Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 再見 + * * zai4jian4 good-bye/ see you again Aufwiedersehen! +
Oxford3000Ten
Bye, bye. See you soon!
Tschüss. Bis bald!
Adiós. ¡Te veo pronto!
Bye Bye. À bientôt!

Tchau tchau. Te vejo em breve!
ลาก่อน. พบคุณเร็ว ๆ นี้!
Tạm biệt. Hẹn sớm gặp lại!
再见。再见!
再見。再見!
Goodbye! All the best for the future!
Auf Wiedersehen! Alles Gute für die Zukunft!
¡Adiós! ¡Todo lo mejor para el futuro!
Au revoir! Tout le meilleur pour l'avenir!

Adeus! Tudo de bom para o futuro!
ลาก่อน! สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต!
Tạm biệt! Tất cả tốt nhất cho tương lai!
再见!一切为了未来!
再見!一切為了未來!
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
3749再见 + Goodbye!
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
再见 +
再见 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng