Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
018
Mùa hè trời nắng. The sun shines in summer. Im Sommer scheint die Sonne.
028
Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. I find that gorgeous. Ich finde das wunderschön.
030
Căn phòng ồn quá. The room is too noisy. Das Zimmer ist zu laut.
030
Căn phòng nhỏ quá. The room is too small. Das Zimmer ist zu klein.
030
Căn phòng tối quá. The room is too dark. Das Zimmer ist zu dunkel.
030
Cái này đắt quá. That’s too expensive. Das ist mir zu teuer.
048
Hơi ồn quá. A little too loud. Ein bisschen zu laut.
049
Nhớ mang theo kính râm. Take the sun-glasses with you. Nimm die Sonnenbrille mit.
049
Nhớ mang theo mũ. Take the sun hat with you. Nimm den Sonnenhut mit.
050
Ở đây có thể thuê ô che nắng không? Can one rent a sun umbrella / parasol here? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen?
052
Nước này lạnh quá. The water is too cold. Das Wasser ist zu kalt.
056
Nhưng mà đừng có đắt quá. But nothing too expensive. Aber nichts allzu Teueres.
057
Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. There are too many unemployed people in this country. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
066
Không, tôi không hiểu mọi người mấy. No, I don’t understand them so well. Nein, ich verstehe sie nicht so gut.
069
Vợ của ông ở đâu rồi, ông Müller? Where is your wife, Mr. Miller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
076
Làm ơn đừng ngắn quá. Not too short, please. Nicht zu kurz, bitte.
077
Thời tiết xấu quá. The weather is so bad. Das Wetter ist so schlecht.
077
Tôi không đến, bởi vì thời tiết xấu quá. I am not coming because the weather is so bad. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist.
084
Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. I could not understand him because the music was so loud. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.
091
Bạn lười biếng quá – đừng có lười biếng quá! You are so lazy – don’t be so lazy! Du bist so faul – sei doch nicht so faul!
091
Bạn ngủ lâu quá – đừng có ngủ lâu quá! You sleep for so long – don’t sleep so late! Du schläfst so lang – schlaf doch nicht so lang!
091
Bạn tới muộn / trễ quá – đừng có tới muộn / trễ quá! You come home so late – don’t come home so late! Du kommst so spät – komm doch nicht so spät!
091
Bạn cười to quá – đừng có cười to quá! You laugh so loudly – don’t laugh so loudly! Du lachst so laut – lach doch nicht so laut!
091
Bạn nói nhỏ quá – đừng có nói nhỏ quá! You speak so softly – don’t speak so softly! Du sprichst so leise – sprich doch nicht so leise!
091
Bạn uống nhiều quá – đừng có uống nhiều quá! You drink too much – don’t drink so much! Du trinkst zu viel – trink doch nicht so viel!
091
Bạn hút thuốc lá nhiều quá – đừng có hút thuốc nhiều quá! You smoke too much – don’t smoke so much! Du rauchst zu viel – rauch doch nicht so viel!
091
Bạn làm việc nhiều quá – đừng có làm việc nhiều quá! You work too much – don’t work so much! Du arbeitest zu viel – arbeite doch nicht so viel!
091
Bạn lái xe nhanh quá – đừng có lái xe nhanh quá! You drive too fast – don’t drive so fast! Du fährst so schnell – fahr doch nicht so schnell!
094
Tôi rất vui, vì bạn đã đến. I’m happy that you came. Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
094
Tôi rất vui, vì bạn quan tâm. I’m happy that you are interested. Es freut mich, dass Sie Interesse haben.
094
Tôi rất vui, vì bạn muốn mua căn nhà. I’m happy that you want to buy the house. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen.
097
Tôi không hiểu gì nếu nhạc to quá. I can’t understand anything when the music is so loud. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist.
100
Chuyến du lịch tuy rất đẹp, nhưng mà quá mệt. The journey was beautiful, but too tiring. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
100
Tàu hỏa tuy đến sớm, nhưng mà đông người quá. The train was on time, but too full. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
100
Khách sạn tuy thoải mái, nhưng mà đắt / mắc quá. The hotel was comfortable, but too expensive. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
犹太教 yóu tài jiào Judentum
焦糖, 太妃糖 jiāotáng, tàifēitáng Karamel
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * tai4 too 1. höchst, allergrößt, in weiter Ferne 2. ältest, ranghöher 3. allzu, äußerst, übermäßig 4. sehr, außerordentlich +
A 太陽 + * * tai4yang2 the sun Sonne +
B 太太 + * * tai4tai wife/ Madame/ Lady/ Mrs. Frau +
B 老太太 + * * lao3tai4tai old woman alte Frau +
D 太空 + * * tai4kong1 outer space Himmelsdach, Firmament +
D 太平 + * * tai4ping2 peaceful friedlich +
D 太陽能 + * * tai4yang2neng2 solar energy Solarenergie, Sonnenenergie +
D 老太婆 + * * lao3tai4po2 old woman alte Frau +
Oxford3000Ten
The show was great, simply amazing.
Die Show war großartig, einfach unglaublich.
El espectáculo fue genial, simplemente increíble.
Le spectacle était génial, tout simplement incroyable.

O show foi ótimo, simplesmente incrível.
การแสดงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก
Chương trình thật tuyệt vời, đơn giản là tuyệt vời.
这个节目很棒,简直太棒了。
這個節目很棒,簡直太棒了。
The earth goes around the sun.
Die Erde dreht sich um die Sonne.
La tierra gira alrededor del Sol.
La terre tourne autour du soleil.

A terra gira em torno do Sol.
โลกผุดขึ้นมารอบดวงอาทิตย์
Trái đất đi quanh mặt trời.
地球围绕太阳旋转。
地球圍繞太陽旋轉。
You should not expose your skin to the sun for too long.
Sie sollten Ihre Haut nicht zu lange der Sonne aussetzen.
No debes exponer tu piel al sol por mucho tiempo.
Vous ne devriez pas exposer votre peau au soleil pendant trop longtemps.

Você não deve expor sua pele ao sol por muito tempo.
คุณไม่ควรให้ผิวของคุณแดดนานเกินไป
Bạn không nên để da của bạn lên mặt trời quá lâu.
你不应该把皮肤暴露在太阳下太久。
你不應該把皮膚暴露在太陽下太久。
The hat is too big for my head.
Der Hut ist zu groß für meinen Kopf.
El sombrero es demasiado grande para mi cabeza.
Le chapeau est trop grand pour ma tête.

O chapéu é muito grande para a minha cabeça.
หมวกใหญ่เกินไปสำหรับหัวของฉัน
Nón quá lớn đối với đầu tôi.
这顶帽子太大了,不适合我的头。
這頂帽子太大了,不適合我的頭。
He cannot hear her because she speaks too quietly.
Er kann sie nicht hören, weil sie zu leise spricht.
Él no puede oírla porque ella habla en voz muy baja.
Il ne peut pas l'entendre parce qu'elle parle trop doucement.

Ele não consegue ouvi-la porque fala muito calmamente.
เขาไม่ได้ยินเสียงเธอเพราะเธอพูดอย่างเงียบเชียบ
Anh ta không thể nghe thấy cô ấy vì cô ấy nói quá lặng lẽ.
他听不到她,因为她说话太安静。
他聽不到她,因為她說話太安靜。
It was so cold that we switched the heater on.
Es war so kalt, dass wir die Heizung angeschaltet haben.
Hacía tanto frío que encendimos el calentador.
Il faisait si froid que nous avons allumé le chauffage.

Estava tão frio que ligamos o aquecedor.
หนาวจนเราเปิดเครื่องทำความร้อน
Trời lạnh đến nỗi chúng tôi đã tắt lò sưởi.
我们打开加热器太冷了。
我們打開加熱器太冷了。
It does not pay to hesitate too long.
Es lohnt sich nicht, zu lange zu zögern.
No vale la pena dudar demasiado.
Ça ne paie pas d'hésiter trop longtemps.

Não paga para hesitar por muito tempo.
ไม่ลังเลที่จะรอนาน
Nó không phải trả tiền để lưỡng lự quá lâu.
它不会犹豫太久。
它不會猶豫太久。
Her grandchildren brought great joy to the old lady.
Ihre Enkelkinder brachten der alten Frau große Freude.
Sus nietos trajeron gran alegría a la anciana.
Ses petits-enfants ont apporté une grande joie à la vieille dame.

Seus netos trouxeram grande alegria para a velha senhora.
ลูกหลานของเธอนำความปิติยินดีกับสุภาพสตรี
Những đứa cháu của bà đã đem lại niềm vui lớn cho bà cụ.
她的孙子女为这位老太太带来了极大的喜悦。
她的孫子女為這位老太太帶來了極大的喜悅。
I like to travel to places that are less popular with tourists.
Ich mag Reisen zu Orten, die bei Touristen weniger beliebt sind.
Me gusta viajar a lugares que son menos populares entre los turistas.
J'aime voyager dans des endroits moins populaires auprès des touristes.

Eu gosto de viajar para lugares que são menos populares entre os turistas.
ฉันชอบที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่ค่อยนิยมกับนักท่องเที่ยว
Tôi thích đi du lịch đến những nơi ít phổ biến hơn với khách du lịch.
我喜欢去那些不太受游客欢迎的地方旅游。
我喜歡去那些不太受遊客歡迎的地方旅遊。
It was sheer luck that he did not miss the bus.
Es war pures Glück, dass er den Bus nicht vermisste.
Fue pura suerte que no perdiera el autobús.
C'était par pure chance qu'il n'a pas manqué le bus.

Foi pura sorte que ele não perdeu o ônibus.
มันเป็นโชคดีที่เขาไม่ได้พลาดรถบัส
Thật may mắn là anh không bỏ lỡ chuyến xe buýt.
他没有错过巴士真是太幸运了。
他沒有錯過巴士真是太幸運了。
This map is unreliable, it is too old.
Diese Karte ist unzuverlässig, sie ist zu alt.
Este mapa no es confiable, es demasiado viejo.
Cette carte n'est pas fiable, elle est trop vieille.

Este mapa não é confiável, é muito antigo.
แผนที่นี้ไม่น่าเชื่อถือมันเก่าเกินไป
Bản đồ này không đáng tin cậy, quá cũ.
这张地图不可靠,太旧了。
這張地圖不可靠,太舊了。
The old lady was in perfect mental health.
Die alte Dame war in vollkommener geistiger Gesundheit.
La anciana estaba en perfecta salud mental.
La vieille dame était en parfaite santé mentale.

A velha estava em perfeita saúde mental.
หญิงชรามีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แบบ
Người phụ nữ lớn tuổi có sức khoẻ tâm thần hoàn hảo.
这位老太太心理健康。
這位老太太心理健康。
My small car does not need much petrol.
Mein kleines Auto braucht nicht viel Benzin.
Mi auto pequeño no necesita mucha gasolina.
Ma petite voiture n'a pas besoin de beaucoup d'essence.

Meu pequeno carro não precisa de muita gasolina.
รถคันเล็ก ๆ ของฉันไม่ต้องใช้น้ำมันมากนัก
Xe nhỏ của tôi không cần nhiều xăng.
我的小汽车不需要太多汽油。
我的小汽車不需要太多汽油。
Plants transform the energy of the sun into sugar.
Pflanzen transformieren die Energie der Sonne in Zucker.
Las plantas transforman la energía del sol en azúcar.
Les plantes transforment l'énergie du soleil en sucre.

As plantas transformam a energia do sol em açúcar.
พืชแปลงพลังงานของดวงอาทิตย์เป็นน้ำตาล
Cây biến đổi năng lượng của mặt trời thành đường.
植物将太阳的能量转化为糖。
植物將太陽的能量轉化為糖。
Come over to this side of the pool, it is sunnier here.
Kommen Sie auf diese Seite des Pools, es ist sonnig hier.
Ven a este lado de la piscina, es más soleado aquí.
Venez de ce côté de la piscine, il est plus ensoleillé ici.

Venha para este lado da piscina, está mais ensolarado aqui.
มาถึงด้านนี้ของสระว่ายน้ำจะสว่างที่นี่
Đi qua bên này của hồ bơi, nó là sunnier ở đây.
来到泳池的这边,它在这里晒太阳。
來到泳池的這邊,它在這裡曬太陽。
It has been raining all week, but today the sun is finally shining.
Es hat die ganze Woche geregnet, aber heute scheint endlich die Sonne.
Ha estado lloviendo toda la semana, pero hoy el sol finalmente está brillando.
Il a plu toute la semaine, mais aujourd'hui le soleil brille enfin.

Estava chovendo toda a semana, mas hoje o sol finalmente está brilhando.
ฝนตกทั่วทั้งสัปดาห์ แต่วันนี้ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสง
Trời đã mưa cả tuần, nhưng hôm nay mặt trời đang rạng rỡ.
整个星期一直在下雨,但今天太阳终于闪耀。
整個星期一直在下雨,但今天太陽終於閃耀。
I am too old to listen to silly stories.
Ich bin zu alt, um dumme Geschichten zu hören.
Soy demasiado viejo para escuchar historias tontas.
Je suis trop vieux pour écouter des histoires idiotes.

Eu sou muito velho para ouvir histórias tolas.
ฉันแก่เกินไปที่จะฟังเรื่องราวโง่ ๆ
Tôi quá già để nghe câu chuyện ngớ ngẩn.
我太老,不能听愚蠢的故事。
我太老,不能聽愚蠢的故事。
The sun will rise soon.
Die Sonne wird bald aufgehen.
El sol se levantará pronto
Le soleil se lèvera bientôt.

O sol aumentará em breve.
ดวงอาทิตย์ขึ้นในไม่ช้า
Mặt trời mọc nhanh.
太阳会很快升起。
太陽會很快升起。
The coffee is so hot that it is steaming.
Der Kaffee ist so heiß, dass er dampft.
El café está tan caliente que está humeando.
Le café est si chaud qu'il cuit à la vapeur.

O café é tão quente que está fumegando.
กาแฟร้อนแรงจนเป็นนึ่ง
Cà phê rất nóng đến nỗi nó đang hấp.
咖啡太热了,它蒸了。
咖啡太熱了,它蒸了。
This is a straightforward translation without too many technical terms.
Dies ist eine direkte Übersetzung ohne zu viele technische Begriffe.
Esta es una traducción directa sin demasiados términos técnicos.
C'est une traduction directe sans trop de termes techniques.

Esta é uma tradução direta sem termos técnicos demais.
นี่เป็นคำแปลที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อกำหนดด้านเทคนิคมากเกินไป
Đây là bản dịch đơn giản mà không có nhiều thuật ngữ kỹ thuật.
这是一个直接的翻译,没有太多的技术术语。
這是一個直接的翻譯,沒有太多的技術術語。
I have got too much stuff in my wardrobe.
Ich habe zu viel Zeug in meinem Kleiderschrank.
Tengo demasiadas cosas en mi armario.
J'ai trop de choses dans ma garde-robe.

Tenho muitas coisas no meu guarda-roupa.
ฉันมีของมากเกินไปในตู้เสื้อผ้าของฉัน
Tôi có quá nhiều thứ trong tủ quần áo của tôi.
我衣柜里有太多东西。
我衣櫃裡有太多東西。
The sun was low in the sky.
Die Sonne stand tief am Himmel.
El sol estaba bajo en el cielo.
Le soleil était bas dans le ciel.

O sol estava baixo no céu.
ดวงอาทิตย์อยู่ต่ำในท้องฟ้า
Mặt trời thấp so với mặt trời.
太阳在低空。
太陽在低空。
My throat was so dry that I drank the water in one gulp.
Meine Kehle war so trocken, dass ich das Wasser in einem Schluck trank.
Tenía la garganta tan seca que bebí el agua de un trago.
Ma gorge était si sèche que j'ai bu l'eau d'un trait.

Minha garganta estava tão seca que bebi a água de um só gole.
ลำคอของฉันแห้งมากจนฉันดื่มน้ำในอุ้งท้องหนึ่งครั้ง
Cổ họng tôi khô đến mức tôi uống nước trong một lần nuốt.
我的喉咙太干了,我喝了一口水。
我的喉嚨太乾了,我喝了一口水。
The dress was too tight, so I asked for a larger size.
Das Kleid war zu eng, also bat ich um eine größere Größe.
El vestido era demasiado ajustado, así que pedí un tamaño más grande.
La robe était trop serrée, alors j'ai demandé une plus grande taille.

O vestido era muito apertado, então pedi um tamanho maior.
ชุดนี้แน่นเกินไปฉันจึงขอให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
Bộ váy quá chật, vì vậy tôi hỏi một kích thước lớn hơn.
这件衣服太紧了,所以我要求一个更大的尺寸。
這件衣服太緊了,所以我要求一個更大的尺寸。
These panels transform solar energy into electricity.
Diese Paneelen wandeln Sonnenenergie in Elektrizität um.
Estos paneles transforman la energía solar en electricidad.
Ces panneaux transforment l'énergie solaire en électricité.

Esses painéis transformam energia solar em eletricidade.
แผงเหล่านี้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
Những tấm này biến đổi năng lượng mặt trời thành điện.
这些面板将太阳能转化为电力。
這些面板將太陽能轉化為電力。
It is unlikely that he will win the lottery again.
Es ist unwahrscheinlich, dass er erneut im Lotto gewinnt.
Es poco probable que gane la lotería de nuevo.
Il est peu probable qu'il gagne à nouveau la loterie.

É improvável que ele vença a loteria novamente.
เป็นไปได้ยากที่เขาจะชนะการจับสลากอีกครั้ง
Có vẻ như anh ta sẽ không giành được vé số một lần nữa.
他不太可能再次赢得彩票。
他不太可能再次贏得彩票。
The sun sets in the west.
Die Sonne geht im Westen unter.
El sol se pone en el oeste.
Le soleil se couche à l'ouest.

O sol se põe no oeste.
พระอาทิตย์ตกดินทางทิศตะวันตก
Mặt trời lặn ở hướng Tây.
太阳在西方落下。
太陽在西方落下。
The bed will not fit through the door, it is too wide.
Das Bett passt nicht durch die Tür, es ist zu breit.
La cama no cabe a través de la puerta, es demasiado ancha.
Le lit ne passera pas par la porte, il est trop large.

A cama não vai caber através da porta, é muito grande.
เตียงจะไม่พอดีกับประตูกว้างเกินไป
Giường không vừa qua cửa, nó quá rộng.
床不适合穿过门,它太宽了。
床不適合穿過門,它太寬了。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
95太阳 出来 + The sun has risen. ((The sun has come out.)) Die Sonne ist aufgegangen. (herauskommen)
151太阳 出现 地平线 + The sun appeared on the horizon. Die Sonne erschien am Horizont.
198因为 感冒 + It's so cold that she caught a cold. Weil es derartig kalt ist, hat sie sich erkältet.
234公路 汽车 太多 + There are too many cars on the highway. Auf der Landesstraße sind zu viele Autos.
555+ It's too hot. Es ist zu heiß.
615裤子 + These trousers are too tight. Diese Hose ist zu eng.
868喇叭 + The horn is too loud. Das Megaphone ist zu laut.
899太阳 消失 云层 后面 + The sun is disappearing behind the clouds. Die Sonne verschwand hinter den Wolken.
980太阳 下山 + The sun has set. Die Sonne ist untergegangen.
1031房子 陈旧 + This house is too old. Dieses Haus ist zu veraltet.
1056太极 运动 适合 老年人 + Tai Chi exercises are appropriate for the elderly. Tai Chi Übungen sind für ältere Menschen geeignet.
1145+ The room is a total mess. Im Zimmer herrscht Chaos.
1189受到 太太 责问 + He was reproached by his wife. Er bekam Vorwürfe von seiner Frau.
1406房间 光线 + It's too dim in the room. Das Licht im Zimmer ist zu dunkel.
1445地球 太阳 + The Earth revolves around the Sun. Die Erde kreist um die Sonne.
1454好了 + Wow, that's great! Mann, das ist toll!
1456地球 太阳系 行星 + The earth is a planet in the solar system. Die Erde ist ein Planet im Sonnensystem.
1487太阳 西 + The sun is to the west. Die Sonne steht im Westen.
1709手指甲 + His fingernails are too long.
1869柠檬 + This lemon is too sour. Die Zitrone ist zu sauer.
1892消息 振奋 + This news is very exciting.
1923伤心 + Don't grieve too much.
1946太阳 发出 耀眼 光辉 + The sun shone with dazzling brightness.
1949题目 深奥 不会 + This problem is over my head, I can't do it.
2003天气 他们 很多 + It's too hot, and they have been sweating a lot.
2083小字 模糊 清楚 + The little letters are too blurry, I can't see them clearly.
2202裤子 + This pair of pants is too big.
2427+ You need to eat more, you're too slim.
2432+ It's too noisy.
2471抱怨 工作 + He complains that the work is too difficult.
2500+ He's too fat.
2685地球 围绕 太阳 永恒 真理 + It's a timeless truth that the earth revolves around the sun.
2767他们 海边 晒太阳 + They're sunning themselves at the seashore.
2919婴儿 可爱 + This baby is so cute.
3005觉得 电视 节目 内容 庸俗 + He thinks the TV program is too vulgar.
3025妈妈 囉嗦 + She dislikes her mother's nagging.
3184太阳 东方 昇起 + The sun rises in the east.
3405枕头 舒服 + This pillow is really comfortable.
3574理论 知识 单调 + Theoretical knowledge is too dull.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng