Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
026
Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. I waited for you for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
026
Lần sau lấy xe tắc xi đi nhé! Take a taxi next time! Nimm das nächste Mal ein Taxi!
026
Lần sau nhớ mang theo một cái ô / dù! Take an umbrella with you next time! Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit!
026
Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa? Do you already have plans for this weekend? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor?
026
Hay bạn đã có hẹn rồi? Or do you already have an appointment? Oder bist du schon verabredet?
026
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. I will pick you up at the office. Ich hole dich vom Büro ab.
026
Tôi đón bạn ở nhà. I will pick you up at home. Ich hole dich von zu Hause ab.
026
Tôi đón bạn ở bến / trạm xe buýt. I will pick you up at the bus stop. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
068
Bạn – của bạn you – your du – dein
068
Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? Have you found your key? Hast du deinen Schlüssel gefunden?
068
Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? Have you found your ticket? Hast du deine Fahrkarte gefunden?
068
các bạn – của các bạn you – your ihr – euer
068
Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? Children, where is your father? Kinder, wo ist euer Vati?
068
Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu? Children, where is your mother? Kinder, wo ist eure Mutti?
073
Các bạn muốn gì? What do you want to do? Was wollt ihr?
084
Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. Did he understand you? He could not understand me. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ của bạn. I thought you wanted to call your wife. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. I thought you wanted to call information. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza. I thought you wanted to order a pizza. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen.
094
Tôi bực mình vì bạn ngáy. I’m angry that you snore. Es ärgert mich, dass du schnarchst.
094
Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá. I’m angry that you drink so much beer. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst.
094
Tôi bực mình vì bạn đến muộn. I’m angry that you come so late. Es ärgert mich, dass du so spät kommst.
094
Tôi đã nghe nói rằng vợ của bạn đã gặp tai nạn. I heard that your wife had an accident. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte.
094
Tôi nghe nói rằng xe hơi của bạn bị hỏng hoàn toàn. I heard that your car is completely wrecked. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist.
096
Hãy rửa tay, trước khi bạn ngồi vào bàn ăn. Wash your hands before you sit at the table. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt.
096
Hãy đóng cửa sổ, trước khi bạn đi ra ngoài. Close the window before you go out. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst.
100
Bạn càng đến sớm, bạn càng đi về sớm được. The earlier you come, the earlier you can go. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
用你称呼对方 yòng nǐ chēng hū duì fāng sich duzen
我爱你。 wǒ ài nǐ. Ich liebe dich.
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * ni3 you (the singular form) du, Sie +
A 你們 + * * ni3men you (the plural form) Ihr,Sie +
Oxford3000Ten
I have absolute confidence in you.
Ich habe absolutes Vertrauen in dich.
Tengo absoluta confianza en ti.
J'ai une confiance absolue en toi.

Tenho absoluta confiança em você.
ฉันมีความมั่นใจในตัวคุณ
Tôi có niềm tin tuyệt đối vào bạn.
我对你有绝对的信心。
我對你有絕對的信心。
I need to go the bank anyway, I will accompany you part of the way.
Ich muss sowieso zur Bank gehen, ich werde dich auf einem Teil des Weges begleiten.
Necesito ir al banco de todos modos, te acompañaré una parte del camino.
Je dois quand même aller à la banque, je t'accompagnerai en partie.

Eu preciso ir do banco de qualquer maneira, vou acompanhá-lo parte do caminho.
ฉันต้องไปธนาคารต่อไปฉันจะมากับคุณเป็นส่วนหนึ่งของทาง
Tôi cần phải đi ngân hàng anyway, tôi sẽ đi cùng bạn một phần của đường đi.
无论如何,我需要去银行,我会陪伴你的一部分。
無論如何,我需要去銀行,我會陪伴你的一部分。
According to German law, you can't beat children.
Nach deutschem Recht können Sie Kinder nicht schlagen.
De acuerdo con la ley alemana, no se puede vencer a los niños.
Selon la loi allemande, vous ne pouvez pas battre les enfants.

De acordo com a lei alemã, você não pode vencer as crianças.
ตามกฎหมายเยอรมันคุณไม่สามารถเอาชนะเด็กได้
Theo luật pháp Đức, bạn không thể đánh bại trẻ em.
根据德国法律,你不能打败孩子。
根據德國法律,你不能打敗孩子。
Your achievement is very remarkable.
Ihre Leistung ist sehr bemerkenswert.
Tu logro es muy notable.
Votre réussite est très remarquable.

Sua conquista é muito notável.
ความสำเร็จของคุณโดดเด่นมาก
Thành tích của bạn là rất đáng chú ý.
你的成就非常显着。
你的成就非常顯著。
You have to take responsibility for your acts.
Sie müssen die Verantwortung für Ihre Taten übernehmen.
Tienes que asumir la responsabilidad de tus actos.
Vous devez assumer la responsabilité de vos actes.

Você deve assumir a responsabilidade por seus atos.
คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ
Bạn phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình.
你必须为自己的行为承担责任。
你必須為自己的行為承擔責任。
You admired the beautiful landscape.
Du hast die wunderschöne Landschaft bewundert.
Usted admiró el hermoso paisaje.
Tu as admiré le beau paysage.

Você admirou a bela paisagem.
คุณชื่นชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม
Bạn ngưỡng mộ cảnh quan đẹp.
你很欣赏美丽的风景。
你很欣賞美麗的風景。
The advantage of living alone is that you have more freedom.
Der Vorteil allein zu leben ist, dass Sie mehr Freiheit haben.
La ventaja de vivir solo es que tienes más libertad.
L'avantage de vivre seul est que vous avez plus de liberté.

A vantagem de viver sozinho é que você tem mais liberdade.
ประโยชน์ของการอยู่คนเดียวคือคุณมีอิสระมากขึ้น
Lợi thế sống một mình là bạn có nhiều tự do hơn.
独居的好处是你有更多的自由。
獨居的好處是你有更多的自由。
The reason I'm calling you is to ask your advice.
Der Grund, warum ich dich anrufe, ist, deinen Rat zu fragen.
La razón por la que te llamo es para pedir tu consejo.
La raison pour laquelle je vous appelle est de demander votre avis.

A razão pela qual eu estou ligando para você é pedir seu conselho.
เหตุผลที่ฉันโทรหาคุณคือการขอคำแนะนำจากคุณ
Lý do tôi gọi cho bạn là hỏi ý kiến ​​của bạn.
我打电话给你的原因是问你的建议。
我打電話給你的原因是問你的建議。
I strongly advise you to see a doctor.
Ich rate Ihnen dringend, einen Arzt aufzusuchen.
Le recomiendo que consulte a un médico.
Je vous conseille fortement de consulter un médecin.

Eu recomendo vivamente que você veja um médico.
ผมขอแนะนำให้คุณไปหาหมอ
Tôi khuyên bạn nên đi bác sĩ.
我强烈建议你去看医生。
我強烈建議你去看醫生。
You are my best adviser.
Du bist mein bester Berater.
Eres mi mejor consejero.
Tu es mon meilleur conseiller.

Você é meu melhor conselheiro.
คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน
Bạn là cố vấn tốt nhất của tôi.
你是我最好的顾问。
你是我最好的顧問。
Afterwards you know everything better.
Danach weißt du alles besser.
Luego sabes todo mejor.
Ensuite, vous savez tout mieux.

Depois, você sabe tudo melhor.
หลังจากนั้นคุณจะรู้ทุกอย่างดีขึ้น
Sau đó bạn biết mọi thứ tốt hơn.
之后你会更好地了解一切。
之後你會更好地了解一切。
I absolutely agree with you.
Ich stimme dir vollkommen zu.
Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Je suis absolument d'accord avec vous.

Estou absolutamente de acordo com você.
ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณ
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.
我绝对同意你的看法。
我絕對同意你的看法。
Will you pick me up at the airport?
Holst du mich am Flughafen ab?
¿Me recogerás en el aeropuerto?
Voulez-vous venir me chercher à l'aéroport?

Você vai me buscar no aeroporto?
คุณจะรับฉันที่สนามบิน?
Bạn sẽ đón tôi tại sân bay?
你会在机场接我吗?
你會在機場接我嗎?
Have you already been to Hanoi?
Warst du schon in Hanoi?
¿Ya has estado en Hanoi?
Avez-vous déjà été à Hanoi?

Você já esteve em Hanoi?
คุณเคยไปฮานอยแล้วหรือยัง?
Bạn đã từng đến Hà Nội chưa?
你已经去过河内了吗?
你已經去過河內了嗎?
Your jokes are always witty.
Deine Witze sind immer geistreich.
Tus chistes siempre son ingeniosos.
Vos blagues sont toujours pleines d'esprit.

Suas piadas são sempre espirituosas.
เรื่องตลกของคุณมักจะมีไหวพริบ
Truyện cười của bạn luôn luôn dí dỏm.
你的笑话总是很诙谐。
你的笑話總是很詼諧。
Why are you so angry?
Warum bist du so wütend?
¿Porque estas tan enojado?
Pourquoi es-tu si fâché?

Por que você está tão bravo?
ทำไมคุณถึงโกรธ?
Tại sao bạn rất tức giận?
你为什么这么生气?
你為什麼這么生氣?
Would you like another coffee?
Möchtest du noch einen Kaffee?
¿Te gustaría otro café?
Voulez-vous un autre café?

Você gostaria de outro café?
คุณต้องการกาแฟอื่นไหม
Bạn có muốn uống cà phê khác không?
你想要另一杯咖啡吗?
你想要另一杯咖啡嗎?Kann ich irgendwelche Fragen beantworten?
I demand an apology from you.
Ich fordere eine Entschuldigung von dir.
Exijo una disculpa de tu parte
Je demande des excuses de votre part.

Exijo uma desculpa de você.
ฉันต้องการคำขอโทษจากคุณ
Tôi yêu cầu một lời xin lỗi từ bạn.
我要求你道歉。
我要求你道歉。
I have good news. congratulations. your appeals worked
Ich habe gute Nachrichten. Herzliche Glückwünsche. Ihre Appelle haben funktioniert
Tengo buenas noticias. felicitaciones. sus apelaciones funcionaron
J'ai de bonnes nouvelles. toutes nos félicitations. vos appels ont fonctionné

Tenho boas notícias. Parabéns. seus apelos funcionaram
ฉันมีข่าวดี ขอแสดงความยินดี. อุทธรณ์ของคุณทำงาน
Tôi có tin tốt. Xin chúc mừng. kháng cáo của bạn đã làm việc
我有好消息。祝贺。你的上诉奏效了
我有好消息。祝賀。你的上訴奏效了
I really appreciate your help.
Ich schätze deine Hilfe sehr.
Realmente aprecio tu ayuda.
J'apprécie vraiment votre aide.

Eu realmente aprecio sua ajuda.
ผมขอขอบคุณความช่วยเหลือของคุณ.
Tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
我非常感谢你的帮助。
我非常感謝你的幫助。
How did you manage to get her approval?
Wie hast du es geschafft, ihre Zustimmung zu bekommen?
¿Cómo lograste obtener su aprobación?
Comment avez-vous réussi à obtenir son approbation?

Como você conseguiu obter sua aprovação?
คุณได้รับการอนุมัติอย่างไร?
Làm thế nào bạn quản lý để có được sự chấp thuận của cô?
你是如何获得批准的?
你是如何獲得批准的?
Please notify me of your arrival.
Bitte teilen Sie mir Ihre Ankunft mit.
Por favor avísenme de su llegada.
S'il vous plaît informez-moi de votre arrivée.

Por favor, avise-me da sua chegada.
โปรดแจ้งให้ฉันทราบถึงการมาถึงของคุณ
Vui lòng thông báo cho tôi khi bạn đến.
请通知我你的到来。
請通知我你的到來。
Who is your favorite artist?
Wer ist dein Lieblingskünstler?
Quien es tu artista favorito?
Qui est votre artiste préféré?

Quem é seu artista favorito?
ศิลปินโปรดของคุณคือใคร?
Nghệ sĩ yêu thích của bạn là ai?
谁是你最喜欢的艺术家?
誰是你最喜歡的藝術家?
I want to ask you something.
Ich möchte Sie etwas fragen.
Quiero preguntarte algo.
Je veux te demander quelque chose.

Quero lhe perguntar uma coisa.
ฉันต้องการถามคุณบางอย่าง
Tôi muốn hỏi bạn điều gì đó.
我想问你点事儿。
我想問你點事兒。
Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep.
Bitte versuchen Sie ruhig zu sein, wenn Sie nach Hause kommen. Jeder wird schlafen.
Por favor, intenta callarte cuando vuelvas a casa. Todos estarán dormidos.
S'il vous plaît, essayez d'être tranquille quand vous rentrez chez vous. Tout le monde sera endormi.

Por favor, tente ficar calado quando você chegar em casa. Todos estarão adormecidos.
โปรดพยายามเงียบเมื่อคุณกลับบ้าน ทุกคนจะหลับ
Hãy cố gắng im lặng khi về nhà. Mọi người sẽ ngủ.
当你回家时请尽量保持安静。每个人都会睡着。
當你回家時請盡量保持安靜。每個人都會睡著。
You must attend another course.
Sie müssen einen anderen Kurs besuchen.
Debes asistir a otro curso.
Vous devez assister à un autre cours.

Você deve participar de outro curso.
คุณต้องเข้าเรียนหลักสูตรอื่น
Bạn phải tham dự một khóa học khác.
你必须参加另一门课程。
你必須參加另一門課程。
You need a bat to play baseball.
Du brauchst eine Fledermaus, um Baseball zu spielen.
Necesitas un bate para jugar al béisbol.
Vous avez besoin d'une batte pour jouer au baseball.

Você precisa de um morcego para jogar beisebol.
คุณต้องค้างคาวเล่นเบสบอล
Bạn cần một cây gậy bóng chày để chơi bóng chày.
你需要一个棒球棍打棒球的。
你需要一個棒球棍打棒球的。
I also welcome you on behalf of my colleagues.
Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Kollegen.
También te doy la bienvenida en nombre de mis colegas.
Je vous souhaite également la bienvenue au nom de mes collègues.

Congratulo-me também com você em nome dos meus colegas.
ฉันยังยินดีต้อนรับคุณในนามของเพื่อนร่วมงานของฉัน
Tôi cũng chào đón bạn thay mặt cho các đồng nghiệp của tôi.
我也代表我的同事欢迎你。
我也代表我的同事歡迎你。
Can you afford to behave like that in school?
Können Sie es sich leisten, sich in der Schule so zu verhalten?
¿Puede permitirse comportarse así en la escuela?
Pouvez-vous vous permettre de vous comporter comme ça à l'école?

Você pode se comportar assim na escola?
คุณสามารถที่จะประพฤติเช่นนั้นในโรงเรียนได้หรือไม่?
Bạn có khả năng cư xử như thế ở trường học?
你能在学校中表现得如何吗?
你能在學校中表現得如何嗎?
You will be safe, when you are beside me.
Du wirst in Sicherheit sein, wenn du neben mir bist.
Estarás a salvo, cuando estés a mi lado.
Vous serez en sécurité, quand vous êtes à côté de moi.

Você ficará a salvo, quando você estiver ao meu lado.
คุณจะปลอดภัยเมื่อคุณอยู่ข้างฉัน
Bạn sẽ được an toàn, khi bạn đang ở bên cạnh tôi.
当你在我身边时,你会安然无恙。
當你在我身邊時,你會安然無恙。
You have to choose between these two options.
Sie müssen zwischen diesen beiden Optionen wählen.
Tienes que elegir entre estas dos opciones.
Vous devez choisir entre ces deux options.

Você deve escolher entre essas duas opções.
คุณต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือกนี้
Bạn phải chọn giữa hai tùy chọn này.
你必须在这两个选项中进行选择。
你必須在這兩個選項中進行選擇。
You shouldn't ride a bicycle on the sidewalk.
Sie sollten kein Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren.
No deberías andar en bicicleta en la acera.
Vous ne devriez pas faire du vélo sur le trottoir.

Você não deve andar de bicicleta na calçada.
คุณไม่ควรขี่จักรยานบนทางเท้า
Bạn không nên đi xe đạp trên vỉa hè.
你不应该在人行道上骑自行车。
你不應該在人行道上騎自行車。
You can pet the dog; it will not bite you.
Sie können den Hund streicheln; er wird dich nicht beißen.
Puedes acariciar al perro; no te morderá
Vous pouvez caresser le chien; ça ne te mordra pas.

Você pode amar o cachorro; não vai morder você.
คุณสามารถเลี้ยงสุนัข; มันจะไม่กัดคุณ
Bạn có thể nuôi con chó; nó sẽ không cắn bạn.
你可以宠爱这只狗;它不会咬你。
你可以寵愛這隻狗;它不會咬你。
At this lake you can rent boats.
An diesem See können Sie Boote mieten.
En este lago puedes alquilar botes.
À ce lac, vous pouvez louer des bateaux.

Nesse lago você pode alugar barcos.
ที่ทะเลสาบนี้คุณสามารถเช่าเรือได้
Tại hồ này bạn có thể thuê thuyền.
在这个湖边,你可以租船。
在這個湖邊,你可以租船。
Can I borrow your dictionary?
Darf ich mir dein Wörterbuch ausleihen?
¿Me prestas tu diccionario?
Puis-je emprunter votre dictionnaire?

Posso emprestar seu dicionário?
ฉันสามารถยืมพจนานุกรมของคุณได้หรือไม่?
Tôi có thể mượn từ điển của bạn?
我可以借用你的字典吗?
我可以藉用你的字典嗎?
Sorry to bother you but
Es tut mir leid, Sie zu stören, aber
Perdón por molestarte pero
Désolé de vous déranger, mais

Desculpe incomodá-lo, mas
ขออภัยที่จะรบกวนคุณ แต่
Xin lỗi làm phiền bạn nhưng
抱歉打扰你,但是
抱歉打擾你,但是
What would you like for breakfast?
Was möchtest du zum Frühstück?
¿Qué te gustaría para el desayuno?
Que voudriez-vous pour le petit-déjeuner?

O que você gostaria para o café da manhã?
สิ่งที่คุณต้องการสำหรับอาหารเช้า?
Bạn muốn ăn gì cho bữa sáng?
你早餐想吃什么?
你早餐想吃什麼?
Be careful you don't bump your head.
Pass auf, dass du dir deinen Kopf nicht stößt.
Tenga cuidado de no golpearse la cabeza.
Veillez à ne pas vous cogner la tête.

Tenha cuidado, não bata sua cabeça.
ระวังอย่ากระแทกศีรษะของคุณ
Hãy cẩn thận bạn không bump đầu của bạn.
小心你不要碰撞你的头。
小心你不要碰撞你的頭。
You can also take the bus.
Sie können auch den Bus nehmen.
También puedes tomar el autobús.
Vous pouvez également prendre le bus.

Você também pode pegar o ônibus.
นอกจากนี้คุณยังสามารถขึ้นรถบัส
Bạn cũng có thể đi xe buýt.
你也可以坐公车。
你也可以坐公車。
Have you found a buyer for your house?
Haben Sie einen Käufer für Ihr Haus gefunden?
¿Has encontrado un comprador para tu casa?
Avez-vous trouvé un acheteur pour votre maison?

Você encontrou um comprador para sua casa?
คุณพบผู้ซื้อบ้านของคุณหรือไม่?
Bạn đã tìm thấy một người mua nhà của bạn?
你找到了你家的买主吗?
你找到了你家的買主嗎?
You can call me anytime.
Du kannst mich jederzeit anrufen.
Puedes llamarme a cualquier hora.
Tu peux m'appeler n'importe quand.

Você pode me ligar a qualquer hora.
คุณสามารถโทรหาฉันได้ตลอดเวลา
Bạn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
你可以随时打电话给我。
你可以隨時打電話給我。
Excuse me, can you help me?
Entschuldigung, können Sie mir helfen?
¿Disculpe puede ayudarme?
Excusez-moi, pouvez-vous m'aider?

Licença, você pode me ajudar?
ขอโทษนะคุณช่วยฉันได้ไหม?
Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không?
请问你能帮我么?
請問你能幫我麼?
Which candidate did you choose?
Welchen Kandidaten haben Sie gewählt?
¿Qué candidato elegiste?
Quel candidat avez-vous choisi?

Qual candidato você escolheu?
คุณเลือกผู้สมัครคนไหน?
Bạn đã lựa chọn ứng viên nào?
你选择了哪个候选人?
你選擇了哪個候選人?
How do people celebrate New Year in your country?
Wie feiern Menschen Neujahr in Ihrem Land?
¿Cómo celebra la gente el Año Nuevo en su país?
Comment les gens célèbrent-ils le Nouvel An dans votre pays?

Como as pessoas celebram o Ano Novo em seu país?
ผู้คนฉลองปีใหม่ในประเทศของคุณอย่างไร
Làm thế nào để mọi người chào mừng năm mới ở nước bạn?
人们如何在你的国家庆祝新年?
人們如何在你的國家慶祝新年?
Do you want to go to the cinema?
Willst du ins Kino gehen?
¿Quieres ir al cine?
Tu veux aller au cinema?

Você quer ir ao cinema?
คุณต้องการไปโรงหนังไหม
Bạn có muốn đi xem phim không?
你想去电影院吗?
你想去電影院嗎?
Have you compared the prices?
Hast du die Preise verglichen?
¿Has comparado los precios?
Avez-vous comparé les prix?

Você comparou os preços?
คุณเปรียบเทียบราคาแล้วหรือยัง?
Bạn đã so sánh giá?
你有比较价格吗?
你有比較價格嗎?
What do you conclude from that?
Was folgerst du daraus?
¿Qué concluyes de eso?
Que concluez-vous de cela?

O que você conclui disso?
สิ่งที่คุณสรุปจากที่?
Bạn kết luận điều gì từ điều đó?
你从那里得出什么结论?
你從那裡得出什麼結論?
Congratulations on your graduation!
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Abschluss!
¡Felicitaciones en tu graduación!
Félicitation pour ton passage!

Parabéns pela sua graduação!
ขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของคุณ!
Chúc mừng bạn tốt nghiệp!
祝贺你毕业!
祝賀你畢業!
A cup of tea with honey will soothe your sore throat.
Eine Tasse Tee mit Honig wird Ihre Halsschmerzen lindern.
Una taza de té con miel calmará tu dolor de garganta.
Une tasse de thé avec du miel apaisera votre mal de gorge.

Uma xícara de chá com mel aliviará sua dor de garganta.
ถ้วยชากับน้ำผึ้งจะบรรเทาอาการเจ็บคอของคุณ
Một tách trà với mật ong sẽ làm dịu cơn đau họng của bạn.
一杯加蜂蜜的茶可以舒缓你的喉咙痛。
一杯加蜂蜜的茶可以舒緩你的喉嚨痛。
This is for you, my dear child.
Das ist für dich, mein liebes Kind.
Esto es para ti, mi querido hijo.
Ceci est pour vous, mon cher enfant.

Isto é para você, meu querido filho.
นี่คือสำหรับคุณลูกที่รักของฉัน
Đây là dành cho bạn, con yêu quý của tôi.
这是给你的,我亲爱的孩子。
這是給你的,我親愛的孩子。
I am deeply grateful to you for your kindness.
Ich bin Ihnen zutiefst dankbar für Ihre Freundlichkeit.
Estoy profundamente agradecido por su amabilidad.
Je vous suis profondément reconnaissant pour votre gentillesse.

Estou profundamente grato por sua bondade.
ฉันรู้สึกซาบซึ้งกับความเมตตาของคุณ
Tôi rất biết ơn bạn vì lòng tốt của bạn.
我非常感谢你的好意。
我非常感謝你的好意。
Could you describe the person in detail?
Kannst du die Person im Detail beschreiben?
¿Podría describir a la persona en detalle?
Pourriez-vous décrire la personne en détail?

Você poderia descrever a pessoa em detalhes?
คุณช่วยอธิบายรายละเอียดได้ไหม?
Bạn có thể mô tả người cụ thể?
你能详细描述一下这个人吗?
你能詳細描述一下這個人嗎?
You worked hard; you deserve a break.
Du hast hart gearbeitet; Du verdienst eine Pause.
Trabajaste duro; te mereces un descanso.
Tu as travaillé dur; vous méritez une pause.

Voce trabalhou muito; você merece uma pausa.
คุณทำงานหนัก; คุณสมควรจะหยุดพัก
Bạn làm việc chăm chỉ; bạn xứng đáng nghỉ ngơi.
你努力工作;你应该休息一下。
你努力工作;你應該休息一下。
There is no direct connection, you will have to change trains.
Es gibt keine direkte Verbindung, Sie müssen umsteigen.
No hay conexión directa, tendrás que cambiar trenes.
Il n'y a pas de connexion directe, vous devrez changer de train.

Não há conexão direta, você terá que mudar trens.
ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงคุณจะต้องเปลี่ยนรถไฟ
Không có kết nối trực tiếp, bạn sẽ phải thay đổi xe lửa.
没有直接的联系,你将不得不改变火车。
沒有直接的聯繫,你將不得不改變火車。
If you are scared of heights, do not look down.
Wenn du Höhenangst hast, schau nicht nach unten.
Si tienes miedo a las alturas, no mires hacia abajo.
Si vous avez peur des hauteurs, ne regardez pas vers le bas.

Se você tem medo de alturas, não olhe para baixo.
หากคุณกลัวความสูงอย่ามองลง
Nếu bạn sợ độ cao, đừng nhìn xuống.
如果你害怕高度,不要往下看。
如果你害怕高度,不要往下看。
Dude, you should really give it a go.
Alter, du solltest es wirklich versuchen.
Amigo, deberías intentarlo.
Mec, tu devrais vraiment essayer.

Cara, você deveria realmente dar uma chance.
เพื่อนคุณควรจะให้มันไปจริงๆ
Dude, bạn nên thực sự cho nó một đi.
伙计,你应该真的放弃它。
伙計,你應該真的放棄它。
You reap the benefits of your efforts.
Sie profitieren von Ihren Bemühungen.
Usted cosecha los beneficios de sus esfuerzos.
Vous récoltez les bénéfices de vos efforts.

Você colhe os benefícios de seus esforços.
คุณได้รับประโยชน์จากความพยายามของคุณ
Bạn gặt hái những lợi ích của những nỗ lực của mình.
你从你的努力中获益。
你從你的努力中獲益。
Do you want an egg for breakfast?
Willst du ein Ei zum Frühstück?
¿Quieres un huevo para el desayuno?
Voulez-vous un œuf pour le petit déjeuner?

Você quer um ovo para o café da manhã?
คุณต้องการไข่สำหรับอาหารเช้าหรือไม่?
Bạn có muốn ăn trứng vào bữa sáng?
你想要一个鸡蛋吃早餐吗?
你想要一個雞蛋吃早餐嗎?
I will not sell you beer; buy it elsewhere.
Ich werde dir kein Bier verkaufen; kauf es woanders.
No te venderé cerveza; comprarlo en otro lugar.
Je ne te vendrai pas de bière; l'acheter ailleurs.

Não vou vender cerveja; compre-o em outro lugar.
ฉันจะไม่ขายคุณเบียร์; ซื้อที่อื่น
Tôi sẽ không bán cho bạn bia; mua nó ở nơi khác.
我不会卖给你啤酒;在别处购买。
我不會賣給你啤酒;在別處購買。
This empty shelf is for your things.
Dieses leere Regal ist für deine Sachen.
Este estante vacío es para tus cosas.
Cette étagère vide est pour vos affaires.

Esta prateleira vazia é para suas coisas.
ชั้นวางของว่างนี้เป็นของคุณ
Kệ trống này dành cho những thứ của bạn.
这个空的架子适合你的东西。
這個空的架子適合你的東西。
Have you ever thought about the meaning of life?
Hast du jemals über den Sinn des Lebens nachgedacht?
¿Alguna vez has pensado sobre el significado de la vida?
Avez-vous déjà pensé à la signification de la vie?

Você já pensou sobre o significado da vida?
คุณเคยคิดเกี่ยวกับความหมายของชีวิตหรือไม่?
Bạn có bao giờ nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống?
你有没有想过生命的意义?
你有沒有想過生命的意義?
You should not expose your skin to the sun for too long.
Sie sollten Ihre Haut nicht zu lange der Sonne aussetzen.
No debes exponer tu piel al sol por mucho tiempo.
Vous ne devriez pas exposer votre peau au soleil pendant trop longtemps.

Você não deve expor sua pele ao sol por muito tempo.
คุณไม่ควรให้ผิวของคุณแดดนานเกินไป
Bạn không nên để da của bạn lên mặt trời quá lâu.
你不应该把皮肤暴露在太阳下太久。
你不應該把皮膚暴露在太陽下太久。
You'll have to work an extra hour in the future.
Sie müssen eine zusätzliche Stunde in der Zukunft arbeiten.
Tendrás que trabajar una hora extra en el futuro.
Vous devrez travailler une heure de plus dans le futur.

Você terá que trabalhar uma hora extra no futuro.
คุณจะต้องทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงในอนาคต
Bạn sẽ phải làm việc thêm một giờ nữa trong tương lai.
你将来不得不再工作一小时。
你將來不得不再工作一小時。
If you fail, you need to try again.
Wenn Sie scheitern, müssen Sie es erneut versuchen.
Si fallas, debes intentarlo de nuevo.
Si vous échouez, vous devez réessayer.

Se você falhar, você precisa tentar novamente.
หากคุณล้มเหลวคุณต้องลองอีกครั้ง
Nếu bạn thất bại, bạn cần thử lại.
如果你失败了,你需要再试一次。
如果你失敗了,你需要再試一次。
Can you do me a favour and get me some toast from the shop?
Kannst du mir einen Gefallen tun und mir einen Toast aus dem Laden bringen?
¿Puedes hacerme un favor y traerme unas tostadas de la tienda?
Pouvez-vous me rendre un service et me donner un toast de la boutique?

Você pode me fazer um favor e me fazer um brinde da loja?
คุณช่วยฉันได้ไหมและรับขนมปังจากร้าน
Bạn có thể làm cho tôi một ưu và cho tôi một số bánh mì nướng từ cửa hàng?
你可以帮我一个忙,给我一些烤面包吗?
你可以幫我一個忙,給我一些烤麵包嗎?
The door only moves if you push it with a lot of force.
Die Tür bewegt sich nur, wenn Sie sie mit viel Kraft drücken.
La puerta solo se mueve si la empujas con mucha fuerza.
La porte ne bouge que si vous la poussez avec beaucoup de force.

A porta só se move se você empurrar com muita força.
ประตูจะเคลื่อนที่ถ้าคุณกดมันด้วยแรงมาก
Cửa chỉ di chuyển nếu bạn đẩy nó với rất nhiều lực lượng.
如果你用很大的力量推门,门才会移动。
如果你用很大的力量推門,門才會移動。
Next to my giant dog, your tiny puppy looks like a mouse.
Neben meinem riesigen Hund sieht dein kleiner Welpe wie eine Maus aus.
Al lado de mi perro gigante, tu pequeño perrito parece un ratón.
À côté de mon chien géant, votre minuscule chiot ressemble à une souris.

Ao lado do meu cachorro gigante, seu cachorro pequeno parece um mouse.
ถัดจากสุนัขยักษ์ของฉันลูกสุนัขเล็ก ๆ ของคุณดูเหมือนเมาส์
Bên cạnh con chó khổng lồ của tôi, con chó con nhỏ xíu của bạn trông giống con chuột.
在我的巨型狗旁边,你的小狗看起来像一只老鼠。
在我的巨型狗旁邊,你的小狗看起來像一隻老鼠。
Where are you going?
Wohin gehst du?
¿A dónde vas?
Où allez-vous?

Onde você vai?
คุณกำลังจะไปไหน?
Bạn đi đâu?
你要去哪里?
你要去哪裡?
Have you ever played golf?
Hast du jemals Golf gespielt?
¿Alguna vez has jugado al golf?
Avez-vous déjà joué au golf?

Você já jogou golfe?
คุณเคยเล่นกอล์ฟหรือเปล่า?
Bạn đã bao giờ chơi gôn chưa?
你有没有打过高尔夫球?
你有沒有打過高爾夫球?
You should mow grass.
Du solltest Gras mähen.
Deberías cortar el césped.
Tu devrais tondre l'herbe.

Você deve cortar a grama.
คุณควรตัดหญ้า
Bạn nên cắt cỏ.
你应该割草。
你應該割草。
I am very grateful for all you have done for me.
Ich bin sehr dankbar für alles, was Sie für mich getan haben.
Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí.
Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi.

Estou muito grato por tudo o que você fez por mim.
ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อฉัน
Tôi rất biết ơn tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
我非常感谢你为我所做的一切。
我非常感謝你為我所做的一切。
In this game, you must feel an object and guess what it is.
In diesem Spiel musst du ein Objekt fühlen und raten, was es ist.
En este juego, debes sentir un objeto y adivinar de qué se trata.
Dans ce jeu, vous devez sentir un objet et deviner de quoi il s'agit.

Neste jogo, você deve sentir um objeto e adivinhar o que é.
ในเกมนี้คุณต้องรู้สึกวัตถุและคาดเดาสิ่งที่เป็น
Trong trò chơi này, bạn phải cảm thấy một vật và đoán nó là gì.
在这个游戏中,你必须感觉到一个物体,并猜测它是什么。
在這個遊戲中,你必須感覺到一個物體,並猜測它是什麼。
Walking is good for your health.
Walking ist gut für Ihre Gesundheit.
Caminar es bueno para tu salud.
La marche est bonne pour la santé.

Andar é bom para sua saúde.
การเดินเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคุณ
Đi bộ là tốt cho sức khỏe của bạn.
散步对你的健康有好处。
散步對你的健康有好處。
I entered the room and said: Hello!
Ich betrat den Raum und sagte: Hallo!
Entré en la habitación y dije: ¡Hola!
Je suis entré dans la pièce et j'ai dit: Bonjour!

Entrei na sala e disse: ola!
ฉันเข้ามาในห้องและพูดว่า: สวัสดี!
Tôi bước vào phòng và nói: Xin chào!
我走进房间说:你好!
我走進房間說:你好!
Your practical tips have been very helpful.
Ihre praktischen Tipps waren sehr hilfreich.
Sus consejos prácticos han sido muy útiles.
Vos conseils pratiques ont été très utiles.

Suas dicas práticas foram muito úteis.
เคล็ดลับการปฏิบัติของคุณมีประโยชน์มาก
Lời khuyên thiết thực của bạn rất hữu ích.
你的实用技巧非常有用。
你的實用技巧非常有用。
Hi! Nice to see you!
Hallo! Schön dich zu sehen!
¡Hola! ¡Me alegro de verte!
Salut! Ravi de vous voir!

Oi! É bom te ver!
Hi! ดีใจที่ได้พบคุณ!
Chào! Rất vui được gặp bạn!
嗨!很高兴见到你!
嗨!很高興見到你!
If you do not pay attention, you might hurt your fingers.
Wenn Sie nicht aufpassen, verletzen Sie möglicherweise Ihre Finger.
Si no le prestas atención, podrías lastimarte los dedos.
Si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous blesser les doigts.

Se você não prestar atenção, pode machucar os dedos.
ถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณอาจทำร้ายนิ้วมือคุณ
Nếu bạn không chú ý, bạn có thể làm tổn thương các ngón tay của bạn.
如果你不注意,你可能会伤到你的手指。
如果你不注意,你可能會傷到你的手指。
If you like, I will pick you up from the station.
Wenn Sie möchten, werde ich Sie vom Bahnhof abholen.
Si quieres, te recogeré en la estación.
Si tu veux, je viendrai te chercher à la gare.

Se quiser, vou buscá-lo na estação.
ถ้าคุณชอบฉันจะรับคุณจากสถานี
Nếu bạn thích, tôi sẽ đón bạn từ trạm.
如果你喜欢,我会从车站接你。
如果你喜歡,我會從車站接你。
Your suggestion sounds very interesting.
Ihr Vorschlag klingt sehr interessant.
Tu sugerencia suena muy interesante.
Votre suggestion semble très intéressante.

Sua sugestão parece muito interessante.
คำแนะนำของคุณฟังดูน่าสนใจมาก
Ý kiến ​​của bạn nghe rất thú vị.
你的建议听起来很有趣。
你的建議聽起來很有趣。
You can often learn from mistakes.
Sie können oft aus Fehlern lernen.
A menudo puedes aprender de los errores.
Vous pouvez souvent apprendre des erreurs.

Muitas vezes, você pode aprender com erros.
คุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้บ่อยๆ
Bạn thường có thể học hỏi từ những sai lầm.
你经常可以从错误中学习。
你經常可以從錯誤中學習。
I am writing with reference to your letter to our managing director.
Ich schreibe mit Bezug auf Ihren Brief an unseren Geschäftsführer.
Le escribo con referencia a su carta a nuestro director gerente.
J'écris en référence à votre lettre à notre directeur général.

Estou escrevendo com referência à sua carta ao nosso diretor-gerente.
ฉันเขียนด้วยการอ้างอิงถึงจดหมายของคุณให้กับกรรมการผู้จัดการของเรา
Tôi viết thư có liên quan đến lá thư của bạn cho giám đốc điều hành của chúng tôi.
我正在参考你致我们总经理的信。
我正在參考你致我們總經理的信。
In this library, you can borrow ten books at the same time.
In dieser Bibliothek können Sie zehn Bücher gleichzeitig ausleihen.
En esta biblioteca, puedes tomar prestados diez libros al mismo tiempo.
Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter dix livres en même temps.

Nesta biblioteca, você pode emprestar dez livros ao mesmo tempo.
ในห้องสมุดนี้คุณสามารถยืมหนังสือได้สิบเล่มในเวลาเดียวกัน
Trong thư viện này, bạn có thể mượn mười cuốn sách cùng một lúc.
在这个图书馆里,你可以同时借十本书。
在這個圖書館裡,你可以同時藉十本書。
May I use your phone?
Darf ich Ihre Telefon benutzen?
¿Puedo usar tu teléfono?
Puis-je utiliser ton telephone?

Posso usar o seu telefone?
ฉันสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่?
Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn?
我可以用你的电话吗?
我可以用你的電話嗎?
The caller left a message for you.
Der Anrufer hat eine Nachricht für dich hinterlassen.
La persona que llamó dejó un mensaje para ti.
L'appelant a laissé un message pour vous.

O chamador deixou uma mensagem para você.
ผู้โทรฝากข้อความไว้ให้คุณ
Người gọi đã để lại tin nhắn cho bạn.
来电者留言给你。
來電者留言給你。
You should not be afraid to make mistakes.
Sie sollten keine Angst haben, Fehler zu machen.
No debes temer cometer errores.
Vous ne devriez pas avoir peur de faire des erreurs.

Você não deve ter medo de cometer erros.
คุณไม่ควรกลัวที่จะทำผิดพลาด
Bạn không nên sợ mắc sai lầm.
你不应该害怕犯错误。
你不應該害怕犯錯誤。
If you mix blue and yellow, you get green.
Wenn Sie Blau und Gelb mischen, werden Sie grün.
Si mezclas azul y amarillo, obtienes verde.
Si vous mélangez le bleu et le jaune, vous obtenez du vert.

Se você misturar azul e amarelo, você fica verde.
ถ้าคุณผสมสีฟ้าและสีเหลืองคุณจะเป็นสีเขียว
Nếu bạn kết hợp màu xanh và màu vàng, bạn sẽ có màu xanh.
如果你混合蓝色和黄色,你会变绿。
如果你混合藍色和黃色,你會變綠。
You must tell the police all the facts.
Sie müssen der Polizei alle Fakten mitteilen.
Debe decirle a la policía todos los hechos.
Vous devez dire à la police tous les faits.

Você deve contar à polícia todos os fatos.
คุณต้องบอกตำรวจข้อเท็จจริงทั้งหมด
Bạn phải báo cho cảnh sát biết tất cả sự thật.
你必须告诉警方所有的事实。
你必須告訴警方所有的事實。
OK, you win, let's go to the cinema.
OK, du gewinnst, lass uns ins Kino gehen.
OK, tú ganas, vamos al cine.
OK, vous gagnez, allons au cinéma.

OK, você ganha, vamos ao cinema.
ตกลงคุณชนะไปเถอะไปที่โรงภาพยนตร์
OK, bạn thắng, chúng ta đi xem phim.
好的,你赢了,我们去看电影吧。
好的,你贏了,我們去看電影吧。
You had your chance, now we get ours.
Du hattest deine Chance, jetzt haben wir unsere.
Tuviste tu oportunidad, ahora tenemos la nuestra.
Vous avez eu votre chance, maintenant nous avons le nôtre.

Você teve sua chance, agora nós conseguimos o nosso.
คุณมีโอกาสของคุณตอนนี้เราได้รับของเรา
Bạn đã có cơ hội của bạn, bây giờ chúng tôi có được của chúng tôi.
你有机会,现在我们拿到了。
你有機會,現在我們拿到了。
You can either write in pen or in pencil.
Sie können entweder mit Stift oder mit Bleistift schreiben.
Puedes escribir con bolígrafo o lápiz.
Vous pouvez écrire au stylo ou au crayon.

Você pode escrever na caneta ou no lápis.
คุณสามารถเขียนด้วยปากกาหรือดินสอก็ได้
Bạn có thể viết bằng bút hoặc bằng bút chì.
你可以用钢笔或铅笔写字。
你可以用鋼筆或鉛筆寫字。
You can season the soup with salt and pepper.
Sie können die Suppe mit Salz und Pfeffer würzen.
Puedes sazonar la sopa con sal y pimienta.
Vous pouvez assaisonner la soupe avec du sel et du poivre.

Você pode temperar a sopa com sal e pimenta.
คุณสามารถปรุงรสซุปด้วยเกลือและพริกไทย
Bạn có thể ăn canh với muối và hạt tiêu.
你可以用盐和胡椒调味汤。
你可以用鹽和胡椒調味湯。
You develop your personality already as a child.
Du entwickelst deine Persönlichkeit schon als Kind.
Desarrollas tu personalidad ya como un niño.
Vous développez votre personnalité dès l'enfance.

Você já desenvolve sua personalidade como uma criança.
คุณพัฒนาบุคลิกภาพของคุณตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
Bạn phát triển tính cách của bạn từ khi còn nhỏ.
你小时候就已经培养了你的个性。
你小時候就已經培養了你的個性。
It has been a pleasure to work with you.
Es war mir eine Freude mit Ihnen zu arbeiten.
Ha sido un placer trabajar con usted.
Ce fut un plaisir de travailler avec vous.

Foi um prazer trabalhar com você.
ได้รับความยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณ
Thật vui khi làm việc với bạn.
很高兴与你合作。
很高興與你合作。
If you talk about poetry, nobody will think you are superficial.
Wenn Sie über Poesie sprechen, wird niemand Sie für oberflächlich halten.
Si hablas de poesía, nadie pensará que eres superficial.
Si vous parlez de poésie, personne ne pensera que vous êtes superficiel.

Se você fala sobre poesia, ninguém pensará que você é superficial.
ถ้าคุณพูดถึงบทกวีไม่มีใครจะคิดว่าคุณผิวเผิน
Nếu bạn nói về thơ, không ai nghĩ bạn là bề ngoài.
如果你谈论诗歌,没有人会认为你是肤浅的。
如果你談論詩歌,沒有人會認為你是膚淺的。
I presume you are aware of the issue.
Ich nehme an, Sie sind sich des Problems bewusst.
Supongo que eres consciente del problema.
Je présume que vous êtes au courant du problème.

Presumo que você esteja ciente do problema.
ฉันเดาว่าคุณตระหนักถึงปัญหานี้
Tôi đoán bạn biết vấn đề này.
我认为你知道这个问题。
我認為你知道這個問題。
You were a very pretty bride.
Du warst eine sehr hübsche Braut.
Eras una novia muy bonita.
Tu étais une très jolie mariée.

Você era uma noiva muito bonita.
คุณเป็นสาวสวยมาก
Bạn là một cô dâu rất xinh đẹp.
你是一个非常可爱的新娘。
你是一個非常可愛的新娘。
Your umbrella protects you from the rain.
Ihr Regenschirm schützt Sie vor Regen.
Tu paraguas te protege de la lluvia.
Votre parapluie vous protège de la pluie.

Seu guarda-chuva protege você da chuva.
ร่มของคุณช่วยปกป้องคุณจากฝน
Ô của bạn bảo vệ bạn khỏi mưa.
你的雨伞可以保护你免受雨淋。
你的雨傘可以保護你免受雨淋。
I will visit you provided I do not have to work.
Ich werde Sie besuchen, vorausgesetzt, ich muss nicht arbeiten.
Te visitaré siempre que no tenga que trabajar.
Je vous rendrai visite à condition que je n'ai pas à travailler.

Eu vou visitá-lo desde que eu não tenha que trabalhar.
ฉันจะไปเยี่ยมคุณถ้าฉันไม่ต้องทำงาน
Tôi sẽ thăm bạn với điều kiện tôi không phải làm việc.
我会拜访你,只要我不必工作。
我會拜訪你,只要我不必工作。
You have to pull the door in order to open it.
Sie müssen ziehen, um die Tür zu öffnen.
Tienes que tirar de la puerta para abrirla.
Vous devez tirer la porte pour l'ouvrir.

Você deve puxar a porta para abri-la.
คุณต้องดึงประตูเพื่อเปิด
Bạn phải kéo cửa để mở nó.
你必须拉开门才能打开它。
你必須拉開門才能打開它。
This style of dress suits you really well.
Dieser Kleidungsstil steht dir sehr gut.
Este estilo de vestir te queda muy bien.
Ce style de robe vous va vraiment bien.

Este estilo de vestido combina com você realmente bem.
ชุดรูปแบบนี้เหมาะกับคุณเป็นอย่างดี
Phong cách ăn mặc này phù hợp với bạn.
这种风格的服装非常适合你。
這種風格的服裝非常適合你。
You can rely on me.
Sie können sich auf mich verlassen.
Puedes confiar en mi
Tu peux compter sur moi.

Você pode confiar em mim.
คุณสามารถพึ่งพาฉันได้
Bạn có thể tin cậy tôi.
你可以依靠我。
你可以依靠我。
I don't like to rush you, but your train is about to leave.
Ich hetze dich nicht gerne, aber dein Zug ist dabei, zu gehen.
No me gusta apurarte, pero tu tren está a punto de irse.
Je n'aime pas te précipiter, mais ton train est sur le point de partir.

Eu não gosto de apressar você, mas seu trem está prestes a sair.
ฉันไม่อยากรีบเร่งคุณ แต่รถไฟกำลังจะจากไป
Tôi không muốn vội vã, nhưng tàu của bạn sắp rời đi.
我不喜欢赶你,但你的火车即将离开。
我不喜歡趕你,但你的火車即將離開。
I put two leaves of lettuce in your sandwich.
Ich lege zwei Salatblätter in dein Sandwich.
Puse dos hojas de lechuga en tu sándwich.
J'ai mis deux feuilles de laitue dans votre sandwich.

Coloquei duas folhas de alface no seu sanduíche.
ฉันใส่ใบผักกาดหอมสองใบในแซนวิชของคุณ
Tôi đặt hai lá rau diếp vào bánh sandwich.
我在你的三明治里放了两片生菜叶子。
我在你的三明治裡放了兩片生菜葉子。
You should help your mother.
Du solltest deiner Mutter helfen.
Deberías ayudar a tu madre.
Tu devrais aider ta mère.

Você deve ajudar sua mãe.
คุณควรช่วยแม่ของคุณ
Bạn nên giúp mẹ của bạn.
你应该帮助你的母亲。
你應該幫助你的母親。
Do not enter until I give you a sign.
Geh nicht hinein, bis ich dir ein Zeichen gebe.
No ingreses hasta que te dé una señal.
N'entrez pas avant de vous avoir donné un signe.

Não entre até eu lhe dar um sinal.
อย่าเข้าจนกว่าฉันจะให้สัญลักษณ์แก่คุณ
Đừng nhập cho đến khi tôi cho bạn một dấu hiệu.
直到我给你一个标志,才进入。
直到我給你一個標誌,才進入。
Do you have these shoes in my size?
Hast du diese Schuhe in meiner Größe?
¿Tienes estos zapatos en mi talla?
Avez-vous ces chaussures dans ma taille?

Você tem esses sapatos no meu tamanho?
คุณมีรองเท้าเหล่านี้ในขนาดของฉันหรือไม่?
Bạn có những đôi giày này với kích thước của tôi?
你有这种尺码的鞋吗?
你有這種尺碼的鞋嗎?
You should rather ask someone else.
Sie sollten lieber jemand anderen fragen.
Deberías preguntarle a alguien más.
Vous devriez plutôt demander à quelqu'un d'autre.

Você deve perguntar a outra pessoa.
คุณควรจะถามคนอื่น
Bạn nên hỏi người khác.
你应该问别人。
你應該問別人。
I cannot attend, but I will be with you in spirit.
Ich kann nicht teilnehmen, aber ich werde im Geiste bei dir sein.
No puedo asistir, pero estaré contigo en espíritu.
Je ne peux pas y assister, mais je serai avec vous en esprit.

Não posso participar, mas estarei com você em espírito.
ฉันไม่สามารถเข้าร่วม แต่ฉันจะอยู่กับคุณในจิตวิญญาณ
Tôi không thể tham dự, nhưng tôi sẽ ở bên bạn trong tinh thần.
我不能参加,但我会在精神上与你同在。
我不能參加,但我會在精神上與你同在。
If you throw the stick, the dog will fetch it.
Wenn Sie den Stock werfen, wird der Hund es holen.
Si arrojas el palo, el perro lo buscará.
Si vous lancez le bâton, le chien va le chercher.

Se você jogar a vara, o cão irá buscá-la.
ถ้าคุณโยนไม้ไปสุนัขจะดึงมัน
Nếu bạn ném cây gậy, con chó sẽ lấy nó.
如果你扔棍子,狗会取它。
如果你扔棍子,狗會取它。
You can solve this, you are not stupid.
Du kannst das lösen, du bist nicht dumm.
Puedes resolver esto, no eres estúpido.
Tu peux résoudre ça, tu n'es pas stupide.

Você pode resolver isso, você não é estúpido.
คุณสามารถแก้ปัญหานี้คุณไม่ได้โง่
Bạn có thể giải quyết vấn đề này, bạn không phải là ngu ngốc.
你可以解决这个问题,你不愚蠢。
你可以解決這個問題,你不愚蠢。
I received your letter today, many thanks!
Ich habe heute deinen Brief erhalten, vielen Dank!
Recibí su carta hoy, muchas gracias!
J'ai reçu votre lettre aujourd'hui, merci beaucoup!

Recebi sua carta hoje, muito obrigado!
ฉันได้รับจดหมายของคุณวันนี้ขอบคุณมาก!
Tôi nhận được thư của bạn ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều!
我今天收到你的来信,非常感谢!
我今天收到你的來信,非常感謝!
You need a special tool to open this box.
Sie benötigen ein spezielles Tool, um diese Box zu öffnen.
Necesitas una herramienta especial para abrir esta caja.
Vous avez besoin d'un outil spécial pour ouvrir cette boîte.

Você precisa de uma ferramenta especial para abrir esta caixa.
คุณต้องมีเครื่องมือพิเศษเพื่อเปิดกล่องนี้
Bạn cần một công cụ đặc biệt để mở hộp này.
你需要一个特殊的工具来打开这个盒子。
你需要一個特殊的工具來打開這個盒子。
You should always tell the truth.
Du solltest immer die Wahrheit sagen.
Siempre deberías decir la verdad.
Vous devriez toujours dire la vérité.

Você deve sempre dizer a verdade.
คุณควรบอกความจริงเสมอ
Bạn nên luôn luôn nói sự thật.
你应该总是说实话。
你應該總是說實話。
If you are looking for the ultimate kick, skydiving is just the thing.
Wenn Sie nach dem ultimativen Kick suchen, ist Fallschirmspringen genau das Richtige.
Si estás buscando la mejor patada, el paracaidismo es lo que buscas.
Si vous recherchez le coup de pied ultime, le parachutisme est juste la chose.

Se você está procurando o chute final, o pára-quedas é apenas a coisa.
หากคุณกำลังมองหานักเตะยอดเยี่ยมการกระโดดร่มเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น
Nếu bạn đang tìm kiếm cú đá cuối cùng, skydiving chỉ là điều.
如果你正在寻找最终的踢球,跳伞才是最重要的。
如果你正在尋找最終的踢球,跳傘才是最重要的。
Keep your head up.
Kopf hoch.
Manten tu cabeza en alto.
Garde la tête haute.

Mantenha a cabeça erguida.
เก็บหัวของคุณขึ้น
Giữ đầu của bạn lên.
保持你的头。
保持你的頭。
You can learn a lot from a wrong answer.
Sie können viel von einer falschen Antwort lernen.
Puedes aprender mucho de una respuesta incorrecta.
Vous pouvez apprendre beaucoup d'une mauvaise réponse.

Você pode aprender muito com uma resposta errada.
คุณสามารถเรียนรู้ได้มากจากคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
Bạn có thể học được rất nhiều từ một câu trả lời sai.
你可以从错误的答案中学到很多东西。
你可以從錯誤的答案中學到很多東西。
It is entirely up to you.
Es liegt ganz bei Ihnen.
Depende enteramente de ti.
C'est entièrement à vous.

Depende inteiramente de ti.
มันขึ้นอยู่กับคุณ
Nó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
这完全取决于你。
這完全取決於你。
These gloves are yours.
Diese Handschuhe gehören dir.
Estos guantes son tuyos
Ces gants sont à vous.

Essas luvas são suas.
ถุงมือเหล่านี้เป็นของคุณ
Găng tay là của bạn.
这些手套是你的。
這些手套是你的。
You can pick the food yourself.
Sie können das Essen selbst auswählen.
Puedes recoger la comida tú mismo.
Vous pouvez choisir la nourriture vous-même.

Você pode pegar a comida sozinho.
คุณสามารถเลือกอาหารด้วยตัวคุณเอง
Bạn có thể chọn thức ăn cho mình.
你可以自己挑选食物。
你可以自己挑選食物。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
1+ I love you. Ich liebe Dich.
3+ Hello! Hallo!
9+ You've done great. Das hast du prima gemacht.
15谢谢 + Thank you! Danke Ihnen.
41+ Please say that again. Bitte sagen Sie es noch einmal.
46什么 + What are you saying? Was sagen Sie?
50+ Do you love me? Liebst Du mich?
54+ You've done the right thing. Du hast das richtig gemacht.
99要是 分手 + If you don't come, I am going to break up with you. Wenn du nicht kommst, dann mache ich Schluß mit dir.
109什么 + What are you doing? Was machst Du?
149心跳 正常 + Your heartbeat is quite normal. Dein Herzschlag ist ganz normal.
203什么 名字 + What's your name? Wie ist Ihr Name?
209明白 + Do you understand? Hast du das verstanden?
212+ I'd like to say a few words to you. Ich möchte dir ein paar Worte sagen.
224看见 什么 + What have you seen? Was hast du gesehen?
226体温 正常 + Your body temperature is very normal. Ihre Körpertemperatur ist ausgesprochen normal.
275喜欢 什么 颜色 气球 + What color balloons do you like? In welcher Farbe magst du den Luftballon?
346认为 怎么样 + What do you think? Wie denkst du darüber?
379你们 明白 意思 + Do you understand what I mean? Versteht ihr, was ich meine?
437一生 + I will love you my whole life. Ich werde Dich ein Leben lang lieben.
447许诺 一生 + I promise to love you all the days of my life. Ich verspreche, daß ich dich ein Leben lang liebe.
498告诉 + Let me tell you something. Ich erzähle dir etwas.
528算一算 钱包 多少 现金 + Count how much cash you've got in your wallet. Überschlag (Zähle ...) mal wie viel Geld in deinem Portemonnaie ist.
534语言 + How many languages do you speak? Wie viele Sprachen kannst du sprechen?
613礼物 + This gift is for you. Dieses Geschenk ist für dich.
617希望 原谅 + I hope you can forgive me. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen.
625你们 故事 + I'll tell you a story. Ich erzähle euch eine Geschichte.
651+ You're already one meter tall. Du bist einen Meter groß.
696+ It's all your fault. Es ist alles deine Schuld!
706想念 + I miss you very much. Ich vermisse dich sehr.
732可以 朋友 + Can I be friends with you? Kann ich dein Freund sein?
745建议 一下 交通 规则 + I suggest that you read the traffic regulations. Ich schlage vor Du liest einmal die Verkehrsregeln.
785什么 理由 + What's your reason? Welche Begründung hast Du?
954例题 + Have a look at this sample question. Sieh dir dieses Beispiel an.
1034做错 + You made a mistake. Du hast einen Fehler gemacht.
1075你们 什么 关系 ? + What's the relationship between you? In welcher Beziehung steht ihr zwei?
1202竟然 打电话 + What a surprise that you should call me. Was für eine Überraschung, dass Du mich anrufst!
1220照顾 + Let me look after you. Lass mich um dich kümmern.
1238介意 我们 采访 一下 + Would you mind if we interview you? Hätten Sie etwas dagegen, dass wir Sie interviewen?
1249相信 上帝 + Do you believe there is a God? Glaubt du, dass es einen Gott gibt?
1261礼物 + This small gift is for you. Ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht.
1289身体 情况 良好 + Your health is very good. Dein Gesundheitszustand ist sehr gut.
1290+ Please say that again. Bitte sage es noch einmal.
1317+ You lose. Du verlierst.
1449+ Let me pour the tea for you. Laß mich für dich Tee eingießen.
1568告诉 秘密 + Let me tell you a secret.
1678接受 挑战 + I accept your challenge.
1828胡说 + You are talking nonsense.
1888生日快乐 + Happy birthday to you.
2017+ I hate you.
2022喜欢 什么 颜色 + What color pen do you prefer?
2132迟到 + You're late again.
2159不要 迟到 藉口 + Don't make excuses for being late.
2247做错 不要 别人 + Don't blame others unfairly for things that you've done wrong.
2427+ You need to eat more, you're too slim.
2460祝贺 毕业 + Congratulations on your graduation!
2504打搅 一下 + Sorry to interrupt you.
2513要是 不要 勉强 + Don't force yourself if you don't like it.
2655长高 厘米 + You've grown one centimenter taller.
2659雇用 + You're hired.
2723欺骗 + Have you lied to me? Hast du mich belogen?
2749岂敢 这么 + How dare you treat me this way?
2784不要 冤枉 + Don't blame me unjustly.
2826告诉 谣言 + I'll tell you a rumor.
2842钱包 英镑 + How many English pounds do you have in your wallet?
2865挑衅 + How dare you try to provoke me?
2887(please parse) + Are you lying to me? Evidently you know her.
2930纯粹 一派胡言 + You're talking utter nonsense.
2948哎呀 什么 ? + Hey, look! What's that?
2972可恶 + You're despicable (or You're such a jerk).
2981+ Hey, how are you?
3105喉咙 发炎 + Your throat is inflamed.
3113任何 瓜葛 + I don't want any connections with you.
3115酬劳 + Here's the reward for your service.
3162诽谤 + How dare you slander me!
3253不要 诬告 + Don't falsely accuse me.
3329中国 腊肠 + Have you ever tried Chinese sausage?
3397卑鄙 + You are so low/despicable/contemptible!
3408荒谬 + What you're saying is absurd.
3582+ You have come late again.
3586推测 没有 下决心 + I infer from your letter that you haven't made up your mind yet. Cóng nǐ de xìn zhōng, wǒ tuīcè nǐ hái méiyǒu xiàjuéxīn.
3590要不 看书 要不 睡觉. + You can either read a book or else go to sleep.
3591冲动 这样 紧急 时刻 冷静 + Don't get overly excited. At a critical moment like this you need to be a little more calm.
3602达到 极限 + As long as you can. (Reach your limit.)
3603谢谢 你们 周到 招待 我们 愉快 + Thank you for the attentive reception, we had a wonderful time.
3642专程 + I took this trip specially to see you.
3739就是 眼浅 现在 活该 + You are really short-sighted, you deserve to be cheated.
3746对不起 错怪 + Please accept my apologies for having wrongly blamed you.
3750这种 情况 不能 任凭 一人 做主 + Under these circumstances we can't let you take the decision alone.
3761如果 一个 词语 词语 就要 词典 + To look up a word, you have to use a word dictionary.
3764这个 办法 保准 不行 + Your method is destined to fail.
3766抱歉 对于 实在 无能为力 + I'm sorry, but there is really nothing I can do to help you.
3774明白 什么 不过 同意 + I can see what you're saying, but I disagree.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng