象。
所有鞋子在幾年後都會顯示磨損跡象。
Age and weight are examples of numeric variables.
Alter und Gewicht sind Beispiele für numerische Variablen.
La edad y el peso son ejemplos de variables numéricas.
L'âge et le poids sont des exemples de variables numériques.

Idade e peso são exemplos de variáveis ​​numéricas.
อายุและน้ำหนักเป็นตัวอย่างของตัวแปรตัวเลข
Tuổi và cân nặng là các ví dụ về các biến số.
年龄和体重是数字变量的例子。
年齡和體重是數字變量的例子。
Winter has been mild this year.
Der Winter war dieses Jahr mild.
El invierno ha sido suave este año.
L'hiver a été doux cette année.

O inverno tem sido leve este ano.
ฤดูหนาวอ่อนในปีนี้
Mùa đông năm nay đã nhẹ.
今年冬天温和。
今年冬天溫和。
My grandmother is old and wise, I am asking her for advice.
Meine Großmutter ist alt und weise, ich bitte sie um Rat.
Mi abuela es vieja y sabia, le pido consejo.
Ma grand-mère est vieille et sage, je lui demande conseil.

Minha avó é velha e sábia, estou pedindo conselhos a ela.
คุณยายของฉันแก่และฉลาดฉันขอคำแนะนำจากเธอ
Bà tôi già cả và khôn ngoan, tôi hỏi cô ấy để được tư vấn.
我的祖母年纪大了,明智,我问她的意见。
我的祖母年紀大了,明智,我問她的意見。
A young woman was sitting opposite me.
Eine junge Frau saß mir gegenüber.
Una mujer joven estaba sentada frente a mí.
Une jeune femme était assise en face de moi.

Uma jovem estava sentada à minha frente.
หญิงสาวนั่งอยู่ตรงข้ามกับฉัน
Một phụ nữ trẻ đang ngồi đối diện tôi.
一名年轻女子坐在我的对面。
一名年輕女子坐在我的對面。
The heat is worse than last year.
Die Hitze ist schlimmer als letztes Jahr.
El calor es peor que el año pasado.
La chaleur est pire que l'année dernière.

O calor é pior que no ano passado.
ความร้อนจะเลวร้ายยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา
Nhiệt là tồi tệ hơn năm ngoái.
热度比去年差。
熱度比去年差。
I have been in Thailand for a year.
Ich bin seit einem Jahr in Thailand.
He estado en Tailandia por un año.
Je suis en Thaïlande depuis un an.

Eu estou na Tailândia há um ano.
ฉันอยู่เมืองไทยมา 1 ปี
Tôi đã ở Thái Lan trong một năm.
我在泰国待了一年。
我在泰國待了一年。
He has a young wife.
Er hat eine junge Frau.
Él tiene una esposa joven.
Il a une jeune femme.

Ele tem uma jovem esposa.
เขามีภรรยาสาว
Anh ấy có một người vợ trẻ.
他有一个年轻的妻子。
他有一個年輕的妻子。
The youngsters like to hang out at the mall.
Die Jugendlichen mögen es, in der Mall herumzuhängen.
A los jóvenes les gusta pasar el rato en el centro comercial.
Les jeunes aiment sortir au centre commercial.

Os jovens gostam de sair no shopping.
เยาวชนชอบออกไปเที่ยวที่ห้าง
Những đứa trẻ thích đi chơi tại khu mua sắm.
年轻人喜欢在商场闲逛。
年輕人喜歡在商場閒逛。
We need to empower our youth because they are going to shape our future.
Wir müssen unsere Jugend stärken, weil sie unsere Zukunft gestalten werden.
Necesitamos empoderar a nuestros jóvenes porque van a moldear nuestro futuro.
Nous devons donner du pouvoir à nos jeunes, car ils vont façonner notre avenir.

Precisamos capacitar nossos jovens porque eles vão moldar nosso futuro.
เราจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนของเราเพราะพวกเขากำลังจะสร้างอนาคตของเรา
Chúng ta cần trao quyền cho tuổi trẻ của chúng ta bởi vì chúng sẽ định hình tương lai của chúng ta.
我们需要赋予青少年权力,因为它们将塑造我们的未来。
我們需要賦予青少年權力,因為它們將塑造我們的未來。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
92新年 快乐 + Happy New Year! Frohes neues Jahr!
340年长 女士 奶奶 + This elderly woman is my grandmother. Diese ältere Frau ist meine Großmutter.
381年轻 美丽 + She's young and beautiful. Sie ist jung und schön.
401几年 上海 变化 + Shanghai has changed rapidly the last few years. Die Veränderung Shanghais in den letzten Jahren ist rapide.
427今年 股票 获利 + I made a profit from my stock this year. Dieses Jahr waren meine Aktien profitabel.
600今年 + How old is she this year? Wie alt ist sie dieses Jahr?
631小学 年级 + I'm in the fifth grade in elementary school. Ich bin in der fünften Grundschulklasse.
707中国 古代 周朝 秦朝 几百年 + The ancient Chinese Zhou dynasty was several hundred years earlier than the Qin dynasty. Die alte Chinesische Zhou Dynastie war mehrere hundert Jahre früher als die Qin Dynastie.
771今年 大学 年级 + I'm a college freshman this year. Ich bin dieses Jahr im ersten Jahr auf der Universität.
781哥伦布 1492 发现 美洲 + Columbus discovered America in 1492. Kolumbus hat im Jahr 1492 Amerika entdeckt.
802少年 活泼 + The young boys are very spirited. Junge Leute sind sehr lebhaft.
915年轻 艺术家 + She's a young artist. Sie ist eine junge Künstlerin.
975纽约 + I've lived in New York for half a year. Ich habe ein halbes Jahr in New York verbracht.
1056太极 运动 适合 老年人 + Tai Chi exercises are appropriate for the elderly. Tai Chi Übungen sind für ältere Menschen geeignet.
1368年轻 美丽 + She's young and pretty. sie ist jung und schön-
1486今年 粮食 丰收 + The crops harvest well this year. ((The harvest this year has been abundant.)) Dieses Jahr gibt es eine Rekordernte.
1588年轻人 追求 时尚 + Young people try to be trendy (lit., pursue the current fashion).
1744中国人 过年 饺子 风俗 + Chinese traditionally eat jiaozi (dumplings) at the Chinese New Year.
1910年轻人 喜欢 酒吧 + Young people like to drink in bars.
19502008年 奥运会 北京 举行 + The 2008 Olympic Games were held in Beijing.
2060退休 年龄 + I've reached retirement age.
2135今年 最佳 运动员 + He is this year's best athlete.
2163今年 稻谷 丰收 + There is a bumper crop of rice this year.
2191经过 百年 变迁 香港 成为 国际化 都市 + After a century of changes, Hong Kong has become an international metropolis.
2206财政 大臣 发表 今年 预算 报告 + The financial minister has delivered this year's budget report.
2222今年 财务 亏损 + We have a financial deficit this year.
2813+ He's in his sixties.
2840今年 旱灾 严重 + The drought this year is severe.
2925一年 万事 亨通 + I hope everything goes smoothly for you in the new year.
3001我们 今年 盈利 状况 + Our profits have been good this year.
3125老年人 喜欢 回忆 往昔 + Old people like to reminisce about past.
3457红酒 贮藏 年份 + She's checking the wine's vintage.
3511闰年 366 + A leap year has 366 days.
3637今年 石油 供应 形势 不好 + The oil supply situation is not good this year.
3644专利 期限 3 + The patent runs out in three years time.
3658丈夫 一个 非常 英俊 年轻人 + Her husband is a very handsome young man.
3720听说 家乡 今年 闹灾 赶快 些 钱 + He remitted some money home when he heard that there had been a calamity in his hometown.
3740年轻人 老年人 活力 + Young people have more energy than old people.
3754去年 三亚 男朋友 作伴 + I had a journey to Sanya in Hainan Province last year, and my boyfriend accompanied me.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
+
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng