Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
007
Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
013
Đó cũng là sáu tháng. These are also six months. Das sind auch sechs Monate.
023
Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. And I like the scenery, too. Und die Landschaft gefällt mir auch.
023
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
024
Các bạn cũng đến chứ? Are you also coming? Kommen Sie auch?
024
Có, chúng tôi cũng được mời. Yes, we’ve also been invited. Ja, wir sind auch eingeladen.
025
Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không? Can you also speak Portuguese? Können Sie auch Portugiesisch?
025
Có, và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. Yes, and I also speak some Italian. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch.
034
Bạn cũng thích ăn tỏi tây à? Do you also like to eat leek? Essen Sie auch gern Lauch?
034
Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à? Do you also like to eat sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut?
034
Bạn cũng thích ăn đậu lăng à? Do you also like to eat lentils? Essen Sie auch gern Linsen?
034
Bạn cũng thích ăn cà rốt à? Do you also like to eat carrots? Isst du auch gern Karotten?
034
Bạn cũng thích ăn xúp lơ xanh à? Do you also like to eat broccoli? Isst du auch gern Brokkoli?
034
Bạn cũng thích ăn ớt à? Do you also like to eat peppers? Isst du auch gern Paprika?
035
Tầu hỏa khi nào đến Wien? When does the train arrive in Vienna? Wann kommt der Zug in Wien an?
042
Bạn cũng có thể đón xe buýt. You can also take the bus. Sie können auch den Bus nehmen.
042
Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. You can also take the tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
042
Bạn cũng có thể đi theo sau tôi. You can also follow me with your car. Sie können auch einfach hinter mir herfahren.
045
Tôi cũng có một máy quay phim. I also have a video camera. Ich habe auch eine Filmkamera.
060
Ông ấy cũng đeo khăn quàng cổ. He is also wearing a scarf around his neck. Er trägt auch einen Schal um den Hals.
060
Chân này cũng khỏe. The legs are also athletic. Die Beine sind auch kräftig.
060
Ông ấy không mặt quần và áo khoác. He is neither wearing pants nor a coat. Er trägt keine Hose und keinen Mantel.
065
Chân tôi và tay tôi cũng bị đau. My foot and hand also hurt. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh.
068
Và thẻ tín dụng cũng mất rồi. And her credit card is also gone. Und ihre Kreditkarte ist auch weg.
089
Chúng tôi đã không muốn làm phiền. We did not want to disturb you. Wir wollten nicht stören.
097
Tôi không nhìn thấy gì nếu tôi không đeo kính. I can’t see anything when I don’t have glasses. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe.
100
Chị ấy vừa nói tiếng Tây Ban Nha vừa nói tiếng Anh. She speaks Spanish as well as English. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
100
Chị ấy đã từng sống ở Madrid và ở cả London nữa. She has lived in Madrid as well as in London. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
100
Chị ấy vừa biết nước Tây Ban Nha, vừa biết nước Anh. She knows Spain as well as England. Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
100
Chị ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh nữa. She is not only pretty, but also intelligent. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
100
Tôi không biết chơi dương cầm mà cũng không biết chơi đàn ghi ta. I can neither play the piano nor the guitar. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
100
Tôi không biết nhảy điệu vanxơ mà cũng không biết nhảy điệu xam ba. I can neither waltz nor do the samba. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
100
Tôi không thích ô pê ra mà cũng không thích múa ba lê. I like neither opera nor ballet. Ich mag weder Oper noch Ballett.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
既不 ... 也不 ... jì bù ..... yě bù ..... weder ... noch
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * ye3 also/ too/ either auch +
A 也許 + * * ye3xu3 perhaps/ probably/ maybe vielleicht +
A 一…也 + * * yi1_ye3 as soon as … then … Possessiv de, adjektivischer suffix +
A 連…都(也)… + * * lian2 dou1 ye3 even sogar +
B 既…也… + * * ji4 ye3 both … and …/ as well as Sowohl_ als auch _ +
C 就是…也 + * * jiu4shi4 ye3 that is to say/ in other words; that means wenn auch, sogar +
Oxford3000Ten
I also welcome you on behalf of my colleagues.
Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Kollegen.
También te doy la bienvenida en nombre de mis colegas.
Je vous souhaite également la bienvenue au nom de mes collègues.

Congratulo-me também com você em nome dos meus colegas.
ฉันยังยินดีต้อนรับคุณในนามของเพื่อนร่วมงานของฉัน
Tôi cũng chào đón bạn thay mặt cho các đồng nghiệp của tôi.
我也代表我的同事欢迎你。
我也代表我的同事歡迎你。
You can also take the bus.
Sie können auch den Bus nehmen.
También puedes tomar el autobús.
Vous pouvez également prendre le bus.

Você também pode pegar o ônibus.
นอกจากนี้คุณยังสามารถขึ้นรถบัส
Bạn cũng có thể đi xe buýt.
你也可以坐公车。
你也可以坐公車。
Small enterprises are also important for the economy.
Kleinunternehmen sind auch wichtig für die Wirtschaft.
Las pequeñas empresas también son importantes para la economía.
Les petites entreprises sont également importantes pour l'économie.

Pequenas empresas também são importantes para a economia.
ธุรกิจขนาดเล็กมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
Các doanh nghiệp nhỏ cũng rất quan trọng đối với nền kinh tế.
小企业对经济也很重要。
小企業對經濟也很重要。
Even the most intelligent people make mistakes.
Selbst die intelligentesten Menschen machen Fehler.
Incluso las personas más inteligentes cometen errores.
Même les gens les plus intelligents font des erreurs.

Mesmo as pessoas mais inteligentes cometem erros.
แม้แต่คนฉลาดที่สุดก็ทำผิดพลาด
Ngay cả những người thông minh nhất cũng mắc phải sai lầm.
即使是最聪明的人也会犯错误。
即使是最聰明的人也會犯錯誤。
Look at the clouds, maybe it will rain later.
Schau dir die Wolken an, vielleicht regnet es später.
Mira las nubes, quizás lloverá más tarde.
Regardez les nuages, peut-être qu'il pleuvra plus tard.

Olhe para as nuvens, talvez choque mais tarde.
มองไปที่เมฆอาจจะฝนตกในภายหลัง
Nhìn mây, có thể mưa sẽ muộn.
看看云彩,也许以后会下雨。
看看雲彩,也許以後會下雨。
Vegans eat neither meat nor eggs.
Veganer essen weder Fleisch noch Eier.
Los veganos no comen ni carne ni huevos.
Les végétaliens ne mangent ni viande ni œufs.

Os veganos não comem carne nem ovos.
มังสวิรัติไม่กินเนื้อหรือไข่
Người ăn chay không ăn thịt lẫn trứng.
素食主义者既不吃肉,也不吃鸡蛋。
素食主義者既不吃肉也不吃雞蛋。
Perhaps I can dissuade him from buying the old house.
Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, das alte Haus zu kaufen.
Quizás pueda disuadirlo de comprar la casa vieja.
Peut-être que je peux le dissuader d'acheter la vieille maison.

Talvez eu possa dissuadi-lo de comprar a casa velha.
บางทีฉันสามารถห้ามปรามเขาจากการซื้อบ้านเก่า
Có lẽ tôi có thể ngăn cản anh ta mua căn nhà cũ.
也许我可以阻止他买下这栋老房子。
也許我可以阻止他買下這棟老房子。
The friendly service was also a big plus.
Der freundliche Service war auch ein großes Plus.
El amable servicio también fue una gran ventaja.
Le service amical était aussi un gros plus.

O serviço amigável também foi uma grande vantagem.
บริการที่เป็นกันเองก็เป็นเรื่องใหญ่
Dịch vụ thân thiện cũng là một điểm cộng lớn.
友好的服务也是一大优点。
友好的服務也是一大優點。
I would rather go swimming than climbing.
Ich würde lieber schwimmen gehen als klettern.
Prefiero ir a nadar que escalar.
Je préférerais nager plutôt que grimper.

Preferiria nadar do que escalar.
ฉันอยากจะว่ายน้ำมากกว่าการปีนเขา
Tôi thà đi bơi hơn leo núi.
我宁愿去游泳,也不愿攀岩。
我寧願去游泳,也不願攀岩。
Children, too, have a right to privacy.
Auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre.
Los niños también tienen derecho a la privacidad.
Les enfants ont également droit à la vie privée.

As crianças também têm direito à privacidade.
เด็กก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นส่วนตัว
Trẻ em cũng vậy, có quyền được riêng tư.
儿童也有隐私权。
兒童也有隱私權。
Even the slightest touch sets off the alarm.
Schon die kleinste Berührung löst den Alarm aus.
Incluso el toque más leve activa la alarma.
Même le moindre contact déclenche l'alarme.

Mesmo o menor toque desencadeia o alarme.
แม้แต่การสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นการปิดเสียงปลุก
Ngay cả những chạm nhẹ nhất thiết lập báo động.
即使是最轻微的接触也会触发警报。
即使是最輕微的接觸也會觸發警報。
A doctor's white coat is also some kind of uniform.
Der weiße Mantel eines Arztes ist auch eine Art Uniform.
La bata blanca de un médico también es un tipo de uniforme.
La blouse blanche d'un médecin est aussi une sorte d'uniforme.

O casaco branco de um médico também é um tipo de uniforme.
เสื้อโค้ตสีขาวของแพทย์ยังมีเครื่องแบบอยู่บ้าง
Một chiếc áo trắng của bác sĩ cũng là một loại đồng phục.
医生的白色外套也是某种制服。
醫生的白色外套也是某種制服。
The book was published in a French version as well.
Das Buch wurde auch in einer französischen Version veröffentlicht.
El libro fue publicado en una versión francesa también.
Le livre a également été publié dans une version française.

O livro também foi publicado em uma versão francesa.
หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นฉบับภาษาฝรั่งเศสเช่นกัน
Cuốn sách cũng được xuất bản bằng một phiên bản tiếng Pháp.
这本书也以法文版出版。
這本書也以法文版出版。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
91中国 医生 大夫 + In China, doctors are also called daifu. In China werden Ärzte auch < daifu > genannt.
101咖啡 + I'm drinking coffee too. Ich trinke ebenfalls Kaffee.
1234既是 音乐家 指挥家 + He is both a musician and a conductor. Er ist sowohl Musiker als auch Dirigent.
1559宁可 吃饭 减肥 + I want to lose weight even if it means not eating.
3247豆腐 烹饪 原料 + The residue from the process of making bean curd is also used as an ingredient in cooking.
3657反正 知道 这些 东西. + Anyway, you also don't not know this(thing).
3717农村 白事 也是 这么 热闹 + In the countryside, funeral arrangements are often taken very seriously.
3728有了 复印机 之后 用过 这些 复写纸 + I have never used carbon paper since I have had the copier.
3739就是 眼浅 现在 活该 + You are really short-sighted, you deserve to be cheated.
3773不管 什么 矛盾 不能 诉诸 武力 + It's wrong to resort to force, no matter what contradiction you have.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng