Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
008
Tôi đọc một quyển sách. I read a book. Ich lese ein Buch.
008
Tôi viết một quyển sách. I write a book. Ich schreibe ein Buch.
012
Martha là thư ký. Martha is a secretary. Martha ist Sekretärin.
022
Đây là những quyển sách của tôi. These are my books. Hier sind meine Bücher.
022
Tôi đang đọc quyển sách này. I am currently reading this book. Ich lese gerade dieses Buch.
022
Bạn có thích đọc không? What do you like to read? Was lesen Sie gern?
023
Tôi dịch sách. I translate books. Ich übersetze Bücher.
025
Tôi không nhớ ra tên. The title is not coming to me. Mir fällt der Titel nicht ein.
047
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
053
Tôi muốn vào thư viện. I want to go to the library. Ich will in die Bibliothek.
053
Tôi muốn vào hiệu sách. I want to go to the bookstore. Ich will in die Buchhandlung.
053
Tôi muốn mượn một quyển sách. I want to borrow a book. Ich will ein Buch leihen.
053
Tôi muốn mua một quyển sách. I want to buy a book. Ich will ein Buch kaufen.
053
Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. I want to go to the library to borrow a book. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
053
Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. I want to go to the bookstore to buy a book. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen.
054
Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. I need a desk and a bookshelf. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal.
071
Tôi muốn đọc. I want to read. Ich will lesen.
083
Viết to write schreiben
083
Đọc to read lesen
083
Và chị ấy đã đọc một quyển sách. And she read a book. Und sie las ein Buch.
086
Đọc to read lesen
101
Nhan đề quyển sách này là gì? What is the title of the book? Wie heißt der Titel von dem Buch?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
图书馆 tú shū guǎn Bibliothek
参考书目 cānkǎo shūmù Literaturliste
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * shu1 book 1. schreiben 2. Buch 3. Urkunde, Dokument +
A 圖書館 + * * tu2shu1guan3 library Bibliothek +
B 讀書 + * * du2 shu1 read/ study lesen, studieren +
B 書包 + * * shu1bao1 schoolbag Schultasche +
B 書店 + * * shu1dian4 bookshop/ bookstore Buchhandlung +
B 書記 + * * shu1ji4 secretary Sekretärin +
B 書架 + * * shu1jia4 bookshelf Bücherregal +
C 書本 + * * shu1ben3 (general term for) book Buch (allgemeiner Ausdruck) +
C 書籍 + * * shu1ji2 (collective term for) books/ works/ literature Bücher- (Sammelbegriff) +
C 念書 + * * nian4shu1 read/ study (lessons)/ attend a school or university 1.lesen 2. lernen +
C 秘書 + * * mi4shu1 secretary Sekretärin +
C 證書 + * * zheng4shu1 certificate-document/ certificate/ credentials Urkunde, Zeugnis, Zertifikat +
D 書法 + * * shu1fa3 calligraphy Kalligraphie +
D 書刊 + * * shu1kan1 books and periodicals Bücher und Zeitschriften +
D 書面 + * * shu1mian4 in written form schriftlich +
D 書寫 + * * shu1xie3 calligraphy/ make out/ write schreiben +
D 書信 + * * shu1xin4 letter/ missive Brief, Schreiben +
D 工具書 + * * gong1ju4shu1 reference book Nachschlagewerk, Lexikon +
D 議定書 + * * yi4ding4shu1 protocol Protokoll +
Oxford3000Ten
All students have free access to the library.
Alle Schüler haben freien Zugang zur Bibliothek.
Todos los estudiantes tienen libre acceso a la biblioteca.
Tous les étudiants ont un accès gratuit à la bibliothèque.

Todos os alunos têm acesso gratuito à biblioteca.
นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้ฟรี
Tất cả học sinh đều được vào thư viện miễn phí.
所有学生都可以免费进入图书馆。
所有學生都可以免費進入圖書館。
The book is as good as the film, if not better.
Das Buch ist so gut wie der Film, wenn nicht besser.
El libro es tan bueno como la película, si no mejor.
Le livre est aussi bon que le film, sinon meilleur.

O livro é tão bom quanto o filme, se não melhor.
หนังสือดีเหมือนหนังถ้าไม่ดี
Cuốn sách cũng tốt như bộ phim, nếu không tốt hơn.
这本书和电影一样好,如果不是更好。
這本書和電影一樣好,如果不是更好。
Who is the author of this book?
Wer ist der Autor dieses Buches?
¿Quién es el autor de este libro?
Qui est l'auteur de ce livre?

Quem é o autor deste livro?
ใครเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้?
Ai là tác giả của cuốn sách này?
谁是本书的作者?
誰是本書的作者?
The author is talented, but his new book is awful.
Der Autor ist talentiert, aber sein neues Buch ist schrecklich.
El autor tiene talento, pero su nuevo libro es horrible.
L'auteur a du talent, mais son nouveau livre est affreux.

O autor é talentoso, mas seu novo livro é horrível.
ผู้เขียนมีความสามารถ แต่หนังสือเล่มใหม่ของเขาแย่มาก
Tác giả là tài năng, nhưng cuốn sách mới của ông là khủng khiếp.
作者很有天赋,但他的新书很糟糕。
作者很有天賦,但他的新書很糟糕。
I read this book from beginning to end.
Ich lese dieses Buch von Anfang bis Ende.
Leí este libro de principio a fin.
J'ai lu ce livre du début à la fin.

Eu li este livro do começo ao fim.
ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ
Tôi đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối.
我从头到尾阅读这本书。
我從頭到尾閱讀這本書。
I like reading books.
Ich lese gern Bücher.
Me gusta leer libros.
J'aime lire des livres.

Eu gosto de ler livros.
ฉันชอบอ่านหนังสือ
Tôi thích đọc sách.
我喜欢读书。
我喜歡讀書。
The certificate proves that I have passed the course.
Das Zertifikat beweist, dass ich den Kurs bestanden habe.
El certificado demuestra que he aprobado el curso.
Le certificat prouve que j'ai réussi le cours.

O certificado prova que eu passei o curso.
ใบรับรองนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าฉันได้ผ่านหลักสูตร
Chứng chỉ chứng minh rằng tôi đã vượt qua khóa học.
证书证明我已通过课程。
證書證明我已通過課程。
The score has been written in conventional notation.
Die Partitur wurde in konventioneller Notation geschrieben.
El puntaje ha sido escrito en notación convencional.
Le score a été écrit en notation conventionnelle.

A pontuação foi escrita em notação convencional.
คะแนนได้รับการเขียนในสัญกรณ์แบบเดิม
Điểm số đã được viết bằng ký hiệu thông thường.
评分已用传统记谱法书写。
評分已用傳統記譜法書寫。
A book is the result of a creative process.
Ein Buch ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses.
Un libro es el resultado de un proceso creativo.
Un livre est le résultat d'un processus créatif.

Um livro é o resultado de um processo criativo.
หนังสือเป็นผลมาจากกระบวนการสร้างสรรค์
Cuốn sách là kết quả của một quá trình sáng tạo.
一本书是创造性过程的结果。
一本書是創造性過程的結果。
The secretary suggested an earlier date for the meeting.
Der Sekretär schlug einen früheren Termin für das Treffen vor.
La secretaria sugirió una fecha más temprana para la reunión.
Le secrétaire a suggéré une date plus tôt pour la réunion.

O secretário sugeriu uma data anterior para a reunião.
เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมก่อนหน้านี้
Thư ký đề xuất một ngày sớm hơn cho cuộc họp.
秘书提出了会议的更早的日期。
秘書提出了會議的更早的日期。
I lay all my books on the desk before studying.
Ich lege alle meine Bücher auf den Schreibtisch, bevor ich lerne.
Dejo todos mis libros en el escritorio antes de estudiar.
Je pose tous mes livres sur le bureau avant d'étudier.

Coloco todos os meus livros na mesa antes de estudar.
ฉันวางหนังสือทั้งหมดไว้บนโต๊ะก่อนที่จะเรียน
Tôi đặt tất cả sách lên bàn trước khi học.
在学习之前,我把所有的书放在桌子上。
在學習之前,我把所有的書放在桌子上。
I ordered the book directly from the publisher.
Ich habe das Buch direkt beim Verlag bestellt.
Pedí el libro directamente al editor.
J'ai commandé le livre directement à l'éditeur.

Pedi o livro diretamente da editora.
ฉันสั่งหนังสือจากผู้จัดพิมพ์โดยตรง
Tôi ra lệnh cho cuốn sách trực tiếp từ nhà xuất bản.
我直接从出版商那里订购这本书。
我直接從出版商那裡訂購這本書。
The editor of a book coordinates and supervises its publication.
Der Herausgeber eines Buches koordiniert und überwacht seine Veröffentlichung.
El editor de un libro coordina y supervisa su publicación.
L'éditeur d'un livre coordonne et supervise sa publication.

O editor de um livro coordena e supervisiona sua publicação.
บรรณาธิการหนังสือประสานงานและกำกับดูแลการตีพิมพ์ของหนังสือ
Biên tập viên của một cuốn sách tọa độ và giám sát việc xuất bản.
一本书的编辑协调和监督其出版物。
一本書的編輯協調並監督其出版物。
The book gives fascinating insights into the ancient world.
Das Buch gibt faszinierende Einblicke in die Antike.
El libro ofrece ideas fascinantes sobre el mundo antiguo.
Le livre donne des aperçus fascinants sur le monde antique.

O livro dá uma visão fascinante do mundo antigo.
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจในโลกยุคโบราณ
Cuốn sách mang lại những hiểu biết hấp dẫn vào thế giới cổ đại.
这本书给古代世界提供了有趣的见解。
這本書給古代世界提供了有趣的見解。
I read the book and saw the film.
Ich las das Buch und sah den Film.
Leí el libro y vi la película.
J'ai lu le livre et j'ai vu le film.

Eu li o livro e vi o filme.
ฉันอ่านหนังสือและดูหนัง
Tôi đọc cuốn sách và xem bộ phim.
我读了这本书并看了这部电影。
我讀了這本書並看了這部電影。
He asked me to give him the book.
Er bat mich, ihm das Buch zu geben.
Él me pidió que le diera el libro.
Il m'a demandé de lui donner le livre.

Ele me pediu para lhe dar o livro.
เขาขอให้ฉันมอบหนังสือให้เขา
Anh ấy yêu cầu tôi đưa cho anh ta quyển sách.
他让我把书给他。
他讓我把書給他。
The book is very thick and heavy.
Das Buch ist sehr dick und schwer.
El libro es muy grueso y pesado.
Le livre est très épais et lourd.

O livro é muito grosso e pesado.
หนังสือมีความหนาและหนักมาก
Cuốn sách rất dày và nặng.
这本书非常厚重。
這本書非常厚重。
I bought a book instead of a magazine.
Ich kaufte ein Buch statt einer Zeitschrift.
Compré un libro en lugar de una revista.
J'ai acheté un livre au lieu d'un magazine.

Comprei um livro em vez de uma revista.
ฉันซื้อหนังสือแทนนิตยสาร
Tôi đã mua một cuốn sách thay vì một tạp chí.
我买了一本书而不是一本杂志。
我買了一本書而不是一本雜誌。
Hospitals, schools and libraries are public institutions.
Krankenhäuser, Schulen und Bibliotheken sind öffentliche Einrichtungen.
Los hospitales, escuelas y bibliotecas son instituciones públicas.
Les hôpitaux, les écoles et les bibliothèques sont des institutions publiques.

Hospitais, escolas e bibliotecas são instituições públicas.
โรงพยาบาลโรงเรียนและห้องสมุดเป็นสถาบันของรัฐ
Bệnh viện, trường học và thư viện là các cơ sở công cộng.
医院,学校和图书馆是公共机构。
醫院,學校和圖書館是公共機構。
There are many different kinds of books.
Es gibt viele verschiedene Arten von Büchern.
Hay muchos tipos diferentes de libros.
Il y a beaucoup de différents types de livres.

Existem muitos tipos diferentes de livros.
มีหนังสือหลายเล่ม
Có nhiều loại sách khác nhau.
有很多不同的书籍。
有很多不同的書籍。
The book was funny, I laughed for hours.
Das Buch war lustig, ich habe stundenlang gelacht.
El libro fue divertido, me reí por horas.
Le livre était drôle, j'ai ri pendant des heures.

O livro foi engraçado, eu ri por horas.
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องตลกฉันหัวเราะเป็นเวลาหลายชั่วโมง
Cuốn sách thật buồn cười, tôi cười nhiều giờ.
这本书很有趣,我笑了好几个小时。
這本書很有趣,我笑了好幾個小時。
The library lends books to students.
Die Bibliothek verleiht den Schülern Bücher.
La biblioteca presta libros a los estudiantes.
La bibliothèque prête des livres aux étudiants.

A biblioteca presta livros para estudantes.
ห้องสมุดให้หนังสือแก่นักเรียน
Thư viện cho học sinh vay tiền.
图书馆借书给学生。
圖書館借書給學生。
The schoolbook consists of twelve lessons.
Das Schulbuch besteht aus zwölf Lektionen.
El libro de texto consta de doce lecciones.
Le livre d'école se compose de douze leçons.

O livro consta de doze aulas.
หนังสือเรียนประกอบไปด้วยบทเรียนสิบสองบท
Cuốn sách gồm mười hai bài học.
这本教科书由十二节课组成。
這本教科書由十二節課組成。
In this library, you can borrow ten books at the same time.
In dieser Bibliothek können Sie zehn Bücher gleichzeitig ausleihen.
En esta biblioteca, puedes tomar prestados diez libros al mismo tiempo.
Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter dix livres en même temps.

Nesta biblioteca, você pode emprestar dez livros ao mesmo tempo.
ในห้องสมุดนี้คุณสามารถยืมหนังสือได้สิบเล่มในเวลาเดียวกัน
Trong thư viện này, bạn có thể mượn mười cuốn sách cùng một lúc.
在这个图书馆里,你可以同时借十本书。
在這個圖書館裡,你可以同時藉十本書。
She was not there to teach, but merely to supervise the children.
Sie war nicht da, um zu unterrichten, sondern um die Kinder zu beaufsichtigen.
Ella no estaba allí para enseñar, sino simplemente para supervisar a los niños.
Elle n'était pas là pour enseigner, mais simplement pour superviser les enfants.

Ela não estava lá para ensinar, mas apenas para supervisionar as crianças.
เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อสอน แต่เพียงเพื่อดูแลเด็ก ๆ
Cô ấy không có mặt ở đó để dạy, nhưng chỉ để giám sát trẻ em.
她不在那里教书,而只是为了监督孩子。
她不在那裡教書,而只是為了監督孩子。
After a few minor revisions, the book is now ready for printing.
Nach ein paar kleineren Überarbeitungen ist das Buch jetzt druckbereit.
Después de algunas revisiones menores, el libro ahora está listo para imprimir.
Après quelques révisions mineures, le livre est maintenant prêt pour l'impression.

Após algumas pequenas revisões, o livro está pronto para impressão.
หลังจากทำการแก้ไขเล็กน้อยแล้วหนังสือเล่มนี้พร้อมแล้วสำหรับการพิมพ์
Sau một số sửa đổi nhỏ, cuốn sách đã sẵn sàng để in.
经过一些小的修改后,本书现在可以打印了。
經過一些小的修改後,本書現在可以打印了。
This is my book.
Das ist mein Buch.
Este es mi libro.
C'est mon livre.

Este é meu livro.
นี่คือหนังสือของฉัน.
Đây là quyển sách của tôi.
这是我的书。
這是我的書。
I received a written notice of the decision.
Ich habe eine schriftliche Benachrichtigung über die Entscheidung erhalten.
Recibí un aviso por escrito de la decisión.
J'ai reçu un avis écrit de la décision.

Recebi um aviso por escrito da decisão.
ฉันได้รับหนังสือแจ้งการตัดสินใจ
Tôi đã nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định.
我收到了书面的决定通知。
我收到了書面的決定通知。
The book has two hundred pages.
Das Buch hat zweihundert Seiten.
El libro tiene doscientas páginas.
Le livre a deux cents pages.

O livro tem duzentos páginas.
หนังสือมีสองร้อยหน้า
Cuốn sách có hai trăm trang.
这本书有两百页。
這本書有兩百頁。
The book consists of two parts.
Das Buch besteht aus zwei Teilen.
El libro consta de dos partes.
Le livre contient deux parties.

O livro consiste em duas partes.
หนังสือประกอบด้วยสองส่วน
Cuốn sách gồm có hai phần.
该书由两部分组成。
該書由兩部分組成。
Every certificate is signed by the principal of the school.
Jedes Zertifikat ist vom Schulleiter unterschrieben.
Cada certificado está firmado por el director de la escuela.
Chaque certificat est signé par le directeur de l'école.

Cada certificado é assinado pelo diretor da escola.
ใบรับรองทั้งหมดจะลงนามโดยครูใหญ่ของโรงเรียน
Mỗi chứng chỉ được ký bởi hiệu trưởng của trường.
每份证书都由校长签字。
每份證書都由校長簽字。
A book is the result of a creative process.
Ein Buch ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses.
Un libro es el resultado de un proceso creativo.
Un livre est le résultat d'un processus créatif.

Um livro é o resultado de um processo criativo.
หนังสือเป็นผลมาจากกระบวนการสร้างสรรค์
Cuốn sách là kết quả của một quá trình sáng tạo.
一本书是创造性过程的结果。
一本書是創造性過程的結果。
The book translation remains the intellectual property of the author.
Die Buchübersetzung bleibt geistiges Eigentum des Autors.
La traducción del libro sigue siendo propiedad intelectual del autor.
La traduction du livre reste la propriété intellectuelle de l'auteur.

A tradução de livros continua a ser a propriedade intelectual do autor.
การแปลหนังสือยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน
Bản dịch sách vẫn là sở hữu trí tuệ của tác giả.
书的翻译仍然是作者的知识产权。
書的翻譯仍然是作者的知識產權。
The author became famous after the publication of her first book.
Der Autor wurde nach der Veröffentlichung ihres ersten Buches berühmt.
El autor se hizo famoso después de la publicación de su primer libro.
L'auteur est devenu célèbre après la publication de son premier livre.

O autor tornou-se famoso após a publicação de seu primeiro livro.
ผู้เขียนได้กลายเป็นที่รู้จักหลังจากตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเธอ
Tác giả trở nên nổi tiếng sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên của cô.
作者在第一本书出版后成名。
作者在第一本書出版後成名。
The publicity for the new book attracted many readers.
Die Werbung für das neue Buch zog viele Leser an.
La publicidad del nuevo libro atrajo a muchos lectores.
La publicité pour le nouveau livre a attiré de nombreux lecteurs.

A publicidade para o novo livro atraiu muitos leitores.
การประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มใหม่นี้ดึงดูดผู้อ่านจำนวนมาก
Sự công khai cho cuốn sách mới đã thu hút nhiều độc giả.
新书的宣传吸引了众多读者。
新書的宣傳吸引了眾多讀者。
The publisher changed the layout of the book cover.
Der Verlag hat das Layout des Buchumschlags geändert.
El editor cambió el diseño de la portada del libro.
L'éditeur a modifié la présentation de la couverture du livre.

A editora mudou o layout da capa do livro.
ผู้เผยแพร่โฆษณาได้เปลี่ยนรูปแบบของปกหนังสือ
Nhà xuất bản thay đổi cách bố trí bìa sách.
出版商改变了书籍封面的布局。
出版商改變了書籍封面的佈局。
The quote comes from the author's latest book.
Das Zitat stammt aus dem neuesten Buch des Autors.
La cita proviene del último libro del autor.
La citation vient du dernier livre de l'auteur.

A citação vem do último livro do autor.
ข้อความอ้างอิงมาจากหนังสือล่าสุดของผู้เขียน
Trích dẫn từ cuốn sách mới nhất của tác giả.
这句话来自作者最新的书。
這句話來自作者最新的書。
I like to read a book before going to bed.
Ich lese gerne ein Buch, bevor ich ins Bett gehe.
Me gusta leer un libro antes de acostarme.
J'aime lire un livre avant d'aller me coucher.

Eu gosto de ler um livro antes de ir para a cama.
ฉันชอบอ่านหนังสือก่อนเข้านอน
Tôi thích đọc sách trước khi đi ngủ.
我喜欢在睡觉前看书。
我喜歡在睡覺前看書。
In the author's new book reality and fantasy merge seamlessly.
Im neuen Buch des Autors verschmelzen Realität und Fantasie nahtlos.
En el nuevo libro del autor, la realidad y la fantasía se funden a la perfección.
Dans le nouveau livre de l'auteur, la réalité et la fantaisie se fondent harmonieusement.

Na nova realidade do livro e na fantasia do autor, fundir-se perfeitamente.
ในความเป็นจริงหนังสือเล่มใหม่ของผู้เขียนและแฟนตาซีผสานต่อเนื่อง
Trong cuốn sách mới của tác giả thực tế và tưởng tượng hợp nhất liền mạch.
在作者的新书中,现实与幻想无缝融合。
在作者的新書中,現實與幻想無縫融合。
I recommend this book; it is very good.
Ich empfehle dieses Buch; es ist sehr gut.
Recomiendo este libro; es muy bueno.
Je recommande ce livre; c'est très bien.

Eu recomendo este livro; é muito bom.
ผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้; มันเป็นสิ่งที่ดีมาก
Tôi khuyên bạn nên cuốn sách này; nó là rất tốt.
我推荐这本书;这很棒。
我推薦這本書;這很棒。
I like to relax with a good book.
Ich entspanne mich gerne mit einem guten Buch.
Me gusta relajarme con un buen libro.
J'aime me détendre avec un bon livre.

Eu gosto de relaxar com um bom livro.
ฉันชอบที่จะผ่อนคลายกับหนังสือดีๆ
Tôi thích thư giãn với một cuốn sách hay.
我喜欢放松一本好书。
我喜歡放鬆一本好書。
My dad works as a secretary for a lawyer.
Mein Vater arbeitet als Sekretär für einen Anwalt.
Mi padre trabaja como secretario de un abogado.
Mon père travaille comme secrétaire pour un avocat.

Meu pai trabalha como secretário de um advogado.
พ่อของฉันทำงานเป็นเลขานุการของทนายความ
Bố tôi làm thư ký cho luật sư.
我父亲是一名律师的秘书。
我父親是一名律師的秘書。
His first book was a great success, everybody loved it.
Sein erstes Buch war ein großer Erfolg, jeder liebte es.
Su primer libro fue un gran éxito, a todos les encantó.
Son premier livre a été un grand succès, tout le monde l'a aimé.

Seu primeiro livro foi um grande sucesso, todos adoraram.
หนังสือเล่มแรกของเขาประสบความสำเร็จอย่างมากทุกคนก็ชอบ
Cuốn sách đầu tiên của ông là một thành công lớn, mọi người đều thích nó.
他的第一本书取得了巨大的成功,人人都喜欢它。
他的第一本書取得了巨大的成功,人人都喜歡它。
This textbook contains many useful tasks.
Dieses Lehrbuch enthält viele nützliche Aufgaben.
Este libro de texto contiene muchas tareas útiles.
Ce manuel contient de nombreuses tâches utiles.

Este livro contém muitas tarefas úteis.
ตำรานี้มีงานที่เป็นประโยชน์มากมาย
Cuốn sách giáo khoa này có nhiều công việc hữu ích.
这本教科书包含许多有用的任务。
這本教科書包含許多有用的任務。
She translated several bestsellers into German.
Sie hat mehrere Bestseller ins Deutsche übersetzt.
Ella tradujo varios bestsellers al alemán.
Elle a traduit plusieurs best-sellers en allemand.

Ela traduziu vários best-sellers para o alemão.
เธอแปลหนังสือขายดีหลายเล่มเป็นภาษาเยอรมัน
Cô dịch một số bestseller sang tiếng Đức.
她把几本畅销书翻译成德文。
她把幾本暢銷書翻譯成德文。
The author tells a true story in his book.
Der Autor erzählt in seinem Buch eine wahre Geschichte.
El autor cuenta una historia real en su libro.
L'auteur raconte une histoire vraie dans son livre.

O autor conta uma história verdadeira em seu livro.
ผู้เขียนเล่าเรื่องจริงในหนังสือของเขา
Tác giả kể một câu chuyện có thật trong cuốn sách của mình.
作者在他的书中讲述了一个真实的故事。
作者在他的書中講述了一個真實的故事。
Unlike me, many people like this book.
Im Gegensatz zu mir mögen viele Leute dieses Buch.
A diferencia de mí, a muchas personas les gusta este libro.
Contrairement à moi, beaucoup de gens aiment ce livre.

Ao contrário de mim, muitas pessoas gostam desse livro.
ไม่เหมือนฉันหลายคนชอบหนังสือเล่มนี้
Không giống tôi, nhiều người thích cuốn sách này.
与我不同,许多人喜欢这本书。
與我不同,許多人喜歡這本書。
The book was published in a French version as well.
Das Buch wurde auch in einer französischen Version veröffentlicht.
El libro fue publicado en una versión francesa también.
Le livre a également été publié dans une version française.

O livro também foi publicado em uma versão francesa.
หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นฉบับภาษาฝรั่งเศสเช่นกัน
Cuốn sách cũng được xuất bản bằng một phiên bản tiếng Pháp.
这本书也以法文版出版。
這本書也以法文版出版。
Critics say this book is very good.
Kritiker sagen, dass dieses Buch sehr gut ist.
Los críticos dicen que este libro es muy bueno.
Les critiques disent que ce livre est très bon.

Os críticos dizem que este livro é muito bom.
นักวิจารณ์กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ดีมาก
Các nhà phê bình nói cuốn sách này rất hay.
批评者说这本书很好。
批評者說這本書很好。
The clerk wrote the report in one day.
Der Angestellte schrieb den Bericht an einem Tag.
El empleado escribió el informe en un día.
Le greffier a rédigé le rapport en une journée.

O balconista escreveu o relatório em um dia.
เสมียนเขียนรายงานในวันเดียว
Thư ký đã viết báo cáo trong một ngày.
书记在一天内写了这份报告。
書記在一天內寫了這份報告。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
32+ Please give me a book. Bitte geben Sie mir ein Buch.
43说明书 + He is reading the manual. Er liest das Handbuch.
44有趣 + This book is very interesting. Das Buch ist sehr interessant.
57+ That book is mine. Das Buch gehört mir.
117他们 图书馆 学习 + They're studying in the library. Sie sind in der Bibliothek und lernen.
145他们 + They're reading a book. Sie lesen ein Buch.
187英文 + I'm reading an English book. Ich lese ein englisches Buch.
317图书馆 + I'm going to the library to return the books. Ich gehe in die Bücherei und gebe die Bücher zurück.
370空闲 喜欢 看书 + She reads in her free time. Sie mag in ihrer Freizeit gern lesen.
554她们 故事书 热门 + The story books they read are very popular. Das Bilderbuch/Märchenbuch, das sie lesen, ist sehr populär.
580图书馆 资料 + I'm going to the library to try to find some information/materials. Ich gehe in die Bibliothek, um Material zu finden.
581学校 读书 + He attends this school. Er studiert auf dieser Schule.
667书店 看书 + She's reading a book in a book shop. Sie liest ein Buch im Buchladen.
675+ This book is very old. Dieses Buch ist sehr alt.
805上书 准备 离开 + I closed my books and got ready to leave. Ich schliesse meine Bücher und bereite mich vor zu gehen.
854书架 摆放 整齐 + The books on the shelf are arranged in good order. Die Bücher auf dem Bücherregal sind sehr ordentlich aufgestellt.
898在家 看书 消磨 时间 + She's reading at home to pass the time. Sie ist zu Hause und liest, um Zeit totzuschlagen.
985读书 + I'm reading. Ich lese.
991图书馆 安静 + It's quiet in the library. In der Bücherei ist es sehr still.
996第一 + I'm reading the first chapter of this book. Ich lese gerade das erste Kapitel dieses Buches.
1221台阶 看书 + He is sitting on the steps, reading. Er sitzt auf der Treppe und liest.
1246翻到 + He turned to the next page. Er blätterte zur nächsten Seite im Buch.
1250妈妈 讲述 故事 + My mother reads me stories from the book. Meine Mutter liest mir Geschichten aus dem Buch vor.
1320新书 序言 执笔 + The new book's preface is written by him. Das Vorwort für die Neuerscheinung ist von ihm verfasst.
1407图书馆 + I'm going to the library to borrow some books. Ich gehe in die Bibliothek und leihe Bücher aus.
1481书架 抽出 + He takes a book off the shelf. Sie zieht ein Buch aus dem Bücherregal.
1567这些 + These books are very thick.
1569经理 秘书 + She is the manager's secretary.
1639摆在 桌子 + The books have been placed on the desk.
1644寻找 参考书 + He's looking for a reference book.
1670书架 很多 字典 + There are many dictionaries on the bookshelf.
1675桌上 摆有 + One volume of the set of books is on the desk.
1788图书馆 书籍 + There are all types of books in the library.
1947这些 颇重 + These books are rather heavy.
2128妈妈 读书 + Mom is reading with me.
2145翻到 + She turned to the next page of the book.
2455+ It's a ten-volume book.
2487盲文 + This is a braille book.
2537批注 + He's annotating the book.
2621小姨 看书 + She's reading with her youngest aunt.
3000奶奶 看书 + My grandma and I are lying in bed reading.
3389书架 + She placed the book on the bookshelf.
3590要不 看书 要不 睡觉. + You can either read a book or else go to sleep.
3726秘书 收据 + The secretary enclosed a receipt in the letter.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
shū sách + +
Instances>
DEEN DICTDeuEng