Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
021
Có cần tôi thái hành tây không? Shall I cut the onions? Soll ich die Zwiebeln schneiden?
021
Có cần tôi gọt khoai tây không? Shall I peel the potatoes? Soll ich die Kartoffeln schälen?
100
Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu hỏa. He’ll take either the bus or the train. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
100
Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. He’ll come either this evening or tomorrow morning. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
B 不是嗎 + * * bu4 shi4 ma isn't it ist es nicht so ? +
C 不是 + * * bu4shi4_er2shi4_ mistake/ fault/ blame Fehler, Schuld +
C 不是而是 + * * bu4shi4_ er2shi4 not … but … nicht...sondern.. +
C 不是就是 + * * bu4shi4_ jiu4shi4 either … or … entweder...oder +
C 可不是 + * * ke3 bu shi4 exactly/ right/ cannot agree more/ tell me about it sicher, daß +
C 要不是 + * * yao4bu2shi4 if-not-be/ if the fact weren't that/ hadn't/ shouldn't falls nicht.. +
Oxford3000Ten
The book is as good as the film, if not better.
Das Buch ist so gut wie der Film, wenn nicht besser.
El libro es tan bueno como la película, si no mejor.
Le livre est aussi bon que le film, sinon meilleur.
Il libro è buono come il film, se non meglio.
O livro é tão bom quanto o filme, se não melhor.
หนังสือดีเหมือนหนังถ้าไม่ดี
Cuốn sách cũng tốt như bộ phim, nếu không tốt hơn.
这本书和电影一样好,如果不是更好。
這本書和電影一樣好,如果不是更好。
To be or not to be, that is the question.
Zu sein oder nicht zu sein, das ist die Frage.
Ser o no ser, esa es la pregunta.
Être ou ne pas être, telle est la question.
Essere o non essere, questa è la domanda.
Para ser ou não ser, essa é a questão.
เป็นหรือไม่ที่จะเป็นคำถามที่
Để được hoặc không được, đó là câu hỏi.
无论是或不是,这都是问题。
無論是或不是,這就是問題所在。
It's not true. I don't believe it.
Es ist nicht wahr. Ich glaube es nicht.
No es verdad. No lo creo
Ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas.
Non è vero. Non ci credo
Não é verdade. Eu não acredito nisso.
มันไม่เป็นความจริง. ฉันไม่เชื่อ
Nó không đúng. Tôi không tin nó.
这不是真的。我不相信。
這不是真的。我不相信。
Most people rather live in a big city than a small town.
Die meisten Menschen leben eher in einer Großstadt als in einer Kleinstadt.
La mayoría de la gente prefiere vivir en una gran ciudad que en una pequeña ciudad.
La plupart des gens vivent plutôt dans une grande ville que dans une petite ville.
La maggior parte delle persone vive in una grande città piuttosto che in una piccola città.
A maioria das pessoas vive em uma cidade grande do que uma pequena cidade.
คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มากกว่าเมืองเล็ก ๆ
Hầu hết mọi người sống ở một thành phố lớn hơn một thị trấn nhỏ.
大多数人宁愿住在一个大城市,而不是一个小镇。
大多數人寧願住在一個大城市而不是一個小鎮上。
Not everyone shares my religious convictions.
Nicht jeder teilt meine religiösen Überzeugungen.
No todos comparten mis convicciones religiosas.
Tout le monde ne partage pas mes convictions religieuses.
Non tutti condividono le mie convinzioni religiose.
Nem todos compartilham minhas convicções religiosas.
ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในศาสนาของฉัน
Không phải ai cũng chia sẻ niềm tin tôn giáo của tôi.
不是每个人都分享我的宗教信仰。
不是每個人都分享我的宗教信仰。
The prices are in euros, not dollars.
Die Preise sind in Euro, nicht in Dollar.
Los precios están en euros, no en dólares.
Les prix sont en euros, pas en dollars.
I prezzi sono in euro, non in dollari.
Os preços são em euros, não dólares.
ราคาอยู่ในสกุลเงินยูโรไม่ใช่ดอลลาร์
Giá cả bằng đồng euro, không phải đô la.
价格以欧元为单位,而不是美元。
價格以歐元為單位,而不是美元。
Not everyone shares my religious convictions.
Nicht jeder teilt meine religiösen Überzeugungen.
No todos comparten mis convicciones religiosas.
Tout le monde ne partage pas mes convictions religieuses.
Non tutti condividono le mie convinzioni religiose.
Nem todos compartilham minhas convicções religiosas.
ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในศาสนาของฉัน
Không phải ai cũng chia sẻ niềm tin tôn giáo của tôi.
不是每个人都分享我的宗教信仰。
不是每個人都分享我的宗教信仰。
Inflation has not been this low for a long time.
Die Inflation war lange nicht so tief.
La inflación no ha sido tan baja durante mucho tiempo.
L'inflation n'a pas été aussi basse depuis longtemps.
L'inflazione non è stata così bassa da molto tempo.
A inflação não foi tão baixa há muito tempo.
อัตราเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน
Lạm phát không phải là thấp trong một thời gian dài.
通货膨胀长期以来一直不是这么低。
通貨膨脹長期以來一直不是這麼低。
I bought a book instead of a magazine.
Ich kaufte ein Buch statt einer Zeitschrift.
Compré un libro en lugar de una revista.
J'ai acheté un livre au lieu d'un magazine.
Ho comprato un libro invece di una rivista.
Comprei um livro em vez de uma revista.
ฉันซื้อหนังสือแทนนิตยสาร
Tôi đã mua một cuốn sách thay vì một tạp chí.
我买了一本书而不是一本杂志。
我買了一本書而不是一本雜誌。
I am not the owner, I am renting this house from my landlord.
Ich bin nicht der Besitzer, ich miete dieses Haus von meinem Vermieter.
No soy el dueño, estoy alquilando esta casa de mi casero.
Je ne suis pas le propriétaire, je loue cette maison de mon propriétaire.
Non sono il proprietario, sto affittando questa casa dal mio padrone di casa.
Eu não sou o dono, estou arrumando esta casa do meu senhorio.
ฉันไม่ใช่เจ้าของฉันกำลังเช่าบ้านหลังนี้จากเจ้าของบ้าน
Tôi không phải là chủ sở hữu, tôi đang thuê ngôi nhà này từ chủ nhà của tôi.
我不是主人,我是从房东那里出租这间房子的。
我不是主人,我是從房東那裡出租這間房子的。
That is not true, it is a lie.
Das ist nicht wahr, es ist eine Lüge.
Eso no es verdad, es una mentira.
Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge.
Non è vero, è una bugia.
Isso não é verdade, é uma mentira.
ที่ไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องโกหก
Điều đó không đúng, đó là một lời nói dối.
这不是真的,这是一个谎言。
這不是真的,這是一個謊言。
None of these shoes were what she was looking for.
Keiner dieser Schuhe war, wonach sie suchte.
Ninguno de estos zapatos era lo que ella estaba buscando.
Aucune de ces chaussures n'était ce qu'elle cherchait.
Nessuna di queste scarpe era ciò che stava cercando.
Nenhum desses sapatos era o que ela estava procurando.
ไม่มีรองเท้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอกำลังมองหา
Không có những đôi giày này là thứ mà cô ấy đang tìm kiếm.
这些鞋子都不是她想要的。
這些鞋子都不是她想要的。
A cat is not a dog.
Eine Katze ist kein Hund.
Un gato no es un perro.
Un chat n'est pas un chien.
Un gatto non è un cane.
Um gato não é um cachorro.
แมวไม่ได้เป็นสุนัข
Một con mèo không phải là một con chó.
一只猫不是狗。
一隻貓不是狗。
We oppose the plan as we do not think it is profitable.
Wir widersetzen uns dem Plan, da wir ihn für nicht profitabel halten.
Nos oponemos al plan ya que no creemos que sea rentable.
Nous nous opposons au plan car nous ne pensons pas qu'il soit rentable.
Ci opponiamo al piano perché non pensiamo che sia redditizio.
Nós nos opomos ao plano, pois não achamos rentável.
เราคัดค้านแผนดังกล่าวเนื่องจากเราไม่คิดว่าเป็นผลกำไร
Chúng tôi phản đối kế hoạch vì chúng tôi không nghĩ rằng đó là lợi nhuận.
我们反对该计划,因为我们认为这不是有利可图的。
我們反對該計劃,因為我們認為這不是有利可圖的。
The cars are rentable per day, not per hour.
Die Autos sind pro Tag vermietbar, nicht pro Stunde.
Los autos son rentables por día, no por hora.
Les voitures sont louables par jour, pas par heure.
Le macchine sono noleggiabili al giorno, non all'ora.
Os carros são rentáveis ​​por dia, não por hora.
รถยนต์สามารถเช่าต่อวันไม่ได้ต่อชั่วโมง
Những chiếc xe có thể thuê được một ngày, không phải một giờ.
汽车每天可出租,而不是每小时出租。
汽車每天可出租,而不是每小時出租。
Not everyone shares my religious convictions.
Nicht jeder teilt meine religiösen Überzeugungen.
No todos comparten mis convicciones religiosas.
Tout le monde ne partage pas mes convictions religieuses.
Non tutti condividono le mie convinzioni religiose.
Nem todos compartilham minhas convicções religiosas.
ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในศาสนาของฉัน
Không phải ai cũng chia sẻ niềm tin tôn giáo của tôi.
不是每个人都分享我的宗教信仰。
不是每個人都分享我的宗教信仰。
We need a permanent solution, not a temporary one.
Wir brauchen eine dauerhafte Lösung, keine vorübergehende.
Necesitamos una solución permanente, no temporal.
Nous avons besoin d'une solution permanente, pas temporaire.
Abbiamo bisogno di una soluzione permanente, non temporanea.
Precisamos de uma solução permanente, não temporária.
เราต้องการโซลูชันแบบถาวรไม่ใช่แบบชั่วคราว
Chúng ta cần một giải pháp lâu dài, không phải là một giải pháp tạm thời.
我们需要一个永久的解决方案,而不是一个临
我們需要一個永久的解決方案,而不是一個臨
I live in a village, not in a town.
Ich lebe in einem Dorf, nicht in einer Stadt.
Vivo en un pueblo, no en una ciudad.
Je vis dans un village, pas dans une ville.
Vivo in un villaggio, non in una città.
Moro em uma aldeia, não em uma cidade.
ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในเมือง
Tôi sống trong một ngôi làng, không phải ở một thị trấn.
我住在一个村庄,而不是在一个小镇。
我住在一個村莊,而不是在一個小鎮。
The boy is going to the cinema with his friends, not alone.
Der Junge geht mit seinen Freunden ins Kino, nicht alleine.
El chico irá al cine con sus amigos, no solo.
Le garçon va au cinéma avec ses amis, pas seul.
Il ragazzo sta andando al cinema con i suoi amici, non da solo.
O menino vai ao cinema com seus amigos, não sozinho.
เด็กชายกำลังไปโรงหนังกับเพื่อนไม่ใช่คนเดียว
Cậu bé sẽ đi xem phim với bạn bè, không phải một mình.
这个男孩和他的朋友一起去电影院,而不是一个人。
這個男孩和他的朋友一起去電影院,而不是一個人。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
107过错 + This is not my fault. Das ist nicht meine Schuld.
1514残疾 不幸 遭遇 + Being disabled doesn't have to be a tale of misfortune.
2512愚弄 + Is he fooling me?
3706虽然 他们 礼拜天 教堂 他们是笃信 + They believe in God even if they don't go to church every Sunday.
3716有些 东西 给与 不是 一件 轻而易举 + It is not easy to give certain things to others.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng