Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
050
Bờ biển có sạch không? Is the beach clean? Ist der Strand sauber?
052
Nước sạch không? Is the water clean? Ist das Wasser sauber?
076
Bạn giặt quần được không? Can you clean the pants / trousers? Können Sie die Hose reinigen?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 乾凈 + * * gan1jing4 clean/ neat/ tidy sauber,rein +
Oxford3000Ten
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
650浴室 干净 + The bathroom is very clean. Das Badezimmer ist sehr sauber.
1984客厅 干净 + The living room is very clean. Das Wohnzimmer ist sehr sauber.
2158厕所 干净 + The toilet is very clean. Die Toilette ist sehr sauber.
2695厨房 干净 + The kitchen is very clean. Die Küche ist sehr sauber.
3776我们 城市 护栏 干净 + The railings in our city are wiped clean. Die Geländer in unsere Stadt sind sauber gewischt.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
干净 +
干净 +
干净 +
干净 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng