Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
039
Có nguy hiểm nếu đi dạo buổi đêm không? Is it dangerous to go for a walk at night? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen?
074
Tôi phải gửi lá thư. I must post the letter. Ich muss den Brief verschicken.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 出去 + * * chu1 qu4 go out/ get out ausgehen,hinausgehen,nach draußen gehen +
Oxford3000Ten
He went out to buy a carton of milk.
Er ging hinaus, um einen Karton Milch zu kaufen.
Salió a comprar un cartón de leche.
Il est sorti pour acheter un carton de lait.
Andò a comprare un cartone di latte.
Ele saiu para comprar um cartão de leite.
เขาออกไปซื้อกล่องนม
Anh ta ra ngoài mua một hộp sữa.
他出去买了一盒牛奶。
他出去買了一盒牛奶。
She went out by the back door.
Sie ging durch die Hintertür hinaus.
Ella salió por la puerta de atrás.
Elle est sortie par la porte arrière.
Uscì dalla porta sul retro.
Ela saiu pela porta dos fundos.
เธอเดินออกทางประตูหลัง
Cô đi ra ngoài cửa sau.
她从后门出去了。
她從後門出去了。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
2269出去 外头 台风 + Don't go out, there's a typhoon blowing!
3597黄金 周出 旅游 简直 受罪 到处 + Traveling during the Golden Week is truly torture--there are people everywhere.
3719畜栏 结实 防止 牲畜 出去 + The fence must be firm enough to prevent livestock from rushing out.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
出去 +
出去 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng