Extracted from Anki MCC Deck

白酒 品质 分档 酿造 时间 酒精度 有关
Báijiǔ de pǐnzhì fēndàng yǔ tā de niàngzào shíjiān hé jiǔjīngdù yǒuguān。
The quality of the distilled spirit depends on its brewing time and alcoholic strength.