Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
1
Tôi I ich
1
Tôi và bạn I and you ich und du
1
Chúng tôi both of us wir beide
1
Anh ấy he er
1
Anh ấy và cô ấy he and she er und sie
1
Hai người bọn họ they both sie beide
1
Người đàn ông the man der Mann
1
Người đàn bà the woman die Frau
1
Đứa trẻ con the child das Kind
1
Một gia đình a family eine Familie
1
Gia đình của tôi my family meine Familie
1
Gia đình của tôi đang ở đây. My family is here. Meine Familie ist hier.
1
Tôi ở đây. I am here. Ich bin hier.
1
Bạn ở đây. You are here. Du bist hier.
1
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. He is here and she is here. Er ist hier und sie ist hier.
1
Chúng tôi ở đây. We are here. Wir sind hier.
1
Các bạn ở đây. You are here. Ihr seid hier.
1
Họ ở đây hết. They are all here. Sie sind alle hier.
2
Người ông the grandfather der Großvater
2
Người bà the grandmother die Großmutter
2
ông và bà he and she er und sie
2
Người cha the father der Vater
2
Người mẹ the mother die Mutter
2
Cha và mẹ he and she er und sie
2
Người con trai the son der Sohn
2
Người con gái the daughter die Tochter
2
Con trai và con gái he and she er und sie
2
Người em / anh trai the brother der Bruder
2
Người em / chị gái the sister die Schwester
2
Anh và chị / anh và em / chị và em he and she er und sie
2
Người cậu / chú / bác the uncle der Onkel
2
Người dì / cô / bác the aunt die Tante
2
Chú và cô he and she er und sie
2
Chúng tôi là một gia đình. We are a family. Wir sind eine Familie.
2
Gia đình không phải nhỏ. The family is not small. Die Familie ist nicht klein.
2
Gia đình lớn. The family is big. Die Familie ist groß.
3
Xin chào! Hi! Hallo!
3
Xin chào! Hello! Guten Tag!
3
Khỏe không? How are you? Wie geht’s?
3
Bạn từ châu Âu đến à? Do you come from Europe? Kommen Sie aus Europa?
3
Bạn từ châu Mỹ đến à? Do you come from America? Kommen Sie aus Amerika?
3
Bạn từ châu Á đến à? Do you come from Asia? Kommen Sie aus Asien?
3
Bạn ở khách sạn nào vậy? In which hotel are you staying? In welchem Hotel wohnen Sie?
3
Bạn ở đây bao lâu rồi? How long have you been here for? Wie lange sind Sie schon hier?
3
Bạn ở bao lâu? How long will you be staying? Wie lange bleiben Sie?
3
Bạn có thích ở đây không? Do you like it here? Gefällt es Ihnen hier?
3
Bạn đi du lịch ở đây à? Are you here on vacation? Machen Sie hier Urlaub?
3
Bạn hãy đến thăm tôi đi! Please do visit me sometime! Besuchen Sie mich mal!
3
Đây là địa chỉ của tôi. Here is my address. Hier ist meine Adresse.
3
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Shall we see each other tomorrow? Sehen wir uns morgen?
3
Xin lỗi, ngày mai tôi đã có việc. I am sorry, but I already have plans. Tut mir Leid, ich habe schon etwas vor.
3
Tạm biệt! Bye! Tschüs!
3
Hẹn gặp lại nhé! Good bye! Auf Wiedersehen!
3
Hẹn sớm gặp lại nhé! See you soon! Bis bald!
4
Chúng ta ở đâu? Where are we? Wo sind wir?
4
Chúng ta ở trường học. We are at school. Wir sind in der Schule.
4
Chúng ta có giờ học. We are having class / a lesson. Wir haben Unterricht.
4
Đây là các học sinh. Those are the school children. Das sind die Schüler.
4
Đây là cô giáo. That is the teacher. Das ist die Lehrerin.
4
Đây là lớp học. That is the class. Das ist die Klasse.
4
Chúng ta làm gì? What are we doing? Was machen wir?
4
Chúng ta học. We are learning. Wir lernen.
4
Chúng ta học một ngôn ngữ. We are learning a language. Wir lernen eine Sprache.
4
Tôi học tiếng Anh. I learn English. Ich lerne Englisch.
4
Bạn học tiếng Tây Ban Nha. You learn Spanish. Du lernst Spanisch.
4
Anh ấy học tiếng Đức. He learns German. Er lernt Deutsch.
4
Chúng tôi học tiếng Pháp. We learn French. Wir lernen Französisch.
4
Các bạn học tiếng Ý . You all learn Italian. Ihr lernt Italienisch.
4
Họ học tiếng Nga. They learn Russian. Sie lernen Russisch.
4
Học ngôn ngữ rất là thú vị. Learning languages is interesting. Sprachen lernen ist interessant.
4
Chúng tôi muốn hiểu những người khác. We want to understand people. Wir wollen Menschen verstehen.
4
Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. We want to speak with people. Wir wollen mit Menschen sprechen.
5
John từ London đến. John is from London. John ist aus London.
5
London ở bên Anh. London is in Great Britain. London liegt in Großbritannien.
5
Anh ấy nói tiếng Anh. He speaks English. Er spricht Englisch.
5
Maria từ Madrid đến. Maria is from Madrid. Maria ist aus Madrid.
5
Madrid ở bên Tây Ban Nha. Madrid is in Spain. Madrid liegt in Spanien.
5
Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. She speaks Spanish. Sie spricht Spanisch.
5
Peter và Martha từ Berlin đến. Peter and Martha are from Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin.
5
Berlin ở bên Đức. Berlin is in Germany. Berlin liegt in Deutschland.
5
Hai bạn nói tiếng Đức à? Do both of you speak German? Sprecht ihr beide Deutsch?
5
London là một thủ đô. London is a capital city. London ist eine Hauptstadt.
5
Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
5
Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Capital cities are big and noisy. Die Hauptstädte sind groß und laut.
5
Nước Pháp ở châu Âu. France is in Europe. Frankreich liegt in Europa.
5
Nước Ai Cập ở châu Phi. Egypt is in Africa. Ägypten liegt in Afrika.
5
Nước Nhật Bản ở châu Á. Japan is in Asia. Japan liegt in Asien.
5
Canađa ở Bắc Mỹ. Canada is in North America. Kanada liegt in Nordamerika.
5
Panama ở Trung Mỹ. Panama is in Central America. Panama liegt in Mittelamerika.
5
Braxin ở Nam Mỹ. Brazil is in South America. Brasilien liegt in Südamerika.
6
Tôi đọc. I read. Ich lese.
6
Tôi đọc một chữ cái. I read a letter. Ich lese einen Buchstaben.
6
Tôi đọc một từ. I read a word. Ich lese ein Wort.
6
Tôi đọc một câu. I read a sentence. Ich lese einen Satz.
6
Tôi đọc một lá thư. I read a letter. Ich lese einen Brief.
6
Tôi đọc một quyển sách. I read a book. Ich lese ein Buch.
6
Tôi đọc. I read. Ich lese.
6
Bạn đọc. You read. Du liest.
6
Anh ấy đọc. He reads. Er liest.
6
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
6
Tôi viết một chữ cái. I write a letter / character. Ich schreibe einen Buchstaben.
6
Tôi viết một từ. I write a word. Ich schreibe ein Wort.
6
Tôi viết một câu. I write a sentence. Ich schreibe einen Satz.
6
Tôi viết một lá thư. I write a letter. Ich schreibe einen Brief.
6
Tôi viết một quyển sách. I write a book. Ich schreibe ein Buch.
6
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
6
Bạn viết. You write. Du schreibst.
6
Anh ấy viết. He writes. Er schreibt.
7
Tôi đếm: I count: Ich zähle:
7
một, hai, ba one, two, three eins, zwei, drei
7
Tôi đếm đến ba. I count to three. Ich zähle bis drei.
7
Tôi đếm tiếp: I count further: Ich zähle weiter:
7
bốn, năm, sáu, four, five, six, vier, fünf, sechs,
7
bảy, tám, chín seven, eight, nine sieben, acht, neun
7
Tôi đếm. I count. Ich zähle.
7
Bạn đếm. You count. Du zählst.
7
Anh ấy đếm. He counts. Er zählt.
7
Một. Người thứ nhất. One. The first. Eins. Der Erste.
7
Hai. Người thứ hai / nhì. Two. The second. Zwei. Der Zweite.
7
Ba. Người thứ ba. Three. The third. Drei. Der Dritte.
7
Bốn. Người thứ tư. Four. The fourth. Vier. Der Vierte.
7
Năm. Người thứ năm. Five. The fifth. Fünf. Der Fünfte.
7
Sáu. Người thứ sáu. Six. The sixth. Sechs. Der Sechste.
7
Bảy. Người thứ bảy. Seven. The seventh. Sieben. Der Siebte.
7
Tám. Người thứ tám. Eight. The eighth. Acht. Der Achte.
7
Chín. Người thứ chín. Nine. The ninth. Neun. Der Neunte.
8
Xin lỗi bạn! Excuse me! Entschuldigen Sie!
8
Bây giờ là mấy giờ ạ? What time is it, please? Wie viel Uhr ist es, bitte?
8
Cảm ơn nhiều. Thank you very much. Danke vielmals.
8
Bây giờ là một giờ. It is one o’clock. Es ist ein Uhr.
8
Bây giờ là hai giờ. It is two o’clock. Es ist zwei Uhr.
8
Bây giờ là ba giờ. It is three o’clock. Es ist drei Uhr.
8
Bây giờ là bốn giờ. It is four o’clock. Es ist vier Uhr.
8
Bây giờ là năm giờ. It is five o’clock. Es ist fünf Uhr.
8
Bây giờ là sáu giờ. It is six o’clock. Es ist sechs Uhr.
8
Bây giờ là bảy giờ. It is seven o’clock. Es ist sieben Uhr.
8
Bây giờ là tám giờ. It is eight o’clock. Es ist acht Uhr.
8
Bây giờ là chín giờ. It is nine o’clock. Es ist neun Uhr.
8
Bây giờ là mười giờ. It is ten o’clock. Es ist zehn Uhr.
8
Bây giờ là mười một giờ. It is eleven o’clock. Es ist elf Uhr.
8
Bây giờ là mười hai giờ. It is twelve o’clock. Es ist zwölf Uhr.
8
Một phút có sáu mươi giây. A minute has sixty seconds. Eine Minute hat sechzig Sekunden.
8
Một tiếng có sáu mươi phút. An hour has sixty minutes. Eine Stunde hat sechzig Minuten.
8
Một ngày có hai mươi bốn tiếng. A day has twenty-four hours. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden.
9
Thứ hai Monday der Montag
9
Thứ ba Tuesday der Dienstag
9
Thứ tư Wednesday der Mittwoch
9
Thứ năm Thursday der Donnerstag
9
Thứ sáu Friday der Freitag
9
Thứ bảy Saturday der Samstag
9
Chủ nhật Sunday der Sonntag
9
Tuần the week die Woche
9
Từ thứ hai đến chủ nhật from Monday to Sunday von Montag bis Sonntag
9
Ngày thứ nhất là thứ hai. The first day is Monday. Der erste Tag ist Montag.
9
Ngày thứ hai là thứ ba. The second day is Tuesday. Der zweite Tag ist Dienstag.
9
Ngày thứ ba là thứ tư. The third day is Wednesday. Der dritte Tag ist Mittwoch.
9
Ngày thứ tư là thứ năm. The fourth day is Thursday. Der vierte Tag ist Donnerstag.
9
Ngày thứ năm là thứ sáu. The fifth day is Friday. Der fünfte Tag ist Freitag.
9
Ngày thứ sáu là thứ bảy. The sixth day is Saturday. Der sechste Tag ist Samstag.
9
Ngày thứ bảy là chủ nhật. The seventh day is Sunday. Der siebte Tag ist Sonntag.
9
Một tuần có bảy ngày. The week has seven days. Die Woche hat sieben Tage.
9
Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi. We only work for five days. Wir arbeiten nur fünf Tage.
10
Hôm qua là thứ bảy. Yesterday was Saturday. Gestern war Samstag.
10
Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. I was at the cinema yesterday. Gestern war ich im Kino.
10
Bộ phim hay. The film was interesting. Der Film war interessant.
10
Hôm nay là chủ nhật. Today is Sunday. Heute ist Sonntag.
10
Hôm nay tôi không làm việc. I’m not working today. Heute arbeite ich nicht.
10
Tôi ở nhà. I’m staying at home. Ich bleibe zu Hause.
10
Ngày mai là thứ hai. Tomorrow is Monday. Morgen ist Montag.
10
Ngày mai tôi làm việc lại. Tomorrow I will work again. Morgen arbeite ich wieder.
10
Tôi làm ở trong văn phòng. I work at an office. Ich arbeite im Büro.
10
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
10
Đây là Peter. That is Peter. Das ist Peter.
10
Peter là sinh viên. Peter is a student. Peter ist Student.
10
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
10
Đây là Martha. That is Martha. Das ist Martha.
10
Martha là thư ký. Martha is a secretary. Martha ist Sekretärin.
10
Peter và Martha là bạn bè. Peter and Martha are friends. Peter und Martha sind Freunde.
10
Peter là bạn của Martha. Peter is Martha’s friend. Peter ist der Freund von Martha.
10
Martha là bạn của Peter. Martha is Peter’s friend. Martha ist die Freundin von Peter.
11
Tháng giêng January der Januar
11
Tháng hai February der Februar
11
Tháng ba March der März
11
Tháng tư April der April
11
Tháng năm May der Mai
11
Tháng sáu June der Juni
11
Đó là sáu tháng. These are six months. Das sind sechs Monate.
11
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
11
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
11
Tháng bảy July der Juli
11
Tháng tám August der August
11
Tháng chín September der September
11
Tháng mười October der Oktober
11
Tháng mười một November der November
11
Tháng mười hai December der Dezember
11
Đó cũng là sáu tháng. These are also six months. Das sind auch sechs Monate.
11
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
11
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
12
Tôi uống chè / trà. I drink tea. Ich trinke Tee.
12
Tôi uống cà phê. I drink coffee. Ich trinke Kaffee.
12
Tôi uống nước khoáng. I drink mineral water. Ich trinke Mineralwasser.
12
Bạn uống chè / trà với chanh không? Do you drink tea with lemon? Trinkst du Tee mit Zitrone?
12
Bạn có uống cà phê với đường không? Do you drink coffee with sugar? Trinkst du Kaffee mit Zucker?
12
Bạn có uống nước với đá không? Do you drink water with ice? Trinkst du Wasser mit Eis?
12
Ở đây có buổi tiệc. There is a party here. Hier ist eine Party.
12
Mọi người uống rượu sâm banh. People are drinking champagne. Die Leute trinken Sekt.
12
Mọi người uống rượu vang và bia. People are drinking wine and beer. Die Leute trinken Wein und Bier.
12
Bạn có uống rượu cồn không? Do you drink alcohol? Trinkst du Alkohol?
12
Bạn có uống rượu uýt-ky không? Do you drink whisky / whiskey (am.)? Trinkst du Whisky?
12
Bạn có uống cô la với rượu rum không? Do you drink Coke with rum? Trinkst du Cola mit Rum?
12
Tôi không thích rượu sâm banh. I do not like champagne. Ich mag keinen Sekt.
12
Tôi không thích rượu vang. I do not like wine. Ich mag keinen Wein.
12
Tôi không thích bia. I do not like beer. Ich mag kein Bier.
12
Em bé thích sữa. The baby likes milk. Das Baby mag Milch.
12
Đứa trẻ thích cacao và nước táo. The child likes cocoa and apple juice. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft.
12
Bà ấy thích nước cam và nước bưởi. The woman likes orange and grapefruit juice. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.
13
Martha làm gì? What does Martha do? Was macht Martha?
13
Cô ấy làm việc trong văn phòng. She works at an office. Sie arbeitet im Büro.
13
Cô ấy làm việc với máy vi tính. She works on the computer. Sie arbeitet am Computer.
13
Martha đâu rồi? Where is Martha? Wo ist Martha?
13
Ờ trong rạp chiếu phim. At the cinema. Im Kino.
13
Cô ấy xem / coi phim. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an.
13
Peter làm gì? What does Peter do? Was macht Peter?
13
Anh ấy học đại học. He studies at the university. Er studiert an der Universität.
13
Anh ấy học về ngôn ngữ. He studies languages. Er studiert Sprachen.
13
Peter đâu rồi? Where is Peter? Wo ist Peter?
13
Ở trong quán cà phê. At the café. Im Café.
13
Anh ấy uống cà phê. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee.
13
Họ thích đi đâu ư? Where do they like to go? Wohin gehen sie gern?
13
Nghe hòa nhạc. / Xem biểu diễn ca nhạc. To a concert. Ins Konzert.
13
Họ thích nghe nhạc. They like to listen to music. Sie hören gern Musik.
13
Họ không thích đi đâu? Where do they not like to go? Wohin gehen sie nicht gern?
13
Đi đến sàn nhảy. To the disco. In die Disco.
13
Họ không thích nhảy. They do not like to dance. Sie tanzen nicht gern.
14
Tuyết màu trắng. Snow is white. Der Schnee ist weiß.
14
Mặt trời màu vàng. The sun is yellow. Die Sonne ist gelb.
14
Quả / trái cam màu da cam. The orange is orange. Die Orange ist orange.
14
Quả / trái anh đào màu đỏ. The cherry is red. Die Kirsche ist rot.
14
Bầu trời màu xanh nước biển. The sky is blue. Der Himmel ist blau.
14
Cỏ màu xanh lá cây. The grass is green. Das Gras ist grün.
14
Đất màu nâu. The earth is brown. Die Erde ist braun.
14
Mây màu xám. The cloud is grey / gray (am.). Die Wolke ist grau.
14
Lốp xe màu đen. The tyres / tires (am.) are black. Die Reifen sind schwarz.
14
Tuyết màu gì? Màu trắng. What colour / color (am.) is the snow? White. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß.
14
Mặt trời màu gì? Màu vàng. What colour / color (am.) is the sun? Yellow. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb.
14
Quả / trái cam màu gì? Màu da cam. What colour / color (am.) is the orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange.
14
Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ. What colour / color (am.) is the cherry? Red. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot.
14
Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. What colour / color (am.) is the sky? Blue. Welche Farbe hat der Himmel? Blau.
14
Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. What colour / color (am.) is the grass? Green. Welche Farbe hat das Gras? Grün.
14
Đất màu gì? Màu nâu. What colour / color (am.) is the earth? Brown. Welche Farbe hat die Erde? Braun.
14
Mây màu gì? Màu xám. What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). Welche Farbe hat die Wolke? Grau.
14
Lốp xe màu gì? Màu đen. What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.
15
Tôi có một quả / trái dâu đất. I have a strawberry. Ich habe eine Erdbeere.
15
Tôi có một quả / trái kiwi và một quả / trái dưa hấu. I have a kiwi and a melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone.
15
Tôi có một quả / trái cam và một quả / trái bưởi. I have an orange and a grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit.
15
Tôi có một quả / trái táo và một quả / trái xoài. I have an apple and a mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango.
15
Tôi có một quả / trái chuối và một quả / trái dứa. I have a banana and a pineapple. Ich habe eine Banane und eine Ananas.
15
Tôi làm món hoa quả / trái cây trộn. I am making a fruit salad. Ich mache einen Obstsalat.
15
Tôi ăn một miếng bánh mì. I am eating toast. Ich esse einen Toast.
15
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ. I am eating toast with butter. Ich esse einen Toast mit Butter.
15
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ và mứt. I am eating toast with butter and jam. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade.
15
Tôi ăn một miếng săng uých. I am eating a sandwich. Ich esse ein Sandwich.
15
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật. I am eating a sandwich with margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine.
15
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật và cà chua. I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate.
15
Chúng ta cần bánh mì và cơm. We need bread and rice. Wir brauchen Brot und Reis.
15
Chúng ta cần cá và thịt bít tết. We need fish and steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks.
15
Chúng ta cần bánh Pizza và mì Spaghetti. We need pizza and spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spagetti.
15
Chúng ta còn cần gì nữa? What else do we need? Was brauchen wir noch?
15
Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món xúp. We need carrots and tomatoes for the soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.
15
Ở đâu có siêu thị? Where is the supermarket? Wo ist ein Supermarkt?
16
Đó là những mùa trong năm: These are the seasons: Das sind die Jahreszeiten:
16
Mùa xuân, mùa hạ, Spring, summer, Der Frühling, der Sommer,
16
Mùa thu và mùa đông. autumn / fall (am.) and winter. der Herbst und der Winter.
16
Mùa hè nóng. The summer is warm. Der Sommer ist heiß.
16
Mùa hè trời nắng. The sun shines in summer. Im Sommer scheint die Sonne.
16
Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè. We like to go for a walk in summer. Im Sommer gehen wir gern spazieren.
16
Mùa đông lạnh. The winter is cold. Der Winter ist kalt.
16
Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa. It snows or rains in winter. Im Winter schneit oder regnet es.
16
Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. We like to stay home in winter. Im Winter bleiben wir gern zu Hause.
16
Trời lạnh. It is cold. Es ist kalt.
16
Trời mưa. It is raining. Es regnet.
16
Trời gió. It is windy. Es ist windig.
16
Trời ấm. It is warm. Es ist warm.
16
Trời nắng. It is sunny. Es ist sonnig.
16
Trời đẹp. It is pleasant. Es ist heiter.
16
Hôm nay thời tiết ra sao? What is the weather like today? Wie ist das Wetter heute?
16
Hôm nay trời lạnh. It is cold today. Es ist kalt heute.
16
Hôm nay trời ấm. It is warm today. Es ist warm heute.
17
Đây là nhà của chúng tôi. Our house is here. Hier ist unser Haus.
17
Ở trên là mái nhà. The roof is on top. Oben ist das Dach.
17
Ở dưới là tầng hầm. The basement is below. Unten ist der Keller.
17
Ở đằng sau nhà là vườn. There is a garden behind the house. Hinter dem Haus ist ein Garten.
17
Trước nhà không có đường. There is no street in front of the house. Vor dem Haus ist keine Straße.
17
Ở bên cạnh nhà có nhiều cây. There are trees next to the house. Neben dem Haus sind Bäume.
17
Đây là căn hộ của tôi. My apartment is here. Hier ist meine Wohnung.
17
Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. The kitchen and bathroom are here. Hier ist die Küche und das Bad.
17
Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. The living room and bedroom are there. Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.
17
Cửa nhà đã khóa. The front door is closed. Die Haustür ist geschlossen.
17
Nhưng cửa sổ còn mở. But the windows are open. Aber die Fenster sind offen.
17
Hôm nay trời nóng. It is hot today. Es ist heiß heute.
17
Chúng tôi vào phòng khách. We are going to the living room. Wir gehen in das Wohnzimmer.
17
Ở kia là cái ghế sô pha và một cái ghế bành. There is a sofa and an armchair there. Dort sind ein Sofa und ein Sessel.
17
Bạn hãy ngồi xuống đi! Please, sit down! Setzen Sie sich!
17
Máy tính của tôi ở đó. My computer is there. Dort steht mein Computer.
17
Ở kia là máy âm thanh của tôi. My stereo is there. Dort steht meine Stereoanlage.
17
Vô tuyến còn rất mới. The TV set is brand new. Der Fernseher ist ganz neu.
18
Hôm nay là thứ bảy. Today is Saturday. Heute ist Samstag.
18
Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi. We have time today. Heute haben wir Zeit.
18
Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà. We are cleaning the apartment today. Heute putzen wir die Wohnung.
18
Tôi lau phòng tắm. I am cleaning the bathroom. Ich putze das Bad.
18
Chồng tôi rửa xe hơi. My husband is washing the car. Mein Mann wäscht das Auto.
18
Trẻ con lau xe đạp. The children are cleaning the bicycles. Die Kinder putzen die Fahrräder.
18
Bà tưới hoa. Grandma is watering the flowers. Oma gießt die Blumen.
18
Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. The children are cleaning up the children’s room. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.
18
Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy. My husband is tidying up his desk. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf.
18
Tôi cho quần áo vào máy giặt. I am putting the laundry in the washing machine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.
18
Tôi phơi quần áo. I am hanging up the laundry. Ich hänge die Wäsche auf.
18
Tôi là / ủi quần áo. I am ironing the clothes. Ich bügele die Wäsche.
18
Cửa sổ bẩn. The windows are dirty. Die Fenster sind schmutzig.
18
Nền nhà bẩn. The floor is dirty. Der Fußboden ist schmutzig.
18
Bát đĩa bẩn. The dishes are dirty. Das Geschirr ist schmutzig.
18
Ai lau cửa sổ? Who washes the windows? Wer putzt die Fenster?
18
Ai hút bụi? Who does the vacuuming? Wer saugt Staub?
18
Ai rửa bát đĩa? Who does the dishes? Wer spült das Geschirr?
19
Bạn có một bộ bếp mới à? Do you have a new kitchen? Hast du eine neue Küche?
19
Hôm nay bạn muốn nấu món gì? What do you want to cook today? Was willst du heute kochen?
19
Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? Do you cook on an electric or a gas stove? Kochst du elektrisch oder mit Gas?
19
Có cần tôi thái hành tây không? Shall I cut the onions? Soll ich die Zwiebeln schneiden?
19
Có cần tôi gọt khoai tây không? Shall I peel the potatoes? Soll ich die Kartoffeln schälen?
19
Có cần tôi rửa rau không? Shall I rinse the lettuce? Soll ich den Salat waschen?
19
Cốc chén đâu rồi? Where are the glasses? Wo sind die Gläser?
19
Bát đĩa ở đâu? Where are the dishes? Wo ist das Geschirr?
19
Thìa dĩa ở đâu? Where is the cutlery / silverware (am.)? Wo ist das Besteck?
19
Bạn có đồ mở hộp không? Do you have a tin opener / can opener (am.)? Hast du einen Dosenöffner?
19
Bạn có đồ mở chai không? Do you have a bottle opener? Hast du einen Flaschenöffner?
19
Bạn có đồ mở nút bần không? Do you have a corkscrew? Hast du einen Korkenzieher?
19
Bạn nấu xúp ở trong nồi này à? Are you cooking the soup in this pot? Kochst du die Suppe in diesem Topf?
19
Bạn rán / chiên cá ở trong chảo này à? Are you frying the fish in this pan? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne?
19
Bạn nướng rau ở trên lò này à? Are you grilling the vegetables on this grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?
19
Tôi dọn / bầy bàn ăn. I am setting the table. Ich decke den Tisch.
19
Đây là những con dao, dĩa và thìa. Here are the knives, the forks and the spoons. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel.
19
Đây là những cái cốc / ly, đĩa và khăn ăn. Here are the glasses, the plates and the napkins. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.
20
Xin bạn hãy tự nhiên. Make yourself comfortable! Machen Sie es sich bequem!
20
Bạn hãy coi như là ở nhà. Please, feel right at home! Fühlen Sie sich wie zu Hause!
20
Bạn muốn uống gì? What would you like to drink? Was möchten Sie trinken?
20
Bạn có thích nhạc không? Do you like music? Lieben Sie Musik?
20
Tôi thích nhạc cổ điển. I like classical music. Ich mag klassische Musik.
20
Đây là các đĩa CD của tôi. These are my CD’s. Hier sind meine CDs.
20
Bạn có chơi nhạc cụ không? Do you play a musical instrument? Spielen Sie ein Instrument?
20
Đây là đàn ghi-ta của tôi. This is my guitar. Hier ist meine Gitarre.
20
Bạn có thích hát không? Do you like to sing? Singen Sie gern?
20
Bạn có con chưa? Do you have children? Haben Sie Kinder?
20
Bạn có chó không? Do you have a dog? Haben Sie einen Hund?
20
Bạn có mèo không? Do you have a cat? Haben Sie eine Katze?
20
Đây là những quyển sách của tôi. These are my books. Hier sind meine Bücher.
20
Tôi đang đọc quyển sách này. I am currently reading this book. Ich lese gerade dieses Buch.
20
Bạn có thích đọc không? What do you like to read? Was lesen Sie gern?
20
Bạn có thích đi nghe hòa nhạc / xem biểu diễn ca nhạc không? Do you like to go to concerts? Gehen Sie gern ins Konzert?
20
Bạn có thích đi xem / coi kịch không? Do you like to go to the theatre / theater (am.)? Gehen Sie gern ins Theater?
20
Bạn thích đi xem nhạc kịch / ôpêra không? Do you like to go to the opera? Gehen Sie gern in die Oper?
21
Bạn từ đâu đến? Where do you come from? Woher kommen Sie?
21
Từ Basel. From Basel. Aus Basel.
21
Basel ở bên Thụy Sĩ. Basel is in Switzerland. Basel liegt in der Schweiz.
21
Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller. May I introduce Mr. Miller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen?
21
Ông ấy là người ngoại quốc. He is a foreigner. Er ist Ausländer.
21
Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ. He speaks several languages. Er spricht mehrere Sprachen.
21
Bạn tới đây lần đầu à? Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier?
21
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
21
Nhưng chỉ có một tuần thôi. Only for a week, though. Aber nur eine Woche lang.
21
Bạn có thích ở đây không? How do you like it here? Wie gefällt es Ihnen bei uns?
21
Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. A lot. The people are nice. Sehr gut. Die Leute sind nett.
21
Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. And I like the scenery, too. Und die Landschaft gefällt mir auch.
21
Bạn làm nghề gì vậy? What is your profession? Was sind Sie von Beruf?
21
Tôi là phiên dịch. I am a translator. Ich bin Übersetzer.
21
Tôi dịch sách. I translate books. Ich übersetze Bücher.
21
Bạn ở đây một mình à? Are you alone here? Sind Sie allein hier?
21
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
21
Và đó là hai đứa con tôi. And those are my two children. Und dort sind meine beiden Kinder.
22
Bạn có hút thuốc không? Do you smoke? Rauchen Sie?
22
Hồi xưa thì có. I used to. Früher ja.
22
Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. But I don’t smoke anymore. Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
22
Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc? Does it disturb you if I smoke? Stört es Sie, wenn ich rauche?
22
Không đâu. No, absolutely not. Nein, absolut nicht.
22
Cái đó không làm phiền tôi. It doesn’t disturb me. Das stört mich nicht.
22
Bạn có uống gì không? Will you drink something? Trinken Sie etwas?
22
Một cốc Cognac nhé? A brandy? Einen Cognac?
22
Không, bia thì thích hơn. No, preferably a beer. Nein, lieber ein Bier.
22
Bạn có đi lại nhiều không? Do you travel a lot? Reisen Sie viel?
22
Có, đa số là đi công tác. Yes, mostly on business trips. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen.
22
Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. But now we’re on holiday. Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
22
Trời nóng quá! It’s so hot! Was für eine Hitze!
22
Vâng, hôm nay nóng thật. Yes, today it’s really hot. Ja, heute ist es wirklich heiß.
22
Chúng ta đi ra ban công đi. Let’s go to the balcony. Gehen wir auf den Balkon.
22
Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. There’s a party here tomorrow. Morgen gibt es hier eine Party.
22
Các bạn cũng đến chứ? Are you also coming? Kommen Sie auch?
22
Có, chúng tôi cũng được mời. Yes, we’ve also been invited. Ja, wir sind auch eingeladen.
23
Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? Where did you learn Spanish? Wo haben Sie Spanisch gelernt?
23
Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không? Can you also speak Portuguese? Können Sie auch Portugiesisch?
23
Có, và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. Yes, and I also speak some Italian. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch.
23
Tôi thấy bạn nói rất là giỏi. I think you speak very well. Ich finde, Sie sprechen sehr gut.
23
Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. The languages are quite similar. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich.
23
Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt. I can understand them well. Ich kann sie gut verstehen.
23
Nhưng nói và viết thì khó. But speaking and writing is difficult. Aber sprechen und schreiben ist schwer.
23
Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm. I still make many mistakes. Ich mache noch viele Fehler.
23
Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. Please correct me each time. Bitte korrigieren Sie mich immer.
23
Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt. Your pronunciation is very good. Ihre Aussprache ist ganz gut.
23
Bạn nói hơi pha tiếng địa phưong. You only have a slight accent. Sie haben einen kleinen Akzent.
23
Người ta biết bạn từ đâu đến. One can tell where you come from. Man erkennt, woher Sie kommen.
23
Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? What is your mother tongue / native language (am.)? Was ist Ihre Muttersprache?
23
Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không? Are you taking a language course? Machen Sie einen Sprachkurs?
23
Bạn dùng sách giáo khoa nào? Which textbook are you using? Welches Lehrwerk benutzen Sie?
23
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
23
Tôi không nhớ ra tên. The title is not coming to me. Mir fällt der Titel nicht ein.
23
Tôi đã quên cái đó mất rồi. I’ve forgotten it. Ich habe das vergessen.
24
Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à? Did you miss the bus? Hast du den Bus verpasst?
24
Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. I waited for you for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
24
Bạn không mang theo điện thoại di động sao? Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? Hast du kein Handy bei dir?
24
Lần sau hãy đến đúng giờ nhé! Be punctual next time! Sei das nächste Mal pünktlich!
24
Lần sau lấy xe tắc xi đi nhé! Take a taxi next time! Nimm das nächste Mal ein Taxi!
24
Lần sau nhớ mang theo một cái ô / dù! Take an umbrella with you next time! Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit!
24
Ngày mai tôi được nghỉ. I have the day off tomorrow. Morgen habe ich frei.
24
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Shall we meet tomorrow? Wollen wir uns morgen treffen?
24
Xin lỗi nhé, ngày mai tôi không rảnh rỗi. I’m sorry, I can’t make it tomorrow. Tut mir Leid, morgen geht es bei mir nicht.
24
Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa? Do you already have plans for this weekend? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor?
24
Hay bạn đã có hẹn rồi? Or do you already have an appointment? Oder bist du schon verabredet?
24
Tôi đề nghị, chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. I suggest that we meet on the weekend. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
24
Chúng ta đi dã ngoại không? Shall we have a picnic? Wollen wir Picknick machen?
24
Chúng ta ra bờ biển không? Shall we go to the beach? Wollen wir an den Strand fahren?
24
Chúng ta đi lên núi không? Shall we go to the mountains? Wollen wir in die Berge fahren?
24
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. I will pick you up at the office. Ich hole dich vom Büro ab.
24
Tôi đón bạn ở nhà. I will pick you up at home. Ich hole dich von zu Hause ab.
24
Tôi đón bạn ở bến / trạm xe buýt. I will pick you up at the bus stop. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
25
Tôi muốn đến nhà ga. I would like to go to the station. Ich möchte zum Bahnhof.
25
Tôi muốn đến sân bay / phi trường. I would like to go to the airport. Ich möchte zum Flughafen.
25
Tôi muốn vào trung tâm. I would like to go to the city centre / center (am.). Ich möchte ins Stadtzentrum.
25
Tôi đến nhà ga như thế nào? How do I get to the station? Wie komme ich zum Bahnhof?
25
Tôi đến phi trường như thế nào? How do I get to the airport? Wie komme ich zum Flughafen?
25
Tôi vào trung tâm thành phố như thế nào? How do I get to the city centre / center (am.)? Wie komme ich ins Stadtzentrum?
25
Tôi cần một chiếc xe tắc xi. I need a taxi. Ich brauche ein Taxi.
25
Tôi cần một cái bản đồ thành phố. I need a city map. Ich brauche einen Stadtplan.
25
Tôi cần một khách sạn. I need a hotel. Ich brauche ein Hotel.
25
Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi. I would like to rent a car. Ich möchte ein Auto mieten.
25
Đây là thẻ tín dụng của tôi. Here is my credit card. Hier ist meine Kreditkarte.
25
Đây là bằng lái xe của tôi. Here is my licence / license (am.). Hier ist mein Führerschein.
25
Trong thành phố có gì để xem không? What is there to see in the city? Was gibt es in der Stadt zu sehen?
25
Bạn hãy đi vào khu phố cổ. Go to the old city. Gehen Sie in die Altstadt.
25
Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố. Go on a city tour. Machen Sie eine Stadtrundfahrt.
25
Bạn hãy đi ra bến cảng. Go to the harbour / harbor (am.). Gehen Sie zum Hafen.
25
Bạn hãy đi quanh bến cảng. Go on a harbour / harbor (am.) tour. Machen Sie eine Hafenrundfahrt.
25
Ngoài ra còn có cảnh đẹp nào nữa không? Are there any other places of interest? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch?
26
Bạn có thấy tháp ở đó không? Do you see the tower there? Siehst du dort den Turm?
26
Bạn có thấy núi ở đó không? Do you see the mountain there? Siehst du dort den Berg?
26
Bạn có thấy làng ở đó không? Do you see the village there? Siehst du dort das Dorf?
26
Bạn có thấy con sông ở đó không? Do you see the river there? Siehst du dort den Fluss?
26
Bạn có thấy cái cầu ở đó không? Do you see the bridge there? Siehst du dort die Brücke?
26
Bạn có thấy hồ ở đó không? Do you see the lake there? Siehst du dort den See?
26
Tôi thích con chim kia. I like that bird. Der Vogel da gefällt mir.
26
Tôi thích cây kia. I like that tree. Der Baum da gefällt mir.
26
Tôi thích đá này. I like this stone. Der Stein hier gefällt mir.
26
Tôi thích công viên này. I like that park. Der Park da gefällt mir.
26
Tôi thích vườn hoa kia. I like that garden. Der Garten da gefällt mir.
26
Tôi thích bông hoa này. I like this flower. Die Blume hier gefällt mir.
26
Tôi thấy cái đó đẹp. I find that pretty. Ich finde das hübsch.
26
Tôi thấy cái này hay. I find that interesting. Ich finde das interessant.
26
Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. I find that gorgeous. Ich finde das wunderschön.
26
Tôi thấy cái đó xấu. I find that ugly. Ich finde das hässlich.
26
Tôi thấy cái đó chán. I find that boring. Ich finde das langweilig.
26
Tôi thấy cái này khủng khiếp. I find that terrible. Ich finde das furchtbar.
27
Bạn có một phòng trống không? Do you have a vacant room? Haben Sie ein Zimmer frei?
27
Tôi đã đặt trước một phòng. I have booked a room. Ich habe ein Zimmer reserviert.
27
Tên của tôi là Müller. My name is Miller. Mein Name ist Müller.
27
Tôi cần một phòng đơn. I need a single room. Ich brauche ein Einzelzimmer.
27
Tôi cần một phòng đôi. I need a double room. Ich brauche ein Doppelzimmer.
27
Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm? What does the room cost per night? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht?
27
Tôi muốn một phòng với buồng tắm. I would like a room with a bathroom. Ich möchte ein Zimmer mit Bad.
27
Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. I would like a room with a shower. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
27
Cho tôi xem phòng được không? Can I see the room? Kann ich das Zimmer sehen?
27
Ở đây có ga ra để xe không? Is there a garage here? Gibt es hier eine Garage?
27
Ở đây có tủ khóa an toàn không? Is there a safe here? Gibt es hier einen Safe?
27
Ở đây có máy fax không? Is there a fax machine here? Gibt es hier ein Fax?
27
Tốt, tôi lấy căn phòng này. Fine, I’ll take the room. Gut, ich nehme das Zimmer.
27
Đây là các chìa khóa. Here are the keys. Hier sind die Schlüssel.
27
Đây là hành lý của tôi. Here is my luggage. Hier ist mein Gepäck.
27
Mấy giờ có bữa ăn sáng / điểm tâm? What time do you serve breakfast? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
27
Mấy giờ có bữa ăn trưa? What time do you serve lunch? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen?
27
Mấy giờ có bữa cơm chiều? What time do you serve dinner? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?
28
Vòi hoa sen không dùng được. The shower isn’t working. Die Dusche funktioniert nicht.
28
Không có nước nóng. There is no warm water. Es kommt kein warmes Wasser.
28
Bạn có thể gọi người đến để sửa không? Can you get it repaired? Können Sie das reparieren lassen?
28
Ở trong phòng không có điện thoại. There is no telephone in the room. Es gibt kein Telefon im Zimmer.
28
Ở trong phòng không có vô tuyến. There is no TV in the room. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer.
28
Phòng không có ban công. The room has no balcony. Das Zimmer hat keinen Balkon.
28
Căn phòng ồn quá. The room is too noisy. Das Zimmer ist zu laut.
28
Căn phòng nhỏ quá. The room is too small. Das Zimmer ist zu klein.
28
Căn phòng tối quá. The room is too dark. Das Zimmer ist zu dunkel.
28
Lò sưởi không dùng được. The heater isn’t working. Die Heizung funktioniert nicht.
28
Máy điều hòa không dùng được. The air-conditioning isn’t working. Die Klimaanlage funktioniert nicht.
28
Cái vô tuyến hỏng / hư rồi. The TV isn’t working. Der Fernseher ist kaputt.
28
Tôi không thích cái này. I don’t like that. Das gefällt mir nicht.
28
Cái này đắt quá. That’s too expensive. Das ist mir zu teuer.
28
Bạn có gì rẻ hơn không? Do you have anything cheaper? Haben Sie etwas Billigeres?
28
Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? Is there a youth hostel nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge?
28
Ở gần đây có nhà trọ không? Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Pension?
28
Ở gần đây có quán ăn không? Is there a restaurant nearby? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant?
29
Bàn này còn trống không? Is this table taken? Ist der Tisch frei?
29
Tôi muốn xin tờ thực đơn. I would like the menu, please. Ich möchte bitte die Speisekarte.
29
Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? What would you recommend? Was können Sie empfehlen?
29
Tôi muốn một cốc / ly bia. I’d like a beer. Ich hätte gern ein Bier.
29
Tôi muốn một cốc / ly nước khoáng. I’d like a mineral water. Ich hätte gern ein Mineralwasser.
29
Tôi muốn một cốc / ly nước cam. I’d like an orange juice. Ich hätte gern einen Orangensaft.
29
Tôi muốn một cốc / ly cà phê. I’d like a coffee. Ich hätte gern einen Kaffee.
29
Tôi muốn một cốc / ly cà phê với sữa. I’d like a coffee with milk. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch.
29
Xin đường ạ! With sugar, please. Mit Zucker, bitte.
29
Tôi muốn một chén / ly trà. I’d like a tea. Ich möchte einen Tee.
29
Tôi muốn một ly trà với chanh. I’d like a tea with lemon. Ich möchte einen Tee mit Zitrone.
29
Tôi muốn một ly trà với sữa. I’d like a tea with milk. Ich möchte einen Tee mit Milch.
29
Bạn có thuốc lá không? Do you have cigarettes? Haben Sie Zigaretten?
29
Bạn có gạt tàn không? Do you have an ashtray? Haben Sie einen Aschenbecher?
29
Bạn có bật lửa không? Do you have a light? Haben Sie Feuer?
29
Tôi cần cái dĩa / nĩa. I’m missing a fork. Mir fehlt eine Gabel.
29
Tôi cần con dao. I’m missing a knife. Mir fehlt ein Messer.
29
Tôi cần cái thìa / muỗng. I’m missing a spoon. Mir fehlt ein Löffel.
30
Một cốc / ly nước táo ạ! An apple juice, please. Einen Apfelsaft, bitte.
30
Một cốc / ly nước chanh ạ! A lemonade, please. Eine Limonade, bitte.
30
Một cốc / ly nước cà chua ạ! A tomato juice, please. Einen Tomatensaft, bitte.
30
Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. I’d like a glass of red wine. Ich hätte gern ein Glas Rotwein.
30
Tôi muốn một ly rượu vang trắng. I’d like a glass of white wine. Ich hätte gern ein Glas Weißwein.
30
Tôi muốn một chai rượu sâm banh. I’d like a bottle of champagne. Ich hätte gern eine Flasche Sekt.
30
Bạn có thích cá không? Do you like fish? Magst du Fisch?
30
Bạn có thích thịt bò không? Do you like beef? Magst du Rindfleisch?
30
Bạn có thích thịt lợn / heo không? Do you like pork? Magst du Schweinefleisch?
30
Tôi muốn món gì không có thịt. I’d like something without meat. Ich möchte etwas ohne Fleisch.
30
Tôi muốn một đĩa rau. I’d like some mixed vegetables. Ich möchte eine Gemüseplatte.
30
Tôi muốn món gì mà không cần lâu. I’d like something that won’t take much time. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert.
30
Bạn có muốn món đó với cơm không? Would you like that with rice? Möchten Sie das mit Reis?
30
Bạn có muốn món đó với mì không? Would you like that with pasta? Möchten Sie das mit Nudeln?
30
Bạn có muốn món đó với khoai tây không? Would you like that with potatoes? Möchten Sie das mit Kartoffeln?
30
Tôi không thích món đó. That doesn’t taste good. Das schmeckt mir nicht.
30
Thức ăn nguội rồi. The food is cold. Das Essen ist kalt.
30
Tôi đã không đặt / gọi món đó. I didn’t order this. Das habe ich nicht bestellt.
31
Tôi muốn một món khai vị. I would like a starter. Ich möchte eine Vorspeise.
31
Tôi muốn một đĩa rau / xà lát trộn. I would like a salad. Ich möchte einen Salat.
31
Tôi muốn một bát xúp. I would like a soup. Ich möchte eine Suppe.
31
Tôi muốn một món tráng miệng. I would like a dessert. Ich möchte einen Nachtisch.
31
Tôi muốn một xuất kem với kem tươi. I would like an ice cream with whipped cream. Ich möchte ein Eis mit Sahne.
31
Tôi muốn hoa quả / trái cây hoặc phó mát. I would like some fruit or cheese. Ich möchte Obst oder Käse.
31
Chúng tôi muốn ăn bữa sáng / điểm tâm. We would like to have breakfast. Wir möchten frühstücken.
31
Chúng tôi muốn ăn bữa trưa. We would like to have lunch. Wir möchten zu Mittag essen.
31
Chúng tôi muốn ăn bữa cơm chiều. We would like to have dinner. Wir möchten zu Abend essen.
31
Bạn muốn ăn gì vào bữa sáng. What would you like for breakfast? Was möchten Sie zum Frühstück?
31
Bánh mì tròn với mứt và mật ong à? Rolls with jam and honey? Brötchen mit Marmelade und Honig?
31
Bánh mì gối nướng với xúc xích và phó mát à? Toast with sausage and cheese? Toast mit Wurst und Käse?
31
Một quả trứng luộc à? A boiled egg? Ein gekochtes Ei?
31
Một quả trứng chiên à? A fried egg? Ein Spiegelei?
31
Một quả trứng tráng à? An omelette? Ein Omelett?
31
Xin một phần sữa chua nữa ạ. Another yoghurt, please. Bitte noch einen Joghurt.
31
Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. Some salt and pepper also, please. Bitte noch Salz und Pfeffer.
31
Xin một ly nước nữa ạ. Another glass of water, please. Bitte noch ein Glas Wasser.
32
Một xuất khoai tây chiên với xốt cà chua. I’d like chips / French fries (am.) with ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup.
32
Và hai xuất với xốt mayonne. And two with mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise.
32
Và ba xuất xúc xích với tương mù tạt. And three sausages with mustard. Und dreimal Bratwurst mit Senf.
32
Bạn có rau gì? What vegetables do you have? Was für Gemüse haben Sie?
32
Bạn có đậu không? Do you have beans? Haben Sie Bohnen?
32
Bạn có xúp lơ không? Do you have cauliflower? Haben Sie Blumenkohl?
32
Tôi thích ăn ngô / bắp. I like to eat (sweet) corn. Ich esse gern Mais.
32
Tôi thích ăn dưa chuột. I like to eat cucumber. Ich esse gern Gurken.
32
Tôi thích ăn cà chua. I like to eat tomatoes. Ich esse gern Tomaten.
32
Bạn cũng thích ăn tỏi tây à? Do you also like to eat leek? Essen Sie auch gern Lauch?
32
Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à? Do you also like to eat sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut?
32
Bạn cũng thích ăn đậu lăng à? Do you also like to eat lentils? Essen Sie auch gern Linsen?
32
Bạn cũng thích ăn cà rốt à? Do you also like to eat carrots? Isst du auch gern Karotten?
32
Bạn cũng thích ăn xúp lơ xanh à? Do you also like to eat broccoli? Isst du auch gern Brokkoli?
32
Bạn cũng thích ăn ớt à? Do you also like to eat peppers? Isst du auch gern Paprika?
32
Tôi không thích hành tây. I don’t like onions. Ich mag keine Zwiebeln.
32
Tôi không thích quả ôliu. I don’t like olives. Ich mag keine Oliven.
32
Tôi không thích nấm. I don’t like mushrooms. Ich mag keine Pilze.
33
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Berlin? When is the next train to Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin?
33
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Paris? When is the next train to Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris?
33
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi London? When is the next train to London? Wann fährt der nächste Zug nach London?
33
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Warsawa? When does the train for Warsaw leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau?
33
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Stockholm? When does the train for Stockholm leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm?
33
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Budapest? When does the train for Budapest leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest?
33
Tôi muốn một vé đến Madrid. I’d like a ticket to Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid.
33
Tôi muốn một vé đến Prag. I’d like a ticket to Prague. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag.
33
Tôi muốn một vé đến Bern. I’d like a ticket to Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern.
33
Tầu hỏa khi nào đến Wien? When does the train arrive in Vienna? Wann kommt der Zug in Wien an?
33
Tầu hỏa khi nào đến Moskau? When does the train arrive in Moscow? Wann kommt der Zug in Moskau an?
33
Tầu hỏa khi nào đến Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? Wann kommt der Zug in Amsterdam an?
33
Tôi có phải đổi tàu không? Do I have to change trains? Muss ich umsteigen?
33
Tàu chạy từ đường ray số mấy? From which platform does the train leave? Von welchem Gleis fährt der Zug ab?
33
Trên tàu có toa nằm không? Does the train have sleepers? Gibt es Schlafwagen im Zug?
33
Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brüssel thôi. I’d like a one-way ticket to Brussels. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel.
33
Tôi muốn một vé khứ hồi về Kopenhagen. I’d like a return ticket to Copenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen.
33
Bao nhiêu tiền một chỗ ở trong toa nằm? What does a berth in the sleeper cost? Was kostet ein Platz im Schlafwagen?
34
Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? Is that the train to Berlin? Ist das der Zug nach Berlin?
34
Bao giờ tàu chạy? When does the train leave? Wann fährt der Zug ab?
34
Bao giờ tàu đến Berlin? When does the train arrive in Berlin? Wann kommt der Zug in Berlin an?
34
Xin lỗi, cho tôi đi qua được không? Excuse me, may I pass? Verzeihung, darf ich vorbei?
34
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. Ich glaube, das ist mein Platz.
34
Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. I think you’re sitting in my seat. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.
34
Toa nằm ở đâu? Where is the sleeper? Wo ist der Schlafwagen?
34
Toa nằm ở cuối tàu. The sleeper is at the end of the train. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.
34
Toa ăn ở đâu? – Ở đầu tầu. And where is the dining car? – At the front. Und wo ist der Speisewagen? – Am Anfang.
34
Tôi ngủ ở tầng dưới đuợc không? Can I sleep below? Kann ich unten schlafen?
34
Tôi ngủ ở tầng giữa được không? Can I sleep in the middle? Kann ich in der Mitte schlafen?
34
Tôi ngủ ở tầng trên được không? Can I sleep at the top? Kann ich oben schlafen?
34
Bao giờ chúng ta đến biên giới? When will we get to the border? Wann sind wir an der Grenze?
34
Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? How long does the journey to Berlin take? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin?
34
Tàu hỏa bị muộn / trễ phải không? Is the train delayed? Hat der Zug Verspätung?
34
Bạn có gì để đọc không? Do you have something to read? Haben Sie etwas zu lesen?
34
Ở đây có gì để ăn và uống được không? Can one get something to eat and to drink here? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen?
34
Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7.00 giờ được không? Could you please wake me up at 7 o’clock? Würden Sie mich bitte um 7.00 Uhr wecken?
35
Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athen. I’d like to book a flight to Athens. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen.
35
Đây có phải là chuyến bay thẳng không? Is it a direct flight? Ist das ein Direktflug?
35
Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ, không hút thuốc. A window seat, non-smoking, please. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher.
35
Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi. I would like to confirm my reservation. Ich möchte meine Reservierung bestätigen.
35
Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi. I would like to cancel my reservation. Ich möchte meine Reservierung stornieren.
35
Tôi muốn đổi lại việc đặt vé của tôi. I would like to change my reservation. Ich möchte meine Reservierung umbuchen.
35
Bao giờ có chuyến bay tới sang Rôm? When is the next flight to Rome? Wann geht die nächste Maschine nach Rom?
35
Còn hai chỗ trống nữa không? Are there two seats available? Sind noch zwei Plätze frei?
35
Không, chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi. No, we have only one seat available. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei.
35
Bao giờ chúng ta hạ cánh? When do we land? Wann landen wir?
35
Bao giờ chúng ta đến nơi? When will we be there? Wann sind wir da?
35
Bao giờ có xe buýt đi vào trung tâm thành phố? When does a bus go to the city centre / center (am.)? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum?
35
Đây là va li của bạn phải không? Is that your suitcase? Ist das Ihr Koffer?
35
Đây là túi của bạn phải không? Is that your bag? Ist das Ihre Tasche?
35
Đây là hành lý của bạn phải không? Is that your luggage? Ist das Ihr Gepäck?
35
Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý? How much luggage can I take? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen?
35
Hai mươi kilô. Twenty kilos. Zwanzig Kilo.
35
Sao, hai mươi kilô thôi ư? What? Only twenty kilos? Was, nur zwanzig Kilo?
36
Bến / trạm xe buýt ở đâu? Where is the bus stop? Wo ist die Bushaltestelle?
36
Xe buýt nào đi vào trung tâm? Which bus goes to the city centre / center (am.)? Welcher Bus fährt ins Zentrum?
36
Tôi phải đi tuyến xe buýt nào? Which bus do I have to take? Welche Linie muss ich nehmen?
36
Tôi có phải đổi tuyến không? Do I have to change? Muss ich umsteigen?
36
Tôi phải đổi xe ở đâu? Where do I have to change? Wo muss ich umsteigen?
36
Bao nhiêu tiền một vé xe? How much does a ticket cost? Was kostet ein Fahrschein?
36
Bao nhiêu bến / trạm là đến trung tâm? How many stops are there before downtown / the city centre? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum?
36
Bạn phải xuống ở đây. You have to get off here. Sie müssen hier aussteigen.
36
Bạn phải xuống đằng sau. You have to get off at the back. Sie müssen hinten aussteigen.
36
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. The next train is in 5 minutes. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten.
36
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. The next tram is in 10 minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
36
Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. The next bus is in 15 minutes. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten.
36
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last train? Wann fährt die letzte U-Bahn?
36
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last tram? Wann fährt die letzte Straßenbahn?
36
Khi nào chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy? When is the last bus? Wann fährt der letzte Bus?
36
Bạn có vé xe không? Do you have a ticket? Haben Sie einen Fahrschein?
36
Vé xe? – Không, tôi không có. A ticket? – No, I don’t have one. Einen Fahrschein? – Nein, ich habe keinen.
36
Vây bạn phải trả tiền phạt. Then you have to pay a fine. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.
37
Anh ấy đi xe máy. He drives a motorbike. Er fährt mit dem Motorrad.
37
Anh ấy đạp xe đạp. He rides a bicycle. Er fährt mit dem Fahrrad.
37
Anh ấy đi bộ. He walks. Er geht zu Fuß.
37
Anh ấy đi bằng tàu thủy. He goes by ship. Er fährt mit dem Schiff.
37
Anh ấy đi bằng thuyền. He goes by boat. Er fährt mit dem Boot.
37
Anh ấy bơi. He swims. Er schwimmt.
37
Ở đây có nguy hiểm không? Is it dangerous here? Ist es hier gefährlich?
37
Có nguy hiểm nếu đi nhờ xe không? Is it dangerous to hitchhike alone? Ist es gefährlich, allein zu trampen?
37
Có nguy hiểm nếu đi dạo buổi đêm không? Is it dangerous to go for a walk at night? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen?
37
Chúng tôi đã đi lạc đường. We got lost. Wir haben uns verfahren.
37
Chúng tôi nhầm đường rồi. We’re on the wrong road. Wir sind auf dem falschen Weg.
37
Chúng tôi phải quay lại. We must turn around. Wir müssen umkehren.
37
Ở đâu có thể đỗ xe? Where can one park here? Wo kann man hier parken?
37
Ở đây có chỗ đỗ xe không? Is there a parking lot here? Gibt es hier einen Parkplatz?
37
Có thể đỗ xe bao lâu? How long can one park here? Wie lange kann man hier parken?
37
Bạn có trượt tuyết không? Do you ski? Fahren Sie Ski?
37
Bạn đi lên trên bằng thang máy phải không? Do you take the ski lift to the top? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben?
37
Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không? Can one rent skis here? Kann man hier Ski leihen?
38
Bạn làm ơn gọi tắc xi. Please call a taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi.
38
Bao nhiêu tiền đến nhà ga? What does it cost to go to the station? Was kostet es bis zum Bahnhof?
38
Bao nhiêu tiền đến sân bay? What does it cost to go to the airport? Was kostet es bis zum Flughafen?
38
Làm ơn đi thẳng. Please go straight ahead. Bitte geradeaus.
38
Làm ơn rẽ phải ở đây. Please turn right here. Bitte hier nach rechts.
38
Làm ơn góc kia rẽ trái. Please turn left at the corner. Bitte dort an der Ecke nach links.
38
Tôi vội. I’m in a hurry. Ich habe es eilig.
38
Tôi có thì giờ. I have time. Ich habe Zeit.
38
Bạn làm ơn lái chậm hơn. Please drive slowly. Fahren Sie bitte langsamer.
38
Bạn làm ơn dừng lại ở đây. Please stop here. Halten Sie hier bitte.
38
Bạn làm ơn đợi một lát. Please wait a moment. Warten Sie bitte einen Moment.
38
Tôi quay trở lại ngay. I’ll be back immediately. Ich bin gleich zurück.
38
Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn / biên lai. Please give me a receipt. Bitte geben Sie mir eine Quittung.
38
Tôi không có tiền lẻ. I have no change. Ich habe kein Kleingeld.
38
Không sao, bạn giữ phần còn lại. That is okay, please keep the change. Es stimmt so, der Rest ist für Sie.
38
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
38
Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Drive me to my hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel.
38
Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. Drive me to the beach. Fahren Sie mich zum Strand.
39
Trạm xăng tiếp sau ở đâu? Where is the next gas station? Wo ist die nächste Tankstelle?
39
Lốp xe của tôi bị thủng. I have a flat tyre / tire (am.). Ich habe einen Platten.
39
Bạn thay bánh xe được không? Can you change the tyre / tire (am.)? Können Sie das Rad wechseln?
39
Tôi cần vài lít dầu điêzen. I need a few litres / liters (am.) of diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel.
39
Tôi không còn xăng nữa. I have no more petrol / gas (am.). Ich habe kein Benzin mehr.
39
Bạn có can dự trữ không? Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)? Haben Sie einen Reservekanister?
39
Tôi gọi điện thoại ở đâu được? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
39
Tôi cần dịch vụ kéo xe. I need a towing service. Ich brauche einen Abschleppdienst.
39
Tôi tìm xưởng sửa chữa. I’m looking for a garage. Ich suche eine Werkstatt.
39
Đã xảy ra tai nạn. An accident has occurred. Es ist ein Unfall passiert.
39
Trạm điện thoại gần đây ở đâu? Where is the nearest telephone? Wo ist das nächste Telefon?
39
Bạn có mang theo điện thoại di động không? Do you have a mobile / cell phone (am.) with you? Haben Sie ein Handy bei sich?
39
Chúng tôi cần sự giúp đỡ. We need help. Wir brauchen Hilfe.
39
Bạn hãy gọi bác sĩ! Call a doctor! Rufen Sie einen Arzt!
39
Bạn hãy gọi công an! Call the police! Rufen Sie die Polizei!
39
Xin đưa giấy tờ của bạn. Your papers, please. Ihre Papiere, bitte.
39
Xin đưa bằng lái xe của bạn. Your licence / license (am.), please. Ihren Führerschein, bitte.
39
Xin đưa phiếu đăng ký xe của bạn. Your registration, please. Ihren Kfz-Schein, bitte.
40
Xin lỗi bạn! Excuse me! Entschuldigen Sie!
40
Bạn giúp tôi được không? Can you help me? Können Sie mir helfen?
40
Ở đâu có quán ăn ngon không? Is there a good restaurant around here? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant?
40
Bạn rẽ trái góc đó. Take a left at the corner. Gehen Sie links um die Ecke.
40
Rồi bạn đi thẳng một đoạn. Then go straight for a while. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus.
40
Rồi bạn rẽ phải đi một trăm mét nữa. Then go right for a hundred metres / meters (am.). Gehen Sie dann hundert Meter nach rechts.
40
Bạn cũng có thể đón xe buýt. You can also take the bus. Sie können auch den Bus nehmen.
40
Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. You can also take the tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
40
Bạn cũng có thể đi theo sau tôi. You can also follow me with your car. Sie können auch einfach hinter mir herfahren.
40
Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào? How do I get to the football / soccer (am.) stadium? Wie komme ich zum Fußballstadion?
40
Bạn đi qua cầu! Cross the bridge! Überqueren Sie die Brücke!
40
Bạn đi qua đường hầm! Go through the tunnel! Fahren Sie durch den Tunnel!
40
Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba. Drive until you reach the third traffic light. Fahren Sie bis zur dritten Ampel.
40
Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. Then turn into the first street on your right. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab.
40
Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. Then drive straight through the next intersection. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung.
40
Xin lỗi, tôi đến sân bay như thế nào? Excuse me, how do I get to the airport? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen?
40
Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. It is best if you take the underground / subway (am.). Am besten nehmen Sie die U-Bahn.
40
Bạn hãy đi đến trạm cuối. Simply get out at the last stop. Fahren Sie einfach bis zur Endstation.
41
Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu? Where is the tourist information office? Wo ist das Fremdenverkehrsamt?
41
Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? Do you have a city map for me? Haben Sie einen Stadtplan für mich?
41
Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? Can one reserve a room here? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
41
Khu phố cổ ở đâu? Where is the old city? Wo ist die Altstadt?
41
Nhà thờ lớn ở đâu? Where is the cathedral? Wo ist der Dom?
41
Viện bảo tàng ở đâu? Where is the museum? Wo ist das Museum?
41
Ở đâu có thể mua tem thư? Where can one buy stamps? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen?
41
Ở đâu có thể mua hoa? Where can one buy flowers? Wo gibt es Blumen zu kaufen?
41
Ở đâu có thể mua vé tàu xe? Where can one buy tickets? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen?
41
Bến cảng ở đâu? Where is the harbour / harbor (am.)? Wo ist der Hafen?
41
Chợ ở đâu? Where is the market? Wo ist der Markt?
41
Lâu đài ở đâu? Where is the castle? Wo ist das Schloss?
41
Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu? When does the tour begin? Wann beginnt die Führung?
41
Khi nào phần hướng dẫn kết thúc. When does the tour end? Wann endet die Führung?
41
Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu? How long is the tour? Wie lange dauert die Führung?
41
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức. I would like a guide who speaks German. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht.
41
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý . I would like a guide who speaks Italian. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht.
41
Tô muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp. I would like a guide who speaks French. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.
42
Chợ có mở cửa chủ nhật không? Is the market open on Sundays? Ist der Markt sonntags geöffnet?
42
Triển lãm / hội chợ có mở cửa thứ hai không? Is the fair open on Mondays? Ist die Messe montags geöffnet?
42
Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? Is the exhibition open on Tuesdays? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet?
42
Sở thú có mở cửa thứ tư không? Is the zoo open on Wednesdays? Hat der Zoo mittwochs geöffnet?
42
Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không? Is the museum open on Thursdays? Hat das Museum donnerstags geöffnet?
42
Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không? Is the gallery open on Fridays? Hat die Galerie freitags geöffnet?
42
Được phép chụp ảnh không? Can one take photographs? Darf man fotografieren?
42
Có phải trả tiền vào cửa không? Does one have to pay an entrance fee? Muss man Eintritt bezahlen?
42
Vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much is the entrance fee? Wie viel kostet der Eintritt?
42
Có giảm giá dành cho nhóm không? Is there a discount for groups? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen?
42
Có giảm giá dành cho trẻ em không? Is there a discount for children? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder?
42
Có giảm giá dành cho sinh viên không? Is there a discount for students? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten?
42
Đây là tòa nhà gì? What building is that? Was für ein Gebäude ist das?
42
Toà nhà này xây bao lâu rồi? How old is the building? Wie alt ist das Gebäude?
42
Ai đã xây dựng toà nhà này? Who built the building? Wer hat das Gebäude gebaut?
42
Tôi quan tâm đến kiến trúc. I’m interested in architecture. Ich interessiere mich für Architektur.
42
Tôi quan tâm đến mỹ thuật. I’m interested in art. Ich interessiere mich für Kunst.
42
Tôi quan tâm đến hội hoạ. I’m interested in paintings. Ich interessiere mich für Malerei.
43
Sở thú ở kia. The zoo is there. Dort ist der Zoo.
43
Con hươu cao cổ ở kia. The giraffes are there. Dort sind die Giraffen.
43
Những con gấu ở đâu? Where are the bears? Wo sind die Bären?
43
Nhũng con voi ở đâu? Where are the elephants? Wo sind die Elefanten?
43
Những con rắn ở đâu? Where are the snakes? Wo sind die Schlangen?
43
Những con sư tử ở đâu? Where are the lions? Wo sind die Löwen?
43
Tôi có một máy chụp ảnh. I have a camera. Ich habe einen Fotoapparat.
43
Tôi cũng có một máy quay phim. I also have a video camera. Ich habe auch eine Filmkamera.
43
Pin ở đâu? Where can I find a battery? Wo ist eine Batterie?
43
Ở đâu có chim cánh cụt? Where are the penguins? Wo sind die Pinguine?
43
Ở đâu có con chuột túi? Where are the kangaroos? Wo sind die Kängurus?
43
Ở đâu có con tê giác? Where are the rhinos? Wo sind die Nashörner?
43
Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Where is the toilet / restroom (am.)? Wo ist eine Toilette?
43
Ở kia có một quán cà phê. There is a café over there. Dort ist ein Café.
43
Ở kia có một quán ăn. There is a restaurant over there. Dort ist ein Restaurant.
43
Nhũng con lạc đà ở đâu? Where are the camels? Wo sind die Kamele?
43
Nhũng con đười ươi và nhũng con ngựa vằn ở đâu? Where are the gorillas and the zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras?
43
Nhũng con hổ và nhũng con cá sấu ở đâu? Where are the tigers and the crocodiles? Wo sind die Tiger und die Krokodile?
44
Ở đây có sàn nhảy không? Is there a disco here? Gibt es hier eine Diskothek?
44
Ở đây có hộp đêm không? Is there a nightclub here? Gibt es hier einen Nachtclub?
44
Ở đây có quán bia không? Is there a pub here? Gibt es hier eine Kneipe?
44
Buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát? What’s playing at the theatre / theater (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Theater?
44
Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim? What’s playing at the cinema / movies (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Kino?
44
Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến? What’s on TV this evening? Was gibt es heute Abend im Fernsehen?
44
Có còn vé cho nhà hát nữa không? Are tickets for the theatre / theater (am.) still available? Gibt es noch Karten fürs Theater?
44
Có còn vé xem phim không? Are tickets for the cinema / movies (am.) still available? Gibt es noch Karten fürs Kino?
44
Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? Are tickets for the football / soccer am. game still available? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel?
44
Tôi muốn ngồi ở phía sau. I want to sit in the back. Ich möchte ganz hinten sitzen.
44
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit somewhere in the middle. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen.
44
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte ganz vorn sitzen.
44
Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? Could you recommend something? Können Sie mir etwas empfehlen?
44
Khi nào buổi biểu diễn bắt đầu? When does the show begin? Wann beginnt die Vorstellung?
44
Bạn có thể mua cho tôi một vé không? Can you get me a ticket? Können Sie mir eine Karte besorgen?
44
Ở gần đây có sân đánh gôn không? Is there a golf course nearby? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz?
44
Ở gần đây có sân quần vợt không? Is there a tennis court nearby? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz?
44
Ở gần đây có một bể bơi trong nhà không? Is there an indoor swimming pool nearby? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad?
45
Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim. We want to go to the cinema. Wir wollen ins Kino.
45
Hôm nay có phim rất hay. A good film is playing today. Heute läuft ein guter Film.
45
Phim rất mới. The film is brand new. Der Film ist ganz neu.
45
Quầy bán vé ở đâu? Where is the cash register? Wo ist die Kasse?
45
Còn chỗ trống không? Are seats still available? Gibt es noch freie Plätze?
45
Vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much are the admission tickets? Was kosten die Eintrittskarten?
45
Khi nào phim bắt đầu? When does the show begin? Wann beginnt die Vorstellung?
45
Phim dài bao lâu? How long is the film? Wie lange dauert der Film?
45
Có thể đặt vé trước không? Can one reserve tickets? Kann man Karten reservieren?
45
Tôi muốn ngồi ở đằng sau. I want to sit at the back. Ich möchte hinten sitzen.
45
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte vorn sitzen.
45
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit in the middle. Ich möchte in der Mitte sitzen.
45
Phim hồi hôp. The film was exciting. Der Film war spannend.
45
Phim không chán. The film was not boring. Der Film war nicht langweilig.
45
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
45
Nhạc thế nào? How was the music? Wie war die Musik?
45
Diễn viên diễn thế nào? How were the actors? Wie waren die Schauspieler?
45
Có phụ đề bằng tiếng Anh không? Were there English subtitles? Gab es Untertitel in englischer Sprache?
46
Chỗ này còn trống không? Is this seat taken? Ist der Platz hier frei?
46
Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không? May I sit with you? Darf ich mich zu Ihnen setzen?
46
Xin mời. Sure. Gern.
46
Bạn thấy nhạc thế nào? How do you like the music? Wie finden Sie die Musik?
46
Hơi ồn quá. A little too loud. Ein bisschen zu laut.
46
Nhưng ban nhạc chơi rất hay. But the band plays very well. Aber die Band spielt ganz gut.
46
Bạn có hay tới đây không? Do you come here often? Sind Sie öfter hier?
46
Không, lần này là lần đầu. No, this is the first time. Nein, das ist das erste Mal.
46
Tôi chưa bao giờ ở đây. I’ve never been here before. Ich war noch nie hier.
46
Bạn có nhảy không? Would you like to dance? Tanzen Sie?
46
Có thể tí nữa. Maybe later. Später vielleicht.
46
Tôi nhảy không giỏi. I can’t dance very well. Ich kann nicht so gut tanzen.
46
Cái này dễ lắm. It’s very easy. Das ist ganz einfach.
46
Tôi chỉ cho bạn. I’ll show you. Ich zeige es Ihnen.
46
Không, hôm khác đi. No, maybe some other time. Nein, lieber ein anderes Mal.
46
Bạn đang đợi ai à? Are you waiting for someone? Warten Sie auf jemand?
46
Phải, bạn trai của tôi. Yes, for my boyfriend. Ja, auf meinen Freund.
46
Ở đằng sau kia, anh ấy đến kìa. There he is! Da hinten kommt er ja!
47
Bạn phải xếp / sắp cái va li của chúng ta! You have to pack our suitcase! Du musst unseren Koffer packen!
47
Bạn không được quên gì hết! Don’t forget anything! Du darfst nichts vergessen!
47
Bạn cần một cái va li to! You need a big suitcase! Du brauchst einen großen Koffer!
47
Đừng quên hộ chiếu! Don’t forget your passport! Vergiss nicht den Reisepass!
47
Đừng có quên vé máy bay! Don’t forget your ticket! Vergiss nicht das Flugticket!
47
Đừng quên ngân phiếu du lịch! Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! Vergiss nicht die Reiseschecks!
47
Nhớ mang theo kem chống nắng. Take some suntan lotion with you. Nimm Sonnencreme mit.
47
Nhớ mang theo kính râm. Take the sun-glasses with you. Nimm die Sonnenbrille mit.
47
Nhớ mang theo mũ. Take the sun hat with you. Nimm den Sonnenhut mit.
47
Bạn muốn mang theo bản đồ đường không? Do you want to take a road map? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen?
47
Bạn muốn có người hướng dẫn không? Do you want to take a travel guide? Willst du einen Reiseführer mitnehmen?
47
Bạn muốn mang theo ô / dù không? Do you want to take an umbrella? Willst du einen Regenschirm mitnehmen?
47
Nhớ đến quần, áo sơ mi, tất. Remember to take pants, shirts and socks. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken.
47
Nhớ đến ca vát, thắt lưng / dây lưng, áo khoác. Remember to take ties, belts and sports jackets. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos.
47
Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. Remember to take pyjamas, nightgowns and t-shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts.
47
Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. You need shoes, sandals and boots. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel.
47
Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere.
47
Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.
48
Bờ biển có sạch không? Is the beach clean? Ist der Strand sauber?
48
Có thể tắm ở đó không? Can one swim there? Kann man dort baden?
48
Tắm ở đó không nguy hiểm sao? Isn’t it dangerous to swim there? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden?
48
Ở đây có thể thuê ô che nắng không? Can one rent a sun umbrella / parasol here? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen?
48
Ở đây có thể thuê ghế võng không? Can one rent a deck chair here? Kann man hier einen Liegestuhl leihen?
48
Ở đây có thể thuê thuyền không? Can one rent a boat here? Kann man hier ein Boot leihen?
48
Tôi rất muốn lướt sóng. I would like to surf. Ich würde gern surfen.
48
Tôi rất muốn lặn. I would like to dive. Ich würde gern tauchen.
48
Tôi rất muốn lướt ván. I would like to water ski. Ich würde gern Wasserski fahren.
48
Có thể thuê một ván lướt sóng không? Can one rent a surfboard? Kann man ein Surfbrett mieten?
48
Có thể thuê đồ lặn dưới nước không? Can one rent diving equipment? Kann man eine Taucherausrüstung mieten?
48
Có thể thuê ván lướt không? Can one rent water skis? Kann man Wasserskier mieten?
48
Tôi là người mới tập môn này. I’m only a beginner. Ich bin erst Anfänger.
48
Tôi hạng trung bình. I’m moderately good. Ich bin mittelgut.
48
Tôi có quen với môn này. I’m pretty good at it. Ich kenne mich damit schon aus.
48
Thang kéo trượt tuyết ở đâu? Where is the ski lift? Wo ist der Skilift?
48
Bạn có mang đồ trượt tuyết theo không? Do you have skis? Hast du denn Skier dabei?
48
Bạn có mang giày trượt tuyết theo không? Do you have ski boots? Hast du denn Skischuhe dabei?
49
Bạn có tập thể thao không? Do you exercise? Treibst du Sport?
49
Có, tôi cần phải vận động. Yes, I need some exercise. Ja, ich muss mich bewegen.
49
Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. I am a member of a sports club. Ich gehe in einen Sportverein.
49
Chúng tôi chơi đá bóng. We play football / soccer (am.). Wir spielen Fußball.
49
Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. We swim sometimes. Manchmal schwimmen wir.
49
Hay là đạp xe dạp. Or we cycle. Oder wir fahren Rad.
49
Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. There is a football / soccer (am.) stadium in our city. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion.
49
Cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi. There is also a swimming pool with a sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna.
49
Và có một sân đánh gôn. And there is a golf course. Und es gibt einen Golfplatz.
49
Ở trên vô tuyến có gì? What is on TV? Was gibt es im Fernsehen?
49
Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. There is a football / soccer (am.) match on now. Gerade gibt es ein Fußballspiel.
49
Đội Đức đá với đội Anh. The German team is playing against the English one. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische.
49
Ai thắng? Who is winning? Wer gewinnt?
49
Tôi không biết. I have no idea. Ich habe keine Ahnung.
49
Hiện giờ hòa. It is currently a tie. Im Moment steht es unentschieden.
49
Trọng tài đến từ Bỉ. The referee is from Belgium. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien.
49
Bây giờ có một cú đá phạt đền. Now there is a penalty. Jetzt gibt es einen Elfmeter.
49
Vào! Một không! Goal! One – zero! Tor! Eins zu null!
50
Hôm nay nóng. It is hot today. Heute ist es heiß.
50
Chúng ta đi bơi không? Shall we go to the swimming pool? Gehen wir ins Schwimmbad?
50
Bạn có hứng đi bơi không? Do you feel like swimming? Hast du Lust, schwimmen zu gehen?
50
Bạn có khăn tắm không? Do you have a towel? Hast du ein Handtuch?
50
Bạn có quần bơi không? Do you have swimming trunks? Hast du eine Badehose?
50
Bạn có áo tắm không? Do you have a bathing suit? Hast du einen Badeanzug?
50
Bạn biết bơi không? Can you swim? Kannst du schwimmen?
50
Bạn biết lặn không? Can you dive? Kannst du tauchen?
50
Bạn có thể nhảy xuống nước được không? Can you jump in the water? Kannst du ins Wasser springen?
50
Vòi tắm hoa sen ở đâu? Where is the shower? Wo ist die Dusche?
50
Phòng thay quần áo ở đâu? Where is the changing room? Wo ist die Umkleidekabine?
50
Kính bơi ở đâu? Where are the swimming goggles? Wo ist die Schwimmbrille?
50
Nước sâu không? Is the water deep? Ist das Wasser tief?
50
Nước sạch không? Is the water clean? Ist das Wasser sauber?
50
Nước này nóng không? Is the water warm? Ist das Wasser warm?
50
Tôi lạnh quá. I am freezing. Ich friere.
50
Nước này lạnh quá. The water is too cold. Das Wasser ist zu kalt.
50
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
51
Tôi muốn vào thư viện. I want to go to the library. Ich will in die Bibliothek.
51
Tôi muốn vào hiệu sách. I want to go to the bookstore. Ich will in die Buchhandlung.
51
Tôi muốn đến quầy tạp hoá. I want to go to the newspaper stand. Ich will zum Kiosk.
51
Tôi muốn mượn một quyển sách. I want to borrow a book. Ich will ein Buch leihen.
51
Tôi muốn mua một quyển sách. I want to buy a book. Ich will ein Buch kaufen.
51
Tôi muốn mua một tờ báo. I want to buy a newspaper. Ich will eine Zeitung kaufen.
51
Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. I want to go to the library to borrow a book. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
51
Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. I want to go to the bookstore to buy a book. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen.
51
Tôi muốn vào quầy tạp hoá để mua một tờ báo. I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.
51
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính. I want to go to the optician. Ich will zum Optiker.
51
Tôi muốn đến siêu thị. I want to go to the supermarket. Ich will zum Supermarkt.
51
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì. I want to go to the bakery. Ich will zum Bäcker.
51
Tôi muốn mua một cái kính. I want to buy some glasses. Ich will eine Brille kaufen.
51
Tôi muốn mua hoa quả / trái cây và rau. I want to buy fruit and vegetables. Ich will Obst und Gemüse kaufen.
51
Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. I want to buy rolls and bread. Ich will Brötchen und Brot kaufen.
51
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính để mua kính. I want to go to the optician to buy glasses. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen.
51
Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả / trái cây và rau. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen.
51
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen. I want to go to the baker to buy rolls and bread. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.
52
Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không? Shall we go to the department store? Gehen wir in ein Kaufhaus?
52
Tôi phải đi mua hàng. I have to go shopping. Ich muss Einkäufe machen.
52
Tôi muốn mua nhiều. I want to do a lot of shopping. Ich will viel einkaufen.
52
Đồ văn phòng phẩm ở đâu? Where are the office supplies? Wo sind die Büroartikel?
52
Tôi cần phong bì và giấy viết thư. I need envelopes and stationery. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier.
52
Tôi cần bút bi và bút dạ. I need pens and markers. Ich brauche Kulis und Filzstifte.
52
Đồ gỗ ở đâu? Where is the furniture? Wo sind die Möbel?
52
Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo. I need a cupboard and a chest of drawers. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode.
52
Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. I need a desk and a bookshelf. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal.
52
Đồ chơi ở đâu? Where are the toys? Wo sind die Spielsachen?
52
Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. I need a doll and a teddy bear. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär.
52
Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế / vua. I need a football and a chess board. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel.
52
Dụng cụ ở đâu? Where are the tools? Wo ist das Werkzeug?
52
Tôi cần một cái búa và một cái kìm. I need a hammer and a pair of pliers. Ich brauche einen Hammer und eine Zange.
52
Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít. I need a drill and a screwdriver. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.
52
Đồ trang sức ở đâu? Where is the jewellery / jewelry (am.) department? Wo ist der Schmuck?
52
Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. I need a chain and a bracelet. Ich brauche eine Kette und ein Armband.
52
Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai. I need a ring and earrings. Ich brauche einen Ring und Ohrringe.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. We’re looking for a sports shop. Wir suchen ein Sportgeschäft.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt. We’re looking for a butcher shop. Wir suchen eine Fleischerei.
53
Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. We’re looking for a pharmacy / drugstore (am.). Wir suchen eine Apotheke.
53
Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. We want to buy a football. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen.
53
Vì chúng tôi muốn mua xúc xích Ý . We want to buy salami. Wir möchten nämlich Salami kaufen.
53
Vì chúng tôi muốn mua thuốc / dược phẩm. We want to buy medicine. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. We’re looking for a sports shop to buy a football. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt để mua xúc xích Ý. We’re looking for a butcher shop to buy salami. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm thuốc tây / dược khoa để mua thuốc / dược phẩm. We’re looking for a drugstore to buy medicine. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen.
53
Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). Ich suche einen Juwelier.
53
Tôi tìm một hiệu ảnh. I’m looking for a photo equipment store. Ich suche ein Fotogeschäft.
53
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt. I’m looking for a confectionery. Ich suche eine Konditorei.
53
Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. I actually plan to buy a ring. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen.
53
Vì tôi muốn mua một cuốn phim. I actually plan to buy a roll of film. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen.
53
Vì tôi muốn mua một bánh ga tô. I actually plan to buy a cake. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen.
53
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán đồ trang sức để mua một cái nhẫn. I’m looking for a jeweler to buy a ring. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen.
53
Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. I’m looking for a photo shop to buy a roll of film. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen.
53
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt để mua một bánh ga tô. I’m looking for a confectionery to buy a cake. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen.
54
Tôi muốn mua một món quà. I want to buy a present. Ich möchte ein Geschenk kaufen.
54
Nhưng mà đừng có đắt quá. But nothing too expensive. Aber nichts allzu Teueres.
54
Có lẽ một túi xách tay? Maybe a handbag? Vielleicht eine Handtasche?
54
Bạn muốn màu gì? Which color would you like? Welche Farbe möchten Sie?
54
Đen, nâu hay là trắng? Black, brown or white? Schwarz, braun oder weiß?
54
To hay là nhỏ? A large one or a small one? Eine große oder eine kleine?
54
Tôi xem cái này được không? May I see this one, please? Darf ich diese mal sehen?
54
Cái này bằng da phải không? Is it made of leather? Ist die aus Leder?
54
Hay là bằng chất nhựa? Or is it made of plastic? Oder ist die aus Kunststoff?
54
Dĩ nhiên là bằng da. Of leather, of course. Aus Leder natürlich.
54
Chất lượng đặc biệt. This is very good quality. Das ist eine besonders gute Qualität.
54
Và túi xách tay thực sự là rất rẻ. And the bag is really very reasonable. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert.
54
Tôi thích cái này. I like it. Die gefällt mir.
54
Tôi lấy cái này. I’ll take it. Die nehme ich.
54
Tôi đổi được không? Can I exchange it if needed? Kann ich die eventuell umtauschen?
54
Tất nhiên. Of course. Selbstverständlich.
54
Chúng tôi gói lại thành quà tặng. We’ll gift wrap it. Wir packen sie als Geschenk ein.
54
Quầy trả tiền ở bên kia. The cashier is over there. Dort drüben ist die Kasse.
55
Bạn làm công việc gì? What do you do for a living? Was machen Sie beruflich?
55
Chồng tôi có công việc là bác sĩ. My husband is a doctor. Mein Mann ist Arzt von Beruf.
55
Tôi làm y tá nửa ngày. I work as a nurse part-time. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
55
Chúng tôi sắp được tiền hưu trí. We will soon receive our pension. Bald bekommen wir Rente.
55
Nhưng mà thuế cao. But taxes are high. Aber die Steuern sind hoch.
55
Và bảo hiểm sức khoẻ cao. And health insurance is expensive. Und die Krankenversicherung ist hoch.
55
Bạn muốn trở thành gì? What would you like to become some day? Was willst du einmal werden?
55
Tôi muốn thành kỹ sư. I would like to become an engineer. Ich möchte Ingenieur werden.
55
Tôi muốn học ở trường đại học. I want to go to college. Ich will an der Universität studieren.
55
Tôi là thực tập sinh. I am an intern. Ich bin Praktikant.
55
Tôi không kiếm được nhiều tiền. I do not earn much. Ich verdiene nicht viel.
55
Tôi làm thực tập ở nước ngoài. I am doing an internship abroad. Ich mache ein Praktikum im Ausland.
55
Đây là người lãnh đạo của tôi. That is my boss. Das ist mein Chef.
55
Tôi có bạn đồng nghiệp tốt. I have nice colleagues. Ich habe nette Kollegen.
55
Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. We always go to the cafeteria at noon. Mittags gehen wir immer in die Kantine.
55
Tôi tìm một chỗ làm. I am looking for a job. Ich suche eine Stelle.
55
Tôi thất nghiệp một năm rồi. I have already been unemployed for a year. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
55
Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. There are too many unemployed people in this country. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
56
Có hứng thú to feel like / want to Lust haben
56
Chúng tôi có hứng thú. We feel like. / We want to. Wir haben Lust.
56
Chúng tôi không có hứng thú. We don’t feel like. / We do’t want to. Wir haben keine Lust.
56
Bị hoảng sợ to be afraid Angst haben
56
Tôi bị hoảng sợ. I’m afraid. Ich habe Angst.
56
Tôi không sợ. I am not afraid. Ich habe keine Angst.
56
Có thời gian to have time Zeit haben
56
Anh ấy có thời gian. He has time. Er hat Zeit.
56
Anh ấy không có thời gian. He has no time. Er hat keine Zeit.
56
Buồn chán to be bored Langeweile haben
56
Chị ấy buồn chán. She is bored. Sie hat Langeweile.
56
Chị ấy không buồn chán. She is not bored. Sie hat keine Langeweile.
56
Bị đói. to be hungry Hunger haben
56
Các bạn có đói không? Are you hungry? Habt ihr Hunger?
56
Các bạn không đói hả? Aren’t you hungry? Habt ihr keinen Hunger?
56
Bị khát. to be thirsty Durst haben
56
Các bạn khát. They are thirsty. Sie haben Durst.
56
Các bạn không khát. They are not thirsty. Sie haben keinen Durst.
57
Tôi có hẹn với bác sĩ. I have a doctor’s appointment. Ich habe einen Termin beim Arzt.
57
Tôi có hẹn lúc mười giờ. I have the appointment at ten o’clock. Ich habe den Termin um zehn Uhr.
57
Bạn tên gì? What is your name? Wie ist Ihr Name?
57
Mời bạn ngồi trong phòng đợi. Please take a seat in the waiting room. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz.
57
Bác sĩ đến ngay lập tức. The doctor is on his way. Der Arzt kommt gleich.
57
Bạn có bảo hiểm ở đâu? What insurance company do you belong to? Wo sind Sie versichert?
57
Tôi có thể giúp gì cho bạn? What can I do for you? Was kann ich für Sie tun?
57
Bạn có đau không? Do you have any pain? Haben Sie Schmerzen?
57
Chỗ nào đau? Where does it hurt? Wo tut es weh?
57
Tôi lúc nào cũng bị đau lưng. I always have back pain. Ich habe immer Rückenschmerzen.
57
Tôi thường xuyên bị nhức đầu. I often have headaches. Ich habe oft Kopfschmerzen.
57
Tôi đôi khi bị đau bụng. I sometimes have stomach aches. Ich habe manchmal Bauchschmerzen.
57
Bạn hãy cởi áo ra! Remove your top! Machen Sie bitte den Oberkörper frei!
57
Bạn hãy nằm lên giường! Lie down on the examining table. Legen Sie sich bitte auf die Liege!
57
Huyết áp bình thường. Your blood pressure is okay. Der Blutdruck ist in Ordnung.
57
Tôi tiêm cho bạn một mũi. I will give you an injection. Ich gebe Ihnen eine Spritze.
57
Tôi cho bạn thuốc viên. I will give you some pills. Ich gebe Ihnen Tabletten.
57
Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu / quầy thuốc. I am giving you a prescription for the pharmacy. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.
58
Tôi vẽ một người đàn ông. I am drawing a man. Ich zeichne einen Mann.
58
Trước tiên là cái đầu. First the head. Zuerst den Kopf.
58
Người đàn ông ấy đội một cái mũ. The man is wearing a hat. Der Mann trägt einen Hut.
58
Không nhìn thấy được tóc. One cannot see the hair. Die Haare sieht man nicht.
58
Cũng không nhìn thấy được tai. One cannot see the ears either. Die Ohren sieht man auch nicht.
58
Cái lưng cũng không nhìn thấy được. One cannot see his back either. Den Rücken sieht man auch nicht.
58
Tôi vẽ mắt và miệng. I am drawing the eyes and the mouth. Ich zeichne die Augen und den Mund.
58
Người đàn ông ấy nhảy và cười. The man is dancing and laughing. Der Mann tanzt und lacht.
58
Người đàn ông ấy có mũi dài. The man has a long nose. Der Mann hat eine lange Nase.
58
Ông ấy cầm một cái gậy trong tay. He is carrying a cane in his hands. Er trägt einen Stock in den Händen.
58
Ông ấy cũng đeo khăn quàng cổ. He is also wearing a scarf around his neck. Er trägt auch einen Schal um den Hals.
58
Đang là mùa đông và lạnh. It is winter and it is cold. Es ist Winter und es ist kalt.
58
Cánh tay này khỏe. The arms are athletic. Die Arme sind kräftig.
58
Chân này cũng khỏe. The legs are also athletic. Die Beine sind auch kräftig.
58
Người đàn ông ấy làm bằng tuyết. The man is made of snow. Der Mann ist aus Schnee.
58
Ông ấy không mặt quần và áo khoác. He is neither wearing pants nor a coat. Er trägt keine Hose und keinen Mantel.
58
Nhưng mà Ông ấy không bị lạnh cóng. But the man is not freezing. Aber der Mann friert nicht.
58
Ông ấy là một ông già tuyết. He is a snowman. Er ist ein Schneemann.
59
Bưu điện gần nhất ở đâu? Where is the nearest post office? Wo ist das nächste Postamt?
59
Đến bưu điện gần nhất có xa không? Is the post office far from here? Ist es weit bis zum nächsten Postamt?
59
Thùng / hộp thư gần nhất ở đâu? Where is the nearest mail box? Wo ist der nächste Briefkasten?
59
Tôi cần vài cái tem. I need a couple of stamps. Ich brauche ein paar Briefmarken.
59
Cho một cái thiếp và một bức thư. For a card and a letter. Für eine Karte und einen Brief.
59
Cước phí / Bưu phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? How much is the postage to America? Wie teuer ist das Porto nach Amerika?
59
Bưu phẩm nặng bao nhiêu? How heavy is the package? Wie schwer ist das Paket?
59
Tôi gửi / gởi bưu phẩm bằng máy bay được không? Can I send it by air mail? Kann ich es per Luftpost schicken?
59
Bao nhiêu lâu mới đến? How long will it take to get there? Wie lange dauert es, bis es ankommt?
59
Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
59
Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? Where is the nearest telephone booth? Wo ist die nächste Telefonzelle?
59
Bạn có thẻ điện thoại không? Do you have calling cards? Haben Sie Telefonkarten?
59
Bạn có quyển danh bạ điện thoại không? Do you have a telephone directory? Haben Sie ein Telefonbuch?
59
Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không? Do you know the area code for Austria? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich?
59
Chờ một chút, tôi xem lại. One moment, I’ll look it up. Einen Augenblick, ich schau mal nach.
59
Đường dây lúc nào cũng bận. The line is always busy. Die Leitung ist immer besetzt.
59
Bạn đã gọi số nào? Which number did you dial? Welche Nummer haben Sie gewählt?
59
Bạn phải gọi số không trước. You have to dial a zero first! Sie müssen zuerst die Null wählen!
60
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng. I would like to open an account. Ich möchte ein Konto eröffnen.
60
Đây là hộ chiếu của tôi. Here is my passport. Hier ist mein Pass.
60
Và đây là địa chỉ của tôi. And here is my address. Und hier ist meine Adresse.
60
Tôi muốn gửi / gởi tiền vào tài khoản của tôi. I want to deposit money in my account. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen.
60
Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi. I want to withdraw money from my account. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.
60
Tôi muốn lấy các phiếu ghi trương mục chuyển khoản. I want to pick up the bank statements. Ich möchte die Kontoauszüge abholen.
60
Tôi muốn thanh toán séc du lịch. I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). Ich möchte einen Reisescheck einlösen.
60
Lệ phí bao nhiêu? What are the fees? Wie hoch sind die Gebühren?
60
Tôi phải ký tên vào đâu? Where should I sign? Wo muss ich unterschreiben?
60
Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. I’m expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
60
Đây là số tài khoản của tôi. Here is my account number. Hier ist meine Kontonummer.
60
Tiền đã đến chưa? Has the money arrived? Ist das Geld angekommen?
60
Tôi muốn đổi tiền này. I want to change money. Ich möchte dieses Geld wechseln.
60
Tôi cần đô-la Mỹ. I need US-Dollars. Ich brauche US-Dollar.
60
Bạn làm ơn đưa tôi tiền giấy nhỏ. Could you please give me small notes / bills (am.)? Bitte geben Sie mir kleine Scheine.
60
Ở đây có máy rút tiền tự động không? Is there a cashpoint / an ATM (am.)? Gibt es hier einen Geldautomat?
60
Có thể lấy bao nhiêu tiền. How much money can one withdraw? Wie viel Geld kann man abheben?
60
Thẻ tín dụng nào dùng được? Which credit cards can one use? Welche Kreditkarten kann man benutzen?
61
Tháng thứ nhất là tháng giêng. The first month is January. Der erste Monat ist der Januar.
61
Tháng thứ hai là tháng hai. The second month is February. Der zweite Monat ist der Februar.
61
Tháng thứ ba là tháng ba. The third month is March. Der dritte Monat ist der März.
61
Tháng thứ tư là tháng tư. The fourth month is April. Der vierte Monat ist der April.
61
Tháng thứ năm là tháng năm. The fifth month is May. Der fünfte Monat ist der Mai.
61
Tháng thứ sáu là tháng sáu. The sixth month is June. Der sechste Monat ist der Juni.
61
Sáu tháng là nửa năm. Six months make half a year. Sechs Monate sind ein halbes Jahr.
61
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
61
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
61
Tháng thứ bảy là tháng bảy . The seventh month is July. Der siebte Monat ist der Juli.
61
Tháng thứ tám là tháng tám. The eighth month is August. Der achte Monat ist der August.
61
Tháng thứ chín là tháng chín. The ninth month is September. Der neunte Monat ist der September.
61
Tháng thứ mười là tháng mười. The tenth month is October. Der zehnte Monat ist der Oktober.
61
Tháng thứ mười một là tháng mười một. The eleventh month is November. Der elfte Monat ist der November.
61
Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. The twelfth month is December. Der zwölfte Monat ist der Dezember.
61
Mười hai tháng là một năm. Twelve months make a year. Zwölf Monate sind ein Jahr.
61
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
61
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
62
Học tập to learn lernen
62
Học sinh học nhiều không? Do the students learn a lot? Lernen die Schüler viel?
62
Không, họ học ít. No, they learn a little. Nein, sie lernen wenig.
62
Hỏi to ask fragen
62
Bạn hỏi thầy giáo nhiều không? Do you often ask the teacher questions? Fragen Sie oft den Lehrer?
62
Không, tôi không hỏi thầy ấy nhiều. No, I don’t ask him questions often. Nein, ich frage ihn nicht oft.
62
Trả lời to reply antworten
62
Xin bạn hãy trả lời. Please reply. Antworten Sie, bitte.
62
Tôi trả lời. I reply. Ich antworte.
62
Làm việc to work arbeiten
62
Anh ấy có đang làm việc không? Is he working right now? Arbeitet er gerade?
62
Vâng, anh ấy đang làm việc. Yes, he is working right now. Ja, er arbeitet gerade.
62
Đến to come kommen
62
Bạn đến không? Are you coming? Kommen Sie?
62
Vâng, chúng tôi đến ngay. Yes, we are coming soon. Ja, wir kommen gleich.
62
Sống to live wohnen
62
Bạn sống ở Berlin à? Do you live in Berlin? Wohnen Sie in Berlin?
62
Vâng, tôi sống ở Berlin. Yes, I live in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin.
63
Tôi có một sở thích riêng. I have a hobby. Ich habe ein Hobby.
63
Tôi đánh quần vợt. I play tennis. Ich spiele Tennis.
63
Sân quần vợt ở đâu? Where is the tennis court? Wo ist ein Tennisplatz?
63
Bạn có sở thích riêng không? Do you have a hobby? Hast du ein Hobby?
63
Tôi chơi bóng đá. I play football / soccer (am.). Ich spiele Fußball.
63
Sân bóng đá ở đâu? Where is the football / soccer (am.) field? Wo ist ein Fußballplatz?
63
Cánh tay tôi bị đau. My arm hurts. Mein Arm tut weh.
63
Chân tôi và tay tôi cũng bị đau. My foot and hand also hurt. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh.
63
Ở đâu có bác sĩ? Is there a doctor? Wo ist ein Doktor?
63
Tôi có một chiếc xe hơi. I have a car / an automobile. Ich habe ein Auto.
63
Tôi cũng có một chiếc xe máy. I also have a motorcycle. Ich habe auch ein Motorrad.
63
Ở đâu là bãi đỗ xe? Where could I park? Wo ist ein Parkplatz?
63
Tôi có một áo len. I have a sweater. Ich habe einen Pullover.
63
Tôi cũng có một áo khoác và một quần bò. I also have a jacket and a pair of jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans.
63
Ở đâu có máy giặt? Where is the washing machine? Wo ist die Waschmaschine?
63
Tôi có một cái đĩa. I have a plate. Ich habe einen Teller.
63
Tôi có một con dao, một cái dĩa và một cái thìa. I have a knife, a fork and a spoon. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel.
63
Muối và hạt tiêu ở đâu? Where is the salt and pepper? Wo sind Salz und Pfeffer?
64
Tôi không hiểu từ này. I don’t understand the word. Ich verstehe das Wort nicht.
64
Tôi không hiểu câu này. I don’t understand the sentence. Ich verstehe den Satz nicht.
64
Tôi không hiểu ý nghĩa này. I don’t understand the meaning. Ich verstehe die Bedeutung nicht.
64
Thầy giáo the teacher der Lehrer
64
Bạn hiểu thầy giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie den Lehrer?
64
Vâng, tôi hiểu thầy ấy tốt. Yes, I understand him well. Ja, ich verstehe ihn gut.
64
Cô giáo the teacher die Lehrerin
64
Bạn hiểu cô giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie die Lehrerin?
64
Vâng, tôi hiểu cô ấy tốt. Yes, I understand her well. Ja, ich verstehe sie gut.
64
Mọi người the people die Leute
64
Bạn hiểu mọi người không? Do you understand the people? Verstehen Sie die Leute?
64
Không, tôi không hiểu mọi người mấy. No, I don’t understand them so well. Nein, ich verstehe sie nicht so gut.
64
Bạn gái the girlfriend die Freundin
64
Bạn có bạn gái không? Do you have a girlfriend? Haben Sie eine Freundin?
64
Vâng, tôi có. Yes, I do. Ja, ich habe eine.
64
Con gái the daughter die Tochter
64
Bạn có con gái không? Do you have a daughter? Haben Sie eine Tochter?
64
Không, tôi không có. No, I don’t. Nein, ich habe keine.
65
Cái nhẫn này có đắt không? Is the ring expensive? Ist der Ring teuer?
65
Không, cái này có một trăm Euro thôi. No, it costs only one hundred Euros. Nein, er kostet nur hundert Euro.
65
Nhưng mà tôi chỉ có năm chục. But I have only fifty. Aber ich habe nur fünfzig.
65
Bạn đã xong chưa? Are you finished? Bist du schon fertig?
65
Chưa, chưa xong. No, not yet. Nein, noch nicht.
65
Nhưng mà tôi sắp xong rồi. But I’ll be finished soon. Aber gleich bin ich fertig.
65
Bạn có muốn thêm xúp nữa không? Do you want some more soup? Möchtest du noch Suppe?
65
Không, tôi không muốn nữa. No, I don’t want anymore. Nein, ich will keine mehr.
65
Nhưng mà một xuất kem nữa. But another ice cream. Aber noch ein Eis.
65
Bạn sống ở đây lâu chưa? Have you lived here long? Wohnst du schon lange hier?
65
Chưa lâu, mới được một tháng. No, only for a month. Nein, erst einen Monat.
65
Nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi. But I already know a lot of people. Aber ich kenne schon viele Leute.
65
Bạn ngày mai đi xe về nhà à? Are you driving home tomorrow? Fährst du morgen nach Hause?
65
Chưa, cuối tuần cơ. No, only on the weekend. Nein, erst am Wochenende.
65
Nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi. But I will be back on Sunday. Aber ich komme schon am Sonntag zurück.
65
Con gái bạn đã trưởng thành chưa? Is your daughter an adult? Ist deine Tochter schon erwachsen?
65
Chưa, nó mới mười bảy thôi. No, she is only seventeen. Nein, sie ist erst siebzehn.
65
Nhưng mà nó đã có bạn trai rồi. But she already has a boyfriend. Aber sie hat schon einen Freund.
66
tôi – của tôi I – my ich – mein
66
Tôi không tìm thấy chìa khoá của tôi. I can’t find my key. Ich finde meinen Schlüssel nicht.
66
Tôi không tìm thấy vé xe của tôi. I can’t find my ticket. Ich finde meine Fahrkarte nicht.
66
Bạn – của bạn you – your du – dein
66
Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? Have you found your key? Hast du deinen Schlüssel gefunden?
66
Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? Have you found your ticket? Hast du deine Fahrkarte gefunden?
66
Anh ấy – của anh ấy he – his er – sein
66
Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? Do you know where his key is? Weißt du, wo sein Schlüssel ist?
66
Bạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không? Do you know where his ticket is? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist?
66
Cô ấy – của cô ấy she – her sie – ihr
66
Tiền của cô ấy mất rồi. Her money is gone. Ihr Geld ist weg.
66
Và thẻ tín dụng cũng mất rồi. And her credit card is also gone. Und ihre Kreditkarte ist auch weg.
66
chúng tôi – của chúng tôi we – our wir – unser
66
Ông của chúng tôi bị ốm. Our grandfather is ill. Unser Opa ist krank.
66
Bà của chúng tôi mạnh khỏe. Our grandmother is healthy. Unsere Oma ist gesund.
66
các bạn – của các bạn you – your ihr – euer
66
Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? Children, where is your father? Kinder, wo ist euer Vati?
66
Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu? Children, where is your mother? Kinder, wo ist eure Mutti?
67
Kính the glasses die Brille
67
Anh ấy đã quên kính của anh ấy. He has forgotten his glasses. Er hat seine Brille vergessen.
67
Kính của anh ấy ở đâu? Where has he left his glasses? Wo hat er denn seine Brille?
67
Đồng hồ the clock die Uhr
67
Đồng hồ của anh ấy hỏng rồi. His clock isn’t working. Seine Uhr ist kaputt.
67
Đồng hồ treo trên tường. The clock hangs on the wall. Die Uhr hängt an der Wand.
67
Hộ chiếu the passport der Pass
67
Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. He has lost his passport. Er hat seinen Pass verloren.
67
Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Where is his passport then? Wo hat er denn seinen Pass?
67
Họ – của họ, của chúng they – their sie – ihr
67
Những đứa trẻ đã không tìm được cha mẹ của chúng. The children cannot find their parents. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
67
Nhưng mà cha mẹ của các em đang đến kia kìa! Here come their parents! Aber da kommen ja ihre Eltern!
67
Ông – của ông. you – your Sie – Ihr
67
Chuyến du lịch của ông thế nào, ông Müller? How was your trip, Mr. Miller? Wie war Ihre Reise, Herr Müller?
67
Vợ của ông ở đâu rồi, ông Müller? Where is your wife, Mr. Miller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
67
Bà – của bà you – your Sie – Ihr
67
Chuyến du lịch của bà thế nào, bà Schmidt? How was your trip, Mrs. Smith? Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt?
67
Chồng của bà ở đâu rồi, bà Schmidt? Where is your husband, Mrs. Smith? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?
68
to va nhỏ big and small groß und klein
68
Con voi to. The elephant is big. Der Elefant ist groß.
68
Con chuột nhỏ. The mouse is small. Die Maus ist klein.
68
tối và sáng dark and bright dunkel und hell
68
Ban đêm tối. The night is dark. Die Nacht ist dunkel.
68
Ban ngày sáng. The day is bright. Der Tag ist hell.
68
già và trẻ old and young alt und jung
68
Ông của chúng tôi rất già. Our grandfather is very old. Unser Großvater ist sehr alt.
68
70 năm về trước ông còn trẻ. 70 years ago he was still young. Vor 70 Jahren war er noch jung.
68
đẹp và xấu beautiful and ugly schön und hässlich
68
Con bướm đẹp. The butterfly is beautiful. Der Schmetterling ist schön.
68
Con nhện xấu. The spider is ugly. Die Spinne ist hässlich.
68
béo và gầy / Mập và ốm fat and thin dick und dünn
68
Phụ nữ nặng 100 ki lô là béo / mập. A woman who weighs a hundred kilos is fat. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick.
68
Nam giới nặng 50 ki lô là gầy / ốm. A man who weighs fifty kilos is thin. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn.
68
đắt và rẻ expensive and cheap teuer und billig
68
Xe hơi đắt. The car is expensive. Das Auto ist teuer.
68
Tờ báo rẻ. The newspaper is cheap. Die Zeitung ist billig.
69
Tôi cần một cái giường. I need a bed. Ich brauche ein Bett.
69
Tôi muốn ngủ. I want to sleep. Ich will schlafen.
69
Ở đây có một cái giường không? Is there a bed here? Gibt es hier ein Bett?
69
Tôi cần một cái đèn. I need a lamp. Ich brauche eine Lampe.
69
Tôi muốn đọc. I want to read. Ich will lesen.
69
Ở đây có một cái đèn không? Is there a lamp here? Gibt es hier eine Lampe?
69
Tôi cần điện thoại. I need a telephone. Ich brauche ein Telefon.
69
Tôi muốn gọi điện thoại. I want to make a call. Ich will telefonieren.
69
Ở đây có điện thoại không? Is there a telephone here? Gibt es hier ein Telefon?
69
Tôi cần máy ảnh. I need a camera. Ich brauche eine Kamera.
69
Tôi muốn chụp ảnh. I want to take photographs. Ich will fotografieren.
69
Ở đây có máy ảnh không? Is there a camera here? Gibt es hier eine Kamera?
69
Tôi cần một cái máy tính. I need a computer. Ich brauche einen Computer.
69
Tôi muốn gửi / gởi thư điện tử. I want to send an email. Ich will eine E-Mail schicken.
69
Ở đây có máy tính không? Is there a computer here? Gibt es hier einen Computer?
69
Tôi cần một cái bút bi. I need a pen. Ich brauche einen Kuli.
69
Tôi muốn viết. I want to write something. Ich will etwas schreiben.
69
Ở đây có giấy và bút không? Is there a sheet of paper and a pen here? Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli?
70
Bạn muốn hút thuốc lá không? Would you like to smoke? Möchten Sie rauchen?
70
Bạn muốn nhảy không? Would you like to dance? Möchten Sie tanzen?
70
Bạn muốn đi dạo không? Would you like to go for a walk? Möchten Sie spazieren gehen?
70
Tôi muốn hút thuốc lá. I would like to smoke. Ich möchte rauchen.
70
Bạn muốn một điếu thuốc không? Would you like a cigarette? Möchtest du eine Zigarette?
70
Anh ấy muốn có lửa. He wants a light. Er möchte Feuer.
70
Tôi muốn uống gì đó. I want to drink something. Ich möchte etwas trinken.
70
Tôi muốn ăn gì đó. I want to eat something. Ich möchte etwas essen.
70
Tôi muốn nghỉ một lúc. I want to relax a little. Ich möchte mich etwas ausruhen.
70
Tôi muốn hỏi bạn vài chuyện. I want to ask you something. Ich möchte Sie etwas fragen.
70
Tôi muốn nhờ bạn vài chuyện. I want to ask you for something. Ich möchte Sie um etwas bitten.
70
Tôi muốn mời bạn đến chơi. I want to treat you to something. Ich möchte Sie zu etwas einladen.
70
Xin cho biết bạn muốn gì? What would you like? Was möchten Sie bitte?
70
Bạn có muốn một cốc / ly cà phê không? Would you like a coffee? Möchten Sie einen Kaffee?
70
Hay là bạn muốn một ly trà hơn? Or do you prefer a tea? Oder möchten Sie lieber einen Tee?
70
Chúng tôi muốn đi về nhà. We want to drive home. Wir möchten nach Hause fahren.
70
Các bạn muốn đi tắc xi không? Do you want a taxi? Möchtet ihr ein Taxi?
70
Các bạn ấy muốn gọi điện thoại. They want to make a call. Sie möchten telefonieren.
71
Các bạn muốn gì? What do you want to do? Was wollt ihr?
71
Các bạn muốn chơi bóng đá không? Do you want to play football / soccer (am.)? Wollt ihr Fußball spielen?
71
Các bạn muốn thăm bạn bè không? Do you want to visit friends? Wollt ihr Freunde besuchen?
71
Muốn to want wollen
71
Tôi không muốn đến muộn / trễ. I don’t want to arrive late. Ich will nicht spät kommen.
71
Tôi không muốn đến đó. I don’t want to go there. Ich will nicht hingehen.
71
Tôi muốn đi về nhà. I want to go home. Ich will nach Hause gehen.
71
Tôi muốn ở nhà. I want to stay at home. Ich will zu Hause bleiben.
71
Tôi muốn ở một mình. I want to be alone. Ich will allein sein.
71
Bạn muốn ở lại đây không? Do you want to stay here? Willst du hier bleiben?
71
Bạn muốn ăn ở đây không? Do you want to eat here? Willst du hier essen?
71
Bạn muốn ngủ ở đây không? Do you want to sleep here? Willst du hier schlafen?
71
Bạn muốn ngày mai ra đi hả? Do you want to leave tomorrow? Wollen Sie morgen abfahren?
71
Bạn muốn ở lại đến mai không? Do you want to stay till tomorrow? Wollen Sie bis morgen bleiben?
71
Bạn muốn ngày mai mới trả tiền hóa đơn phải không? Do you want to pay the bill only tomorrow? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen?
71
Các bạn muốn đi nhảy không? Do you want to go to the disco? Wollt ihr in die Disko?
71
Các bạn muốn đi xem phim không? Do you want to go to the cinema? Wollt ihr ins Kino?
71
Các bạn muốn vào quán / tiệm cà phê không? Do you want to go to a café? Wollt ihr ins Café?
72
Phải must müssen
72
Tôi phải gửi lá thư. I must post the letter. Ich muss den Brief verschicken.
72
Tôi phải trả tiền khách sạn. I must pay the hotel. Ich muss das Hotel bezahlen.
72
Bạn phải thức dậy sớm. You must get up early. Du musst früh aufstehen.
72
Bạn phải làm việc nhiều. You must work a lot. Du musst viel arbeiten.
72
Bạn phải đến đúng giờ. You must be punctual. Du musst pünktlich sein.
72
Anh ấy phải đổ xăng. He must fuel / get petrol / get gas (am.). Er muss tanken.
72
Anh ấy phải sửa xe. He must repair the car. Er muss das Auto reparieren.
72
Anh ấy phải rửa xe. He must wash the car. Er muss das Auto waschen.
72
Chị ấy phải mua đồ. She must shop. Sie muss einkaufen.
72
Chị ấy phải lau chùi nhà cửa. She must clean the apartment. Sie muss die Wohnung putzen.
72
Chị ấy phải giặt quần áo. She must wash the clothes. Sie muss die Wäsche waschen.
72
Chúng tôi phải đến trường học ngay. We must go to school at once. Wir müssen gleich zur Schule gehen.
72
Chúng tôi phải đi làm ngay. We must go to work at once. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen.
72
Chúng ta phải đi bác sĩ ngay. We must go to the doctor at once. Wir müssen gleich zum Arzt gehen.
72
Các bạn phải chờ xe buýt. You must wait for the bus. Ihr müsst auf den Bus warten.
72
Các bạn phải chờ tàu hỏa. You must wait for the train. Ihr müsst auf den Zug warten.
72
Các bạn phải chờ tắc xi. You must wait for the taxi. Ihr müsst auf das Taxi warten.
73
Bạn được phép lái xe chưa? Are you already allowed to drive? Darfst du schon Auto fahren?
73
Bạn được phép uống rượu chưa? Are you already allowed to drink alcohol? Darfst du schon Alkohol trinken?
73
Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa? Are you already allowed to travel abroad alone? Darfst du schon allein ins Ausland fahren?
73
Được may / to be allowed dürfen
73
Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? May we smoke here? Dürfen wir hier rauchen?
73
Hút thuốc lá ở đây được không? Is smoking allowed here? Darf man hier rauchen?
73
Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không? May one pay by credit card? Darf man mit Kreditkarte bezahlen?
73
Trả tiền bằng séc được không? May one pay by cheque / check (am.)? Darf man mit Scheck bezahlen?
73
Chỉ được trả tiền mặt thôi hả? May one only pay in cash? Darf man nur bar bezahlen?
73
Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? May I just make a call? Darf ich mal eben telefonieren?
73
Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? May I just ask something? Darf ich mal eben etwas fragen?
73
Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? May I just say something? Darf ich mal eben etwas sagen?
73
Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. He is not allowed to sleep in the park. Er darf nicht im Park schlafen.
73
Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. He is not allowed to sleep in the car. Er darf nicht im Auto schlafen.
73
Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. He is not allowed to sleep at the train station. Er darf nicht im Bahnhof schlafen.
73
Chúng tôi ngồi được không? May we take a seat? Dürfen wir Platz nehmen?
73
Chúng tôi xem thực đơn được không? May we have the menu? Dürfen wir die Speisekarte haben?
73
Chúng tôi trả tiền riêng được không? May we pay separately? Dürfen wir getrennt zahlen?
74
Bạn cắt tóc cho tôi được không? Can you cut my hair? Können Sie mir die Haare schneiden?
74
Làm ơn đừng ngắn quá. Not too short, please. Nicht zu kurz, bitte.
74
Làm ơn ngắn hơn một chút. A bit shorter, please. Etwas kürzer, bitte.
74
Bạn rửa ảnh được không? Can you develop the pictures? Können Sie die Bilder entwickeln?
74
Mấy bức / tấm ảnh ở trong đĩa CD. The pictures are on the CD. Die Fotos sind auf der CD.
74
Mấy bức / tấm ảnh ở trong máy ảnh. The pictures are in the camera. Die Fotos sind in der Kamera.
74
Bạn sửa đồng hồ được không? Can you fix the clock? Können Sie die Uhr reparieren?
74
Kính thủy tinh bị vỡ. The glass is broken. Das Glas ist kaputt.
74
Pin hết rồi. The battery is dead / empty. Die Batterie ist leer.
74
Bạn là / ủi áo sơ mi được không? Can you iron the shirt? Können Sie das Hemd bügeln?
74
Bạn giặt quần được không? Can you clean the pants / trousers? Können Sie die Hose reinigen?
74
Bạn sửa giày được không? Can you fix the shoes? Können Sie die Schuhe reparieren?
74
Bạn đưa bật lửa cho tôi được không? Do you have a light? Können Sie mir Feuer geben?
74
Bạn có diêm hoặc bật lửa không? Do you have a match or a lighter? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug?
74
Bạn có gạt tàn không? Do you have an ashtray? Haben Sie einen Aschenbecher?
74
Bạn hút xì gà không? Do you smoke cigars? Rauchen Sie Zigarren?
74
Bạn hút thuốc lá không? Do you smoke cigarettes? Rauchen Sie Zigaretten?
74
Bạn hút tẩu không? Do you smoke a pipe? Rauchen Sie Pfeife?
75
Tại sao bạn không đến? Why aren’t you coming? Warum kommen Sie nicht?
75
Thời tiết xấu quá. The weather is so bad. Das Wetter ist so schlecht.
75
Tôi không đến, bởi vì thời tiết xấu quá. I am not coming because the weather is so bad. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist.
75
Tại sao anh ấy không đến? Why isn’t he coming? Warum kommt er nicht?
75
Anh ấy đã không được mời. He isn’t invited. Er ist nicht eingeladen.
75
Anh ấy không đến, bởi vì anh ấy đã không được mời. He isn’t coming because he isn’t invited. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist.
75
Tại sao bạn không đến? Why aren’t you coming? Warum kommst du nicht?
75
Tôi không có thời gian. I have no time. Ich habe keine Zeit.
75
Tôi không đến, bởi vì tôi không có thời gian. I am not coming because I have no time. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe.
75
Tại sao bạn không ở lại? Why don’t you stay? Warum bleibst du nicht?
75
Tôi còn phải làm việc nữa. I still have to work. Ich muss noch arbeiten.
75
Tôi không ở lại, bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. I am not staying because I still have to work. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss.
75
Tại sao bạn đi rồi? Why are you going already? Warum gehen Sie schon?
75
Tôi mệt. I am tired. Ich bin müde.
75
Tôi đi, bởi vì tôi mệt. I’m going because I’m tired. Ich gehe, weil ich müde bin.
75
Tại sao bạn đi rồi? Why are you going already? Warum fahren Sie schon?
75
Đã muộn / trễ rồi. It is already late. Es ist schon spät.
75
Tôi đi, bởi vì đã muộn / trễ rồi. I’m going because it is already late. Ich fahre, weil es schon spät ist.
76
Tại sao bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum bist du nicht gekommen?
76
Tôi đã bị ốm. I was ill. Ich war krank.
76
Tôi đã không đến, bởi vì tôi đã bị ốm. I didn’t come because I was ill. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war.
76
Tại sao chị ấy đã không đến? Why didn’t she come? Warum ist sie nicht gekommen?
76
Chị ấy đã bị mệt. She was tired. Sie war müde.
76
Chị ấy đã không đến, bởi vì chị ấy đã bị mệt. She didn’t come because she was tired. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war.
76
Tại sao anh ấy đã không đến? Why didn’t he come? Warum ist er nicht gekommen?
76
Anh ấy đã không có hứng thú. He wasn’t interested. Er hatte keine Lust.
76
Anh ấy đã không đến, bởi vì anh ấy đã không có hứng thú. He didn’t come because he wasn’t interested. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte.
76
Tại sao các bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum seid ihr nicht gekommen?
76
Xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. Our car is damaged. Unser Auto ist kaputt.
76
Chúng tôi đã không đến, bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. We didn’t come because our car is damaged. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist.
76
Tại sao họ đã không đến? Why didn’t the people come? Warum sind die Leute nicht gekommen?
76
Họ đã lỡ chuyến tàu hỏa. They missed the train. Sie haben den Zug verpasst.
76
Họ đã không đến, bởi vì họ đã bị lỡ tàu. They didn’t come because they missed the train. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben.
76
Tại sao bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum bist du nicht gekommen?
76
Tôi đã không được phép. I was not allowed to. Ich durfte nicht.
76
Tôi đã không đến, bởi vì tôi đã không được phép. I didn’t come because I was not allowed to. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.
77
Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? Why aren’t you eating the cake? Warum essen Sie die Torte nicht?
77
Tôi phải giảm cân. I must lose weight. Ich muss abnehmen.
77
Tôi không ăn, bởi vì tôi phải giảm cân. I’m not eating it because I must lose weight. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss.
77
Tại sao bạn không uống bia? Why aren’t you drinking the beer? Warum trinken Sie das Bier nicht?
77
Tôi còn phải đi nữa. I have to drive. Ich muss noch fahren.
77
Tôi không uống, bởi vì tôi còn phải đi nữa. I’m not drinking it because I have to drive. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss.
77
Tại sao bạn không uống cà phê? Why aren’t you drinking the coffee? Warum trinkst du den Kaffee nicht?
77
Nó lạnh. It is cold. Er ist kalt.
77
Tôi không uống, bởi vì nó lạnh. I’m not drinking it because it is cold. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist.
77
Tại sao bạn không uống trà? Why aren’t you drinking the tea? Warum trinkst du den Tee nicht?
77
Tôi không có đường. I have no sugar. Ich habe keinen Zucker.
77
Tôi không uống, bởi vì tôi không có đường. I’m not drinking it because I don’t have any sugar. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe.
77
Tai sao bạn không ăn xúp? Why aren’t you eating the soup? Warum essen Sie die Suppe nicht?
77
Tôi đã không gọi món đó. I didn’t order it. Ich habe sie nicht bestellt.
77
Tôi không ăn, bởi vì tôi đã không gọi món đó. I’m not eating it because I didn’t order it. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe.
77
Tại sao bạn không ăn thịt? Why don’t you eat the meat? Warum essen Sie das Fleisch nicht?
77
Tôi là người ăn chay. I am a vegetarian. Ich bin Vegetarier.
77
Tôi không ăn thịt, bởi vì tôi là người ăn chay. I’m not eating it because I am a vegetarian. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin.
78
Một bà già an old lady eine alte Frau
78
Một người phụ nữ to béo / mập a fat lady eine dicke Frau
78
Một người phụ nữ tò mò a curious lady eine neugierige Frau
78
Một chiếc xe mới a new car ein neuer Wagen
78
Một chiếc xe nhanh a fast car ein schneller Wagen
78
Một chiếc xe thoải mái a comfortable car ein bequemer Wagen
78
Một chiếc váy màu xanh nước biển a blue dress ein blaues Kleid
78
Một chiếc váy màu đỏ a red dress ein rotes Kleid
78
Một chiếc váy màu xanh lá cây a green dress ein grünes Kleid
78
Một cái túi màu đen a black bag eine schwarze Tasche
78
Một cái túi màu nâu a brown bag eine braune Tasche
78
Một cái túi màu trắng a white bag eine weiße Tasche
78
Những người tử tế nice people nette Leute
78
Những người lịch sự polite people höfliche Leute
78
Những người thú vị interesting people interessante Leute
78
Những đứa bé đáng yêu loving children liebe Kinder
78
Những đứa bé hư đốn cheeky children freche Kinder
78
Những đứa bé ngoan ngoãn well behaved children brave Kinder
79
Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh nước biển. I am wearing a blue dress. Ich habe ein blaues Kleid an.
79
Tôi đang mặc một chiếc váy màu đỏ. I am wearing a red dress. Ich habe ein rotes Kleid an.
79
Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh lá cây. I am wearing a green dress. Ich habe ein grünes Kleid an.
79
Tôi mua một cái túi màu đen. I’m buying a black bag. Ich kaufe eine schwarze Tasche.
79
Tôi mua một cái túi màu nâu. I’m buying a brown bag. Ich kaufe eine braune Tasche.
79
Tôi mua một cái túi màu trắng. I’m buying a white bag. Ich kaufe eine weiße Tasche.
79
Tôi cần một chiếc xe mới. I need a new car. Ich brauche einen neuen Wagen.
79
Tôi cần một chiếc xe nhanh. I need a fast car. Ich brauche einen schnellen Wagen.
79
Tôi cần một chiếc xe thoải mái. I need a comfortable car. Ich brauche einen bequemen Wagen.
79
Một bà già sống ở trên đó. An old lady lives at the top. Da oben wohnt eine alte Frau.
79
Một người phụ nữ to béo sống ở trên đó. A fat lady lives at the top. Da oben wohnt eine dicke Frau.
79
Một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó. A curious lady lives below. Da unten wohnt eine neugierige Frau.
79
Khách của chúng tôi là những người tử tế. Our guests were nice people. Unsere Gäste waren nette Leute.
79
Khách của chúng tôi là những người lịch sự. Our guests were polite people. Unsere Gäste waren höfliche Leute.
79
Khách của chúng tôi là những người thú vị. Our guests were interesting people. Unsere Gäste waren interessante Leute.
79
Tôi có những đứa con đáng yêu. I have lovely children. Ich habe liebe Kinder.
79
Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn. But the neighbours have naughty children. Aber die Nachbarn haben freche Kinder.
79
Các con của bạn có ngoan không? Are your children well behaved? Sind Ihre Kinder brav?
80
Chị ấy có một con chó. She has a dog. Sie hat einen Hund.
80
Con chó này to. The dog is big. Der Hund ist groß.
80
Chị ấy có một con chó to. She has a big dog. Sie hat einen großen Hund.
80
Chị ấy có một căn nhà. She has a house. Sie hat ein Haus.
80
Căn nhà này nhỏ. The house is small. Das Haus ist klein.
80
Chị ấy có một căn nhà nhỏ. She has a small house. Sie hat ein kleines Haus.
80
Anh ấy ở trong khách sạn. He is staying in a hotel. Er wohnt in einem Hotel.
80
Khách sạn này rẻ tiền. The hotel is cheap. Das Hotel ist billig.
80
Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền, He is staying in a cheap hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel.
80
Anh ấy có một chiếc xe hơi. He has a car. Er hat ein Auto.
80
Xe hơi này đắt tiền. The car is expensive. Das Auto ist teuer.
80
Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. He has an expensive car. Er hat ein teures Auto.
80
Anh ấy đọc một quyển / cuốn tiểu thuyết. He reads a novel. Er liest einen Roman.
80
Quyển tiểu thuyết này chán. The novel is boring. Der Roman ist langweilig.
80
Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết chán. He is reading a boring novel. Er liest einen langweiligen Roman.
80
Chị ấy xem một bộ phim. She is watching a movie. Sie sieht einen Film.
80
Bộ phim này hấp dẫn. The movie is exciting. Der Film ist spannend.
80
Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. She is watching an exciting movie. Sie sieht einen spannenden Film.
81
Viết to write schreiben
81
Anh ấy đã viết một lá thư. He wrote a letter. Er schrieb einen Brief.
81
Và chị ấy đã viết một cái thiếp. And she wrote a card. Und sie schrieb eine Karte.
81
Đọc to read lesen
81
Anh ấy đã đọc một quyển tạp chí. He read a magazine. Er las eine Illustrierte.
81
Và chị ấy đã đọc một quyển sách. And she read a book. Und sie las ein Buch.
81
Lấy to take nehmen
81
Anh ấy đã lấy một điếu thuốc. He took a cigarette. Er nahm eine Zigarette.
81
Chị ấy đã lấy một miếng sô cô la. She took a piece of chocolate. Sie nahm ein Stück Schokolade.
81
Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy. He was disloyal, but she was loyal. Er war untreu, aber sie war treu.
81
Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng. He was lazy, but she was hard-working. Er war faul, aber sie war fleißig.
81
Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có. He was poor, but she was rich. Er war arm, aber sie war reich.
81
Anh ấy đã không có tiền, mà lại còn nợ. He had no money, only debts. Er hatte kein Geld, sondern Schulden.
81
Anh ấy đã không có may mắn, mà lại gặp hạn. He had no luck, only bad luck. Er hatte kein Glück, sondern Pech.
81
Anh ấy đã không có thành công, mà lại thất bại. He had no success, only failure. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg.
81
Anh ấy đã không bằng lòng, mà lại bất mãn. He was not satisfied, but dissatisfied. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden.
81
Anh ấy đã không hạnh phúc, mà lại bất hạnh. He was not happy, but sad. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich.
81
Anh ấy không dễ mến, mà lại mất cảm tình. He was not friendly, but unfriendly. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.
82
Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? Did you have to call an ambulance? Musstest du einen Krankenwagen rufen?
82
Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? Did you have to call the doctor? Musstest du den Arzt rufen?
82
Bạn đã phải gọi công an chưa? Did you have to call the police? Musstest du die Polizei rufen?
82
Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the telephone number? I had it just now. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch.
82
Bạn có địa chỉ không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the address? I had it just now. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch.
82
Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the city map? I had it just now. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch.
82
Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. Did he come on time? He could not come on time. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen.
82
Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. Did he find the way? He could not find the way. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden.
82
Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. Did he understand you? He could not understand me. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen.
82
Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? Why could you not come on time? Warum konntest du nicht pünktlich kommen?
82
Tại sao bạn đã không tìm được đường? Why could you not find the way? Warum konntest du den Weg nicht finden?
82
Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy? Why could you not understand him? Warum konntest du ihn nicht verstehen?
82
Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. I could not come on time because there were no buses. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.
82
Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. I could not find the way because I had no city map. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte.
82
Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. I could not understand him because the music was so loud. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.
82
Tôi đã phải đi tắc xi. I had to take a taxi. Ich musste ein Taxi nehmen.
82
Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. I had to buy a city map. Ich musste einen Stadtplan kaufen.
82
Tôi đã phải tắt đài. I had to switch off the radio. Ich musste das Radio ausschalten.
83
Gọi điện thoại to make a call telefonieren
83
Tôi đã gọi điện thoại. I made a call. Ich habe telefoniert.
83
Tôi đã gọi điện thoại suốt. I was talking on the phone all the time. Ich habe die ganze Zeit telefoniert.
83
Hỏi to ask fragen
83
Tôi đã hỏi. I asked. Ich habe gefragt.
83
Tôi lúc nào cũng đã hỏi. I always asked. Ich habe immer gefragt.
83
Kể to narrate erzählen
83
Tôi đã kể. I narrated. Ich habe erzählt.
83
Tôi đã kể hết câu chuyện. I narrated the whole story. Ich habe die ganze Geschichte erzählt.
83
Học tập to study lernen
83
Tôi đã học. I studied. Ich habe gelernt.
83
Tôi đã học suốt buổi tối. I studied the whole evening. Ich habe den ganzen Abend gelernt.
83
Làm việc to work arbeiten
83
Tôi đã làm việc. I worked. Ich habe gearbeitet.
83
Tôi đã làm việc suốt cả ngày. I worked all day long. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.
83
Ăn to eat essen
83
Tôi đã ăn rồi. I ate. Ich habe gegessen.
83
Tôi đã ăn tất cả đồ ăn rồi. I ate all the food. Ich habe das ganze Essen gegessen.
84
Đọc to read lesen
84
Tôi đã đọc. I read. Ich habe gelesen.
84
Tôi đã đọc cả cuốn tiểu thuyết rồi. I read the whole novel. Ich habe den ganzen Roman gelesen.
84
Hiểu to understand verstehen
84
Tôi đã hiểu. I understood. Ich habe verstanden.
84
Tôi đã hiểu cả bài đọc. I understood the whole text. Ich habe den ganzen Text verstanden.
84
Trả lời to answer antworten
84
Tôi đã trả lời. I answered. Ich habe geantwortet.
84
Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi. I answered all the questions. Ich habe auf alle Fragen geantwortet.
84
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. I know that – I knew that. Ich weiß das – ich habe das gewusst.
84
Tôi viết cái này – tôi đã viết cái này. I write that – I wrote that. Ich schreibe das – ich habe das geschrieben.
84
Tôi nghe cái này – tôi đã nghe cái này. I hear that – I heard that. Ich höre das – ich habe das gehört.
84
Tôi lấy cái này – tôi đã lấy cái này. I’ll get it – I got it. Ich hole das – ich habe das geholt.
84
Tôi mang cái này – tôi đã mang cái này. I’ll bring that – I brought that. Ich bringe das – ich habe das gebracht.
84
Tôi mua cái này – tôi đã mua cái này. I’ll buy that – I bought that. Ich kaufe das – ich habe das gekauft.
84
Tôi mong chờ cái này – tôi đã mong chờ cái này. I expect that – I expected that. Ich erwarte das – ich habe das erwartet.
84
Tôi giải thích điều này – tôi đã giải thích điều này. I’ll explain that – I explained that. Ich erkläre das – ich habe das erklärt.
84
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. I know that – I knew that. Ich kenne das – ich habe das gekannt.
85
Bạn đã uống bao nhiêu rồi? How much did you drink? Wie viel haben Sie getrunken?
85
Bạn đã làm việc bao nhiêu rồi? How much did you work? Wie viel haben Sie gearbeitet?
85
Bạn đã viết bao nhiêu rồi? How much did you write? Wie viel haben Sie geschrieben?
85
Bạn đã ngủ như thế nào? How did you sleep? Wie haben Sie geschlafen?
85
Bạn đã đỗ / đậu kỳ thi như thế nào? How did you pass the exam? Wie haben Sie die Prüfung bestanden?
85
Bạn đã tìm thấy đường như thế nào? How did you find the way? Wie haben Sie den Weg gefunden?
85
Bạn đã nói với ai? Who did you speak to? Mit wem haben Sie gesprochen?
85
Bạn đã hẹn với ai? With whom did you make an appointment? Mit wem haben Sie sich verabredet?
85
Bạn đã tổ chức sinh nhật với ai? With whom did you celebrate your birthday? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert?
85
Bạn đã ở đâu? Where were you? Wo sind Sie gewesen?
85
Bạn đã sống ở đâu? Where did you live? Wo haben Sie gewohnt?
85
Bạn đã làm việc ở đâu? Where did you work? Wo haben Sie gearbeitet?
85
Bạn đã khuyên cái gì? What did you suggest? Was haben Sie empfohlen?
85
Bạn đã ăn gì? What did you eat? Was haben Sie gegessen?
85
Bạn đã được biết những gì? What did you come to know? Was haben Sie erfahren?
85
Bạn đã lái xe nhanh như thế nào? How fast did you drive? Wie schnell sind Sie gefahren?
85
Bạn đã bay bao lâu? How long did you fly? Wie lange sind Sie geflogen?
85
Bạn đã nhảy cao bao nhiêu? How high did you jump? Wie hoch sind Sie gesprungen?
86
Bạn đã đeo ca vát nào? Which tie did you wear? Welche Krawatte hast du getragen?
86
Bạn đã mua xe hơi nào? Which car did you buy? Welches Auto hast du gekauft?
86
Bạn đã đặt báo nào? Which newspaper did you subscribe to? Welche Zeitung hast du abonniert?
86
Bạn đã nhìn thấy ai? Who did you see? Wen haben Sie gesehen?
86
Bạn đã gặp ai? Who did you meet? Wen haben Sie getroffen?
86
Bạn đã nhận ra ai? Who did you recognize? Wen haben Sie erkannt?
86
Bạn đã thức dậy khi nào? When did you get up? Wann sind Sie aufgestanden?
86
Bạn đã bắt đầu khi nào? When did you start? Wann haben Sie begonnen?
86
Bạn đã dừng khi nào? When did you finish? Wann haben Sie aufgehört?
86
Tại sao bạn đã thức dậy? Why did you wake up? Warum sind Sie aufgewacht?
86
Tại sao bạn đã trở thành giáo viên? Why did you become a teacher? Warum sind Sie Lehrer geworden?
86
Tại sao bạn đã đi tắc xi? Why did you take a taxi? Warum haben Sie ein Taxi genommen?
86
Bạn đã đến từ đâu? Where did you come from? Woher sind Sie gekommen?
86
Bạn đã đi đến đâu? Where did you go? Wohin sind Sie gegangen?
86
Ban đã ở đâu? Where were you? Wo sind Sie gewesen?
86
Bạn đã giúp đỡ ai? Who did you help? Wem hast du geholfen?
86
Bạn đã viết cho ai? Who did you write to? Wem hast du geschrieben?
86
Bạn đã trả lời ai? Who did you reply to? Wem hast du geantwortet?
87
Chúng tôi đã phải tưới hoa. We had to water the flowers. Wir mussten die Blumen gießen.
87
Chúng tôi đã phải dọn dẹp nhà. We had to clean the apartment. Wir mussten die Wohnung aufräumen.
87
Chúng tôi đã phải rửa bát. We had to wash the dishes. Wir mussten das Geschirr spülen.
87
Các bạn đã phải trả hoá đơn chưa? Did you have to pay the bill? Musstet ihr die Rechnung bezahlen?
87
Các bạn đã phải trả tiền vào cửa chưa? Did you have to pay an entrance fee? Musstet ihr Eintritt bezahlen?
87
Các bạn đã phải trả tiền phạt chưa? Did you have to pay a fine? Musstet ihr eine Strafe bezahlen?
87
Ai đã phải chào tạm biệt? Who had to say goodbye? Wer musste sich verabschieden?
87
Ai đã phải đi về nhà sớm? Who had to go home early? Wer musste früh nach Hause gehen?
87
Ai đã phải đi tàu hỏa? Who had to take the train? Wer musste den Zug nehmen?
87
Chúng tôi đã không định ở lâu. We did not want to stay long. Wir wollten nicht lange bleiben.
87
Chúng tôi đã không muốn uống gì. We did not want to drink anything. Wir wollten nichts trinken.
87
Chúng tôi đã không muốn làm phiền. We did not want to disturb you. Wir wollten nicht stören.
87
Tôi đã muốn gọi điện thoại. I just wanted to make a call. Ich wollte eben telefonieren.
87
Tôi đã muốn gọi tắc xi. I just wanted to call a taxi. Ich wollte ein Taxi bestellen.
87
Tôi đã muốn đi về nhà. Actually I wanted to drive home. Ich wollte nämlich nach Haus fahren.
87
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ của bạn. I thought you wanted to call your wife. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen.
87
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. I thought you wanted to call information. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen.
87
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza. I thought you wanted to order a pizza. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen.
88
Con trai tôi đã không muốn chơi với búp bê. My son did not want to play with the doll. Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen.
88
Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá. My daughter did not want to play football / soccer (am.). Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen.
88
Vợ tôi đã không muốn đánh cờ với tôi. My wife did not want to play chess with me. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen.
88
Mấy đứa con tôi đã không muốn đi dạo. My children did not want to go for a walk. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen.
88
Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. They did not want to tidy the room. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen.
88
Các bạn ấy đã không muốn đi ngủ. They did not want to go to bed. Sie wollten nicht ins Bett gehen.
88
Anh ấy đã không được phép ăn kem. He was not allowed to eat ice cream. Er durfte kein Eis essen.
88
Anh ấy đã không được phép ăn sô cô la. He was not allowed to eat chocolate. Er durfte keine Schokolade essen.
88
Anh ấy đã không được phép ăn kẹo. He was not allowed to eat sweets. Er durfte keine Bonbons essen.
88
Tôi đã được phép ước điều gì đó. I was allowed to make a wish. Ich durfte mir etwas wünschen.
88
Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình. I was allowed to buy myself a dress. Ich durfte mir ein Kleid kaufen.
88
Tôi đã được phép lấy cho tôi một kẹo sô cô la có nhân. I was allowed to take a chocolate. Ich durfte mir eine Praline nehmen.
88
Bạn đã được phép hút thuốc lá ở trên máy bay chưa? Were you allowed to smoke in the airplane? Durftest du im Flugzeug rauchen?
88
Bạn đã được phép uống bia ở trong bệnh viện chưa? Were you allowed to drink beer in the hospital? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken?
88
Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa? Were you allowed to take the dog into the hotel? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen?
88
Trong kỳ nghỉ mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu. During the holidays the children were allowed to remain outside late. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben.
88
Mấy đứa ấy đã được phép chơi ở ngoài sân lâu. They were allowed to play in the yard for a long time. Sie durften lange im Hof spielen.
88
Mấy đứa ấy đã được phép thức khuya. They were allowed to stay up late. Sie durften lange aufbleiben.
89
Bạn lười biếng quá – đừng có lười biếng quá! You are so lazy – don’t be so lazy! Du bist so faul – sei doch nicht so faul!
89
Bạn ngủ lâu quá – đừng có ngủ lâu quá! You sleep for so long – don’t sleep so late! Du schläfst so lang – schlaf doch nicht so lang!
89
Bạn tới muộn / trễ quá – đừng có tới muộn / trễ quá! You come home so late – don’t come home so late! Du kommst so spät – komm doch nicht so spät!
89
Bạn cười to quá – đừng có cười to quá! You laugh so loudly – don’t laugh so loudly! Du lachst so laut – lach doch nicht so laut!
89
Bạn nói nhỏ quá – đừng có nói nhỏ quá! You speak so softly – don’t speak so softly! Du sprichst so leise – sprich doch nicht so leise!
89
Bạn uống nhiều quá – đừng có uống nhiều quá! You drink too much – don’t drink so much! Du trinkst zu viel – trink doch nicht so viel!
89
Bạn hút thuốc lá nhiều quá – đừng có hút thuốc nhiều quá! You smoke too much – don’t smoke so much! Du rauchst zu viel – rauch doch nicht so viel!
89
Bạn làm việc nhiều quá – đừng có làm việc nhiều quá! You work too much – don’t work so much! Du arbeitest zu viel – arbeite doch nicht so viel!
89
Bạn lái xe nhanh quá – đừng có lái xe nhanh quá! You drive too fast – don’t drive so fast! Du fährst so schnell – fahr doch nicht so schnell!
89
Xin ông đứng dậy, ông Müller! Get up, Mr. Miller! Stehen Sie auf, Herr Müller!
89
Xin ông ngồi xuống, ông Müller! Sit down, Mr. Miller! Setzen Sie sich, Herr Müller!
89
Xin ông cứ ngồI, ông Müller! Remain seated, Mr. Miller! Bleiben Sie sitzen, Herr Müller!
89
Bạn hãy kiên nhẫn! Be patient! Haben Sie Geduld!
89
Bạn cứ thong thả! Take your time! Nehmen Sie sich Zeit!
89
Bạn chờ một lát! Wait a moment! Warten Sie einen Moment!
89
Bạn hãy cẩn thận! Be careful! Seien Sie vorsichtig!
89
Bạn hãy đúng giờ! Be punctual! Seien Sie pünktlich!
89
Bạn đừng dốt thế! Don’t be stupid! Seien Sie nicht dumm!
90
Cạo râu đi! Shave! Rasier dich!
90
Tắm đi! Wash yourself! Wasch dich!
90
Chải đầu đi! Comb your hair! Kämm dich!
90
Gọi đi! Bạn hãy gọi đi! Call! Ruf an! Rufen Sie an!
90
Bắt đầu đi! Bạn hãy bắt đầu đi! Begin! Fang an! Fangen Sie an!
90
Dừng / Ngừng lại! Bạn hãy dừng lại! Stop! Hör auf! Hören Sie auf!
90
Bỏ đi! Bạn hãy bỏ đi! Leave it! Lass das! Lassen Sie das!
90
Nói cái này đi! Bạn hãy nói cái này đi! Say it! Sag das! Sagen Sie das!
90
Mua cái này đi! Bạn hãy mua cái này đi! Buy it! Kauf das! Kaufen Sie das!
90
Đừng bao giờ không thành thật! Never be dishonest! Sei nie unehrlich!
90
Đừng bao giờ hư hỗn! Never be naughty! Sei nie frech!
90
Đừng bao giờ bất lịch sự! Never be impolite! Sei nie unhöflich!
90
Hãy luôn thật thà! Always be honest! Sei immer ehrlich!
90
Hãy luôn tử tế! Always be nice! Sei immer nett!
90
Hãy luôn lễ phép! Always be polite! Sei immer höflich!
90
Bạn về nhà an toàn nhé! Hope you arrive home safely! Kommen Sie gut nach Haus!
90
Bạn hãy cẩn thận / bảo trọng! Take care of yourself! Passen Sie gut auf sich auf!
90
Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi! Do visit us again soon! Besuchen Sie uns bald wieder!
91
Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. Perhaps the weather will get better tomorrow. Das Wetter wird vielleicht morgen besser.
91
Tại sao bạn biết? How do you know that? Woher wissen Sie das?
91
Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. I hope that it gets better. Ich hoffe, dass es besser wird.
91
Anh ấy chắc chắn tới. He will definitely come. Er kommt ganz bestimmt.
91
Chắc chắn không? Are you sure? Ist das sicher?
91
Tôi biết rằng anh ấy tới. I know that he’ll come. Ich weiß, dass er kommt.
91
Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. He’ll definitely call. Er ruft bestimmt an.
91
Thật à? Really? Wirklich?
91
Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. I believe that he’ll call. Ich glaube, dass er anruft.
91
Rượu vang này chắc cũ rồi. The wine is definitely old. Der Wein ist sicher alt.
91
Bạn biết chắc không? Do you know that for sure? Wissen Sie das genau?
91
Tôi đoán rằng nó cũ rồi. I think that it is old. Ich vermute, dass er alt ist.
91
Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. Our boss is good-looking. Unser Chef sieht gut aus.
91
Bạn thấy vậy sao? Do you think so? Finden Sie?
91
Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. I find him very handsome. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht.
91
Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. The boss definitely has a girlfriend. Der Chef hat bestimmt eine Freundin.
91
Bạn thật nghĩ vậy sao? Do you really think so? Glauben Sie wirklich?
91
Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. It is very possible that he has a girlfriend. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat.
92
Tôi bực mình vì bạn ngáy. I’m angry that you snore. Es ärgert mich, dass du schnarchst.
92
Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá. I’m angry that you drink so much beer. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst.
92
Tôi bực mình vì bạn đến muộn. I’m angry that you come so late. Es ärgert mich, dass du so spät kommst.
92
Tôi nghĩ rằng anh ấy cần bác sĩ. I think he needs a doctor. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht.
92
Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm. I think he is ill. Ich glaube, dass er krank ist.
92
Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngủ. I think he is sleeping now. Ich glaube, dass er jetzt schläft.
92
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy kết hôn với con gái của chúng tôi. We hope that he marries our daughter. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet.
92
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có nhiều tiền. We hope that he has a lot of money. Wir hoffen, dass er viel Geld hat.
92
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy là triệu phú. We hope that he is a millionaire. Wir hoffen, dass er Millionär ist.
92
Tôi đã nghe nói rằng vợ của bạn đã gặp tai nạn. I heard that your wife had an accident. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte.
92
Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện. I heard that she is in the hospital. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt.
92
Tôi nghe nói rằng xe hơi của bạn bị hỏng hoàn toàn. I heard that your car is completely wrecked. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist.
92
Tôi rất vui, vì bạn đã đến. I’m happy that you came. Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
92
Tôi rất vui, vì bạn quan tâm. I’m happy that you are interested. Es freut mich, dass Sie Interesse haben.
92
Tôi rất vui, vì bạn muốn mua căn nhà. I’m happy that you want to buy the house. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen.
92
Tôi sợ rằng chuyến xe buýt cuối cùng chạy mất rồi. I’m afraid the last bus has already gone. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist.
92
Tôi sợ rằng chúng tôi phải lấy tắc xi. I’m afraid we will have to take a taxi. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen.
92
Tôi sợ rằng tôi không mang theo tiền. I’m afraid I have no more money. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe.
93
Tôi không biết liệu anh ấy có yêu tôi không. I don’t know if he loves me. Ich weiß nicht, ob er mich liebt.
93
Tôi không biết liệu anh ấy có trở lại không. I don’t know if he’ll come back. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt.
93
Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. I don’t know if he’ll call me. Ich weiß nicht, ob er mich anruft.
93
Liệu anh ấy có yêu tôi không? Maybe he doesn’t love me? Ob er mich wohl liebt?
93
Liệu anh ấy có trở lại không? Maybe he won’t come back? Ob er wohl zurückkommt?
93
Liệu anh ấy có gọi cho tôi không? Maybe he won’t call me? Ob er mich wohl anruft?
93
Tôi tự hỏi, liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không. I wonder if he thinks about me. Ich frage mich, ob er an mich denkt.
93
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có người khác không? I wonder if he has someone else. Ich frage mich, ob er eine andere hat.
93
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nói dối không. I wonder if he lies. Ich frage mich, ob er lügt.
93
Liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không? Maybe he thinks of me? Ob er wohl an mich denkt?
93
Liệu anh ấy có người khác không? Maybe he has someone else? Ob er wohl eine andere hat?
93
Liệu anh ấy có nói thật không? Maybe he tells me the truth? Ob er wohl die Wahrheit sagt?
93
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có thực sự thích / thương tôi không. I doubt whether he really likes me. Ich zweifele, ob er mich wirklich mag.
93
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có viết cho tôi không. I doubt whether he’ll write to me. Ich zweifele, ob er mir schreibt.
93
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có cưới tôi không. I doubt whether he’ll marry me. Ich zweifele, ob er mich heiratet.
93
Liệu anh ấy có thực sự thích / thương tôi thật không? Does he really like me? Ob er mich wohl wirklich mag?
93
Liệu anh ấy có viết cho tôi không? Will he write to me? Ob er mir wohl schreibt?
93
Liệu anh ấy có cưới tôi không? Will he marry me? Ob er mich wohl heiratet?
94
Chờ đến khi tạnh mưa. Wait until the rain stops. Warte, bis der Regen aufhört.
94
Chờ đến khi tôi xong. Wait until I’m finished. Warte, bis ich fertig bin.
94
Chờ đến khi anh ấy trở lại. Wait until he comes back. Warte, bis er zurückkommt.
94
Tôi chờ đến khi tóc của tôi khô. I’ll wait until my hair is dry. Ich warte, bis meine Haare trocken sind.
94
Tôi chờ đến khi phim hết. I’ll wait until the film is over. Ich warte, bis der Film zu Ende ist.
94
Tôi chờ đến khi đèn xanh. I’ll wait until the traffic light is green. Ich warte, bis die Ampel grün ist.
94
Bao giờ bạn đi du lịch? When do you go on holiday? Wann fährst du in Urlaub?
94
Còn trước kỳ nghỉ hè à? Before the summer holidays? Noch vor den Sommerferien?
94
Vâng, còn trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Yes, before the summer holidays begin. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen.
94
Hãy sửa chữa lại mái nhà, trước khi mùa đông bắt đầu. Repair the roof before the winter begins. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt.
94
Hãy rửa tay, trước khi bạn ngồi vào bàn ăn. Wash your hands before you sit at the table. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt.
94
Hãy đóng cửa sổ, trước khi bạn đi ra ngoài. Close the window before you go out. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst.
94
Bao giờ bạn về nhà? When will you come home? Wann kommst du nach Hause?
94
Sau giờ học à? After class? Nach dem Unterricht?
94
Vâng, sau khi hết giờ học. Yes, after the class is over. Ja, nachdem der Unterricht aus ist.
94
Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa. After he had an accident, he could not work anymore. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten.
94
Sau khi anh ấy bị mất việc làm, anh ấy đã đi sang Mỹ. After he had lost his job, he went to America. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen.
94
Sau khi anh ấy đi sang Mỹ, anh ấy đã trở nên giàu có. After he went to America, he became rich. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden.
95
Từ khi nào chị ấy không làm việc nữa? Since when is she no longer working? Seit wann arbeitet sie nicht mehr?
95
Từ lúc chị ấy kết hôn à? Since her marriage? Seit ihrer Heirat?
95
Vâng, chị ấy không làm việc nữa, từ khi chị ấy đã kết hôn. Yes, she is no longer working since she got married. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat.
95
Từ khi chị ấy đã kết hôn, chị ấy không làm việc nữa. Since she got married, she’s no longer working. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr.
95
Từ khi họ quen nhau, họ hạnh phúc. Since they have met each other, they are happy. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich.
95
Từ khi họ có con, họ ít khi ra ngoài. Since they have had children, they rarely go out. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus.
95
Bao giờ chị ấy gọi điện thoại? When does she call? Wann telefoniert sie?
95
Trong lúc lái xe. When driving? Während der Fahrt?
95
Vâng, trong lúc chị ấy lái xe hơi. Yes, when she is driving. Ja, während sie Auto fährt.
95
Chị ấy gọi điện thoại, trong lúc chị ấy lái xe hơi. She calls while she drives. Sie telefoniert, während sie Auto fährt.
95
Chị ấy xem vô tuyến, trong lúc chị ấy là quần áo. She watches TV while she irons. Sie sieht fern, während sie bügelt.
95
Chị ấy nghe nhạc, trong lúc chị ấy làm việc nhà. She listens to music while she does her work. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht.
95
Tôi không nhìn thấy gì nếu tôi không đeo kính. I can’t see anything when I don’t have glasses. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe.
95
Tôi không hiểu gì nếu nhạc to quá. I can’t understand anything when the music is so loud. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist.
95
Tôi không ngửi thấy gì nếu tôi bị chứng sổ mũi. I can’t smell anything when I have a cold. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe.
95
Chúng tôi đón tắc xi khi trời mưa. We’ll take a taxi if it rains. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet.
95
Chúng tôi làm một cuộc hành trình vòng quanh thế giới, nếu chúng tôi trúng xổ số. We’ll travel around the world if we win the lottery. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen.
95
Chúng tôi sẽ bắt đầu ăn, nếu anh ấy không đến ngay. We’ll start eating if he doesn’t come soon. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt.
96
Tôi thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức kêu. I get up as soon as the alarm rings. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt.
96
Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học. I become tired as soon as I have to study. Ich werde müde, sobald ich lernen soll.
96
Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. I will stop working as soon as I am 60. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin.
96
Bao giờ bạn gọi điện thoại? When will you call? Wann rufen Sie an?
96
Ngay khi nào tôi có một chút thì giờ. As soon as I have a moment. Sobald ich einen Moment Zeit habe.
96
Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ. He’ll call, as soon as he has a little time. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat.
96
Các bạn sẽ làm việc bao lâu? How long will you work? Wie lange werden Sie arbeiten?
96
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn làm được. I’ll work as long as I can. Ich werde arbeiten, solange ich kann.
96
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn mạnh khỏe. I’ll work as long as I am healthy. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin.
96
Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. He lies in bed instead of working. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet.
96
Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. She reads the newspaper instead of cooking. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht.
96
Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. He is at the bar instead of going home. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht.
96
Theo tôi biết, anh ấy ở đây. As far as I know, he lives here. Soweit ich weiß, wohnt er hier.
96
Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm. As far as I know, his wife is ill. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank.
96
Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp. As far as I know, he is unemployed. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos.
96
Tôi đã ngủ quên, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I overslept; otherwise I’d have been on time. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
96
Tôi đã bị lỡ xe buýt, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I missed the bus; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
96
Tôi đã không tìm thấy đường, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
97
Anh ấy đã ngủ, mặc dù vô tuyến vẫn bật. He fell asleep although the TV was on. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war.
97
Anh ấy vẫn còn ở lại, mặc dù đã muộn rồi. He stayed a while although it was late. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war.
97
Anh ấy đã không đến, mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. He didn’t come although we had made an appointment. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten.
97
Vô tuyến vẫn bật. Tuy vậy anh ấy vẫn ngủ. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen.
97
Đã muộn / trễ rồi. Tuy vậy anh ấy vẫn còn ở lại. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben.
97
Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy anh ấy vẫn không đến. We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen.
97
Mặc dù anh ấy không có bằng lái xe, anh ấy vẫn lái xe hơi. Although he has no license, he drives the car. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto.
97
Mặc dù đường trơn, anh ấy vẫn đi nhanh. Although the road is slippery, he drives so fast. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell.
97
Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. Although he is drunk, he rides his bicycle. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad.
97
Anh ấy không có bằng lái xe. Tuy vậy anh ấy vẫn lái xe hơi. Despite having no licence / license (am.), he drives the car. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto.
97
Đường trơn. Tuy vậy anh ấy vẫn đi nhanh. Despite the road being slippery, he drives fast. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell.
97
Anh ấy đã say. Tuy vậy anh ấy vẫn đạp xe đạp. Despite being drunk, he rides the bike. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad.
97
Chị ấy không tìm được chỗ làm, mặc dù chị ấy có bằng đại học. Although she went to college, she can’t find a job. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
97
Chị ấy không đi bác sĩ, mặc dù chị ấy bị đau. Although she is in pain, she doesn’t go to the doctor. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat.
97
Chị ấy mua một chiếc xe hơi, mặc dù chị ấy không có tiền. Although she has no money, she buys a car. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.
97
Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy chị ấy không tìm được việc. She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
97
Chị ấy bị đau. Tuy vậy chị ấy không đi bác sĩ. She is in pain. Nevertheless, she doesn’t go to the doctor. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt.
97
Chị ấy không có tiền. Tuy vậy chị ấy mua một chiếc xe hơi. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.
98
Chuyến du lịch tuy rất đẹp, nhưng mà quá mệt. The journey was beautiful, but too tiring. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
98
Tàu hỏa tuy đến sớm, nhưng mà đông người quá. The train was on time, but too full. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
98
Khách sạn tuy thoải mái, nhưng mà đắt / mắc quá. The hotel was comfortable, but too expensive. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
98
Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu hỏa. He’ll take either the bus or the train. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
98
Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. He’ll come either this evening or tomorrow morning. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
98
Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. He’s going to stay either with us or in the hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
98
Chị ấy vừa nói tiếng Tây Ban Nha vừa nói tiếng Anh. She speaks Spanish as well as English. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
98
Chị ấy đã từng sống ở Madrid và ở cả London nữa. She has lived in Madrid as well as in London. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
98
Chị ấy vừa biết nước Tây Ban Nha, vừa biết nước Anh. She knows Spain as well as England. Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
98
Anh ấy không chỉ dốt, mà còn lười biếng nữa. He is not only stupid, but also lazy. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
98
Chị ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh nữa. She is not only pretty, but also intelligent. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
98
Chị ấy không chỉ nói tiếng Đức, mà cả tiếng Pháp nữa. She speaks not only German, but also French. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch.
98
Tôi không biết chơi dương cầm mà cũng không biết chơi đàn ghi ta. I can neither play the piano nor the guitar. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
98
Tôi không biết nhảy điệu vanxơ mà cũng không biết nhảy điệu xam ba. I can neither waltz nor do the samba. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
98
Tôi không thích ô pê ra mà cũng không thích múa ba lê. I like neither opera nor ballet. Ich mag weder Oper noch Ballett.
98
Bạn càng làm việc nhanh, bạn càng xong sớm. The faster you work, the earlier you will be finished. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
98
Bạn càng đến sớm, bạn càng đi về sớm được. The earlier you come, the earlier you can go. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
98
Càng già, càng thấy thoải mái. The older one gets, the more complacent one gets. Je älter man wird, desto bequemer wird man.
99
Con mèo của bạn gái tôi my girlfriend’s cat die Katze meiner Freundin
99
Con chó của bạn tôi my boyfriend’s dog der Hund meines Freundes
99
Đồ chơi của các con tôi. my children’s toys die Spielsachen meiner Kinder
99
Đây là áo khoác của đồng nghiệp tôi. This is my colleague’s overcoat. Das ist der Mantel meines Kollegen.
99
Đây là chiếc xe hơi của đồng nghiệp tôi. That is my colleague’s car. Das ist das Auto meiner Kollegin.
99
Đây là công việc của đồng nghiệp tôi. That is my colleagues’ work. Das ist die Arbeit meiner Kollegen.
99
Cúc áo sơ mi bị rơi ra. The button from the shirt is gone. Der Knopf von dem Hemd ist ab.
99
Chìa khóa của nhà xe bị mất. The garage key is gone. Der Schlüssel von der Garage ist weg.
99
Máy tính của ông chủ bị hỏng. The boss’ computer is not working. Der Computer vom Chef ist kaputt.
99
Ai là cha mẹ của bé gái này? Who are the girl’s parents? Wer sind die Eltern des Mädchens?
99
Tôi đến nhà cha mẹ của nó như thế nào? How do I get to her parents’ house? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern?
99
Căn nhà nằm ở cuối đường. The house is at the end of the road. Das Haus steht am Ende der Straße.
99
Thủ đô nước Thụy Sĩ tên là gì? What is the name of the capital city of Switzerland? Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz?
99
Nhan đề quyển sách này là gì? What is the title of the book? Wie heißt der Titel von dem Buch?
99
Những đứa con của người hàng xóm tên là gì? What are the names of the neighbour’s / neighbor’s (am.) children? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn?
99
Bao giờ là kỳ nghỉ học của các cháu? When are the children’s holidays? Wann sind die Schulferien von den Kindern?
99
Bao giờ là giờ tiếp khách của bác sĩ? What are the doctor’s consultation times? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt?
99
Bao giờ là giờ mở cửa của bảo tàng? What time is the museum open? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum?
100
Một lần rồi – chưa bao giờ already – not yet schon einmal – noch nie
100
Bạn đã từng đến Berlin chưa? Have you already been to Berlin? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen?
100
Chưa, chưa bao giờ. No, not yet. Nein, noch nie.
100
Ai – không có ai someone – no one jemand – niemand
100
Bạn có quen ai ở đây không? Do you know someone here? Kennen Sie hier jemand(en)?
100
Không, tôi không quen ai ở đây. No, I don’t know anyone here. Nein, ich kenne hier niemand(en).
100
Còn – không nữa a little longer – not much longer noch – nicht mehr
100
Bạn còn ở đây lâu nữa không? Will you stay here a little longer? Bleiben Sie noch lange hier?
100
Không, tôi không ở đây lâu nữa. No, I won’t stay here much longer. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier.
100
Gì nữa – không gì nữa something else – nothing else noch etwas – nichts mehr
100
Bạn muốn uống gì nữa không? Would you like to drink something else? Möchten Sie noch etwas trinken?
100
Không, tôi không muốn gì nữa. No, I don’t want anything else. Nein, ich möchte nichts mehr.
100
Có gì rồi – chưa có gì hết something already – nothing yet schon etwas – noch nichts
100
Bạn ăn gì chưa? Have you already eaten something? Haben Sie schon etwas gegessen?
100
Chưa, tôi chưa ăn gì hết. No, I haven’t eaten anything yet. Nein, ich habe noch nichts gegessen.
100
Ai nữa – không ai nữa. someone else – no one else noch jemand – niemand mehr
100
Có ai còn muốn cà phê nữa không? Does anyone else want a coffee? Möchte noch jemand einen Kaffee?
100
Không, không ai nữa. No, no one else. Nein, niemand mehr.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
你好 Nǐhǎo! Hallo!
nein
谢谢 xièxie danke
对不起 Duìbùqǐ. Entschuldigung.
eins
èr zwei
sān drei
vier
fünf
liù sechs
sieben
acht
jiǔ neun
shí zehn
姓名 xìngmíng Name
早上好 Zǎoshànghǎo. Guten Morgen.
晚上好 Wǎnshànghǎo. Guten Abend.
十二 shíèr zwölf
十三 shísān dreizehn
十四 shísì vierzehn
十五 shíwǔ fünfzehn
十六 shíliù sechzehn
十七 shíqī siebzehn
十八 shíbā achtzehn
十九 shíjiǔ neunzehn
二十 èrshí zwanzig
再见 Zàijiàn. Auf Wiedersehen.
见面 jiànmiàn treffen
欢迎 Huānyíng! Willkommen!
救命 Jiùmìng! Hilfe!
为什么 Wèishénme? warum?
怎么样 Zěnmeyàng? wie?
lái kommen
kàn sehen
友好的 yǒuhǎo de nett
以后 yǐhòu später
生活 shēnghuó leben
我出生 wǒ chūshēng ich wurde geboren
nián Jahr
假期 jiàqī Ferien
德国 Déguó Deutschland
中国 Zhōngguó China
女人 nǚrén Frau
小孩 xiǎohái Kind
飞机 fēijī Flugzeug
公共汽车 gōnggòng qìchē Bus
假期 jiàqī Ferien
早晨 zǎochén Morgen
晚上 wǎnshàng Abend
太阳 tàiyáng Sonne
有阳光的 yǒu yángguāng de