Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
023
Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller. May I introduce Mr. Miller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 介紹 + * * jie4shao4 introduce/ recommend/ let know vorstellen,bekannt machen,empfehlen +
Oxford3000Ten
He started his speech with a brief introduction.
Er begann seine Rede mit einer kurzen Einführung.
Él comenzó su discurso con una breve introducción.
Il a commencé son discours par une brève introduction.

Ele começou seu discurso com uma breve introdução.
เขาเริ่มพูดด้วยการแนะนำสั้น ๆ
Ông bắt đầu bài phát biểu của mình với một giới thiệu ngắn gọn.
他以简短的介绍开始了他的演讲。
他以簡短的介紹開始了他的演講。
He introduced himself as the king's humble servant.
Er stellte sich als der bescheidene Diener des Königs vor.
Se presentó como el humilde servidor del rey.
Il s'est présenté comme l'humble serviteur du roi.

Ele se apresentou como o humilde servo do rei.
เขาแนะนำตัวเองว่าเป็นคนรับใช้ที่ต่ำต้อยของกษัตริย์
Ông tự giới thiệu mình là người hầu hạ khiêm tốn của vua.
他把自己介绍为国王卑微的仆人。
他把自己介紹為國王卑微的僕人。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
1219顾客 介绍 + He's showing a new car to his client. Er führt seiner Kundin das neue Auto vor.
1365介绍 一下 汤姆 + Let me introduce you. This is Tom. Darf ich vorstellen? Das ist Tom.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
介绍 +
介绍 +
介绍 +
介绍 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng