Extracted from Anki MCC Deck

银行 私人 帐户
Tā yǒu zhè jiā yínháng de sīrén zhànghù.
She has a personal account at this bank.
Sie hat ein Privatkonto bei dieser Bank.