Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
068
các bạn – của các bạn you – your ihr – euer
068
Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? Children, where is your father? Kinder, wo ist euer Vati?
068
Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu? Children, where is your mother? Kinder, wo ist eure Mutti?
073
Các bạn muốn gì? What do you want to do? Was wollt ihr?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 你們 + * * ni3men you (the plural form) Ihr,Sie +
Oxford3000Ten
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
379你们 明白 意思 + Do you understand what I mean? Versteht ihr, was ich meine?
625你们 故事 + I'll tell you a story. Ich erzähle euch eine Geschichte.
1075你们 什么 关系 ? + What's the relationship between you? In welcher Beziehung steht ihr zwei?
3603谢谢 你们 周到 招待 我们 愉快 + Thank you for the attentive reception, we had a wonderful time.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng