Extracted from Anki MCC Deck

医生 通过 把脉 揆度 病情
Yīshēng tōngguò bǎmài lái kuí dù bìngqíng.
By taking a pulse, a doctor can gauge a patient's condition.