Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
032
Tôi không thích món đó. That doesn’t taste good. Das schmeckt mir nicht.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 好吃 + * * hao3chi1 delicious/ tasty/ good to eat lecker +
Oxford3000Ten
The food was delicious and the prices were reasonable.
Das Essen war sehr lecker und die Preise waren vernünftig.
La comida era deliciosa y los precios eran razonables.
La nourriture était délicieuse et les prix étaient raisonnables.

A comida era deliciosa e os preços eram razoáveis.
อาหารอร่อยและราคาเหมาะสม
Các món ăn được ngon và giá cả hợp lý.
食物很好吃,价格合理。
食物很好吃,價格合理。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
8西瓜 好吃 + The watermelon tastes great. Die Wassermelone schmeckt wirklich gut.
430蛋糕 好吃 + The cake is delicious. Der Kuchen ist wirklich lecker.
3142乳酪 好吃 + Cheese tastes good.
3576爸爸 单位 食堂 肉包子 好吃 + The meat buns at my dad's work unit cafeteria were the best.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng