Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
011
Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi. We only work for five days. Wir arbeiten nur fünf Tage.
012
Hôm nay tôi không làm việc. I’m not working today. Heute arbeite ich nicht.
012
Ngày mai tôi làm việc lại. Tomorrow I will work again. Morgen arbeite ich wieder.
012
Tôi làm ở trong văn phòng. I work at an office. Ich arbeite im Büro.
015
Martha làm gì? What does Martha do? Was macht Martha?
015
Cô ấy làm việc trong văn phòng. She works at an office. Sie arbeitet im Büro.
015
Cô ấy làm việc với máy vi tính. She works on the computer. Sie arbeitet am Computer.
015
Peter làm gì? What does Peter do? Was macht Peter?
023
Bạn làm nghề gì vậy? What is your profession? Was sind Sie von Beruf?
057
Bạn làm công việc gì? What do you do for a living? Was machen Sie beruflich?
057
Tôi tìm một chỗ làm. I am looking for a job. Ich suche eine Stelle.
064
Anh ấy có đang làm việc không? Is he working right now? Arbeitet er gerade?
064
Vâng, anh ấy đang làm việc. Yes, he is working right now. Ja, er arbeitet gerade.
074
Bạn phải làm việc nhiều. You must work a lot. Du musst viel arbeiten.
077
Tôi còn phải làm việc nữa. I still have to work. Ich muss noch arbeiten.
077
Tôi không ở lại, bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. I am not staying because I still have to work. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss.
085
Tôi đã làm việc. I worked. Ich habe gearbeitet.
085
Tôi đã làm việc suốt cả ngày. I worked all day long. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.
087
Bạn đã làm việc ở đâu? Where did you work? Wo haben Sie gearbeitet?
091
Bạn làm việc nhiều quá – đừng có làm việc nhiều quá! You work too much – don’t work so much! Du arbeitest zu viel – arbeite doch nicht so viel!
096
Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa. After he had an accident, he could not work anymore. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten.
097
Từ khi nào chị ấy không làm việc nữa? Since when is she no longer working? Seit wann arbeitet sie nicht mehr?
097
Vâng, chị ấy không làm việc nữa, từ khi chị ấy đã kết hôn. Yes, she is no longer working since she got married. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat.
097
Từ khi chị ấy đã kết hôn, chị ấy không làm việc nữa. Since she got married, she’s no longer working. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr.
098
Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. I will stop working as soon as I am 60. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin.
098
Các bạn sẽ làm việc bao lâu? How long will you work? Wie lange werden Sie arbeiten?
098
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn làm được. I’ll work as long as I can. Ich werde arbeiten, solange ich kann.
098
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn mạnh khỏe. I’ll work as long as I am healthy. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin.
098
Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. He lies in bed instead of working. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet.
099
Chị ấy không tìm được chỗ làm, mặc dù chị ấy có bằng đại học. Although she went to college, she can’t find a job. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
099
Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy chị ấy không tìm được việc. She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
100
Bạn càng làm việc nhanh, bạn càng xong sớm. The faster you work, the earlier you will be finished. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
101
Đây là công việc của đồng nghiệp tôi. That is my colleagues’ work. Das ist die Arbeit meiner Kollegen.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
从事 ... 工作, 做 ... 工作 cóngshì ... gōngzuò, zuò ... gōngzuò tätig sein als ..., arbeiten als ...
马虎地工作, 粗制滥造 mǎhu de gōngzuò, cūzhì-lànzào pfuschen
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 工作 + * * gong1zuo4 work/ job arbeiten, Arbeit +
Oxford3000Ten
I try to apply my theoretical knowledge in my job.
Ich versuche mein theoretisches Wissen in meinem Beruf anzuwenden.
Intento aplicar mis conocimientos teóricos en mi trabajo.
J'essaie d'appliquer mes connaissances théoriques dans mon travail.
Cerco di applicare le mie conoscenze teoriche nel mio lavoro.
Eu tento aplicar meus conhecimentos teóricos no meu trabalho.
ฉันพยายามใช้ความรู้ทางทฤษฎีในงานของฉัน
Tôi cố gắng áp dụng kiến ​​thức lý thuyết trong công việc của tôi.
我尝试将我的理论知识应用于我的工作。
我嘗試將我的理論知識應用於我的工作。
The boom after the recession meant many new jobs for the unemployed.
Der Boom nach der Rezession bedeutete viele neue Arbeitsplätze für Arbeitslose.
El auge después de la recesión significó muchos nuevos empleos para los desempleados.
Le boom après la récession signifiait beaucoup de nouveaux emplois pour les chômeurs.
Il boom dopo la recessione ha significato molti nuovi posti di lavoro per i disoccupati.
O boom após a recessão significou muitos novos empregos para os desempregados.
การบูมหลังภาวะถดถอยหมายถึงงานใหม่ ๆ มากมายสำหรับผู้ว่างงาน
Sự bùng nổ sau cuộc suy thoái có nghĩa là nhiều việc làm mới cho người thất nghiệp.
经济衰退之后的繁荣意味着失业者的许多新工作。
經濟衰退之後的繁榮意味著失業者的許多新工作。
I am looking for a new challenge as my current job is rather boring.
Ich suche nach einer neuen Herausforderung, da mein jetziger Job eher langweilig ist.
Estoy buscando un nuevo desafío ya que mi trabajo actual es bastante aburrido.
Je suis à la recherche d'un nouveau défi car mon travail actuel est plutôt ennuyeux.
Sto cercando una nuova sfida dato che il mio attuale lavoro è piuttosto noioso.
Estou à procura de um novo desafio, já que o meu trabalho atual é bastante aborrecido.
ฉันกำลังมองหาสิ่งท้าทายใหม่เนื่องจากงานปัจจุบันของฉันค่อนข้างน่าเบื่อ
Tôi đang tìm kiếm một thách thức mới vì công việc hiện tại của tôi là khá nhàm chán.
我正在寻找新的挑战,因为我目前的工作很无聊。
我正在尋找新的挑戰,因為我目前的工作很無聊。
I left my job to start my own business.
Ich habe meinen Job aufgegeben, um mein eigenes Geschäft zu beginnen.
Dejé mi trabajo para comenzar mi propio negocio.
J'ai quitté mon travail pour démarrer ma propre entreprise.
Ho lasciato il mio lavoro per iniziare la mia attività.
Deixei meu trabalho para começar meu próprio negócio.
ฉันออกจากงานเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง
Tôi rời công việc để bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình.
我离开了自己的工作,开始了自己的事业。
我離開了自己的工作,開始了自己的事業。
After my surgery, I am finally capable of working.
Nach meiner Operation bin ich endlich arbeitsfähig.
Después de mi cirugía, finalmente soy capaz de trabajar.
Après mon opération, je suis enfin capable de travailler.
Dopo il mio intervento, sono finalmente in grado di lavorare.
Após minha cirurgia, finalmente sou capaz de trabalhar.
หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วฉันก็มีความสามารถในการทำงาน
Sau khi phẫu thuật của tôi, tôi cuối cùng đã có khả năng làm việc.
手术后,我终于有能力工作了。
手術後,我終於有能力工作了。
I want to work as a pilot in civil aviation.
Ich möchte als Pilot in der zivilen Luftfahrt arbeiten.
Quiero trabajar como piloto en aviación civil.
Je veux travailler comme pilote dans l'aviation civile.
Voglio lavorare come pilota nell'aviazione civile.
Eu quero trabalhar como piloto na aviação civil.
ฉันต้องการทำงานเป็นนักบินในการบินพลเรือน
Tôi muốn làm việc như một phi công trong ngành hàng không dân dụng.
我想作为民用航空的试点工作。
我想作為民用航空的試點工作。
The clerks at the ministry work from nine to five.
Die Angestellten im Ministerium arbeiten von neun bis fünf.
Los empleados del ministerio trabajan de nueve a cinco.
Les employés du ministère travaillent de neuf heures à cinq heures.
I commessi del ministero lavorano dalle nove alle cinque.
Os funcionários do ministério trabalham de nove para cinco.
เสมียนที่กระทรวงทำงานตั้งแต่เก้าถึงห้า
Các nhân viên làm việc từ 9 đến 5 người.
该部的职员从九点到五点工作。
該部的職員從九點到五點工作。
My brother works for a large international company.
Mein Bruder arbeitet für eine große internationale Firma.
Mi hermano trabaja para una gran compañía internacional.
Mon frère travaille pour une grande entreprise internationale.
Mio fratello lavora per una grande compagnia internazionale.
Meu irmão trabalha para uma grande empresa internacional.
พี่ชายของฉันทำงานให้กับ บริษัท ต่างชาติที่มีขนาดใหญ่
Anh tôi làm việc cho một công ty quốc tế lớn.
我的兄弟为一家大型国际公司工作。
我的兄弟為一家大型國際公司工作。
On long working days I lose my concentration.
An langen Arbeitstagen verliere ich meine Konzentration.
En días largos de trabajo, pierdo mi concentración.
Pendant les longues journées de travail, je perds ma concentration.
Nei lunghi giorni lavorativi ho perso la concentrazione.
Em longos dias úteis, perco a minha concentração.
ในวันทำงานที่ยาวนานฉันเสียสมาธิ
Trong những ngày làm việc dài, tôi mất tập trung.
在长时间工作的日子里,我失去了专心。
在長時間工作的日子裡,我失去了專心。
The government plans to create more jobs for young people.
Die Regierung plant, mehr Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen.
El gobierno planea crear más empleos para los jóvenes.
Le gouvernement prévoit de créer plus d'emplois pour les jeunes.
Il governo progetta di creare più posti di lavoro per i giovani.
O governo planeja criar mais empregos para jovens.
รัฐบาลมีแผนจะสร้างงานมากขึ้นสำหรับคนหนุ่มสาว
Chính phủ có kế hoạch tạo nhiều việc làm hơn cho thanh niên.
政府计划为年轻人创造更多工作机会。
政府計劃為年輕人創造更多工作機會。
The crew on the plane spoke several languages.
Die Besatzung im Flugzeug sprach mehrere Sprachen.
La tripulación del avión hablaba varios idiomas.
L'équipage de l'avion parlait plusieurs langues.
L'equipaggio dell'aereo parlava diverse lingue.
A tripulação do avião falava várias línguas.
ลูกเรือบนเครื่องบินพูดหลายภาษา
Phi hành đoàn trên máy bay nói nhiều thứ tiếng.
飞机上的工作人员讲了几种语言。
飛機上的工作人員講了幾種語言。
Instead of criticizing my work, my boss gave me useful advice.
Anstatt meine Arbeit zu kritisieren, gab mir mein Chef nützliche Ratschläge.
En lugar de criticar mi trabajo, mi jefe me dio consejos útiles.
Au lieu de critiquer mon travail, mon patron m'a donné des conseils utiles.
Invece di criticare il mio lavoro, il mio capo mi ha dato consigli utili.
Em vez de criticar meu trabalho, meu chefe me deu conselhos úteis.
แทนที่จะวิจารณ์งานของฉันเจ้านายของฉันให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ฉัน
Thay vì chỉ trích công việc của tôi, ông chủ của tôi đã cho tôi lời khuyên hữu ích.
我的老板没有批评我的工作,而是给了我有用的建议。
我的老闆沒有批評我的工作,而是給了我有用的建議。
My daily work includes writing emails and reports.
Meine tägliche Arbeit umfasst das Schreiben von E-Mails und Berichten.
Mi trabajo diario incluye escribir correos electrónicos e informes.
Mon travail quotidien comprend la rédaction de courriels et de rapports.
Il mio lavoro quotidiano include la scrittura di e-mail e rapporti.
O meu trabalho diário inclui escrever e-mails e relatórios.
งานประจำวันของฉันรวมถึงการเขียนอีเมลและรายงาน
Công việc hàng ngày của tôi bao gồm viết email và báo cáo.
我的日常工作包括写电子邮件和报告。
我的日常工作包括寫電子郵件和報告。
We can deliver any package within five working days.
Wir können jedes Paket innerhalb von fünf Arbeitstagen liefern.
Podemos entregar cualquier paquete dentro de los cinco días hábiles.
Nous pouvons livrer n'importe quel paquet dans les cinq jours ouvrables.
Possiamo consegnare qualsiasi pacco entro cinque giorni lavorativi.
Nós podemos entregar qualquer pacote dentro de cinco dias úteis.
เราสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 5 วันทำการ
Chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ gói trong vòng năm ngày làm việc.
我们可以在五个工作日内提供任何包裹。
我們可以在五個工作日內提供任何包裹。
You worked hard; you deserve a break.
Du hast hart gearbeitet; Du verdienst eine Pause.
Trabajaste duro; te mereces un descanso.
Tu as travaillé dur; vous méritez une pause.
Hai lavorato sodo; ti meriti una pausa.
Voce trabalhou muito; você merece uma pausa.
คุณทำงานหนัก; คุณสมควรจะหยุดพัก
Bạn làm việc chăm chỉ; bạn xứng đáng nghỉ ngơi.
你努力工作;你应该休息一下。
你努力工作;你應該休息一下。
After the work in the garden, her clothes were dirty.
Nach der Arbeit im Garten waren ihre Kleider dreckig.
Después del trabajo en el jardín, su ropa estaba sucia.
Après le travail dans le jardin, ses vêtements étaient sales.
Dopo i lavori in giardino, i suoi vestiti erano sporchi.
Após o trabalho no jardim, suas roupas estavam sujas.
หลังจากที่ทำงานในสวนเสื้อผ้าของเธอสกปรก
Sau khi làm việc trong vườn, quần áo của cô bẩn.
在花园里工作后,她的衣服很脏。
在花園里工作後,她的衣服很髒。
The boy did not want to disturb his mother at her work.
Der Junge wollte seine Mutter bei ihrer Arbeit nicht stören.
El chico no quería molestar a su madre en su trabajo.
Le garçon ne voulait pas déranger sa mère à son travail.
Il ragazzo non voleva disturbare sua madre nel suo lavoro.
O menino não queria incomodar sua mãe em seu trabalho.
เด็กผู้ชายไม่อยากรบกวนแม่ของเขาในที่ทำงานของเธอ
Cậu bé không muốn làm phiền mẹ mình trong công việc của mình.
这个男孩在工作时不想打扰他的母亲。
這個男孩在工作時不想打擾他的母親。
She earns more money now than at her previous job.
Sie verdient jetzt mehr Geld als bei ihrem früheren Job.
Ella gana más dinero ahora que en su trabajo anterior.
Elle gagne plus d'argent maintenant qu'à son emploi précédent.
Guadagna più soldi adesso rispetto al suo precedente lavoro.
Ela ganha mais dinheiro agora do que em seu trabalho anterior.
เธอได้รับเงินมากขึ้นกว่าที่งานก่อนหน้านี้
Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn lúc làm việc trước đây.
她现在比以前的工作挣更多的钱。
她現在比以前的工作掙更多的錢。
The employee works in a very efficient manner.
Der Mitarbeiter arbeitet sehr effizient.
El empleado trabaja de una manera muy eficiente.
L'employé travaille de manière très efficace.
L'impiegato lavora in modo molto efficiente.
O funcionário trabalha de forma muito eficiente.
พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Nhân viên hoạt động rất hiệu quả.
员工以非常有效的方式工作。
員工以非常有效的方式工作。
The new software enables me to work from home.
Die neue Software ermöglicht es mir, von zu Hause aus zu arbeiten.
El nuevo software me permite trabajar desde casa.
Le nouveau logiciel me permet de travailler à la maison.
Il nuovo software mi consente di lavorare da casa.
O novo software me permite trabalhar em casa.
ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยให้ฉันทำงานจากที่บ้านได้
Phần mềm mới này cho phép tôi làm việc ở nhà.
新软件使我能够在家工作。
新軟件使我能夠在家工作。
I had a strange encounter at work today.
Ich hatte heute eine seltsame Begegnung bei der Arbeit.
Tuve un extraño encuentro en el trabajo hoy.
J'ai eu une étrange rencontre au travail aujourd'hui.
Oggi ho avuto uno strano incontro al lavoro.
Tive um encontro estranho no trabalho hoje.
วันนี้ฉันเจอกับงานแปลกใหม่
Tôi đã có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong công việc ngày hôm nay.
今天我在工作中遇到了一次奇怪的遭遇。
今天我在工作中遇到了一次奇怪的遭遇。
We need to ensure that the machines are in good working order.
Wir müssen sicherstellen, dass die Maschinen in gutem Zustand sind.
Debemos asegurarnos de que las máquinas estén en buen estado de funcionamiento.
Nous devons nous assurer que les machines sont en bon état de fonctionnement.
Dobbiamo assicurarci che le macchine funzionino correttamente.
Precisamos garantir que as máquinas estejam em bom estado de funcionamento.
เราต้องให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานได้ดี
Chúng ta cần đảm bảo rằng máy móc đó hoạt động tốt.
我们需要确保机器处于良好的工作状态。
我們需要確保機器處於良好的工作狀態。
After many years in the company, he was promoted to executive.
Nach vielen Jahren im Unternehmen wurde er zum Geschäftsführer befördert.
Después de muchos años en la compañía, fue ascendido a ejecutivo.
Après de nombreuses années dans l'entreprise, il a été promu à l'exécutif.
Dopo molti anni in compagnia, è stato promosso dirigente.
Depois de muitos anos na empresa, ele foi promovido a executivo.
หลังจากหลายปีใน บริษัท เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
Sau nhiều năm làm việc trong công ty, ông được thăng cấp lên chức vụ điều hành.
在公司工作多年后,他晋升为高管。
在公司工作多年後,他晉升為高管。
He wants to expand his network to find a job.
Er möchte sein Netzwerk erweitern, um einen Job zu finden.
Él quiere expandir su red para encontrar un trabajo.
Il veut élargir son réseau pour trouver un emploi.
Vuole espandere la sua rete per trovare un lavoro.
Ele quer expandir sua rede para encontrar um emprego.
เขาต้องการขยายเครือข่ายเพื่อหางานทำ
Anh ta muốn mở rộng mạng lưới của mình để tìm một công việc.
他想扩大自己的网络去找工作。
他想擴大自己的網絡去找工作。
You'll have to work an extra hour in the future.
Sie müssen eine zusätzliche Stunde in der Zukunft arbeiten.
Tendrás que trabajar una hora extra en el futuro.
Vous devrez travailler une heure de plus dans le futur.
Dovrai lavorare un'ora in più in futuro.
Você terá que trabalhar uma hora extra no futuro.
คุณจะต้องทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงในอนาคต
Bạn sẽ phải làm việc thêm một giờ nữa trong tương lai.
你将来不得不再工作一小时。
你將來不得不再工作一小時。
The farmer worked in the field.
Der Bauer arbeitete auf dem Feld.
El granjero trabajó en el campo.
L'agriculteur a travaillé sur le terrain.
Il contadino ha lavorato nel campo.
O fazendeiro trabalhou no campo.
ชาวนาทำงานอยู่ในทุ่งนา
Người nông dân làm việc trong lĩnh vực này.
农民在田间工作。
農民在田間工作。
He worked according to a fixed scheme.
Er arbeitete nach einem festen Schema.
Él trabajó de acuerdo con un esquema fijo.
Il a travaillé selon un schéma fixe.
Ha lavorato secondo uno schema fisso.
Ele trabalhou de acordo com um esquema fixo.
เขาทำงานตามโครงการคงที่
Ông làm việc theo một kế hoạch cố định.
他按照固定的计划工作。
他按照固定的計劃工作。
The job requires a great sense of responsibility.
Der Job erfordert ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
El trabajo requiere un gran sentido de responsabilidad.
Le travail exige un grand sens des responsabilités.
Il lavoro richiede un grande senso di responsabilità.
O trabalho exige um grande senso de responsabilidade.
งานต้องมีความรับผิดชอบที่ดี
Công việc đòi hỏi một trách nhiệm rất lớn.
这份工作需要很高的责任感。
這份工作需要很高的責任感。
Mining is hard work.
Bergbau ist harte Arbeit.
La minería es un trabajo duro.
L'exploitation minière est un travail difficile.
Le miniere sono un duro lavoro.
Mineração é um trabalho árduo.
การทำเหมืองแร่เป็นการทำงานหนัก
Khai thác mỏ là công việc khó khăn.
采矿是艰苦的工作。
採礦是艱苦的工作。
He ignored the phone and focused on his work.
Er ignorierte das Telefon und konzentrierte sich auf seine Arbeit.
Ignoró el teléfono y se centró en su trabajo.
Il a ignoré le téléphone et s'est concentré sur son travail.
Ignorò il telefono e si concentrò sul suo lavoro.
Ele ignorou o telefone e se concentrou em seu trabalho.
เขาไม่สนใจโทรศัพท์และจดจ่ออยู่กับงานของเขา
Anh lờ đi điện thoại và tập trung vào công việc của anh.
他无视电话,专注于他的工作。
他無視電話,專注於他的工作。
The biologist works at an institute for life science.
Der Biologe arbeitet an einem Institut für Biowissenschaften.
El biólogo trabaja en un instituto de ciencias de la vida.
Le biologiste travaille dans un institut de sciences de la vie.
Il biologo lavora in un istituto per scienze della vita.
O biólogo trabalha em um instituto de ciências da vida.
นักชีววิทยาทำงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Nhà sinh vật học làm việc tại một viện khoa học sự sống.
生物学家在生命科学研究所工作。
生物學家在生命科學研究所工作。
This project involves a lot of work.
Dieses Projekt beinhaltet viel Arbeit.
Este proyecto implica mucho trabajo.
Ce projet implique beaucoup de travail.
Questo progetto richiede molto lavoro.
Este projeto envolve muito trabalho.
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นจำนวนมาก
Dự án này bao gồm rất nhiều công việc.
这个项目涉及很多工作。
這個項目涉及很多工作。
I have been doing this job for many years.
Ich mache diese Arbeit seit vielen Jahren.
He estado haciendo este trabajo por muchos años.
Je fais ce travail depuis de nombreuses années.
Ho fatto questo lavoro per molti anni.
Eu tenho feito este trabalho por muitos anos.
ฉันทำงานนี้มาหลายปีแล้ว
Tôi đã làm công việc này trong nhiều năm.
我一直在做这项工作多年。
我一直在做這項工作多年。
My grandfather laboured in a mine all his life.
Mein Großvater arbeitete sein Leben lang in einer Mine.
Mi abuelo trabajó en una mina toda su vida.
Mon grand-père a travaillé toute sa vie dans une mine.
Mio nonno ha lavorato in una miniera per tutta la vita.
Meu avô trabalhou em uma mina toda a vida dele.
คุณปู่ของฉันทำงานในเหมืองตลอดชีวิต
Ông tôi đã làm việc trong một hầm mỏ suốt cuộc đời.
我的祖父一生都在矿中工作。
我的祖父一生都在礦中工作。
My mother likes her job a lot.
Meine Mutter mag ihre Arbeit sehr.
A mi madre le gusta mucho su trabajo.
Ma mère aime beaucoup son travail.
A mia madre piace molto il suo lavoro.
Minha mãe gosta bastante do seu trabalho.
แม่ของฉันชอบงานของเธอมาก
Mẹ tôi thích công việc của mình rất nhiều.
我的母亲很喜欢她的工作。
我的母親很喜歡她的工作。
She resumed her work after lunch.
Sie nahm ihre Arbeit nach dem Mittagessen wieder auf.
Ella reanudó su trabajo después del almuerzo.
Elle a repris son travail après le déjeuner.
Ha ripreso il suo lavoro dopo pranzo.
Ela retomou o trabalho depois do almoço.
เธอกลับมาทำงานหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน
Cô tiếp tục công việc của mình sau bữa ăn trưa.
午餐后她恢复了工作。
午餐後她恢復了工作。
I am in charge of marketing at my company.
Ich bin verantwortlich für das Marketing in meiner Firma.
Estoy a cargo del marketing en mi empresa.
Je suis en charge du marketing dans mon entreprise.
Sono responsabile del marketing presso la mia azienda.
Estou no comando do marketing na minha empresa.
ฉันเป็นผู้รับผิดชอบด้านการตลาดที่ บริษัท ของฉัน
Tôi phụ trách tiếp thị tại công ty của tôi.
我负责公司的营销工作。
我負責公司的營銷工作。
He explained how the method works in practice.
Er erklärte, wie die Methode in der Praxis funktioniert.
Explicó cómo funciona el método en la práctica.
Il a expliqué comment la méthode fonctionne dans la pratique.
Ha spiegato come il metodo funziona in pratica.
Ele explicou como o método funciona na prática.
เขาอธิบายวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ
Ông giải thích phương pháp hoạt động như thế nào trong thực tế.
他解释了该方法在实践中的工作原理。
他解釋了該方法在實踐中的工作原理。
My mother is a politician, she works at the ministry.
Meine Mutter ist eine Politikerin, sie arbeitet im Ministerium.
Mi madre es política, ella trabaja en el ministerio.
Ma mère est une politicienne, elle travaille au ministère.
Mia madre è un politico, lavora al ministero.
Minha mãe é uma política, ela trabalha no ministério.
แม่ของฉันเป็นนักการเมืองเธอทำงานที่กระทรวง
Mẹ tôi là một chính trị gia, bà làm việc tại Bộ.
我的母亲是政治家,她在该部工作。
我的母親是政治家,她在該部工作。
She started her new job with mixed feelings.
Sie begann ihren neuen Job mit gemischten Gefühlen.
Ella comenzó su nuevo trabajo con sentimientos encontrados.
Elle a commencé son nouvel emploi avec des sentiments mitigés.
Ha iniziato il suo nuovo lavoro con sentimenti contrastanti.
Ela começou seu novo emprego com sentimentos mistos.
เธอเริ่มงานใหม่ด้วยความรู้สึกผสม
Cô bắt đầu công việc mới với những cảm xúc lẫn lộn.
她以复杂的感情开始了她的新工作。
她以復雜的感情開始了她的新工作。
My boss monitors the progress of my work.
Mein Chef überwacht den Fortschritt meiner Arbeit.
Mi jefe supervisa el progreso de mi trabajo.
Mon chef surveille la progression de mon travail.
Il mio capo controlla i progressi del mio lavoro.
Meu chefe monitora o progresso do meu trabalho.
เจ้านายของฉันติดตามความคืบหน้าในการทำงานของฉัน
Ông chủ của tôi theo dõi sự tiến bộ của công việc.
我的老板监督我工作的进度。
我的老闆監督我工作的進度。
Normally, he does not work on Fridays.
Normalerweise arbeitet er nicht freitags.
Normalmente, él no trabaja los viernes.
Normalement, il ne travaille pas le vendredi.
Normalmente, non lavora il venerdì.
Normalmente, ele não trabalha as sextas.
โดยปกติเขาไม่ได้ทำงานในวันศุกร์
Thông thường, anh ta không làm việc vào thứ Sáu.
通常情况下,他在星期五不工作。
通常情況下,他在星期五不工作。
It was just an ordinary day at work, nothing special happened.
Es war nur ein gewöhnlicher Tag bei der Arbeit, nichts Besonderes geschah.
Fue solo un día normal en el trabajo, no sucedió nada especial.
C'était juste une journée ordinaire au travail, rien de spécial ne s'est passé.
Era solo una normale giornata di lavoro, non è successo niente di speciale.
Era apenas um dia comum no trabalho, nada especial aconteceu.
มันเป็นแค่วันธรรมดาที่ทำงานไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้น
Đó chỉ là một ngày bình thường trong công việc, không có gì đặc biệt xảy ra.
这只是一个平常的工作日,没有什么特别的事情发生。
這只是一個平常的工作日,沒有什麼特別的事情發生。
The staff refused to work overtime.
Die Mitarbeiter weigerten sich Überstunden zu leisten.
El personal se negó a trabajar horas extras.
Le personnel a refusé de faire des heures supplémentaires.
Lo staff ha rifiutato di fare straordinari.
A equipe se recusou a trabalhar horas extras.
พนักงานปฏิเสธที่จะทำงานล่วงเวลา
Các nhân viên từ chối làm thêm giờ.
工作人员拒绝加班。
工作人員拒絕加班。
During work experience, students can gain practical skills.
Während der Arbeitserfahrung können Studenten praktische Fähigkeiten erwerben.
Durante la experiencia laboral, los estudiantes pueden obtener habilidades prácticas.
Au cours de l'expérience de travail, les étudiants peuvent acquérir des compétences pratiques.
Durante l'esperienza lavorativa, gli studenti possono acquisire competenze pratiche.
Durante a experiência de trabalho, os alunos podem adquirir habilidades práticas.
ในระหว่างประสบการณ์การทำงานนักเรียนสามารถได้รับทักษะการปฏิบัติ
Trong kinh nghiệm làm việc, học sinh có thể đạt được các kỹ năng thực hành.
在工作经历中,学生可以获得实用技能。
在工作經歷中,學生可以獲得實用技能。
The staff handed out the program for the event.
Die Mitarbeiter verteilten das Programm für die Veranstaltung.
El personal distribuyó el programa para el evento.
Le personnel a distribué le programme de l'événement.
Il personale ha distribuito il programma per l'evento.
A equipe entregou o programa para o evento.
พนักงานแจกจ่ายโปรแกรมสำหรับงานนี้
Các nhân viên đưa ra chương trình cho sự kiện.
工作人员分发了该活动的计划。
工作人員分發了該活動的計劃。
I will visit you provided I do not have to work.
Ich werde Sie besuchen, vorausgesetzt, ich muss nicht arbeiten.
Te visitaré siempre que no tenga que trabajar.
Je vous rendrai visite à condition que je n'ai pas à travailler.
Ti visiterò se non dovrò lavorare.
Eu vou visitá-lo desde que eu não tenha que trabalhar.
ฉันจะไปเยี่ยมคุณถ้าฉันไม่ต้องทำงาน
Tôi sẽ thăm bạn với điều kiện tôi không phải làm việc.
我会拜访你,只要我不必工作。
我會拜訪你,只要我不必工作。
The recognition of his work is very important to him.
Die Anerkennung seiner Arbeit ist ihm sehr wichtig.
El reconocimiento de su trabajo es muy importante para él.
La reconnaissance de son travail est très importante pour lui.
Il riconoscimento del suo lavoro è molto importante per lui.
O reconhecimento de seu trabalho é muito importante para ele.
การรับรู้งานของเขาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเขา
Việc công nhận tác phẩm của ông rất quan trọng đối với ông.
对他的工作的认可对他非常重要。
對他的工作的認可對他非常重要。
I got the job due to his recommendation.
Ich habe den Job aufgrund seiner Empfehlung bekommen.
Obtuve el trabajo debido a su recomendación.
J'ai eu le travail en raison de sa recommandation.
Ho ottenuto il lavoro a causa della sua raccomandazione.
Recebi o trabalho devido à sua recomendação.
ฉันได้งานเนื่องจากข้อเสนอแนะของเขา
Tôi nhận công việc do đề nghị của anh ta.
由于他的推荐,我得到了这份工作。
由於他的推薦,我得到了這份工作。
The letter related to the new working hours.
Der Brief bezog sich auf die neuen Arbeitszeiten.
La carta relacionada con las nuevas horas de trabajo.
La lettre concernait les nouvelles heures de travail.
La lettera relativa al nuovo orario di lavoro.
A carta diz respeito às novas horas de trabalho.
จดหมายที่เกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานใหม่
Thư liên quan đến giờ làm việc mới.
这封信涉及新的工作时间。
這封信涉及新的工作時間。
He studied biology and now works in research.
Er hat Biologie studiert und arbeitet heute in der Forschung.
Estudió biología y ahora trabaja en investigación.
Il a étudié la biologie et travaille maintenant dans la recherche.
Ha studiato biologia e ora lavora nella ricerca.
Estudou biologia e agora trabalha em pesquisa.
เขาศึกษาชีววิทยาและตอนนี้ทำงานในการวิจัย
Ông nghiên cứu sinh học và hiện đang nghiên cứu.
他研究生物学,现在从事研究工作。
他研究生物學,現在從事研究工作。
In my new job I am responsible for bookkeeping.
In meinem neuen Job bin ich für die Buchhaltung verantwortlich.
En mi nuevo trabajo, soy responsable de la contabilidad.
Dans mon nouvel emploi, je suis responsable de la comptabilité.
Nel mio nuovo lavoro sono responsabile della contabilità.
No meu novo trabalho, sou responsável pela contabilidade.
ในงานใหม่ของฉันฉันรับผิดชอบในการทำบัญชี
Trong công việc mới của tôi, tôi chịu trách nhiệm về kế toán.
在我的新工作中,我负责簿记工作。
在我的新工作中,我負責簿記工作。
After many years of challenging work, he was looking forward to his retirement.
Nach vielen Jahren anspruchsvoller Arbeit freute er sich auf seinen Ruhestand.
Después de muchos años de trabajo desafiante, estaba esperando su retiro.
Après plusieurs années de travail stimulant, il attendait avec impatience sa retraite.
Dopo molti anni di lavoro impegnativo, non vedeva l'ora di andare in pensione.
Depois de muitos anos de trabalho desafiador, ele estava ansioso para sua aposentadoria.
หลังจากหลายปีของการทำงานที่ท้าทายเขากำลังมองไปข้างหน้าเพื่อการเกษียณของเขา
Sau nhiều năm làm việc đầy thử thách, anh đã mong được nghỉ hưu.
经过多年的挑战性工作,他期待着他的退休。
經過多年的挑戰性工作,他期待著他的退休。
The investment in road construction will secure many jobs.
Die Investitionen in den Straßenbau werden viele Arbeitsplätze sichern.
La inversión en la construcción de carreteras asegurará muchos empleos.
L'investissement dans la construction routière assurera de nombreux emplois.
L'investimento nella costruzione di strade garantirà molti posti di lavoro.
O investimento em construção de estradas assegurará muitos empregos.
การลงทุนในการก่อสร้างถนนจะช่วยรักษาตำแหน่งงานได้เป็นอย่างดี
Việc đầu tư xây dựng đường sẽ đảm bảo nhiều việc làm.
道路建设投资将确保许多工作。
道路建設投資將確保許多工作。
The staff are happy about the pay rise.
Die Mitarbeiter freuen sich über die Lohnerhöhung.
El personal está contento con el aumento salarial.
Le personnel est heureux de l'augmentation de salaire.
Lo staff è felice per l'aumento di stipendio.
A equipe está feliz com o aumento do salário.
พนักงานมีความสุขกับการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
Các nhân viên hài lòng về mức tăng lương.
工作人员对加薪感到高兴。
工作人員對加薪感到高興。
His new job put a strain on their marriage.
Sein neuer Job belastete ihre Ehe.
Su nuevo trabajo puso tensión en su matrimonio.
Son nouveau travail a mis une pression sur leur mariage.
Il suo nuovo lavoro ha messo a dura prova il loro matrimonio.
Seu novo emprego colocou uma pressão sobre o casamento deles.
งานใหม่ของเขาทำให้ความเครียดในการแต่งงานของพวกเขา
Công việc mới của ông đã gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân của họ.
他的新工作给他们的婚姻带来了压力。
他的新工作給他們的婚姻帶來了壓力。
The photographer had moved to a new studio.
Der Fotograf war in ein neues Studio gezogen.
El fotógrafo se mudó a un nuevo estudio.
Le photographe avait déménagé dans un nouveau studio.
Il fotografo si era trasferito in un nuovo studio.
O fotógrafo se mudou para um novo estúdio.
ช่างภาพได้ย้ายไปที่สตูดิโอใหม่
Nhiếp ảnh gia đã chuyển đến một studio mới.
摄影师已经搬到新的工作室。
攝影師已經搬到新的工作室。
He came back from work surprisingly early.
Er kam überraschend früh von der Arbeit zurück.
Regresó del trabajo sorprendentemente temprano.
Il est rentré du travail étonnamment tôt.
È tornato dal lavoro sorprendentemente presto.
Ele voltou do trabalho surpreendentemente cedo.
เขากลับมาทำงานเร็ว ๆ นี้
Ông đã trở lại từ công việc đáng ngạc nhiên sớm.
他出人意料地早从工作回来。
他出人意料地早從工作回來。
I like my job as a teacher.
Ich mag meine Arbeit als Lehrerin.
Me gusta mi trabajo como profesor.
J'aime mon travail en tant que professeur.
Mi piace il mio lavoro di insegnante.
Eu gosto do meu trabalho como professor.
ฉันชอบงานของฉันในฐานะครู
Tôi thích công việc của tôi với tư cách là một giáo viên.
我喜欢我的老师工作。
我喜歡我的老師工作。
My karate is improving, but I still need to work on my technique.
Mein Karate verbessert sich, aber ich muss noch an meiner Technik arbeiten.
Mi karate está mejorando, pero aún necesito trabajar en mi técnica.
Mon karaté s'améliore, mais j'ai encore besoin de travailler sur ma technique.
Il mio karate sta migliorando, ma ho ancora bisogno di lavorare sulla mia tecnica.
O meu karaté está melhorando, mas ainda preciso trabalhar na minha técnica.
การคาราเต้ของฉันกำลังดีขึ้น แต่ฉันยังต้องใช้เทคนิคของฉัน
Karate của tôi đang được cải thiện, nhưng tôi vẫn cần phải làm việc về kỹ thuật của tôi.
我的空手道正在改善,但我仍然需要努力工作。
我的空手道正在改善,但我仍然需要努力工作。
I try to apply my theoretical knowledge in my job.
Ich versuche mein theoretisches Wissen in meinem Beruf anzuwenden.
Intento aplicar mis conocimientos teóricos en mi trabajo.
J'essaie d'appliquer mes connaissances théoriques dans mon travail.
Cerco di applicare le mie conoscenze teoriche nel mio lavoro.
Eu tento aplicar meus conhecimentos teóricos no meu trabalho.
ฉันพยายามใช้ความรู้ทางทฤษฎีในงานของฉัน
Tôi cố gắng áp dụng kiến ​​thức lý thuyết trong công việc của tôi.
我尝试将我的理论知识应用于我的工作。
我嘗試將我的理論知識應用於我的工作。
After he had been unemployed for a while, he found his dream job.
Nachdem er eine Weile arbeitslos war, fand er seinen Traumjob.
Después de haber estado desempleado por un tiempo, encontró el trabajo de sus sueños.
Après avoir été au chômage pendant un certain temps, il a trouvé son emploi de rêve.
Dopo essere stato disoccupato per un po ', ha trovato il lavoro dei suoi sogni.
Depois de ter estado desempregado por um tempo, ele encontrou o trabalho dos seus sonhos.
หลังจากที่เขาตกงานอยู่พักหนึ่งเขาก็ค้นพบงานในฝันของเขา
Sau khi ông thất nghiệp một thời gian, ông đã tìm được công việc mơ ước của mình.
在他失业一段时间后,他找到了自己梦寐以求的工作。
在他失業一段時間後,他找到了自己夢寐以求的工作。
He used a computer to do his work.
Er benutzte einen Computer, um seine Arbeit zu erledigen.
Él usó una computadora para hacer su trabajo.
Il a utilisé un ordinateur pour faire son travail.
Ha usato un computer per fare il suo lavoro.
Ele usou um computador para fazer seu trabalho.
เขาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำผลงานของเขา
Ông đã sử dụng một máy tính để làm công việc của mình.
他用电脑做他的工作。
他用電腦做他的工作。
I usually work Monday to Friday.
Ich arbeite normalerweise von Montag bis Freitag.
Por lo general, trabajo de lunes a viernes.
Je travaille habituellement du lundi au vendredi.
Di solito lavoro dal lunedì al venerdì.
Costumo trabalhar de segunda a sexta-feira.
ฉันมักทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
Tôi thường làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
我通常在星期一至星期五工作。
我通常在星期一至星期五工作。
The nurse works on the urology ward.
Die Krankenschwester arbeitet auf der Urologieabteilung.
La enfermera trabaja en la sala de urología.
L'infirmière travaille dans la salle d'urologie.
L'infermiera lavora nel reparto di urologia.
A enfermeira trabalha na ala de urologia.
พยาบาลทำงานในแผนกระบบทางเดินปัสสาวะ
Y tá hoạt động trong khoa tiết niệu.
护士在泌尿科病房工作。
護士在泌尿科病房工作。
The project needs a working schedule.
Das Projekt benötigt einen Arbeitsplan.
El proyecto necesita un horario de trabajo.
Le projet a besoin d'un horaire de travail.
Il progetto ha bisogno di un programma di lavoro.
O projeto precisa de um cronograma de trabalho.
โครงการต้องมีกำหนดการทำงาน
Dự án cần một lịch làm việc.
该项目需要一个工作时间表。
該項目需要一個工作時間表。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
126妈妈 医院 工作 + Mom works in a hospital. Mama arbeitet in einem Krankenhaus.
239电视台 工作 + I work at a television station. Ich arbeite bei einem Fernsehsender.
441工作 进展 顺利 + The project is going smoothly. Die Arbeit läuft rund.
532他们 商量 工作 + They're discussing the new job. Sie diskutieren über die neue Arbeit.
585工作 能力 不亚于 其他 + She is every bit as competent in her work as others. Ihre Arbeitskompetenz ist nicht geringer als die der anderen.
777工作 经历 丰富 + He has a wealth of work experience. Er hat reiche Arbeitserfahrung.
874外贸局 工作 + He's working in the foreign trade office. Er arbeitet in der Außenhandelsstelle.
882老板 工作 要求 严格 + The boss is strict with my work. Der Arbeitgeber stellt an meine Arbeit strenge Anforderungen.
934我们 继续 工作 + Let's keep working. Lasst uns weiterarbeiten.
1072今天 工作 特别 + Work was really tiring today. Die heutige Arbeit war besonders ermüdend.
1141承受 工作 压力 + He's under a lot of pressure at work. Er steht unter einem großen Arbeitsdruck.
1205协助 完成 工作 + She helped me finish the work. Sie hilft mir, die Arbeit zu vollenden.
1212现场 营救 工作 困难 + On-the-scene rescue work is very difficult. Die Rettungsarbeiten vor Ort sind sehr schwierig.
1224工作 之余 顺便 巴黎 游玩 + She travels to Paris when she gets time off from work. Ihre Arbeitspausen nutzt sie für Ausflüge in Paris.
1270工作 犯错 + She messed up at work. Sie hat bei ihrer Arbeit einen Fehler gemacht.
1339面临 工作 压力 + She's under a lot of pressure at work. Sie steht unter großem Arbeitsdruck.
1508机器 可以 代替 工作 + Machines can do the work of humans. Maschinen können menschliche Arbeit ersetzen.
1733从事 贸易 工作 + He works in the trade business.
1851工作 没有 头绪 + He can't get a handle on his work.
1913工作 编织 地毯 + Her job is weaving carpets.
2030工作 辛苦 + His job is very arduous.
2372工作 勤奋 + She works very hard.
2447不要 打扰 工作 + Don't disturb my work!
2466工作 岗位 + This is my job station.
2471抱怨 工作 + He complains that the work is too difficult.
2531他们 工作 夥伴 + They're workmates/working partners.
2931通宵 工作 + He worked through the night.
2971胜任 工作 + He is equal to the job.
3015工作 + I've messed up my work.
3167工作 担子 + His workload is very heavy.
3459工作 态度 松懈 + His work attitude is slack. Seine Arbeitsmoral ist nachlässig.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
工作 +
工作 +
工作 +
工作 +
工作 +
工作 +
工作 +
工作 +
工作 +
工作 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng