Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
014
Tôi uống cà phê. I drink coffee. Ich trinke Kaffee.
014
Bạn có uống cà phê với đường không? Do you drink coffee with sugar? Trinkst du Kaffee mit Zucker?
015
Ở trong quán cà phê. At the café. Im Café.
015
Anh ấy uống cà phê. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee.
031
Tôi muốn một cốc / ly cà phê. I’d like a coffee. Ich hätte gern einen Kaffee.
031
Tôi muốn một cốc / ly cà phê với sữa. I’d like a coffee with milk. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch.
045
Ở kia có một quán cà phê. There is a café over there. Dort ist ein Café.
072
Bạn có muốn một cốc / ly cà phê không? Would you like a coffee? Möchten Sie einen Kaffee?
073
Các bạn muốn vào quán / tiệm cà phê không? Do you want to go to a café? Wollt ihr ins Café?
079
Tại sao bạn không uống cà phê? Why aren’t you drinking the coffee? Warum trinkst du den Kaffee nicht?
079
Tôi không uống, bởi vì nó lạnh. I’m not drinking it because it is cold. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist.
102
Có ai còn muốn cà phê nữa không? Does anyone else want a coffee? Möchte noch jemand einen Kaffee?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
无咖啡因的 wú kāfēiyīn de entkoffeiniert
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 咖啡 + * * ka1fei1 coffee morphine, coffee +
Oxford3000Ten
Would you like another coffee?
Möchtest du noch einen Kaffee?
¿Te gustaría otro café?
Voulez-vous un autre café?

Você gostaria de outro café?
คุณต้องการกาแฟอื่นไหม
Bạn có muốn uống cà phê khác không?
你想要另一杯咖啡吗?
你想要另一杯咖啡嗎?Kann ich irgendwelche Fragen beantworten?
I like coffee, but I don't like tea.
Ich mag Kaffee, aber ich mag keinen Tee.
Me gusta el café, pero no me gusta el té.
J'aime le café, mais je n'aime pas le thé.

Eu gosto de café, mas não gosto de chá.
ฉันชอบกาแฟ แต่ฉันไม่ชอบชา
Tôi thích cà phê, nhưng tôi không thích trà.
我喜欢咖啡,但我不喜欢喝茶。
我喜歡咖啡,但我不喜歡喝茶。
I drink coffee all day long.
Ich trinke den ganzen Tag Kaffee.
Bebo café todo el día.
Je bois du café toute la journée.

Bebo café durante o dia inteiro.
ฉันดื่มกาแฟตลอดทั้งวัน
Tôi uống cà phê cả ngày.
我整天都喝咖啡。
我整天都喝咖啡。
In comparison to bread, coffee is expensive.
Im Vergleich zu Brot ist Kaffee teuer.
En comparación con el pan, el café es caro.
En comparaison avec le pain, le café coûte cher.

Em comparação com o pão, o café é caro.
เมื่อเทียบกับขนมปังกาแฟมีราคาแพง
So với bánh mì, cà phê đắt tiền.
与面包相比,咖啡是昂贵的。
與麵包相比,咖啡是昂貴的。
I do not drink coffee in the evening.
Ich trinke keinen Kaffee am Abend.
No tomo café por la tarde.
Je ne bois pas de café le soir.

Eu não tomo café à noite.
ฉันไม่ดื่มกาแฟตอนเย็น
Tôi không uống cà phê vào buổi tối.
我晚上不喝咖啡。
我晚上不喝咖啡。
The coffee had an intense aroma.
Der Kaffee hatte ein intensives Aroma.
El café tenía un aroma intenso.
Le café avait un arôme intense.

O café tinha um aroma intenso.
กาแฟมีกลิ่นหอมเข้มข้น
Cà phê có hương thơm mãnh liệt.
咖啡有浓郁的香气。
咖啡有濃郁的香氣。
That coffee set me back five quid!
Dieser Kaffee hat mir fünf Pfund zurückgelegt!
¡Ese café me devolvió cinco libras!
Ce café m'a remis cinq quid!

Esse café me deixou de volta cinco quid!
กาแฟที่ทำให้ผมหงุดหงิดห้า!
Đó là cà phê đặt tôi trở lại năm quid!
那咖啡让我回到了五点!
那咖啡讓我回到了五點!
I love the smell of fresh coffee.
Ich liebe den Duft von frischem Kaffee.
Me encanta el olor a café recién hecho.
J'aime l'odeur du café frais.

Adoro o cheiro de café fresco.
ฉันรักกลิ่นกาแฟสด
Tôi thích mùi cà phê tươi.
我喜欢新鲜咖啡的味道。
我喜歡新鮮咖啡的味道。
I spilled coffee on the table.
Ich habe Kaffee auf den Tisch geschüttet.
Derramé café sobre la mesa.
J'ai renversé du café sur la table.

Eu derramei café na mesa.
ฉันราดกาแฟบนโต๊ะ
Tôi đổ cà phê lên bàn.
我在桌上洒了咖啡。
我把咖啡灑在桌子上。
The coffee is so hot that it is steaming.
Der Kaffee ist so heiß, dass er dampft.
El café está tan caliente que está humeando.
Le café est si chaud qu'il cuit à la vapeur.

O café é tão quente que está fumegando.
กาแฟร้อนแรงจนเป็นนึ่ง
Cà phê rất nóng đến nỗi nó đang hấp.
咖啡太热了,它蒸了。
咖啡太熱了,它蒸了。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
73桌子 咖啡 + There is a cup of coffee on the table. Auf dem Tisch steht eine Tasse Kaffee.
101咖啡 + I'm drinking coffee too. Ich trinke ebenfalls Kaffee.
356咖啡 + Add some sugar to the coffee. Mache etwas Zucker in den Kaffee.
405果汁 或者 咖啡 + I drink juice or coffee. Ich trinke Saft oder Kaffee.
704咖啡 + I've bought a cup of coffee. Ich habe eine Becher Kaffee gekauft.
769咖啡豆 研磨 + She grinds the coffee beans into powder. Sie mahlt die Kaffeebohnen zu Puder.
900咖啡 有点 + The coffee tastes a bit bitter. Der Kaffee ist ein wenig bitter.
1635附近 咖啡馆 + There's a café nearby.
1673这些 咖啡豆 来自 巴西 + These coffee beans are from Brazil.
2074咖啡 + I drink espresso.
2085咖啡 + Please put some sugar in the coffee.
2639咖啡豆 + I'm grinding coffee beans.
3382喜欢 咖啡 + She loves coffee.
3383咖啡 + I've ordered a cup of coffee.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
咖啡 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
咖啡 kāfēi Café + + 咖啡 zhíwùyóu Dầu thực vật + +
Instances>
DEEN DICTDeuEng