Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
084
Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the telephone number? I had it just now. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch.
084
Bạn có địa chỉ không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the address? I had it just now. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch.
084
Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the city map? I had it just now. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 剛才 + * * gang1cai2 a moment ago/ just now eben, gerade, soeben +
Oxford3000Ten
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng