1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

not, negative, non- / oppose
common, normal, frequent, regular


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Ad-hoc-Organisation (S) [fei1 chang2 she4 ji1 gou4] 非常设机构
armselig (Adj) [fei1 chang2 pin2 qiong2] 非常贫穷
auf dem Gebiet ist er sehr beschlagen [zai4 zhe4 fang1 mian4 ta1 fei1 chang2 de2 xin1 ying4 shou3] 在这方面他非常得心应手
ausgezeichnetsehr gut [fei1 chang2 hao3] 非常好
Ausnahmegesetz (S) [fei1 chang2 fa3] 非常法
Besten Dank für Ihren Auftrag [fei1 chang2 gan3 xie4 nin2 de5 wei3 tuo1] 非常感谢您的委托
bewährt (Adj) [zheng4 ming2 xing4 neng2 fei1 chang2 hao3] 证明性能非常好
Die Liebe ist eine sehr zerbrechliche Blume [ai4 shi4 yi1 duo3 fei1 chang2 cui4 ruo4 de5 hua1] 愛是一朵非常脆弱的花
eine wunderschöne Stadt (S) [fei1 chang2 mei3 li4 de5 cheng2 shi4] 非常美丽的城市
enorm (Adj) [fei1 chang2 dai4] 非常大
erschöpfen (V) [fei1 chang2 xin1 lao2] 非常辛劳
Fischreichtum (S) [shui3 chan3 zi1 yuan2 fei1 chang2 feng1 fu4] 水产资源非常丰富
halsbrecherisch [fei1 chang2 wei1 xian3] 非常危险
Henry (V) [fei1 chang2 tong4] 非常痛
Herzlichen Dank [fei1 chang2 xie4 xie4 ni3] 非常谢谢你
ich liebe dich sehr (Pron) [wo3 fei1 chang2 ai4 ni3] 我非常爱你
Ich vermisse Dich sehr viel [wo3 xiang3 nian4 ni3 fei1 chang2] 我想念你非常
in Hochform [fei1 chang2 jian4 kang1] 非常健康
kinderleicht [fei1 chang2 rong2 yi4] 非常容易
kinderleicht (Adj) [fei1 chang2 jian3 dan1] 非常简单
nicht ansässig [fei1 chang2 zhu4] 非常驻
nominal (Adj)nominell (Adj) [fei1 chang2 xiao3] 非常小
quecksilbrig (Adj) [fei1 chang2 huo2 po5] 非常活泼
sehr (Adj)unglaublich (Adj) [fei1 chang2 de5] 非常地
sehr ehrlich (S) [fei1 chang2 lao3 shi2] 非常老实
sehr erfreut [fei1 chang2 gao1 xing4] 非常高兴
sehr geringer Gehalt [han2 liang4 fei1 chang2 di1 wei1] 含量非常低微
sehr glücklich (Adj) [fei1 chang2 yu2 kuai4] 非常愉快
sehr viel, außerodentlich viel (Adj) [fei1 chang2 duo1] 非常多
Sondermarke (S) [yi4 ban1 dou1 fei1 chang2 piao4 liang5] 一般都非常漂亮
starkfarbig (Adj) [fei1 chang2 you3 se4] 非常有色
The Transporter < Filmtitel > (Eig) [fei1 chang2 ren2 fan4] 非常人贩
ungewöhnlich, außerordentlich, übermäßig, sehr, außergewöhnlich (Adj) [fei1 chang2] 非常
unschätzbar [fei1 chang2 bao3 gui4] 非常宝贵
vielen Dank [fei1 chang2 gan3 xie4] 非常感谢
Widerlichkeit (S) [fei1 chang2 tao3 yan4] 非常讨厌
wie verrückt [fei1 chang2 xun4 su4 de5] 非常迅速地


3.39 Rau, Reibung grob + grossly + 非常 +