1 Old HSK word(s): ** A
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

master, chief owner / host / lord
page, sheet, leaf / rad. no. 181


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + page, sheet, leaf / rad. no. 181 Head2 页 (BUCHSEITE) ye4 +


C Die Dienstleistungen: Die Bank: Broschüre + * +
C Die Umwelt: Das Gestein: Schiefer + * +
C Die Arbeit: Das Büro: Teiler + * +


Klappenfalzapparat [diao1 ya2 gun3 zhe2 ye4 zhuang1 zhi4] 叼牙辊折页装置
Impressum (S) [ban3 quan2 ye4] 版权页
Sechzehnseitenprodukt (S) [1 6 ye4 tu2 ban3 yin4 shua4 pin3] 16页图版印刷品
16-Seiten-Produktionskonzept im stehenden Format (Druckw) (S) [zong4 xiang4 cai2 qie1 1 6 ye4 yin4 shua4 sheng1 chan3 de5 she4 ji4 gou4 si1] 纵向裁切16页印刷生产的设计构思
Abschlagvorrichtung im Falzwerk (Druck) (S, Tech) [zhe2 ye4 ji1 zhong1 de5 qie1 duan4 zhuang1 zhi4] 折页机中的切断装置
Abschnittsnummerierung (S, EDV) [zhang1 jie2 ye4 ma3] 章节页码
Achtseiten [8 ye4] 8页
Achtseitenbaureihe (S) [8 ye4 yin4 bao4 xi4 tong3] 8页印报系统
Achtseitenbogen (S) [8 ye4 yin4 zhang1] 8页印张
Achtseitenformat (Zeitung) (S) [8 ye4 bao4 zhi3 xi4 tong3] 8页报纸系统
Achtseitenoffset (S) [8 ye4 jiao1 yin4 xi4 tong3] 8页胶印系统
Achtseitenoffsetrotation (S) [8 ye4 jiao1 yin4 lun2 zhuan3 ji1] 8页胶印轮转机
Achtseitenprodukt (S) [8 ye4 chan3 pin3] 8页产品
Achtseitenrollenoffsetmaschine (S) [ba1 ye4 juan3 tong3 zhi3 jiao1 yin4 ji1] 八页卷筒纸胶印机
Achtseitenrollenoffsetmaschine (S) [8 ye4 juan3 tong3 zhi3 jiao1 yin4 ji1] 8页卷筒纸胶印机
Achtseitenzeitungsoffset (S) [8 ye4 bao4 zhi3 jiao1 yin4 xi4 tong3] 8页报纸胶印系统
aktive Seite (S) [dang1 qian2 ye4 mian4] 当前页面
aktive Seite (S, EDV) [huo2 dong4 ye4 mian4] 活动页面
als Webseite anzeigen (V) [an4 wang3 ye4 cha2 kan4] 按网页查看
Altarfalz [da4 zhang1 zhe2 ye4] 大张折页
Anhang (S) [xu4 ye4] 续页
Anhang für die ärztliche Geburtsurkunde (S, Med) [chu1 sheng1 yi1 xue2 zheng4 ming2 fu4 ye4] 出生医学证明副页
Anlage zum Kfz-Führerschein der Volksrepublik China (S) [zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 ji1 dong4 che1 jia4 shi3 zheng4 fu4 ye4] 中华人民共和国机动车驾驶证副页
Anlage, Anhang (eines offiziellen Dokuments) (S) [fu4 ye4] 副页
Anlage, Beilage (eines Buches) (S) [fu4 ye4] 附页
Anlegermagazin (配页机的装置) [xu4 ye4 dou4] 续页斗
Anzeigenblatt (S) [bao4 zhi3 de5 guang3 gao4 ye4] 报纸的广告页
äußerer Seitenrand [ye4 bian1 kong4 bai2] 页边空白
Ausrichtung (S) [ye4 mian4 fang1 xiang4] 页面方向
ausschiessen (drucktechn.) (Tech) [pai2 ye4] 排页
Ballontrichter (S) [zhe2 ye4 ji1 san1 jiao3 ban3] 折页机三角板
Barrierefreies Internet (S) [wang3 ye4 qin1 he4 li4] 网页亲和力
begrenzen, Marge (S)Seite (S)Seitenrand (S) [ye4 bian1] 页边
Beilage (Druckw) (S) [cha1 ye4] 插页
Beilage, Insert (S, Wirtsch) [guang3 gao4 cha1 ye4] 广告插页
Beilageneinsteckmaschine (S) [cha1 ye4 ji1] 插页机
Bezifferung (S) [ye4 shu4] 页数
Bezifferung, Kolumnenziffer, Seitenzahl (S) [ye4 ma3] 页码
Bitte umblättern ! (Int) [qing3 fan1 ye4] 请翻页
Blatt (S)Blätter (S)Seite (S)Seiten... (S)Seitenrand (S)Seitentür (S)Seitenzahl (S)Startseite (S)Radikal Nr. 181 = Kopf, Seite, Blatt [ye4]
Blatt, Buchseite (S) [ye4 mian4] 页面
Bogenfalzmaschine (S, Tech) [dan1 zhang1 zhi3 zhe2 ye4 ji1] 单张纸折页机
Browserspiel (EDV) [wang3 ye4 you2 xi4] 网页游戏
Codepage [dai4 ma3 ye4] 代码页
Deckblatt (S) [tou4 ming2 ye4] 透明页
Deckblatt, Innenblatt, Schmutztitel (S) [chen4 ye4] 衬页
Deltafalz [san1 jiao3 ban3 zhe2 ye4] 三角板折页
DF [di4 er4 dao4 zong4 xiang4 zhe2 ye4 zhuang1 zhi4] 第二道纵向折页装置
Doppelparallelfalz [dui4 kai1 shi4 ping2 xing2 zhe2 ye4] 对开式平行折页
Doppelparallelfalz [shuang1 lian2 ping2 xing2 zhe2 ye4] 双联平行折页
Doppelparallelfalzwerk (S) [dui4 kai1 shi4 ping2 xing2 zhe2 ye4 zu3 jian4] 对开式平行折页组件
Doppelseite (S) [shuang1 ye4 kua4 lan2] 双页跨栏
Doppelstromauslage (Rollendruckmaschine) (Geo) [shuang1 liu2 shou1 ye4 zhuang1 zhi4] 双流收页装置
Doppeltrichterfalzapparat (S) [shuang1 san1 jiao3 ban3 zhe2 ye4 ji1 zu3] 双三角板折页机组
Dreibruchfalz [san1 zhe2 ye4] 三折页
Dreibruchfensterfalz [san1 zhe2 shuang1 da4 zhang1 zhe2 ye4] 三折双大张折页
Dreifalz [shi2 liu4 kai1 zhe2 ye4] 十六开折页
dreiseitenbreit [san1 ye4 kuan1] 三页宽
dreispaltige Seite [san1 lan2 ye4] 三栏页
dritte Umschlagseite [feng1 mian4 di4 san1 ye4] 封面第三页
druckend (V) [yin4 ye4 tuo1 shao1] 印页拖捎
Druckmaschinenfalzwerk (S) [yin4 shua1 ji1 zhe2 ye4 ji1 zu3] 印刷机折页机组
durchgehende Doppelseite [kua4 lan2 shuang1 ye4] 跨栏双页
eine neue Seite aufschlagen [jie1 kai1 xin1 de5 yi1 ye4] 揭开新的一页
einfachbreite Rotation (S) [dan1 fu2 4 ye4 lun2 zhuan3 yin4 shua4 ji1] 单幅4页轮转印刷机
einfache Produktion (Rollendruckmaschine) (S) [bu4 dai4 cun2 ye4 de5 yun4 zhuan3 sheng1 chan3] 不带存页的运转生产
eingeklebte Beilage (S) [zhan1 ru4 de5 cha1 ye4] 粘入的插页
einheften (S) [ding4 ru4 cha1 ye4] 订入插页
Einseitenplatte (S) [dan1 ye4 yin4 ban3] 单页印版
EinsteckbeilageEinstecken (Beilagen in Zeitungen) [cha1 ru4 huo2 ye4] 插入活页
Einstecktrommel (S) [cha1 ye4 gun3 tong3] 插页滚筒
Einzelblatt [dan1 ye4] 单页
Einzelblattverarbeitung (S) [dan1 ye4 chu4 li3] 单页处理
elektronische Seitenmontage, elektronischer Seitenumbruch (S, EDV) [dian4 zi3 zheng3 ye4 pin1 ban3] 电子整页拼版
Ende der Seite [ye4 wei3] 页尾
Endseite [mo4 ye4] 末页
Entschuppen (Schuppenstrom auflösen) (V) [xiao1 chu2 lin2 pian4 shi4 die2 jia1 ye4 liu2] 消除鳞片式叠加页流
erste Umschlagseite [feng1 mian4 di4 yi1 ye4] 封面第一页
Eselsohr (S) [shu1 ye4 juan3 jiao3] 书页卷角
Falzaufbau, Falzwerkaufbau [zhe2 ye4 ji1 shang4 ceng2 jie2 gou4] 折页机上层结构
Falzaufbau, Falzwerkaufbau [zhe2 ye4 jie2 gou4] 折页结构
Falzaufbaustandard [biao1 zhun3 zhe2 ye4 ji1 shang4 ceng2 jie2 gou4] 标准折页机上层结构
Falzbefeuchtung (S) [zhe2 ye4 run4 shi1 zhuang1 zhi4] 折页润湿装置
Falzeinheit (S) [zhe2 ye4 ji1 zu3] 折页机组
falzen (V) [jin4 xing2 zhe2 ye4] 进行折页
falzen (V) [zhe2 ye4] 折页
Falzer (S) [zhe2 ye4 ji1 gou4] 折页机构
Falzformat [zhe2 ye4 ji1 kai1 ben3] 折页机开本
Falzformat [zhe2 ye4 kai1 ben3] 折页开本
Falzgenauigkeit (S) [zhe2 ye4 jing1 du4] 折页精度
Falzkassette (V) [zhe2 ye4 he2] 折页合
Falzklappenzylinder (S) [chuan2 ye4 gun3 tong3] 传页滚筒
Falzprozess (S) [zhe2 ye4 guo4 cheng2] 折页过程
Falzqualität [zhe2 ye4 zhi4 liang4] 折页质量
Falzsammelzylinder (S) [zhe2 ye4 cun2 ye4 gun3 tong3] 折页存页滚筒
Falzsystem (S) [zhe2 ye4 xi4 tong3] 折页系统
Falztechnik (S) [zhe2 ye4 ji4 shu4] 折页技术
Falztrommel, Falzzylinder (S) [zhe2 ye4 gun3 tong2] 折页滚筒
Falzumstellung (S) [tiao2 jie2 zhe2 ye4 ji1] 调节折页机
Falzwalze [zhe2 ye4 gun3] 折页辊
Falzwerk [zhe2 ye4 bu4] 折页部
Falzwerk [zhe2 ye4 zhuang1 zhi4] 折页装置
Falzwerk, Falzapparat (S) [zhe2 ye4 ji1] 折页机
Falzwerkausstattung optional [ke3 gong1 yong4 hu4 xuan3 yong4 de5 zhe2 ye4 ji1 zhuang1 bei4] 可供用户选用的折页机装备
Falzwerkausstattung Standard [biao1 zhun3 zhe2 ye4 ji1 zhuang1 bei4] 标准折页机装备
Falzwerkeinlauf [zhe2 ye4 ji1 jin4 zhi3 chu4] 折页机进纸处
Falzwerkkomponente (S) [zhe2 ye4 zu3 jian4] 折页组件
farbige Beilage (S) [cai3 se4 cha1 ye4] 彩色插页
Farbtabellen im Internet (S) [wang3 ye4 yan2 se4 mo2 shi4] 网页颜色模式
flexibles Falzsystem [ling2 huo2 zhe2 ye4 xi4] 灵活折页系
flexibles Falzsystem (S) [ling2 huo2 zhe2 ye4 xi4 tong3] 灵活折页系统
Flugblatt (S) [san4 ye4 yin4 shua4 pin3] 散页印刷品
Format einer Standard-Zeitungsseite in China (1 halbes Kai) (S, Tech) [dui4 kai1 bao4 zhi3 ye4] 对开报纸页
Führungskanal (S) [ding4 shu1 ji1 huo4 pei4 ye4 ji1 gui3 dao4] 订书机或配页机轨道
Führungskanal (Zusammentragmaschine) (S) [pei4 ye4 ji1 gui3 dao4] 配页机轨道
Fußzeile (S) [ye4 jiao3] 页脚
ganzer Bogen [zheng3 ye4 yin4 zhang1] 整页印张
Ganzseitenausgabe (V, EDV) [zheng3 ye4 shu1 chu1] 整页输出
Ganzseitenbelichtung (S) [zheng3 ye4 pu4 guang1] 整页曝光
Ganzseitenfilm [zheng3 ye4 ruan3 pian4] 整页软片
Ganzseitenmater [zheng3 ye4 mo2 ban3] 整页模版
Ganzseitenübertragung (S) [zheng3 ye4 chuan2 shu1] 整页传输
Ganzseitenumbruch, Seitenmontage, Ganzseitenmontage [zheng3 ye4 pin1 ban3] 整页拼版
ganzseitige Abbildung (S)ganzseitiges Bild (S) [zheng3 ye4 tu2 xiang4] 整页图象
ganzseitige Anzeige (S, Wirtsch) [zheng3 ye4 guang3 gao4] 整页广告
ganzseitige Vierfarbanzeige (S, Wirtsch) [zheng3 ye4 si4 se4 guang3 gao4] 整页四色广告
ganzseitiger Textkorrekturbeleg (Sprachw) [zheng3 ye4 wen2 zi4 da3 yang4] 整页文字打样
gegenüberliegende Seiten [xiang1 dui4 de5 ban3 ye4] 相对的版页
Gelbe Seiten (Telefonverzeichnis) (S) [huang2 ye4] 黄页
gelenk [he2 ye4] 合页
gematerte Seite (S) [wu2 guang1 ze2 de5 ye4 mian4] 无光泽的页面
gerade Seiten, linke Seiten [ou3 shu4 ye4] 偶数页
gerade Seiten, linke Seiten [zuo3 ye4] 左页
geringe Seitenzahl (Adj) [ye4 shu4 shao3] 页数少
geringer Umfang (Sprachw) [yin4 shua1 ye4 shu4 bu4 da4] 印刷页数不大
gesammelt [cun2 ye4 shi4] 存页式
gesammelte Produktion (Rollendruckmaschine) [dai4 cun2 ye4 de5 sheng1 chan3] 带存页的生产
gestürzte Seite (S) [dian1 dao3 de5 ye4 mian4] 颠倒的页面
Gunter (Vorn) [ye4 te4 er3] 页特尔
halbe Seite über den Bund [yue4 guo4 zhuang1 ding4 xian4 de5 ban4 ye4] 越过装订线的半页
halbseitige Anzeige (S) [ban4 ye4 guang3 gao4] 半页广告
Handfalzung (S) [shou3 gong1 zhe2 ye4] 手工折页
Hauerfalz (V) [dao1 shi4 zhe2 ye4] 刀式折页
Hauptseite (S) [shou3 ye4] 首页
hintere Umschlagsinnenseite [feng1 di3 nei4 ye4] 封底内页
Hochformat (S) [zong4 chang2 ye4 chi3 cun4] 纵长页尺寸
Hochformatseite (S) [zong4 chang2 xing2 shu1 ye4] 纵长形书页
Homepage (S) [zhu3 ye4] 主页
HTM (S)Hypertext (S) [wang3 ye4 ge2 shi4] 网页格式
Impressum [ban3 ben3 ye4] 版本页
ineinander stecken (V) [jiao1 cha1 cha1 ye4] 交叉插页
Innenseite (S) [nei4 ye4] 内页
inneres Vorsatzblatt (S) [nei4 chen4 ye4] 内衬页
Internet Explorer (S, Wirtsch)MSIE [wei2 ruan3 wang3 ye4 liu2 lan3 qi4] 微软网页浏览器
Internetseite (S, EDV)Webseite, Website (S, EDV) [wang3 ye4] 网页
Kassettenfalzapparat (S, Ess) [he2 shi4 zhe2 ye4 ji1 zu3] 盒式折页机组
Kastenauslage (Druckw) (S) [sheng4 ye4 dou4 shi4 shou1 zhi3 zhuang1 zhi4] 盛页斗式收纸装置
Klappe [er3 ye4] 耳页
Klappenfalz (V) [diao1 ya2 gun3 zhe2 ye4] 叼牙辊折页
Klappenfalzwerk (S, Tech) [diao1 ya2 gun3 zhe2 ye4 ji1 zu3] 叼牙辊折页机组
Klappentext (S, Wirtsch) [shu1 ji2 bao1 feng1 er3 ye4 guang3 gao4] 书籍包封耳页广告
Klebelasche [zhan1 er3 ye4] 粘耳页
Kolumnenlänge (S, Phys) [ye4 mian4 gao1 du4] 页面高度
Kombifalzer [hun4 he2 zhe2 ye4 ji1] 混合折页机
Kombinationsfalzwerk [fu4 he2 shi4 zi4 dong4 zhe2 ye4 ji1] 复合式自动折页机
Kopfzeile (S) [ye4 mei2] 页眉
Kopfzeile (Satz) (S) [shou3 ye4 biao1 ti2] 首页标题
Kreuzbruch (S) [chui2 zhi2 zhe2 ye4] 垂直折页
Lagenfalzmaschine (S) [shu1 tie3 zhe2 ye4 ji1] 书帖折页机
Lagenfalzung (S) [shu1 tie3 zhe2 ye4] 书帖折页
Längsfalz (Tech) [zong5 xiang4 zhe2 ye5] 纵向折页
Längsfalz (V) [zong4 zhe2 ye4] 纵折页
Leporellofalz (V) [zhe2 zi3 shi4 zhe2 ye4] 折子式折页
Leporellofalz (V) [zhi1 zi4 xing2 zhe2 ye4] 之字形折页
letzte Seite [wei3 ye4] 尾页
Lokalseiten (Zeitung) (Lit) [di4 fang5 ban3 ye4] 地方版页
lose Blätter [huo2 ye4] 活页
lose Bogen [san4 ye4 shu1 tie3] 散页书帖
Loseblattbindung (S) [huo2 ye4 zhuang1 ding4] 活页装订
Magazinanleger (Druckverarbeitungslinien) (Tech) [ye4 dou4 shi4 shu1 zhi3 zhuang1 zhi4] 页斗式输纸装置
Magazinwendestangen (S) [shuang1 ye4 shu1 tie3 zhe2 ye4 zhuan3 xiang4 gan1] 双页书帖折页转向杆
Magazinwendestangenüberbau [shuang1 ye4 shu1 tie3 zhe2 ye4 zhuan3 xiang4 gan1 shang4 ceng2 jie2 gou4] 双页书帖折页转向杆上层结构
Makijiwka (Geo) [ma3 ke4 ye4 fu1 ke4] 马课页夫喀
Makulaturbogen [fei4 ye4] 废页
Marginalie, Randbemerkung (S) [ye4 bian1 zhu4 shi4] 页边注释
Marginaltitel [ye4 bian1 biao1 ti2] 页边标题
Marginalziffer (S) [ye4 bian1 hao4 ma3] 页边号码
Mehrblattformularsatz (Druck) (S, Tech) [duo1 ye4 biao3 ge2 pai2 ban3] 多页表格排版
Mozilla (S, EDV) [yi1 zhong3 wang3 ye4 liu2 lan3 ruan3 jian4] 一种网页浏览软件
nächste Seite [xia4 yi1 ye4] 下一页
Nummerierwerk [ye4 ma3 ji1] 页码机
Offlinebrowser, Offline-Browser (S, EDV) [li2 xian4 wang3 ye4 liu2 lan3 qi4] 离线网页浏览器
Ölschiefer (S, Geol) [you2 ye4 yan2] 油页岩
Order (S) [huo2 ye4 jia2] 活页夹
Page Down, abwärts blättern (Bildschirm) (S) [kan4 xia4 yi1 ping2 mu4 ye4 de5 nei4 rong2] 看下一屏幕页的内容
Page Up, aufwärts blättern (Bildschirm) (S) [kan4 shang5 yi1 ping2 mu4 ye4 de5 nei4 rong2] 看上一屏幕页的内容
paginieren (V) [bian1 ye4 ma3] 编页码
paginieren (V)paginiert (Adj) [biao1 liao3 ye4 shu4] 标了页数
paginiertpaginieren (V) [biao1 ye4 shu4] 标页数
Papierbogen (S) [yi1 ye4 zhi3] 一页纸
rechte Seite [you4 bian1 ye4] 右边页
Reiter, Karteikarte, Tab (S, EDV) [biao1 qian1 ye4] 标签页
Ringbindung (S) [huan2 xing2 huo2 ye4 zhuang1 ding4] 环形活页装订
Ringbuch (S) [tie3 huan2 huo2 ye4 jia1] 铁环活页夹
RolleFalzverarbeitung (S) [juan3 tong3 zhi3 dao4 zhe2 ye4 sheng1 chan3] 卷筒纸到折页生产
Rotationstiefdruck (S) [ying3 yin4 ye4] 影印页
Sachalin (russische Pazifik-Insel) (Eig, Geo) [ku4 ye4 dao3] 库页岛
Schieferton ( noch nicht umgewandeltes, unstrukturiertes Sedimentgestein ) (S, Geol) [ye4 yan2] 页岩
schiefwinklige Falzung (S, Fam) [xie2 jiao3 zhe2 ye4] 斜角折页
Schön- und Widerdruckseite [zheng4 mian4 he2 fan3 mian4 yin4 ye4] 正面和反面印页
Schöndruckseite [zheng4 mian4 yin4 ye4] 正面印页
Sechzehnseitenbaureihe (S) [1 6 ye4 yin4 bao4 xi4 tong3] 16页印报系统
Sechzehnseitenillustrationsdruck1 (S) [1 6 ye4 shang1 ye4 yin4 shua4] 16页商业印刷
Sechzehnseitenprodukt (Druckw) (S) [1 6 ye4 chan3 pin3] 16页产品
Sechzehnseitenprodukt (Druckw) (S) [1 6 ye4 xi4 lie4 chan3 pin3] 16页系列产品
Seite (S) [shu1 ye4] 书页
Seite mit den Personaldaten (im Pass) [ben3 ren2 ye4] 本人页
Seitenansicht (S) [ye4 xian3 shi4 an4 niu3] 页显示按钮
Seitenbeschreibungssprache (EDV) [ye4 mian4 miao2 shu4 yu3 yan2] 页面描述语言
Seitendrucker (S, EDV) [ye4 mian4 da3 yin4 ji1] 页面打印机
Seitenfehler (S) [que1 ye4] 缺页
Seitenflexibilitat [ye4 shu4 bian4 dong4 duo1] 页数变动多
Seitenlänge (S) [ye4 chang2] 页长
Skipslitter (Druckwesen) (S) [ge2 ye4 zong4 cai2 yuan2 pan2 dao1] 隔页纵裁园盘刀
Startseite (S) [kai1 shi3 ye4] 开始页
Stenograph (S) [su4 ji4 ye4] 速记页
Tafel (S) [zheng3 ye4 cha1 tu2] 整页插图
Titelbild (S) [fei1 ye4 hua4] 扉页画
Titelblatt (S)Innentitel [fei1 ye4] 扉页
Türblatt (S) [men2 ye4] 门页
umblättern (V) [fan1 ye4] 翻页
unbedruckte Seite [kong4 bai2 ye4] 空白页
Vertrag von Sankt Petersburg (Pol) [ku4 ye4 dao3 qian1 dao3 qun2 dao3 jiao1 huan4 tiao2 yue1] 库页岛千岛群岛交换条约
vierseitig (Adj) [si4 ye4] 四页
Webanwendung, Webapplikation (S) [wang3 ye4 de5 ying4 yong4] 网页的应用
Webbrowser (S, EDV) [wang3 ye4 liu2 lan3 qi4] 网页浏览器
Webbrowser öffnen (S, EDV) [da3 kai1 wang3 ye4 liu2 lan3 qi4] 打开网页浏览器
Webdesign [wang3 ye4 she4 ji4] 网页设计
Webhosting (S, EDV) [wang3 ye4 ji4 cun2 fu2 wu4] 网页寄存服务
Webseiten als Hintergrund verwenden (S) [jiang1 wang3 ye4 yong4 zuo4 qiang2 zhi3] 将网页用作墙纸
Webserver (EDV) [wang3 ye4 si4 fu2 qi4] 网页伺服器
weiße Seiten [bai2 ye4] 白页
Wetterstation im Freien; Lamellenkasten (Tech) (Zähl) [bai3 ye4 xiang1] 百页箱
Yeyun (Eig, Fam) [ye4 yun3] 页允
zusammentragen (V) [pei4 ye4] 配页
Zusammentragmaschine, Kollator (S) [pei4 ye4 ji1] 配页机
Zylinderverhältnis (S, Math) [zhe2 ye4 gun3 tong2 zhi2 jing4 bi3] 折页滚筒直径比