Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
003
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. He is here and she is here. Er ist hier und sie ist hier.
067
Chưa, nó mới mười bảy thôi. No, she is only seventeen. Nein, sie ist erst siebzehn.
067
Nhưng mà nó đã có bạn trai rồi. But she already has a boyfriend. Aber sie hat schon einen Freund.
068
Cô ấy – của cô ấy she – her sie – ihr
069
Họ – của họ, của chúng they – their sie – ihr
078
Chị ấy đã không đến, bởi vì chị ấy đã bị mệt. She didn’t come because she was tired. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war.
083
Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy. He was disloyal, but she was loyal. Er war untreu, aber sie war treu.
083
Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng. He was lazy, but she was hard-working. Er war faul, aber sie war fleißig.
083
Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có. He was poor, but she was rich. Er war arm, aber sie war reich.
094
Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện. I heard that she is in the hospital. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt.
097
Từ khi nào chị ấy không làm việc nữa? Since when is she no longer working? Seit wann arbeitet sie nicht mehr?
097
Từ lúc chị ấy kết hôn à? Since her marriage? Seit ihrer Heirat?
097
Vâng, chị ấy không làm việc nữa, từ khi chị ấy đã kết hôn. Yes, she is no longer working since she got married. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat.
097
Từ khi chị ấy đã kết hôn, chị ấy không làm việc nữa. Since she got married, she’s no longer working. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr.
097
Vâng, trong lúc chị ấy lái xe hơi. Yes, when she is driving. Ja, während sie Auto fährt.
099
Chị ấy không tìm được chỗ làm, mặc dù chị ấy có bằng đại học. Although she went to college, she can’t find a job. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
099
Chị ấy không đi bác sĩ, mặc dù chị ấy bị đau. Although she is in pain, she doesn’t go to the doctor. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat.
099
Chị ấy mua một chiếc xe hơi, mặc dù chị ấy không có tiền. Although she has no money, she buys a car. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.
099
Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy chị ấy không tìm được việc. She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
099
Chị ấy bị đau. Tuy vậy chị ấy không đi bác sĩ. She is in pain. Nevertheless, she doesn’t go to the doctor. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt.
099
Chị ấy không có tiền. Tuy vậy chị ấy mua một chiếc xe hơi. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.
101
Tôi đến nhà cha mẹ của nó như thế nào? How do I get to her parents’ house? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * ta1 she sie,sie (A) +
A 她們 + * * ta1men they/ them (for females) sie,sie(A) +
Oxford3000Ten
We hung her portrait above the fireplace.
Wir haben ihr Porträt über dem Kamin aufgehängt.
Colgamos su retrato sobre la chimenea.
Nous avons accroché son portrait au-dessus de la cheminée.

Pendurámos seu retrato acima da lareira.
เราแขวนภาพของเธอเหนือเตาผิง
Chúng tôi treo bức chân dung của cô ấy lên trên lò sưởi.
我们把她的肖像挂在壁炉上面。
我們把她的肖像掛在壁爐上面
She's been elegantly pulling herself out of the affair.
Sie hat sich elegant aus der Affäre gezogen.
Ella ha estado elegantemente saliendo del asunto.
Elle s'est élégamment retirée de l'affaire.

Ela ficou elegantemente afastada do caso.
เธอถูกดึงตัวเองออกจากงาน
Cô đã được thanh lịch kéo mình ra khỏi vụ.
她一直在优雅地摆脱这件事。
她一直在優雅地擺脫這件事。
She's afraid of snakes.
Sie hat Angst vor Schlangen.
Ella le tiene miedo a las serpientes.
Elle a peur des serpents.

Ela tem medo de cobras.
เธอกลัวงู
Cô ấy sợ rắn.
她害怕蛇。
她害怕蛇。
She is middle-aged.
Sie ist im mittleren Alter.
Ella es de mediana edad.
Elle est d'âge moyen.

Ela é de meia idade.
เธอเป็นคนวัยกลางคน
Cô ấy là người trung niên.
她是中年人。
她是中年人。
She receives an allowance for her business trips.
Sie erhält eine Vergütung für ihre Geschäftsreisen.
Ella recibe una asignación para sus viajes de negocios.
Elle reçoit une allocation pour ses voyages d'affaires.

Ela recebe uma permissão para suas viagens de negócios.
เธอได้รับค่าเผื่อการเดินทางท่องเที่ยว
Cô nhận được một khoản trợ cấp cho các chuyến đi kinh doanh của mình.
她获得商业旅行津贴。
她獲得商業旅行津貼。
She not only sings but also dances.
Sie singt nicht nur, sondern tanzt auch.
Ella no solo canta sino que también baila.
Elle ne chante pas seulement mais danse aussi.

Ela não só canta, mas também dança.
เธอไม่เพียง แต่ร้องเพลงเท่านั้น แต่ยังเต้นอีกด้วย
Cô ấy không chỉ hát mà còn nhảy.
她不仅唱歌,还舞蹈。
她不僅唱歌,還舞蹈。
Her ambition knows no bounds.
Ihr Ehrgeiz kennt keine Grenzen.
Su ambición no tiene límites.
Son ambition ne connaît pas de limites.

Sua ambição não conhece limites.
ความทะเยอทะยานของเธอไม่มีขอบเขต
Tham vọng của cô không hề hạn chế.
她的野心是无限的。
她的野心是無限的。
She had no money, but she went on a trip anyway.
Sie hatte kein Geld, aber sie machte trotzdem eine Reise.
Ella no tenía dinero, pero se fue de viaje de todos modos.
Elle n'avait pas d'argent, mais elle a quand même fait un voyage.

Ela não tinha dinheiro, mas ela fez uma viagem de qualquer jeito.
เธอไม่มีเงิน แต่เธอก็ยังคงเดินทางอยู่
Cô ấy không có tiền, nhưng cô ấy vẫn đi du lịch.
她没有钱,但她仍然去旅行。
她沒有錢,但她仍然去旅行。
She feels very ashamed.
Sie schämt sich sehr.
Ella se siente muy avergonzada.
Elle a très honte.

Ela está muito envergonhada.
เธอรู้สึกอายมาก
Cô cảm thấy rất xấu hổ.
她感到非常惭愧。
她感到非常慚愧。
The girl assisted her father with the cooking.
Das Mädchen half ihrem Vater beim Kochen.
La niña ayudó a su padre a cocinar.
La fille a aidé son père à cuisiner.

A menina ajudou seu pai com a culinária.
เด็กหญิงช่วยพ่อกับการทำอาหาร
Cô gái giúp cha cô nấu ăn.
那女孩帮助她的父亲做饭。
那女孩幫助她的父親做飯。
Her new boyfriend is smart, funny, and attractive.
Ihr neuer Freund ist schlau, witzig und attraktiv.
Su nuevo novio es inteligente, divertido y atractivo.
Son nouveau copain est intelligent, drôle et attrayant.

Seu novo namorado é inteligente, engraçado e atraente.
แฟนหนุ่มคนใหม่ของเธอฉลาดตลกและน่าสนใจ
Bạn trai mới của cô ấy thông minh, vui tính và hấp dẫn.
她的新男友很聪明,有趣而且很有吸引力。
她的新男友很聰明,有趣而且很有吸引力。
She receives an average salary.
Sie erhält ein durchschnittliches Gehalt.
Ella recibe un salario promedio.
Elle reçoit un salaire moyen.

Ela recebe um salário médio.
เธอได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ย
Cô ấy nhận được mức lương trung bình.
她收到平均工资。
她收到平均工資。
The situation was awkward and she blushed.
Die Situation war peinlich und sie errötete.
La situación era incómoda y se sonrojó.
La situation était embarrassante et elle rougit.

A situação era estranha e ela corou.
สถานการณ์แย่มากและเธอแดงขึ้น
Tình hình lúng túng và cô đỏ mặt.
情况很尴尬,她脸红了。
情況很尷尬,她臉紅了。
She extended her arms to keep her balance.
Sie streckte ihre Arme aus, um ihr Gleichgewicht zu halten.
Ella extendió sus brazos para mantener el equilibrio.
Elle a étendu ses bras pour garder son équilibre.

Ela estendeu os braços para manter o equilíbrio.
เธอยื่นแขนเพื่อรักษาความสมดุล
Cô mở rộng cánh tay để giữ thăng bằng.
她伸出双臂保持平衡。
她伸出雙臂保持平衡。
She went into the bathroom and took a shower.
Sie ging ins Badezimmer und duschte.
Ella fue al baño y se duchó.
Elle est allée dans la salle de bain et a pris une douche.

Ela entrou no banheiro e tomou banho.
เธอเดินเข้าไปในห้องน้ำและอาบน้ำ
Cô đi vào phòng tắm và tắm.
她走进浴室洗了个澡。
她走進浴室洗了個澡。
She has blue eyes.
Sie hat blaue Augen.
Ella tiene ojos azules.
Elle a les yeux bleus.

Ela tem olhos azuis.
เธอมีตาสีฟ้า.
Có ấy có đôi mắt màu xanh.
她有一对蓝眼睛。
她有一對藍眼睛。
She had injuries to her head and body.
Sie hatte Verletzungen an Kopf und Körper.
Ella tenía heridas en la cabeza y el cuerpo.
Elle a eu des blessures à la tête et au corps.

Ela teve lesões na cabeça e no corpo.
เธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและลำตัวของเธอ
Cô ấy bị thương ở đầu và thân thể.
她的头部和身体受伤。
她的頭部和身體受傷。
She was rewarded for her efforts with a cash bonus.
Sie wurde für ihre Bemühungen mit einem Bargeldbonus belohnt.
Ella fue recompensada por sus esfuerzos con un bono en efectivo.
Elle a été récompensée pour ses efforts avec une prime en espèces.

Ela foi recompensada por seus esforços com um bônus em dinheiro.
เธอได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของเธอด้วยโบนัสเงินสด
Cô đã được thưởng cho những nỗ lực của cô với một tiền thưởng.
她凭借现金奖励获得了奖励。
她憑藉現金獎勵獲得了獎勵。
Her boyfriend does not drink alcohol.
Ihr Freund trinkt keinen Alkohol.
Su novio no bebe alcohol
Son petit ami ne boit pas d'alcool.

Seu namorado não bebe álcool.
แฟนของเธอไม่ดื่มแอลกอฮอล์
Bạn trai của cô ấy không uống rượu.
她的男朋友不喝酒。
她的男朋友不喝酒。
She pressed the child against her breast.
Sie drückte das Kind an ihre Brust.
Presionó al niño contra su pecho.
Elle pressa l'enfant contre sa poitrine.

Ela pressionou a criança contra o peito dela.
เธอกดเด็กกับเต้านมของเธอ
Cô ép đứa trẻ vào vú của cô.
她把孩子压在她的乳房上。
她把孩子壓在她的乳房上。
She dyed her hair brown.
Sie färbte ihre Haare braun.
Se tiñó el pelo de marrón.
Elle a teint ses cheveux en brun.

Ela tingiu os cabelos castanhos.
เธอย้อมผมสีน้ำตาลของเธอ
Cô nhuộm tóc nâu.
她把头发染成棕色。
她把頭髮染成棕色。
She handed me a mop and a bucket of water.
Sie reichte mir einen Mopp und einen Eimer Wasser.
Ella me pasó una fregona y un balde de agua.
Elle m'a tendu une serpillère et un seau d'eau.

Ela me entregou uma esfregona e um balde de água.
เธอส่งฉันซับและถังน้ำ
Cô đưa cho tôi một chiếc xốp và một cái xô nước.
她递给我一个拖把和一桶水。
她遞給我一個拖把和一桶水。
She lit a candle.
Sie zündete eine Kerze an.
Ella encendió una vela.
Elle a allumé une bougie.

Ela acendeu uma vela.
เธอจุดเทียน
Cô ấy thắp một ngọn nến.
她点了一根蜡烛。
她點了一根蠟燭。
She's built a new career for herself.
Sie hat sich eine neue Karriere aufgebaut.
Ella construyó una nueva carrera para ella.
Elle a construit une nouvelle carrière pour elle-même.

Ela construiu uma nova carreira para si mesma.
เธอสร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเอง
Cô ấy đã xây dựng một sự nghiệp mới cho chính mình.
她为自己建立了一个新的职业。
她為自己建立了一個新的職業。
She wanted the celebration to be a simple family affair.
Sie wollte, dass die Feier eine einfache Familienangelegenheit ist.
Ella quería que la celebración fuera un simple asunto familiar.
Elle voulait que la célébration soit une affaire de famille simple.

Ela queria que a celebração fosse um caso familiar simples.
เธอต้องการให้การเฉลิมฉลองเป็นเรื่องครอบครัวที่เรียบง่าย
Cô ấy muốn buổi lễ là một chuyện gia đình đơn giản.
她希望庆祝活动成为一件简单的家庭事务。
她希望慶祝活動成為一件簡單的家庭事務。
She wore a heavy gold chain around her neck.
Sie trug eine schwere goldene Kette um ihren Hals.
Ella llevaba una pesada cadena de oro alrededor de su cuello.
Elle portait une lourde chaîne en or autour du cou.

Ela usava uma corrente de ouro pesada ao redor de seu pescoço.
เธอสวมสร้อยคอทองคำหนักรอบคอของเธอ
Cô ấy mặc một chuỗi vàng nặng quanh cổ.
她的脖子上挂着沉重的金链。
她的脖子上掛著沉重的金鍊。
She threw her coat carelessly onto the chair.
Sie warf ihren Mantel sorglos auf den Stuhl.
Ella arrojó su abrigo descuidadamente sobre la silla.
Elle jeta négligemment son manteau sur la chaise.

Ela jogou o casaco sem cuidado na cadeira.
เธอโยนเสื้อคลุมของเธอลงบนเก้าอี้อย่างไม่ระมัดระวัง
Cô ném một cách vô cớ áo lên ghế.
她不小心把衣服扔到椅子上。
她不小心把衣服扔到椅子上。
She has only a slim chance of passing the exam.
Sie hat nur eine geringe Chance, die Prüfung zu bestehen.
Ella tiene pocas posibilidades de aprobar el examen.
Elle n'a qu'une mince chance de réussir l'examen.

Ela tem apenas uma pequena chance de passar do exame.
เธอมีโอกาสเพียงเล็กน้อยในการผ่านการสอบ
Cô ấy chỉ có một cơ hội để đi thi.
她通过考试的机会很小。
她通過考試的機會很小。
I kissed her on the cheek.
Ich küsste sie auf die Wange.
La besé en la mejilla.
Je l'ai embrassée sur la joue.

Eu a beijei na bochecha.
ฉันจูบเธอที่แก้ม
Tôi hôn cô ấy trên má.
我亲吻她的脸颊。
我親吻她的臉頰。
She crossed her arms over her chest.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust.
Ella cruzó sus brazos sobre su pecho.
Elle croisa les bras sur sa poitrine.

Ela cruzou os braços sobre o peito.
เธอกอดแขนไว้เหนือหน้าอกของเธอ
Cô khoanh tay trước ngực.
她将双臂抱在胸前。
她將雙臂抱在胸前。
Her nod was a gesture of consent.
Ihr Nicken war eine Geste der Zustimmung.
Su asentimiento fue un gesto de consentimiento.
Son hochement de tête était un geste de consentement.

Seu aceno de cabeça foi um gesto de consentimento.
การพยักหน้าของเธอเป็นการแสดงความยินยอม
Gật đầu của cô ấy là một cử chỉ đồng ý.
她点头表示同意。
她點頭表示同意。
With her pointed ears and green eyes she resembled a magical creature.
Mit ihren spitzen Ohren und grünen Augen ähnelte sie einer magischen Kreatur.
Con sus orejas puntiagudas y ojos verdes, se parecía a una criatura mágica.
Avec ses oreilles pointues et ses yeux verts, elle ressemblait à une créature magique.

Com as orelhas pontudas e os olhos verdes, ela se assemelhava a uma criatura mágica.
หูแหลมและดวงตาสีเขียวของเธอคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่มีมนต์ขลัง
Với đôi tai nhọn và đôi mắt xanh cô trông giống như một sinh vật kỳ diệu.
她尖耳朵,绿色的眼睛,像一个神奇的生物。
她尖耳朵,綠色的眼睛,像一個神奇的生物。
She's been deliberately ignoring him all day.
Sie hat ihn den ganzen Tag absichtlich ignoriert.
Ella ha estado ignorándolo deliberadamente todo el día.
Elle l'a délibérément ignoré toute la journée.

Ela o ignorou deliberadamente o dia todo.
เธอถูกเจตนาละเว้นเขาทุกวัน
Cô ấy đã cố tình lờ anh ta suốt cả ngày.
她一整天都故意忽视他。
她一整天都故意忽視他。
He offered his wife everything she desired.
Er bot seiner Frau alles, was sie wollte.
Le ofreció a su esposa todo lo que ella deseaba.
Il a offert à sa femme tout ce qu'elle désirait.

Ele ofereceu a sua esposa tudo o que ela desejava.
เขาเสนอภรรยาของเขาทุกอย่างที่เธอต้องการ
Anh ấy tặng vợ mọi thứ cô ấy muốn.
他向妻子提供了她想要的一切。
他向妻子提供了她想要的一切。
She's dressed as the devil.
Sie ist wie der Teufel gekleidet.
Ella está vestida como el diablo.
Elle est habillée comme le diable.

Ela está vestida como o diabo.
เธอแต่งตัวเหมือนปีศาจ
Cô ấy ăn mặc như ma quỷ.
她穿得像魔鬼。
她穿得像魔鬼。
A diamond glittered on her ring finger.
Ein Diamant glitzerte an ihrem Ringfinger.
Un diamante brillaba en su dedo anular.
Un diamant scintillait sur son annulaire.

Um diamante brilhou no dedo anelar.
เพชรจารึกบนนิ้วนางของเธอ
Một viên kim cương lấp lánh trên ngón tay nhẫn của cô.
一枚钻石在她无名指上闪闪发光。
一枚鑽石在她無名指上閃閃發光。
She died of a disease.
Sie starb an einer Krankheit.
Ella murió de una enfermedad.
Elle est morte d'une maladie.

Ela morreu de uma doença.
เธอเสียชีวิตจากโรค
Cô ấy chết vì bệnh.
她死于一种疾病。
她死於一種疾病。
She was proud to have solved the difficult problem.
Sie war stolz darauf, das schwierige Problem gelöst zu haben.
Estaba orgullosa de haber resuelto el problema difícil.
Elle était fière d'avoir résolu le problème difficile.

Ela estava orgulhosa por ter resolvido o difícil problema.
เธอภูมิใจที่ได้แก้ปัญหาที่ยากลำบาก
Cô tự hào đã giải quyết được vấn đề khó khăn.
她为解决这个难题感到自豪。
她為解決這個難題感到自豪。
After the work in the garden, her clothes were dirty.
Nach der Arbeit im Garten waren ihre Kleider dreckig.
Después del trabajo en el jardín, su ropa estaba sucia.
Après le travail dans le jardin, ses vêtements étaient sales.

Após o trabalho no jardim, suas roupas estavam sujas.
หลังจากที่ทำงานในสวนเสื้อผ้าของเธอสกปรก
Sau khi làm việc trong vườn, quần áo của cô bẩn.
在花园里工作后,她的衣服很脏。
在花園里工作後,她的衣服很髒。
She wore a dress with red dots.
Sie trug ein Kleid mit roten Punkten.
Ella llevaba un vestido con puntos rojos.
Elle portait une robe à pois rouges.

Ela vestia um vestido com pontos vermelhos.
เธอสวมชุดที่มีจุดสีแดง
Cô mặc một chiếc váy có chấm màu đỏ.
她穿着一件带红点的连衣裙。
她穿著一件帶紅點的連衣裙。
The woman wanted to dump her boyfriend, but then they reconciled.
Die Frau wollte ihren Freund loswerden, aber dann versöhnten sie sich.
La mujer quería deshacerse de su novio, pero luego se reconciliaron.
La femme voulait vider son petit ami, mais ensuite ils se sont réconciliés.

A mulher queria despejar seu namorado, mas depois se reconciliaram.
ผู้หญิงคนนี้อยากจะทิ้งแฟนของเธอ แต่แล้วก็คืนดีกัน
Người phụ nữ muốn bỏ bạn trai, nhưng sau đó họ hòa giải.
这个女人想甩掉她的男朋友,但后来他们和解了。
這個女人想甩掉她的男朋友,但後來他們和解了。
I want to call my mother, but it is too early in her time zone.
Ich möchte meine Mutter anrufen, aber es ist zu früh in ihrer Zeitzone.
Quiero llamar a mi madre, pero es muy temprano en su zona horaria.
Je veux appeler ma mère, mais il est trop tôt dans son fuseau horaire.

Quero ligar para minha mãe, mas é muito cedo em seu fuso horário.
ฉันต้องการโทรหาแม่ แต่เช้าเกินไปในเขตเวลาของเธอ
Tôi muốn gọi cho mẹ tôi, nhưng nó quá sớm trong múi giờ của bà ấy.
我想给母亲打电话,但在她的时区还为时过早。
我想給母親打電話,但在她的時區還為時過早。
She earns more money now than at her previous job.
Sie verdient jetzt mehr Geld als bei ihrem früheren Job.
Ella gana más dinero ahora que en su trabajo anterior.
Elle gagne plus d'argent maintenant qu'à son emploi précédent.

Ela ganha mais dinheiro agora do que em seu trabalho anterior.
เธอได้รับเงินมากขึ้นกว่าที่งานก่อนหน้านี้
Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn lúc làm việc trước đây.
她现在比以前的工作挣更多的钱。
她現在比以前的工作掙更多的錢。
She ordered a glass of water, nothing else.
Sie bestellte ein Glas Wasser, sonst nichts.
Ella pidió un vaso de agua, nada más.
Elle a commandé un verre d'eau, rien d'autre.

Ela ordenou um copo de água, nada mais.
เธอสั่งน้ำสักแก้ว
Cô đặt mua một ly nước, không gì khác.
她下了一杯水,没有别的。
她下了一杯水,沒有別的。
After extensive research, she was able to complete her report.
Nach umfangreichen Recherchen konnte sie ihren Bericht vervollständigen.
Después de una extensa investigación, pudo completar su informe.
Après de longues recherches, elle a pu compléter son rapport.

Após uma extensa pesquisa, ela conseguiu completar seu relatório.
หลังจากการค้นคว้าเสร็จแล้วเธอก็สามารถทำรายงานได้สำเร็จ
Sau khi nghiên cứu sâu rộng, cô đã hoàn thành báo cáo của mình.
经过广泛的研究,她能够完成她的报告。
經過廣泛研究後,她能夠完成她的報告。
She loves fashion and is always dressed elegantly.
Sie liebt Mode und ist immer elegant gekleidet.
Ella ama la moda y siempre está vestida elegantemente.
Elle aime la mode et est toujours habillée avec élégance.

Ela ama a moda e sempre está vestida elegantemente.
เธอชอบแฟชั่นและสวมใส่เสมออย่างหรูหรา
Cô ấy yêu thời trang và luôn luôn ăn mặc thanh lịch.
她喜欢时尚,并且总是穿着优雅。
她喜歡時尚,並且總是穿著優雅。
He did not want to hurt her feelings.
Er wollte ihre Gefühle nicht verletzen.
Él no quería herir sus sentimientos.
Il ne voulait pas blesser ses sentiments.

Ele não queria machucar seus sentimentos.
เขาไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของเธอ
Anh không muốn làm tổn thương tình cảm của cô.
他不想伤害她的感情。
他不想傷害她的感情。
She dropped her bags on the floor.
Sie ließ ihre Taschen auf den Boden fallen.
Ella dejó caer sus bolsas en el piso.
Elle a laissé tomber ses sacs sur le sol.

Ela deixou cair as malas no chão.
เธอทิ้งกระเป๋าลงบนพื้น
Cô ấy bỏ túi xuống sàn.
她把手提包丢在地上。
她把手提包丟在地上。
She has visited many foreign countries.
Sie hat viele fremde Länder besucht.
Ella ha visitado muchos países extranjeros.
Elle a visité de nombreux pays étrangers.

Ela visitou muitos países estrangeiros.
เธอได้ไปเยือนต่างประเทศมากมาย
Cô đã viếng thăm nhiều nước ngoài.
她访问过许多国家。
她訪問過許多國家。
She saved my life once, so I will forever be in her debt.
Sie hat mir einmal das Leben gerettet, also werde ich für immer in ihrer Schuld sein.
Ella me salvó la vida una vez, así que siempre estaré en deuda con ella.
Elle m'a sauvé la vie une fois, donc je serai toujours dans sa dette.

Ela salvou minha vida uma vez, então eu sempre estarei na dívida dela.
เธอช่วยชีวิตฉันไว้เพียงครั้งเดียวดังนั้นฉันจะอยู่ในความรักของเธอตลอดไป
Cô đã cứu sống tôi một lần, vì vậy tôi sẽ mãi mãi ở trong nợ của cô.
她挽救了我的一生,所以我将永远在她的债务。
她挽救了我的一生,所以我將永遠在她的債務。
She spiked the olive with her fork.
Sie stach die Olive mit ihrer Gabel auf.
Ella pinchó la aceituna con su tenedor.
Elle a piqué l'olive avec sa fourchette.

Ela cravou a azeitona com o garfo.
เธอแทงมะกอกด้วยส้อมของเธอ
Cô ta đâm một chiếc ô liu bằng nĩa.
她用叉子刺橄榄。
她用叉子刺橄欖。
When she drove through the countryside, she felt free.
Als sie durch die Landschaft fuhr, fühlte sie sich frei.
Cuando conducía por el campo, se sintió libre.
Quand elle a traversé la campagne, elle s'est sentie libre.

Quando ela atravessou o campo, sentiu-se livre.
เมื่อเธอขับรถผ่านชนบทเธอรู้สึกเป็นอิสระ
Khi cô lái xe qua vùng nông thôn, cô cảm thấy tự do.
当她开车穿过乡村时,她感到自由了。
當她開車穿過鄉村時,她感到自由了。
She took the meat out of the freezer and let it thaw.
Sie nahm das Fleisch aus dem Gefrierschrank und ließ es auftauen.
Ella sacó la carne del congelador y dejó que se descongelara.
Elle sortit la viande du congélateur et la laissa fondre.

Ela tirou a carne do congelador e deixou descongelar.
เธอเอาเนื้อออกจากช่องแช่แข็งและปล่อยให้มันละลาย
Cô lấy thịt ra khỏi tủ đá và để cho nó tan ra.
她从冷冻箱里取出肉,让它解冻。
她從冷凍箱裡取出肉,讓它解凍。
She fried the vegetables in olive oil.
Sie briet das Gemüse in Olivenöl.
Ella frito las verduras en aceite de oliva.
Elle a frit les légumes dans l'huile d'olive.

Ela fritou os vegetais no azeite.
เธอผัดผักในน้ำมันมะกอก
Bà chiên rau trong dầu ô liu.
她用橄榄油炒蔬菜。
她用橄欖油炒蔬菜。
She has a small gap between her two front teeth.
Sie hat eine kleine Lücke zwischen ihren beiden Vorderzähnen.
Ella tiene un pequeño espacio entre sus dos dientes frontales.
Elle a un petit écart entre ses deux dents de devant.

Ela tem uma pequena lacuna entre os dois dentes da frente.
เธอมีช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างฟันหน้าสองข้างของเธอ
Cô ấy có một khoảng cách nhỏ giữa hai răng cửa.
她的两颗前牙之间有一个小小的差距。
她的兩顆前牙之間有一個小小的差距。
The lioness gently picked up her cub and carried it away.
Die Löwin hob sanft ihr Junges auf und trug es fort.
La leona recogió suavemente su cachorro y se lo llevó.
La lionne ramassa doucement son petit et l'emporta.

A leoa gentilmente pegou seu filhote e levou-o para longe.
สิงโตตัวเล็ก ๆ หยิบลูกของเธอขึ้นและยกมันออกไป
Con sư tử nhẹ nhàng nhặt con cừu và mang nó đi.
母狮轻轻地捡起她的幼崽并将其带走。
母獅輕輕地撿起她的幼崽並將其帶走。
She poured milk into the glass.
Sie goss Milch in das Glas.
Ella vertió leche en el vaso.
Elle a versé du lait dans le verre.

Ela jogou leite no copo.
เธอเทนมลงในแก้ว
Cô đổ sữa vào ly.
她把牛奶倒入玻璃杯里。
她把牛奶倒入玻璃杯裡。
She wore a golden necklace.
Sie trug eine goldene Halskette.
Ella llevaba un collar de oro.
Elle portait un collier en or.

Ela usava um colar dourado.
เธอสวมสร้อยคอทองคำ
Cô ấy mặc một chiếc vòng bằng vàng.
她戴着一条金色的项链。
她戴著一條金色的項鍊。
She has beautiful eyes.
Sie hat schöne Augen.
Ella tiene hermosos ojos.
Elle a de beaux yeux.

Ela tem belos olhos.
เธอมีดวงตาที่สวยงาม
Cô ấy có đôi mắt đẹp.
她有漂亮的眼睛。
她有漂亮的眼睛。
He cannot hear her because she speaks too quietly.
Er kann sie nicht hören, weil sie zu leise spricht.
Él no puede oírla porque ella habla en voz muy baja.
Il ne peut pas l'entendre parce qu'elle parle trop doucement.

Ele não consegue ouvi-la porque fala muito calmamente.
เขาไม่ได้ยินเสียงเธอเพราะเธอพูดอย่างเงียบเชียบ
Anh ta không thể nghe thấy cô ấy vì cô ấy nói quá lặng lẽ.
他听不到她,因为她说话太安静。
他聽不到她,因為她說話太安靜。
Her ice cream melted because of the heat.
Ihr Eis schmolz wegen der Hitze.
Su helado se derritió por el calor.
Sa crème glacée a fondu à cause de la chaleur.

Seu sorvete derreteu por causa do calor.
ไอศครีมละลายเพราะความร้อน
Kem của cô tan chảy vì nóng.
由于炎热,她的冰淇淋融化了。
由於炎熱,她的冰淇淋融化了。
She breathed heavily after walking up 350 steps.
Sie atmete schwer, nachdem sie 350 Stufen hinaufgegangen war.
Respiró profundamente después de subir 350 escalones.
Elle respira profondément après avoir gravi 350 marches.

Ela respirou pesadamente depois de subir 350 degraus.
เธอหายใจเข้าอย่างหนักหลังจากเดินขึ้นบันได 350 ก้าว
Cô thở mạnh sau khi bước lên 350 bước.
走了350步之后,她沉重地喘了一口气。

Her reaction was very emotional.
Ihre Reaktion war sehr emotional.
Su reacción fue muy emotiva.
Sa réaction était très émotive.

Sua reação foi muito emocional.
ปฏิกิริยาของเธออารมณ์ดี
Phản ứng của cô là rất cảm xúc.
她的反应非常激动。
她的反應非常激動。
The woman claims that the bag is hers.
Die Frau behauptet, dass die Tasche ihr gehört.
La mujer dice que la bolsa es suya.
La femme prétend que le sac lui appartient.

A mulher afirma que a bolsa é dela.
ผู้หญิงอ้างว่ากระเป๋าเป็นของเธอ
Người phụ nữ khẳng định rằng túi là của cô.
那女人声称这个包是她的。
那女人聲稱這個包是她的。
She asked herself why she had agreed in the first place.
Sie fragte sich, warum sie überhaupt zugestimmt hatte.
Ella se preguntó por qué había estado de acuerdo en primer lugar.
Elle se demandait pourquoi elle était d'accord en premier lieu.

Ela se perguntou por que ela concordou em primeiro lugar.
เธอถามตัวเองว่าทำไมเธอถึงยอมรับในตอนแรก
Cô tự hỏi tại sao cô lại đồng ý ngay từ đầu.
她问自己为什么她首先同意了。
她問自己為什麼她首先同意了。
She found her brother's jokes horrible.
Sie fand die Witze ihres Bruders fürchterlich.
Ella encontró los chistes de su hermano horrible.
Elle a trouvé les blagues de son frère horribles.

Ela achou as piadas do irmão horrível.
เธอพบว่าเรื่องตลกของพี่ชายน่ากลัว
Cô tìm thấy những lời đùa của anh trai thật kinh khủng.
她发现她哥哥的笑话很可怕。
她發現她哥哥的笑話很可怕。
Her condition requires immediate care.
Ihr Zustand erfordert sofortige Pflege.
Su condición requiere cuidado inmediato.
Son état nécessite des soins immédiats.

Sua condição requer cuidados imediatos.
สภาพของเธอต้องได้รับการดูแลทันที
Tình trạng của cô đòi hỏi phải chăm sóc ngay lập tức.
她的病情需要立即护理。
她的病情需要立即護理。
She strived for economic independence.
Sie strebte nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit.
Ella luchó por la independencia económica.
Elle a lutté pour l'indépendance économique.

Ela se esforçou pela independência econômica.
เธอมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ
Bà đã phấn đấu giành độc lập về kinh tế.
她争取经济独立。
她爭取經濟獨立。
Initially, she wanted to become an astronaut, but then she studied medicine.
Ursprünglich wollte sie Astronautin werden, studierte dann aber Medizin.
Inicialmente, ella quería convertirse en astronauta, pero luego estudió medicina.
Au début, elle voulait devenir astronaute, mais elle a ensuite étudié la médecine.

Inicialmente, ela queria se tornar um astronauta, mas depois estudou medicina.
ตอนแรกเธออยากเป็นนักบินอวกาศ แต่แล้วเธอก็เรียนแพทย์
Ban đầu, cô muốn trở thành phi hành gia, nhưng sau đó cô học dược.
起初,她想成为一名宇航员,但后来她学习了医学。
起初,她想成為一名宇航員,但後來她學習了醫學。
She had a little accident on her bike, but the injury was minor.
Sie hatte einen kleinen Unfall auf ihrem Fahrrad, aber die Verletzung war gering.
Ella tuvo un pequeño accidente en su bicicleta, pero la lesión fue menor.
Elle a eu un petit accident sur son vélo, mais la blessure était mineure.

Ela teve um pequeno acidente na bicicleta, mas a lesão foi menor.
เธอเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยบนจักรยาน แต่อาการบาดเจ็บเล็กน้อย
Cô ấy đã có một chút tai nạn trên chiếc xe đạp của mình, nhưng chấn thương là nhỏ.
她在自行车上发生了一次小小的事故,但受伤很轻微。
她在自行車上發生了一次小小的事故,但受傷很輕微。
She derives her inner strength from meditation.
Sie bezieht ihre innere Stärke aus der Meditation.
Ella deriva su fuerza interna de la meditación.
Elle tire sa force intérieure de la méditation.

Ela deriva sua força interior da meditação.
เธอได้รับแรงใจจากการทำสมาธิ
Cô phát huy được sức mạnh bên trong của mình từ thiền định.
她从冥想中获得内在力量。
她從冥想中獲得內在的力量。
She likes many types of music, like jazz, for instance.
Sie mag viele Arten von Musik, wie zum Beispiel Jazz.
A ella le gustan muchos tipos de música, como el jazz, por ejemplo.
Elle aime beaucoup de types de musique, comme le jazz, par exemple.

Ela gosta de muitos tipos de música, como o jazz, por exemplo.
เธอชอบดนตรีหลายประเภทเช่นแจ๊สเช่น
Cô ấy thích nhiều loại nhạc, ví dụ như nhạc jazz.
她喜欢很多类型的音乐,比如爵士乐。
她喜歡很多類型的音樂,比如爵士樂。
My colleague has intimated that she intends to retire.
Meine Kollegin hat angedeutet, dass sie sich zur Ruhe setzen will.
Mi colega ha insinuado que tiene la intención de retirarse.
Ma collègue a laissé entendre qu'elle avait l'intention de prendre sa retraite.

Meu colega indicou que ela pretende se aposentar.
เพื่อนร่วมงานของฉันบอกว่าเธอตั้งใจจะเกษียณอายุ
Đồng nghiệp của tôi đã nói rằng cô ấy dự định nghỉ hưu.
我的同事暗示她打算退休。
我的同事暗示說她打算退休。
She shows a great interest in science.
Sie zeigt ein großes Interesse an der Wissenschaft.
Ella muestra un gran interés en la ciencia.
Elle montre un grand intérêt pour la science.

Ela mostra um grande interesse pela ciência.
เธอแสดงความสนใจอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์
Cô ấy thể hiện sự quan tâm lớn đến khoa học.
她对科学表现出浓厚的兴趣。
她對科學表現出濃厚的興趣。
She wants to be a pilot, because she has always been interested in aviation.
Sie will Pilotin werden, weil sie sich schon immer für die Luftfahrt interessiert hat.
Ella quiere ser piloto, porque siempre ha estado interesada en la aviación.
Elle veut être pilote, car elle a toujours été intéressée par l'aviation.

Ela quer ser uma piloto, porque ela sempre esteve interessada na aviação.
เธออยากเป็นนักบินเพราะเธอสนใจด้านการบินอยู่เสมอ
Cô ấy muốn làm phi công vì cô ấy luôn quan tâm đến hàng không.
她想成为一名飞行员,因为她一直对航空感兴趣。
她想成為一名飛行員,因為她一直對航空感興趣。
She wore a warm jacket on this cold winter day.
Sie trug an diesem kalten Wintertag eine warme Jacke.
Ella usaba una cálida chaqueta en este frío día de invierno.
Elle portait une veste chaude en cette froide journée d'hiver.

Ela usava uma jaqueta quente nesse frio dia de inverno.
เธอสวมแจ็กเก็ตที่อบอุ่นในวันฤดูหนาวนี้
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ấm vào mùa đông lạnh giá này.
在这个寒冷的冬日,她穿着一件保暖的外套。
在這個寒冷的冬日,她穿著保暖夾克。
Her grandchildren brought great joy to the old lady.
Ihre Enkelkinder brachten der alten Frau große Freude.
Sus nietos trajeron gran alegría a la anciana.
Ses petits-enfants ont apporté une grande joie à la vieille dame.

Seus netos trouxeram grande alegria para a velha senhora.
ลูกหลานของเธอนำความปิติยินดีกับสุภาพสตรี
Những đứa cháu của bà đã đem lại niềm vui lớn cho bà cụ.
她的孙子女为这位老太太带来了极大的喜悦。
她的孫子女為這位老太太帶來了極大的喜悅。
She has coached many of our leading juniors.
Sie hat viele unserer führenden Junioren trainiert.
Ella ha entrenado a muchos de nuestros jóvenes líderes.
Elle a entraîné plusieurs de nos juniors leaders.

Ela treinou muitos de nossos principais juniores.
เธอเป็นโค้ชให้กับเยาวชนชั้นนำหลายคน
Cô ấy đã huấn luyện nhiều học sinh cấp ba của chúng tôi.
她曾执教过许多我们的领军人物。
她曾執教過許多我們的領軍人物。
I accidentally kicked her in the shin.
Ich trat ihr versehentlich ins Schienbein.
Accidentalmente le di una patada en la espinilla.
Je l'ai accidentellement frappée au tibia.

Eu acidentalmente a chutei na canela.
ฉันบังเอิญเตะเธอเข้าที่หน้าแข้ง
Tôi vô tình đá vào bụng cô ấy.
我不小心将她踢在了胫骨上。
我不小心將她踢在了脛骨上。
She has long and slender legs.
Sie hat lange und schlanke Beine.
Ella tiene piernas largas y delgadas.
Elle a les jambes longues et minces.

Ela tem pernas longas e esbeltas.
เธอมีขายาวและเรียวยาว
Cô ấy có đôi chân dài và mảnh mai.
她腿长而纤细。
她腿長而纖細。
He looked in her eyes passionately and kissed her.
Er sah sie leidenschaftlich an und küsste sie.
Él la miró apasionadamente y la besó.
Il la regarda avec passion et l'embrassa.

Ele olhou nos olhos apaixonadamente e a beijou.
เขาจ้องมองและจูบเธอ
Anh nhìn vào đôi mắt cô say đắm và hôn cô.
他热情地看着她的眼睛,吻了吻她。
他熱情地看著她的眼睛,吻了吻她。
My mother likes her job a lot.
Meine Mutter mag ihre Arbeit sehr.
A mi madre le gusta mucho su trabajo.
Ma mère aime beaucoup son travail.

Minha mãe gosta bastante do seu trabalho.
แม่ของฉันชอบงานของเธอมาก
Mẹ tôi thích công việc của mình rất nhiều.
我的母亲很喜欢她的工作。
我的母親很喜歡她的工作。
Luckily, the lump in her breast was benign.
Zum Glück war der Knoten in ihrer Brust gutartig.
Afortunadamente, el bulto en su pecho era benigno.
Heureusement, la boule dans sa poitrine était bénigne.

Por sorte, o nódulo em seu peito era benigno.
โชคดีที่ก้อนในเต้านมของเธอเป็นคนใจดี
May mắn thay, khối u trong vú của cô ấy lành tính.
幸运的是,她乳房的肿块是良性的。
幸運的是,她乳房的腫塊是良性的。
She resumed her work after lunch.
Sie nahm ihre Arbeit nach dem Mittagessen wieder auf.
Ella reanudó su trabajo después del almuerzo.
Elle a repris son travail après le déjeuner.

Ela retomou o trabalho depois do almoço.
เธอกลับมาทำงานหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน
Cô tiếp tục công việc của mình sau bữa ăn trưa.
午餐后她恢复了工作。
午餐後她恢復了工作。
The move represented a major change in her life.
Der Umzug bedeutete eine große Veränderung in ihrem Leben.
La mudanza representó un cambio importante en su vida.
Le déménagement représentait un changement majeur dans sa vie.

O movimento representou uma grande mudança em sua vida.
การย้ายนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของเธอ
Động thái này đại diện cho một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô.
这一举动代表了她人生的一次重大变革。
這一舉動代表了她人生的一次重大變革。
She can whistle many songs.
Sie kann viele Lieder pfeifen.
Ella puede silbar muchas canciones.
Elle peut siffler beaucoup de chansons.

Ela pode assobiar muitas músicas.
เธอสามารถเป่านกหวีดหลายเพลงได้
Cô ấy có thể còi nhiều bài hát.
她可以吹嘘许多歌曲。
她可以吹噓許多歌曲。
She enjoys reading, just like me.
Sie liest gerne, genau wie ich.
Le gusta leer, como yo.
Elle aime lire, tout comme moi.

Ela gosta de ler, assim como eu.
เธอชอบอ่านเช่นเดียวกับฉัน
Cô thích đọc sách, giống tôi.
她喜欢阅读,就像我一样。
她喜歡閱讀,就像我一樣。
She was not there to teach, but merely to supervise the children.
Sie war nicht da, um zu unterrichten, sondern um die Kinder zu beaufsichtigen.
Ella no estaba allí para enseñar, sino simplemente para supervisar a los niños.
Elle n'était pas là pour enseigner, mais simplement pour superviser les enfants.

Ela não estava lá para ensinar, mas apenas para supervisionar as crianças.
เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อสอน แต่เพียงเพื่อดูแลเด็ก ๆ
Cô ấy không có mặt ở đó để dạy, nhưng chỉ để giám sát trẻ em.
她不在那里教书,而只是为了监督孩子。
她不在那裡教書,而只是為了監督孩子。
My mother is a politician, she works at the ministry.
Meine Mutter ist eine Politikerin, sie arbeitet im Ministerium.
Mi madre es política, ella trabaja en el ministerio.
Ma mère est une politicienne, elle travaille au ministère.

Minha mãe é uma política, ela trabalha no ministério.
แม่ของฉันเป็นนักการเมืองเธอทำงานที่กระทรวง
Mẹ tôi là một chính trị gia, bà làm việc tại Bộ.
我的母亲是政治家,她在该部工作。
我的母親是政治家,她在該部工作。
She looked at her face in the mirror.
Sie schaute auf ihr Gesicht im Spiegel.
Ella miró su cara en el espejo.
Elle regarda son visage dans le miroir.

Ela olhou para o rosto no espelho.
เธอมองหน้าเธอในกระจก
Cô nhìn gương mặt của cô trong gương.
她用镜子看着她的脸。
她用鏡子看著她的臉。
She started her new job with mixed feelings.
Sie begann ihren neuen Job mit gemischten Gefühlen.
Ella comenzó su nuevo trabajo con sentimientos encontrados.
Elle a commencé son nouvel emploi avec des sentiments mitigés.

Ela começou seu novo emprego com sentimentos mistos.
เธอเริ่มงานใหม่ด้วยความรู้สึกผสม
Cô bắt đầu công việc mới với những cảm xúc lẫn lộn.
她以复杂的感情开始了她的新工作。
她以復雜的感情開始了她的新工作。
She saw that there was indeed a man immediately behind her. Moreover, he was observing her strangely.
Sie sah, dass hinter ihr tatsächlich ein Mann war. Außerdem beobachtete er sie seltsam.
Ella vio que efectivamente había un hombre inmediatamente detrás de ella. Además, la estaba observando de forma extraña.
Elle a vu qu'il y avait effectivement un homme immédiatement derrière elle. De plus, il l'observait étrangement.

Ela viu que havia um homem imediatamente atrás dela. Além disso, ele a observava estranhamente.
เธอเห็นว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเธอ นอกจากนี้เขากำลังเฝ้าดูเธอแปลก ๆ
Cô thấy rằng thực sự có một người đàn ông ngay sau cô. Hơn nữa, anh ấy đang quan sát cô ấy kỳ lạ.
她看到身后立刻有一个男人。而且,他奇怪地观察着她。
她看到身後立刻有一個男人。而且,他奇怪地觀察著她。
His mouth twitched so frequently that she could not ignore his tic.
Sein Mund zuckte so häufig, dass sie seinen Tick nicht ignorieren konnte.
Su boca se crispó con tanta frecuencia que no podía ignorar su tic.
Sa bouche se contractait si souvent qu'elle ne pouvait ignorer son tic.

Sua boca se contraiu tão freqüentemente que não podia ignorar seu tic.
ปากของเขากระเซอะกระเจิงบ่อยมากจนไม่สามารถละเลยเรื่องนี้ได้
Miệng anh bị co giật nhiều lần đến nỗi cô không thể bỏ qua câu nói của anh.
他的嘴巴抽动得很频繁,以至于她无法忽视他的抽搐。
他的嘴巴抽動得很頻繁,以至於她無法忽視他的抽搐。
Her movements were graceful and elegant.
Ihre Bewegungen waren anmutig und elegant.
Sus movimientos fueron graciosos y elegantes.
Ses mouvements étaient gracieux et élégants.

Seus movimentos eram graciosos e elegantes.
การเคลื่อนไหวของเธอสง่างามและสง่างาม
Phong trào của cô đã được duyên dáng và thanh lịch.
她的动作优美典雅。
她的動作優美典雅。
She made a naughty comment about his outfit.
Sie machte einen frechen Kommentar über sein Outfit.
Ella hizo un comentario travieso sobre su atuendo.
Elle a fait un commentaire méchant à propos de sa tenue.

Ela fez um comentário malvado sobre sua roupa.
เธอได้แสดงความคิดเห็นซนเกี่ยวกับชุดของเขา
Cô ấy đã bình luận nghịch ngợm về trang phục của mình.
她对他的装备做了一个调皮的评论。
她對他的裝備做了一個調皮的評論。
She was young at the time, and newly married.
Sie war zu der Zeit jung und frisch verheiratet.
Ella era joven en ese momento, y recién casada.
Elle était jeune à l'époque et nouvellement mariée.

Ela era jovem na época e recém-casada.
ตอนนี้เธอยังเด็กอยู่และแต่งงานใหม่
Lúc đó cô còn trẻ, và mới kết hôn.
她当时还年轻,并且刚刚结婚。
她當時還年輕,並且剛剛結婚。
None of these shoes were what she was looking for.
Keiner dieser Schuhe war, wonach sie suchte.
Ninguno de estos zapatos era lo que ella estaba buscando.
Aucune de ces chaussures n'était ce qu'elle cherchait.

Nenhum desses sapatos era o que ela estava procurando.
ไม่มีรองเท้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอกำลังมองหา
Không có những đôi giày này là thứ mà cô ấy đang tìm kiếm.
这些鞋子都不是她想要的。
這些鞋子都不是她想要的。
She wiped her nose with a tissue.
Sie wischte sich mit einem Taschentuch die Nase ab.
Se secó la nariz con un pañuelo.
Elle s'est essuyé le nez avec un mouchoir.

Ela enxugou o nariz com um lenço de papel.
เธอเช็ดจมูกด้วยเนื้อเยื่อ
Cô lau mũi bằng khăn giấy.
她用纸巾擦了擦鼻子。
她用紙巾擦了擦鼻子。
She went out by the back door.
Sie ging durch die Hintertür hinaus.
Ella salió por la puerta de atrás.
Elle est sortie par la porte arrière.

Ela saiu pela porta dos fundos.
เธอเดินออกทางประตูหลัง
Cô đi ra ngoài cửa sau.
她从后门出去了。
她從後門出去了。
She used a small pad to remove her make-up.
Sie benutzte ein kleines Pad, um ihr Make-up zu entfernen.
Ella usó una pequeña almohadilla para quitarse el maquillaje.
Elle a utilisé un petit tampon pour enlever son maquillage.

Ela usou uma pequena almofada para remover sua maquiagem.
เธอใช้แผ่นเล็ก ๆ เพื่อถอดแต่งหน้า
Cô đã sử dụng một tấm nhỏ để loại bỏ trang điểm của cô.
她用一个小垫子去除她的化妆。
她用一個小墊子去除她的化妝。
She particularly likes yellow roses.
Sie mag besonders gelbe Rosen.
A ella particularmente le gustan las rosas amarillas.
Elle aime particulièrement les roses jaunes.

Ela gosta particularmente de rosas amarelas.
เธอชอบดอกกุหลาบสีเหลือง
Cô ấy đặc biệt thích hoa hồng vàng.
她特别喜欢黄玫瑰。
她特別喜歡黃玫瑰。
Her photograph was on the front page.
Ihr Foto war auf der Titelseite.
Su fotografía estaba en la página principal.
Sa photographie était sur la première page.

A fotografia dela estava na primeira página.
รูปถ่ายของเธออยู่ที่หน้าแรก
Bức ảnh của cô ấy nằm ở trang nhất.
她的照片在头版。
她的照片在頭版。
She fixes her scarf with a pin.
Sie fixiert ihren Schal mit einer Nadel.
Ella arregla su bufanda con un alfiler.
Elle fixe son écharpe avec une épingle.

Ela resolve o cachecol com um alfinete.
เธอแก้ไขผ้าพันคอของเธอด้วยหมุด
Cô sửa chiếc khăn bằng một cái ghim.
她用针固定她的围巾。
她用針固定她的圍巾。
She served the meal on a beautiful plate.
Sie servierte das Essen auf einem schönen Teller.
Sirvió la comida en un hermoso plato.
Elle a servi le repas sur une belle assiette.

Ela serviu a refeição em um belo prato.
เธอเสิร์ฟอาหารบนจานที่สวยงาม
Cô phục vụ bữa ăn trên một cái đĩa đẹp.
她在一块漂亮的盘子上吃了饭。
她在一塊漂亮的盤子上吃了飯。
She works as a volunteer to help poor people.
Sie arbeitet als Freiwillige, um armen Menschen zu helfen.
Ella trabaja como voluntaria para ayudar a la gente pobre.
Elle travaille comme bénévole pour aider les pauvres.

Ela trabalha como voluntária para ajudar pessoas pobres.
เธอทำงานเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนยากจน
Cô làm việc như một tình nguyện viên để giúp đỡ những người nghèo.
她是一名志愿者,帮助穷人。
她是一名志願者,幫助窮人。
She poured milk into the glass.
Sie goss Milch in das Glas.
Ella vertió leche en el vaso.
Elle a versé du lait dans le verre.

Ela jogou leite no copo.
เธอเทนมลงในแก้ว
Cô đổ sữa vào ly.
她把牛奶倒入玻璃杯里。
她把牛奶倒入玻璃杯裡。
She prayed that God would judge her kindly.
Sie betete, dass Gott sie freundlich beurteilen würde.
Ella oró para que Dios la juzgara amablemente.
Elle a prié pour que Dieu la juge gentiment.

Ela rezou para que Deus a julgasse gentilmente.
เธอสวดภาวนาว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาเธออย่างสุภาพ
Cô cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét cô tử tế.
她祈祷神会亲切地评价她。
她祈禱神會親切地評價她。
She solved the problem precisely as the teacher expected.
Sie löste das Problem genau so, wie der Lehrer es erwartet hatte.
Ella resolvió el problema precisamente como el maestro esperaba.
Elle a résolu le problème précisément comme l'enseignant l'attendait.

Ela resolveu o problema exatamente como a professora esperava.
เธอแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำตามที่ครูคาดไว้
Cô đã giải quyết vấn đề một cách chính xác như giáo viên mong đợi.
她正如老师所预料的那样解决了这个问题。
她正如老師所預料的那樣解決了這個問題。
Despite her disappointment, she pretended to be fine.
Trotz ihrer Enttäuschung gab sie vor, sich gut zu fühlen.
A pesar de su decepción, fingió estar bien.
Malgré sa déception, elle a fait semblant d'aller bien.

Apesar de sua decepção, fingiu estar bem.
แม้จะมีความผิดหวังเธอแกล้งทำเป็นว่าไม่เป็นไร
Bất chấp sự thất vọng của cô, cô giả vờ là tốt.
尽管她失望了,但她假装没事。
儘管她失望了,但她假裝沒事。
The princess visited the ball with her attendants.
Die Prinzessin besuchte den Ball mit ihren Begleitern.
La princesa visitó la pelota con sus asistentes.
La princesse a visité le ballon avec ses assistants.

A princesa visitou a bola com seus atendentes.
เจ้าหญิงเยี่ยมลูกบอลกับพนักงานของเธอ
Công chúa viếng thăm bóng với những người phục vụ của cô.
公主和她的服务员一起去看球。
公主和她的服務員一起去看球。
She should ask a professional for help.
Sie sollte einen Fachmann um Hilfe bitten.
Ella debería pedir ayuda a un profesional.
Elle devrait demander l'aide d'un professionnel.

Ela deveria pedir ajuda a um profissional.
เธอควรจะขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ
Cô ấy nên yêu cầu một chuyên gia giúp đỡ.
她应该请专业人士帮忙。
她應該請專業人士幫忙。
She was very proud of her achievements.
Sie war sehr stolz auf ihre Leistungen.
Ella estaba muy orgullosa de sus logros.
Elle était très fière de ses réalisations.

Ela estava muito orgulhosa de suas conquistas.
เธอรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของเธอ
Cô đã rất tự hào về thành tích của mình.
她为她的成就感到自豪。
她為她的成就感到自豪。
Her loss of memory is a psychological problem.
Ihr Gedächtnisverlust ist ein psychologisches Problem.
Su pérdida de memoria es un problema psicológico.
Sa perte de mémoire est un problème psychologique.

A perda de memória é um problema psicológico.
การสูญเสียความทรงจำของเธอเป็นปัญหาทางจิตวิทยา
Mất trí nhớ của cô là một vấn đề tâm lý.
她的记忆力减退是一个心理问题。
她的記憶力減退是一個心理問題。
She studies psychology.
Sie studiert Psychologie.
Ella estudia psicología.
Elle étudie la psychologie.

Ela estuda psicologia.
เธอเรียนวิชาจิตวิทยา
Cô học về tâm lý.
她学习心理学。
她學習心理學。
The queen ruled successfully in her realm.
Die Königin regierte erfolgreich in ihrem Reich.
La reina gobernó con éxito en su reino.
La reine a régné avec succès dans son royaume.

A rainha governou com sucesso em seu reino.
ราชินีปกครองสำเร็จในอาณาจักรของเธอ
Nữ hoàng cai trị thành công trong lĩnh vực của mình.
女王在她的领土上成功统治。
女王在她的領土上成功統治。
She got the foreign currency at a good rate of exchange.
Sie hat die ausländische Währung zu einem guten Wechselkurs bekommen.
Obtuvo la moneda extranjera a un buen tipo de cambio.
Elle a obtenu la monnaie étrangère à un bon taux d'échange.

Ela conseguiu a moeda estrangeira com uma boa taxa de câmbio.
เธอได้รับเงินตราต่างประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี
Cô ấy có ngoại tệ với tỷ lệ trao đổi tốt.
她以很好的汇率获得了外汇。
她以很好的匯率獲得了外匯。
Her reaction was very emotional.
Ihre Reaktion war sehr emotional.
Su reacción fue muy emotiva.
Sa réaction était très émotive.

Sua reação foi muito emocional.
ปฏิกิริยาของเธออารมณ์ดี
Phản ứng của cô là rất cảm xúc.
她的反应非常激动。
她的反應非常激動。
She is a perfectionist but her objectives are realistic.
Sie ist eine Perfektionistin, aber ihre Ziele sind realistisch.
Ella es una perfeccionista pero sus objetivos son realistas.
Elle est perfectionniste mais ses objectifs sont réalistes.

Ela é uma perfeccionista, mas seus objetivos são realistas.
เธอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แต่วัตถุประสงค์ของเธอเป็นจริง
Cô là một người cầu toàn nhưng mục tiêu của cô là thực tế.
她是一个完美主义者,但她的目标是现实的。
她是一個完美主義者,但她的目標是現實的。
Her performance was the reason for her salary increase.
Ihre Leistung war der Grund für ihre Gehaltserhöhung.
Su rendimiento fue la razón de su aumento salarial.
Sa performance était la raison de son augmentation de salaire.

Seu desempenho foi o motivo do aumento salarial.
การแสดงของเธอคือเหตุผลที่ทำให้เงินเดือนของเธอเพิ่มขึ้น
Thành tích của cô là lý do tăng lương của cô.
她的表现是她加薪的原因。
她的表現是她加薪的原因。
He didn't recognize her in the street as he hadn't seen her for ages.
Er erkannte sie nicht auf der Straße, wie er sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte.
Él no la reconoció en la calle ya que no la había visto por años.
Il ne l'a pas reconnue dans la rue comme il ne l'avait pas vue depuis longtemps.

Ele não a reconheceu na rua porque não a viu por anos.
เขาไม่รู้จักเธอในถนนอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมานานแล้ว
Anh ta không nhận ra cô ta trên đường phố vì anh ta không nhìn thấy cô ta từ lâu.
他没有在街上认出她,因为他从未见过她多年。
他沒有在街上認出她,因為他從未見過她多年。
He regrets that he forgot her birthday.
Er bedauert, dass er ihren Geburtstag vergessen hat.
Se arrepiente de haber olvidado su cumpleaños.
Il regrette qu'il ait oublié son anniversaire.

Ele lamenta que ele tenha esquecido seu aniversário.
เขาเสียใจที่ลืมวันเกิดของเธอ
Anh hối hận rằng anh đã quên ngày sinh nhật của mình.
他感到遗憾的是他忘了她的生日。
他感到遺憾的是他忘了她的生日。
My grandmother often remembers her childhood.
Meine Großmutter erinnert sich oft an ihre Kindheit.
Mi abuela a menudo recuerda su infancia.
Ma grand-mère se souvient souvent de son enfance.

Minha avó sempre lembra sua infância.
ยายของฉันมักจดจำวัยเด็กของเธอ
Bà tôi thường nhớ thời thơ ấu của mình.
我的祖母常常记得她的童年。
我的祖母常常記得她的童年。
She satisfied all the requirements.
Sie hat alle Anforderungen erfüllt.
Ella satisfizo todos los requisitos.
Elle a satisfait toutes les exigences.

Ela satisfazia todos os requisitos.
เธอพอใจกับความต้องการทั้งหมด
Cô ấy hài lòng tất cả các yêu cầu.
她满足了所有的要求。
她滿足了所有的要求。
After work, she likes to rest for an hour.
Nach der Arbeit ruht sie sich gerne eine Stunde aus.
Después del trabajo, le gusta descansar durante una hora.
Après le travail, elle aime se reposer une heure.

Depois do trabalho, ela gosta de descansar por uma hora.
หลังเลิกงานเธอชอบพักผ่อนสักชั่วโมง
Sau khi làm việc, cô ấy thích nghỉ ngơi trong một giờ.
下班后,她喜欢休息一个小时。
下班後,她喜歡休息一個小時。
Her facial expression revealed what she really felt.
Ihr Gesichtsausdruck zeigte, was sie wirklich fühlte.
Su expresión facial reveló lo que realmente sentía.
Son expression faciale révélait ce qu'elle ressentait vraiment.

Sua expressão facial revelou o que realmente sentiu.
การแสดงออกทางสีหน้าของเธอเผยให้เห็นสิ่งที่เธอรู้สึกจริงๆ
Biểu hiện khuôn mặt của cô ấy cho thấy những gì cô ấy thực sự cảm thấy.
她的面部表情揭示了她的真实感受。
她的面部表情揭示了她的真實感受。
She liked the rhythm of the music.
Sie mochte den Rhythmus der Musik.
A ella le gustaba el ritmo de la música.
Elle a aimé le rythme de la musique.

Ela gostava do ritmo da música.
เธอชอบจังหวะของเพลง
Cô thích nhịp điệu của âm nhạc.
她喜欢音乐的节奏。
她喜歡音樂的節奏。
Her salary increased after probation.
Ihr Gehalt stieg nach der Probezeit.
Su salario aumentó después de la libertad condicional.
Son salaire a augmenté après la probation.

Seu salário aumentou após a prova.
เงินเดือนของเธอเพิ่มขึ้นหลังจากการทดลอง
Mức lương của cô tăng lên sau khi quản chế.
缓刑后她的薪水增加了。
緩刑後她的薪水增加了。
She achieved the highest score on the test.
Sie erreichte die höchste Punktzahl im Test.
Ella obtuvo el puntaje más alto en la prueba.
Elle a obtenu le meilleur score sur le test.

Ela alcançou a maior pontuação no teste.
เธอได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบ
Cô đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi.
她在测试中取得了最高分。
她在測試中取得了最高分。
She seized the opportunity and started a new life.
Sie nutzte die Gelegenheit und begann ein neues Leben.
Ella aprovechó la oportunidad y comenzó una nueva vida.
Elle a saisi l'opportunité et a commencé une nouvelle vie.

Ela aproveitou a oportunidade e começou uma nova vida.
เธอคว้าโอกาสและเริ่มต้นชีวิตใหม่
Cô nắm bắt cơ hội và bắt đầu cuộc sống mới.
她抓住机会开始新的生活。
她抓住機會開始新的生活。
She sewed a red patch over the hole in her trousers.
Sie nähte einen roten Fleck über das Loch in ihrer Hose.
Ella cosió un parche rojo sobre el agujero en sus pantalones.
Elle a cousu un patch rouge sur le trou dans son pantalon.

Ela costurou um remendo vermelho sobre o buraco nas calças.
เธอเย็บแผลพุพองสีแดงเหนือหลุมในกางเกงของเธอ
Cô đã may một miếng vá màu đỏ trên lỗ trong quần của cô ấy.
她在裤子上的洞缝上了一个红色的补丁。
她在褲子上的洞縫上了一個紅色的補丁。
She dyed her hair brown.
Sie färbte ihre Haare braun.
Se tiñó el pelo de marrón.
Elle a teint ses cheveux en brun.

Ela tingiu os cabelos castanhos.
เธอย้อมผมสีน้ำตาลของเธอ
Cô nhuộm tóc nâu.
她把头发染成棕色。
她把頭髮染成棕色。
She had quickly overcome the first shock.
Sie hatte den ersten Schock schnell überwunden.
Ella había superado rápidamente el primer shock.
Elle avait rapidement surmonté le premier choc.

Ela superou rapidamente o primeiro choque.
เธอได้อย่างรวดเร็วเอาชนะช็อตแรก
Cô đã nhanh chóng vượt qua cơn sốc đầu tiên.
她很快就克服了第一次冲击。
她很快就克服了第一次沖擊。
He shoved her out of the way.
Er schob sie aus dem Weg.
Él la empujó fuera del camino.
Il l'a repoussée.

Ele a empurrou para fora do caminho.
เขาผลักเธอออกจากทาง
Anh đẩy cô ra khỏi đường.
他把她推开了。
他把她推開了。
She shut the door when she left.
Sie schloss die Tür, als sie ging.
Ella cerró la puerta cuando se fue.
Elle a fermé la porte quand elle est partie.

Ela fechou a porta quando ela saiu.
เธอปิดประตูเมื่อเธอออกไป
Cô ấy đóng cửa khi cô ấy rời đi.
她离开时她关上了门。
她離開時她關上了門。
She put her beautiful signature at the bottom of the letter.
Sie setzte ihre schöne Unterschrift auf den unteren Rand des Briefes.
Ella puso su hermosa firma en la parte inferior de la carta.
Elle a mis sa belle signature au bas de la lettre.

Ela colocou sua linda assinatura no final da carta.
เธอวางลายเซ็นสวย ๆ ไว้ที่ด้านล่างของตัวอักษร
Cô ấy đặt chữ ký đẹp của cô ấy vào cuối bức thư.
她在信的底部贴上了她的美丽签名。
她在信的底部貼上了她的美麗簽名。
The silence soothed her soul.
Die Stille beruhigte ihre Seele.
El silencio calmó su alma.
Le silence apaisait son âme.

O silêncio acalmou sua alma.
ความเงียบปลอบประโลมใจเธอ
Sự im lặng làm dịu tâm hồn cô.
沉默抚慰着她的灵魂。
沉默撫慰著她的靈魂。
She acquired many social skills at school.
Sie erwarb viele soziale Fähigkeiten in der Schule.
Ella adquirió muchas habilidades sociales en la escuela.
Elle a acquis de nombreuses compétences sociales à l'école.

Ela adquiriu muitas habilidades sociais na escola.
เธอได้รับทักษะทางสังคมมากมายในโรงเรียน
Cô đã có nhiều kỹ năng xã hội ở trường.
她在学校获得了许多社交技巧。
她在學校獲得了許多社交技巧。
She can whistle many songs.
Sie kann viele Lieder pfeifen.
Ella puede silbar muchas canciones.
Elle peut siffler beaucoup de chansons.

Ela pode assobiar muitas músicas.
เธอสามารถเป่านกหวีดหลายเพลงได้
Cô ấy có thể còi nhiều bài hát.
她可以吹嘘许多歌曲。
她可以吹噓許多歌曲。
She squeezed the tube to get the toothpaste out.
Sie drückte die Tube, um die Zahnpasta herauszuholen.
Ella apretó el tubo para sacar la pasta de dientes.
Elle a serré le tube pour sortir le dentifrice.

Ela apertou o tubo para tirar a pasta de dentes.
เธอบีบหลอดเพื่อเอายาสีฟันออก
Cô vắt ống để lấy kem đánh răng ra ngoài.
她挤压管子取出牙膏。
她擠壓管子取出牙膏。
The applicant listed all her strengths.
Die Klägerin nannte alle ihre Stärken.
La solicitante enumeró todas sus fortalezas.
La requérante a énuméré toutes ses forces.

O candidato listou todos os seus pontos fortes.
ผู้สมัครแสดงจุดแข็งของเธอทั้งหมด
Người nộp đơn liệt kê tất cả những điểm mạnh của mình.
申请人列出了她的所有优点。
申請人列出了她的所有優點。
Her students can tell that she loves teaching.
Ihre Schüler können sagen, dass sie gerne unterrichtet.
Sus estudiantes pueden decir que le encanta enseñar.
Ses élèves peuvent dire qu'elle aime enseigner.

Seus alunos podem dizer que ela ama ensinar.
นักเรียนของเธอสามารถบอกได้ว่าเธอรักการเรียนการสอน
Sinh viên của cô có thể nói rằng cô ấy thích giảng dạy.
她的学生可以说她喜欢教学。
她的學生可以說她喜歡教學。
She picked the seventies as a theme for her birthday party.
Sie wählte die 70er Jahre als Thema für ihre Geburtstagsparty.
Ella escogió los años setenta como un tema para su fiesta de cumpleaños.
Elle a choisi les années soixante-dix comme thème pour sa fête d'anniversaire.

Ela escolheu os anos setenta como um tema para sua festa de aniversário.
เธอเลือกอายุเจ็ดสิบเป็นธีมสำหรับงานเลี้ยงวันเกิดของเธอ
Cô đã chọn bảy mươi như một chủ đề cho bữa tiệc sinh nhật của mình.
她选择七十年代作为她的生日派对的主题。
她選擇七十年代作為她的生日派對的主題。
Though she liked the dress, she did not buy it.
Obwohl sie das Kleid mochte, kaufte sie es nicht.
Aunque le gustaba el vestido, no lo creyó.
Bien qu'elle ait aimé la robe, elle ne l'a pas achetée.

Embora ela gostasse do vestido, ela não comprou.
แม้ว่าเธอชอบชุดนี้ แต่เธอก็ไม่ได้ซื้อ
Mặc dù cô ấy thích trang phục, cô ấy đã không mua nó.
尽管她喜欢这件衣服,但她并没有购买它。
雖然她喜歡這件衣服,但她並沒有買它。
She translated several bestsellers into German.
Sie hat mehrere Bestseller ins Deutsche übersetzt.
Ella tradujo varios bestsellers al alemán.
Elle a traduit plusieurs best-sellers en allemand.

Ela traduziu vários best-sellers para o alemão.
เธอแปลหนังสือขายดีหลายเล่มเป็นภาษาเยอรมัน
Cô dịch một số bestseller sang tiếng Đức.
她把几本畅销书翻译成德文。
她把幾本暢銷書翻譯成德文。
She felt an urgent need to eat something.
Sie hatte das dringende Bedürfnis, etwas zu essen.
Ella sintió una necesidad urgente de comer algo.
Elle ressentait un besoin urgent de manger quelque chose.

Ela sentiu uma necessidade urgente de comer alguma coisa.
เธอรู้สึกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกินอะไร
Cô cảm thấy cần phải ăn một thứ gì đó khẩn cấp.
她感到迫切需要吃东西。
她感到迫切需要吃東西。
Her white dress was immaculate.
Ihr weißes Kleid war makellos.
Su vestido blanco estaba inmaculado.
Sa robe blanche était impeccable.

Seu vestido branco estava imaculado.
ชุดสีขาวของเธอบริสุทธิ์
Bộ váy trắng của cô ấy thật tinh tế.
她的白色礼服完美无暇。
她的白色禮服完美無暇。
My grandmother is old and wise, I am asking her for advice.
Meine Großmutter ist alt und weise, ich bitte sie um Rat.
Mi abuela es vieja y sabia, le pido consejo.
Ma grand-mère est vieille et sage, je lui demande conseil.

Minha avó é velha e sábia, estou pedindo conselhos a ela.
คุณยายของฉันแก่และฉลาดฉันขอคำแนะนำจากเธอ
Bà tôi già cả và khôn ngoan, tôi hỏi cô ấy để được tư vấn.
我的祖母年纪大了,明智,我问她的意见。
我的祖母年紀大了,明智,我問她的意見。
She wrapped her little daughter in a blanket and took her home.
Sie wickelte ihre kleine Tochter in eine Decke und brachte sie nach Hause.
Ella envolvió a su pequeña hija en una manta y la llevó a su casa.
Elle a enveloppé sa petite fille dans une couverture et l'a ramenée à la maison.

Ela envolveu sua filha pequena em um cobertor e a levou para casa.
เธอห่อลูกสาวตัวน้อยไว้ในผ้าห่มแล้วพาเธอกลับบ้าน
Cô quấn con gái nhỏ của mình vào chăn và đưa cô về nhà.
她把她的小女儿裹在毯子里,带她回家。
她把她的小女兒裹在毯子裡,帶她回家。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
5女儿 + She's my daughter. Sie ist meine Tochter.
14谢绝 鲜花 + She refused his flowers politely. Sie lehnte die Blumen höflich ab.
25筷子 寿司 + She's eating her sushi with chopsticks. Sie ißt Sushi mit Eßstäbchen.
27当作 好朋友 + She thinks of me as her best friend. Sie hält mich für ihren besten Freund.
28作画 + She's painting. Sie malt.
29杂志 + She's reading a magazine. Sie liest ein Magazin.
33+ She's leaving. Sie bricht auf. (Sie geht.).
35她们 学习 认真 + They're studying very earnestly. Sie lernen sehr gewissenhaft.
38问好 + She's saying hello to me. Sie sagt < Hallo > zu mir.
39路人 问路 + She's asking a passerby for directions. Sie fragt einen Passanten nach dem Weg.
80捡到 钱包 + She found a wallet on the ground. Sie fand ein Portemonnaie. (Sie sammelte ein Portemonnaie auf.)
82喜欢 + She really likes gardening. Sie mag sehr gern Blumen züchten.
83喜欢 + She loves little dogs. Sie mag kleine Hunde.
93孩子 + Her baby is due next month. Nächsten Monat wird sie das Baby gebären.
97为了 健康 锻炼 身体 + She exercises for her health. Sie trainiert für ihre Gesundheit.
103记事本 记录 以便 记忆 + She taking notes in her notebook to help her remember. Sie trägt Notizen in ihr Notizbuch ein, um sich besser zu erinnern.
115才能 + She's very talented. Sie ist sehr talentiert.
142她们 穿着 相同 衣服 + They're wearing identical clothes. Sie tragen dieselbe Kleidung.
146她们 + They're standing in a row. Sie stehen in einer Reihe.
157老师 + She wants to become a teacher. Sie möchte Lehrerin werden.
159旅行 + She's traveling by herself. Sie reist allein.
188作文 + She's writing a composition. Sie schreibt einen Aufsatz.
197已经 结婚 + She's already married. Sie ist bereits verheiratet.
198因为 感冒 + It's so cold that she caught a cold. Weil es derartig kalt ist, hat sie sich erkältet.
206回头 + She turned her head and looked at me. Sie drehte ihren Kopf und sah mich an.
247朋友 写信 + She's writing to her friends. Sie schreibt ihren Freunden.
258文件 桌上 + She puts the file on the desk. Sie legt das Dokument auf den Tisch.
261健身 教练 + She's become a fitness coach. Sie ist eine Fitness Trainerin geworden.
264才华 + She's very talented. Sie ist sehr talentiert.
265+ She only has five yuan. Sie hat nur fünf Yuan.
271双目 有神 + Her eyes are bright and penetrating. Sie hat strahlende Augen.
296早餐 + She's eating her breakfast. Sie isst Frühstück.
297一直 等到 中午 + She waited all the way till noon. Sie wartete ununterbrochen bis Mittag.
313有名 电影 明星 + She is a famous movie star. Sie ist ein berühmter Filmstar.
315生病 + She is sick. Sie ist krank.
325对待 客人 友好 + She's friendly to the guests. Sie behandelt die Gäste sehr freundlich.
333手链 + She's wearing a silver bracelet. Sie trägt ein Silberarmband.
347睡着 + She's fallen asleep. Sie ist eingeschlafen.
352成为 护士 + She's become a nurse. Sie ist eine Krankenschwester geworden.
359面部 皮肤 + She has a wonderful facial complexion. Ihre Gesichtshaut ist sehr gut.
365失业 + She's been laid off. Sie hat ihren Job verloren.
370空闲 喜欢 看书 + She reads in her free time. Sie mag in ihrer Freizeit gern lesen.
378地毯 样品 + She's looking at the new carpet samples. Sie betrachtet neue Teppichmuster.
381年轻 美丽 + She's young and beautiful. Sie ist jung und schön.
393顺利 儿子 + She safely gave birth to a boy. Sie brachte ihren Sohn ohne Komplikationen zur Welt.
395上气 接下 + She's running so hard that she can hardly catch her breath. Sie läuft so, daß sie fast außer Atem ist.
403代课 老师 + She's just a substitute teacher. Sie ist eine Vertretungslehrerin.
414中间 + She's in the middle. Sie ist dazwischen.
424大象 洗澡 + She's giving the elephant a bath. Sie gibt dem Elefanten ein Bad.
434衣服 + She bought a dress. Sie hat ein Kleidungsstück gekauft.
443接受 礼物 + She accepted my gift. Sie hat mein Geschenk angenommen.
452已经 结婚 + She's already married. Sie ist schon verheiratet.
461单词 + She's memorizing vocabulary words. ((or: She's writing down words.)) Sie lernt Vokabeln auswendig. (oder: Sie schreibt Vokabeln auf.)
470眼睛 漂亮 + Her eyes are beautiful. Ihre Augen sind sehr schön.
478正在 音乐 + She's listening to music. Sie hört gerade Musik.
481医生 治疗 牙病 + The doctor is treating her dental problem. Der Doktor behandelt ihr Zahnproblem.
484觉得 + She feels very tired. Sie fühlt sich sehr müde.
485正在 思考 问题 + She's thinking. Sie denkt gerade über ein Problem nach.
496会上 发言 + She delivered a speech at the meeting. Sie hält eine Rede auf der Versammlung.
504我们 老师 + She is our teacher. Sie ist unsere Lehrerin.
505感到 高兴 + She feels very happy. Sie fühlt sich sehr glücklich.
506她们 感动 流下 眼泪 + They're moved to tears. Sie sind zu Tränen gerührt.
513漂亮 富有 + She's pretty and wealthy. Sie ist schön und reich.
529越过 障碍 + She jumped over the barricade on her horse. Sie übersprang das Hindernis auf ihrem Pferd.
530越来越 苗条 + She's getting slimmer. Sie wird immer schlanker.
552+ She's holding a card in her hand. Sie hält eine Karte in der Hand
554她们 故事书 热门 + The story books they read are very popular. Das Bilderbuch/Märchenbuch, das sie lesen, ist sehr populär.
558音乐 + She loves listening to music. Sie liebt es, Musik zu hören.
559已经 没有 收到 音信 + He hasn't heard from her for quite a long time. Er hat schon lange keinen Ton von ihr gehört.
565他们 嘲笑 + They're laughing at her. Sie lachen sie aus.
578需要 帮助 + She needs help. Sie braucht Hilfe.
585工作 能力 不亚于 其他 + She is every bit as competent in her work as others. Ihre Arbeitskompetenz ist nicht geringer als die der anderen.
589挑选 李子 + She's choosing plums. Sie sucht Pflaumen aus.
591烹饪 兴趣 + She is interested in cooking. Sie interessiert sich für das Kochen.
597+ She's sleeping soundly. Sie schläft tief und fest.
600今年 + How old is she this year? Wie alt ist sie dieses Jahr?
604她们 提供 电话 服务 + They provide telephone service. Sie bieten Telefondienste an.
610愿意 + She's willing to marry him. Sie ist gewillt, ihn zu heiraten.
627练习 弹钢琴 + She's practicing the piano. Sie übt das Klavierspielen.
628习惯 晨跑 + She's used to running in the morning Sie ist gewöhnt, morgens zu laufen.
629地铁 上班 + She takes the subway train to work. Sie fährt mit der U-Bahn zur Arbeit.
644+ Her car is parked by the road. Ihr Auto ist am Straßenrand geparkt.
648门铃 + She's pressing the doorbell. Sie drückt den Klingelknopf./ Sie klingelt.
667书店 看书 + She's reading a book in a book shop. Sie liest ein Buch im Buchladen.
671这些 生活 + She lives off this money. Sie lebt auf der Basis von diesem Geld.
685穿着 裙子 + She's wearing a red skirt. Sie trägt einen roten Rock / rotes Kleid.
689毛笔字 + She is practicing Chinese brush calligraphy. Sie übt Kalligraphie mit dem Pinsel.
719外语系 学生 + She is a student in the foreign languages department. Sie ist Studentin im Fachbereich für Fremdsprachen.
722手指 漂亮 + Her fingers are very beautiful. Ihre Finger sind sehr schön.
723远处 风景 + She's pointing at the scene in the distance. Sie zeigt mit dem Finger auf die Landschaft in der Ferne.
743了解 + I know/understand her well. Ich verstehe sie.
761影子 沙滩 + Her shadow stretched out across the beach. Ihr Schatten bildet sich am Strand ab.
765祷告 + She's praying to God. Sie betet zu Gott.
767转身 道别 + She turned and said goodbye to me. Sie dreht sich um und verabschiedet sich von mir.
769咖啡豆 研磨 + She grinds the coffee beans into powder. Sie mahlt die Kaffeebohnen zu Puder.
779要求 道歉 + She demanded he apologize. Sie verlangt, dass er sich entschuldigt.
799俱乐部 会员 + She's a member of this club. Sie ist Mitglied dieses Clubs.
804答应 对方 合作 + She agreed to cooperate with the other party. Sie ist einverstanden, mit der Gegenpartei zusammenzuarbeiten.
830未必 能够 戒烟 + She'll never give up smoking. Sie kann das Rauchen (niemals) aufgeben.
842体操 动作 标准 + Her gymnastics moves are up to the standard. Ihre gymnastischen Bewegungen entsprechen dem Standard.
851参加 选美 比赛 + She's in a beauty contest. Sie hat an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen.
852挑选 番茄 + She's choosing tomatoes. Sie sucht Tomaten aus.
856体重 + She's weighing herself. Sie wiegt sich.
860听到 惊人 消息 + She's heard some shocking news. Sie hörte eine sensationelle Neuigkeit.
863游泳 专长 + Swimming is her specialty. Schwimmen ist ihre Spezialität.
864觉得 委屈 + She feels very wronged. Sie fühlt sich gekränkt.
873完成 大学 教育 + She's finished college. Sie hat die Universitätsausbildung vollendet.
875派发 资料 + She is on the sidewalk distributing materials. Sie ist am Straßenrand und verteilt Info-Material.
884完整 演奏 曲子 + She's played a complete piece. Sie spielte ein komplettes Stück.
889化学 研究 + She's conducting chemical research. Sie betreibt chemische Forschung.
893朋友 答复 + She's waiting for her friend's reply. Sie wartet auf die Antwort eines Freundes.
897少数 民族 + She is an ethnic minority. Sie gehört einer ethnischen Minderheit an.
898在家 看书 消磨 时间 + She's reading at home to pass the time. Sie ist zu Hause und liest, um Zeit totzuschlagen.
907正在 实验 + She's conducting an experiment. Sie führt gerade ein Experiment durch.
915年轻 艺术家 + She's a young artist. Sie ist eine junge Künstlerin.
929温习 功课 + She's reviewing her lessons. Sie wiederholt den Lernstoff.
931一般 美丽 + She is as beautiful as a flower. Sie ist so schön wie eine Blume.
932+ She's run one section of road. Sie ist einen Abschnitt der Straße entlang gelaufen.
935连续 打喷嚏 + She sneezed several times in a row. Sie niest in einer Tour.
937同意 我们 提案 + She agreed to our proposal. Sie stimmte unserem Vorschlag zu.
946内科 医生 + She's a physician [an internist]. Sie ist eine Fachärztin für innere Medizin.
952跳舞 姿态 + Her motions when dancing are lovely. Wenn sie tanzt, sind ihre Posituren sehr schön.
967职务 部门 主管 + Her position is division manager. Ihre Position ist Abteilungsleiterin.
998沙滩 留下 脚印 + She left a trail of footprints on the beach. Sie hat am Strand eine Spur ihrer Fußabdrücke hinterlassen.
1006害怕 什么 + What's she afraid of? Wovor fürchtet sie sich?
1042她们 花园 + They're playing in the garden. Sie spielen im Garten.
1047眼镜 + She is wearing a pair of glasses. Sie trägt eine Brille.
1049观察 昆虫 + She's observing the insects. Sie beobachtet die Insekten.
1053恶梦 惊醒 + A nightmare made her wake with a start. Sie wurde von einem Alptraum aus dem Schlaf gerissen.
1059中国 武术 + She can do Chinese Wushu. Sie kann chinesische Kampfkunst.
1066收银台 付钱 + She went to the cashier to pay. Sie geht zur Kasse und bezahlt.
1073头发 + Her hair is very black. Ihr Haar ist tiefschwarz.
1081挑战 自身 极限 + She wants to challenge her own limits. Sie will ihre eigenen Grenzen herausfordern.
1085坚持 自己 观点 + She sticks to her own opinion. Sie beharrt auf ihren Standpunkt.
1091喜欢 香味 + She really likes the fragrant smell. Sie mag diesen Duft sehr.
1103短发 + She has short hair. Sie hat kurze Haare.
1116录音 + She's recording. Sie macht gerade eine Tonaufnahme.
1121受伤 + Her foot has been injured. Ihr Fuß wurde verletzt.
1125善于 别人 交流 + She's good at communicating with others. Sie ist sehr kommunikativ.
1126友善 + She's very friendly. Sie ist sehr liebenswürdig.
1128纸箱 + She's sealing the paper box. Sie versiegelt das Paket.
1134著名 公司 应聘 + She is applying for a position in a famous company. Sie bewirbt sich um eine Arbeitsstelle bei einem berühmten Unternehmen.
1152家庭 教师 + She is my tutor. Sie ist mein Hauslehrerin.
1153至今 单身 + She is still single. Sie ist bis jetzt alleinstehend.
1155爸爸 安慰 开心 + Although her father comforted her, she was still unhappy. Obwohl ihr Vater sie tröstet, ist sie trotzdem unglücklich.
1157毛线 围巾 + She's knitting a scarf out of yarn. Sie benutzt das Garn, um einen Schal zu stricken.
1162立志 成为 建筑师 + She aspired to become an architect. Er hat sich zum Ziel gesetzt, ein Architekt zu werden.
1166她们 几乎 长得 一模一样 + The two of them are virtually identical. Sie sehen nahezu identisch aus.
1168身体 仍然 健康 + She's still very healthy. Sie ist noch sehr gesund.
1170我们 引路