1 Old HSK word(s): ** A
* * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

sit / seat / ride, travel by
fly / go quickly / dart / high
desk / machine / moment


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


A Der Verkehr: Das Flugzeug: Hubschrauber + * +
A Der Verkehr: Das Flugzeug: Wasserflugzeug + * +
B Der Verkehr: Das Flugzeug: Überschallflugzeug + * +
C Der Verkehr: Das Flugzeug: Doppeldecker + * +
C Der Verkehr: Das Flugzeug: Leichtflugzeug + * +
C Der Verkehr: Das Flugzeug: Privatjet + * +
C Die Umwelt: Der Weltraum: Raumfähre + * +


US-Spaceshuttle, US-Space Shuttle (S, Tech)US-Raumfähre (S, Tech) [mei3 guo2 tai4 kong1 fei1 ji1] 美国太空飞机
achtstrahliges Flugzeug (B 52) (S) [ba1 yin3 qing2 fei1 ji1] 八引擎飞机
Agrarflugzeug [nong2 yong4 fei1 ji1] 农用飞机
alte Kiste (S, vulg)altes Flugzeug (S) [jiu4 fei1 ji1] 旧飞机
Amphibie (S)Amphibium (S) [shui3 liu4 liang3 yong4 fei1 ji1] 水陆两用飞机
Anschnallgurt am Flugzeugsitz (S) [fei1 ji1 zuo4 wei4 shang4 de5 an1 quan2 dai4] 飞机座位上的安全带
anwesend [zai4 fei1 ji1 shang4] 在飞机上
Ausschiffung (S) [xia4 fei1 ji1] 下飞机
bemanntes Flugzeug (S) [cheng2 ren2 fei1 ji1] 载人飞机
Billigflieger (S) [lian2 jia4 fei1 ji1] 廉价飞机
Boeing (Eig, Tech) [bo1 yin1 fei1 ji1] 波音飞机
Boeing Company (S, Wirtsch) [mei3 guo2 bo1 yin1 fei1 ji1 zhi4 zao4 gong1 si1] 美国波音飞机制造公司
Boeing-Dreamliner (S, Tech) [bo1 yin1 7 8 7 meng4 xiang3 fei1 ji1] 波音787梦想飞机
Charterflugzeug (S) [zu1 lai2 di4 fei1 ji1] 租来的飞机
Charterflugzeug (S)Chartermaschine (S) [zu1 yong4 de5 fei1 ji1] 租用的飞机
Cockpit (S) [fei1 ji1 zuo4 cang1] 飞机座舱
Concorde ( Überschall-Verkehrsflugzeug ) (S, Tech) [xie2 he2 shi4 fei1 ji1] 协和式飞机
Concorde (Überschall-Verkehrsflugzeug) (S, Tech) [xie2 he2 fei1 ji1] 协和飞机
Curtiss Aeroplane and Motor Company Incorporated (Eig, Org) [ke1 di4 si1 fei1 ji1 yu3 fa1 dong4 ji1 gong1 si1] 柯蒂斯飞机与发动机公司
den Flugzeug nehmen, mit dem Flugzeug fliegen, fliegen (V)per Flugzeug fliegen (V) [cheng2 fei1 ji1] 乘飞机
der Flughafen (S) [fei1 ji1 chang3] 飞机场
Drohnen (S)unbemanntes Flugzeug (S) [wu2 ren2 jia4 shi3 fei1 ji1] 无人驾驶飞机
Düsenflugzeug (S)Düsenverkehrsflugzeug (S)Jet (S) [pen1 qi4 shi4 fei1 ji1] 喷气式飞机
Einchecken (S) [deng1 shang4 fei1 ji1] 登上飞机
Fahrwerk (S) [fei1 ji1 zhuo2 lu4 zhuang1 zhi4] 飞机着陆装置
fliegen, ein Flugzeug steuern (V) [kai1 fei1 ji1] 开飞机
Fluggast (S) [fei1 ji1 cheng2 ke4] 飞机乘客
Flugpreis (S) [fei1 ji1 piao4 piao4 jia4] 飞机票票价
Flugreise (S) [da1 cheng2 fei1 ji1 lü3 xing2] 搭乘飞机旅行
Flugticket (S) [fei1 ji1 piao4] 飞机票
Flugzeug (S) [fei1 ji1] 飞机
Flugzeug mit nicht schwenkbaren Flügel (S, Tech)Flugzeug (S) [gu4 ding4 yi4 fei1 ji1] 固定翼飞机
Flugzeugabsturz (S) [fei1 ji1 zhui4 hui3] 飞机坠毁
Flugzeugbau (S) [fei1 ji1 zhi4 zao4] 飞机制造
Flugzeugbau (S) [fei1 ji1 zhi4 zao4 ye4] 飞机制造业
Flugzeugbauer (S) [fei1 ji1 zhi4 zao4 zhe3] 飞机制造者
Flugzeugbauer (S)Flugzeughersteller, Flugzeugproduzent (S) [fei1 ji1 zhi4 zao4 shang1] 飞机制造商
Flugzeugbauer, Flugzeugfabrikant (S)Flugzeughersteller, Flugzeugproduzent (S) [fei1 ji1 zhi4 zao4 gong1 si1] 飞机制造公司
Flugzeugbrand [fei1 ji1 zhuo2 huo3] 飞机着火
Flugzeugessen [fei1 ji1 can1] 飞机餐
Flugzeugmodell (S) [fei1 ji1 mo2 xing2] 飞机模型
Flugzeugmontagewerk (S) [fei1 ji1 zong3 zhuang1 chang3] 飞机总装厂
Flugzeugtriebwerk (S) [fei1 ji1 fa1 dong4 ji1] 飞机发动机
Flugzeugunfall (S)Flugzeungunglück (S) [fei1 ji1 shi1 shi4] 飞机失事
Flugzeugunglück, Flugzeugabsturz (S) [fei1 ji1 shuai1 zai1] 飞机摔灾
Flugzeugwerk (S) [fei1 ji1 zhi4 zao4 chang3] 飞机制造厂
Frachtmaschine (S) [huo4 yun4 fei1 ji1] 货运飞机
Grashüpfer (S) [qing1 xing2 fei1 ji1] 轻型飞机
Großraumflugzeug (S) [da4 xing2 fei1 ji1] 大型飞机
Hickelkasten, Hüppekästchen, Hopse (ein Kinder-Hüpf-Spiel) (S, Sport) [tiao4 fei1 ji1] 跳飞机
Hubschrauber, Helikopter (S) [zhi2 sheng1 fei1 ji1] 直升飞机
Jetflugzeug (S) [pen1 qi4 fa1 dong4 ji1 fei1 ji1] 喷气发动机飞机
Kampfflugzeug (S) [jun1 yong4 fei1 ji1] 军用飞机
Kanzel (S) [fei1 ji1 jia4 shi3 cang1] 飞机驾驶舱
Langstreckenflugzeug (S) [yuan3 cheng2 fei1 ji1] 远程飞机
mit dem Flugzeug fliegen, mit dem Flugzeug (ver)reisen (V) [fei1 ji1 qu4] 飞机去
Papierflieger (S) [zhi3 fei1 ji1] 纸飞机
Passagierflugzeug (S) [ke4 yun4 fei1 ji1] 客运飞机
per Luftfracht [yong4 fei1 ji1] 用飞机
Pilot ( Flugzeug ) (S) [fei1 ji1 jia4 shi3 yuan2] 飞机驾驶员
Pilotin (S) [nü3 fei1 ji1 jia4 shi3 yuan2] 女飞机驾驶员
Privatjet (S) [ge4 ren2 de5 pen1 qi4 shi4 fei1 ji1] 个人的喷气式飞机
Privatjet (S) [si1 you3 de5 pen1 qi4 shi4 fei1 ji1] 私有的喷气式飞机
Propelleflugzeug (S) [luo2 xuan2 jiang5 fei5 ji5] 螺旋桨飞机
Rollbahn (S)Startbahn (S) [fei1 ji1 pao3 dao4] 飞机跑道
Seeflugzeug (S)Wasserflugzeug (S) [shui3 shang4 fei1 ji1] 水上飞机
Space Shuttle (S, Tech) [hang2 tian1 fei1 ji1] 航天飞机
Unglücksmaschine (S) [yu4 nan4 fei1 ji1] 遇难飞机
Verkehrsflugzeug [min2 hang2 fei1 ji1] 民航飞机
Verkehrsflugzeug (S) [shang1 yong4 fei1 ji1] 商用飞机
vordere Kabine eines Flugzeugs (S) [fei1 ji1 qian2 cang1] 飞机前舱
weitgehend ? Grossraumflugzeug ! (Adv) [kuan1 ti3 fei1 ji1] 宽体飞机
wichsen [da3 fei1 ji1] 打飞机


3.38 Glatt hobeln + plane + 飞机 +
1 Flugzeug + Aircraft + 飞机 +
8.15 Flugzeug Fluggeräte + Aircraft + 飞机 +
8.15 Flugzeug Flugwesen + Aircraft + 飞机 +
8.15 Flugzeug Flugzeugbau + Aircraft + 飞机 +