Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
030
Không có nước nóng. There is no warm water. Es kommt kein warmes Wasser.
052
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 出來 + * * chu1 lai2 come out/ emerge herauskommen, hervorkommen +
Oxford3000Ten
A coin dropped out of his pocket.
Eine Münze fiel aus seiner Tasche.
Una moneda cayó de su bolsillo.
Une pièce est tombée de sa poche.
Una moneta cadde dalla tasca.
Uma moeda caiu do bolso.
เหรียญออกจากกระเป๋าของเขา
Một đồng tiền bỏ ra khỏi túi của anh ta.
一枚硬币从他的口袋里掉出来。
一枚硬幣從他的口袋裡掉出來。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
95太阳 出来 + The sun has risen. ((The sun has come out.)) Die Sonne ist aufgegangen. (herauskommen)
1193激动 甚至 出来 + He was so excited that he couldn't utter a word. Er ist so aufgeregt, dass er kein Wort herausbringt.
1554消息 登出来 + The news has come out.
2311幼苗 长出来 + The seedlings have come up.
2627幼苗 长出来 + The seedlings have come up.
2894牛奶 洒出 + The milk spilled out.
3143渗出来 + Water is seeping out.
3665这种 药草 提炼 出来 精华 治疗 高血压 有效 + The essence drawn out from this medicinal herb is good for high blood pressure.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
出来 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng