Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 從…到… + * * cong2 dao4 from … to … von...bis +
Oxford3000Ten
I read this book from beginning to end.
Ich lese dieses Buch von Anfang bis Ende.
Leí este libro de principio a fin.
J'ai lu ce livre du début à la fin.

Eu li este livro do começo ao fim.
ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ
Tôi đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối.
我从头到尾阅读这本书。
我從頭到尾閱讀這本書。
The children count from one to ten.
Die Kinder zählen von eins bis zehn.
Los niños cuentan del uno al diez.
Les enfants comptent de un à dix.

As crianças contam de um a dez.
เด็กนับหนึ่งถึงสิบ
Trẻ em được tính từ một đến mười.
孩子们从一到十岁。
孩子們從一到十歲。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng