1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

need, require, must
necessary, essential / necessity


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Anforderung (S) [xu1 yao4 liang2] 需要量
ausbesserungsbedürftig (Adj) [xu1 yao4 xiu1 li3] 需要修理
Bedarf, brauchen, erforderlich sein (S) [xu1 yao4] 需要
bei Bedarf [gen1 ju4 xu1 yao4] 根据需要
bei Bedarf [ru2 guo3 xu1 yao4 de5 hua4] 如果需要的话
den Bedarf befriedigen (S) [man3 zu2 xu1 yao4] 满足需要
der Zusammenhang verlangt es anders [wen2 zhong1 ling4 you3 xu1 yao4] 文中另有需要
gebieten (V) [qiang2 lie4 xu1 yao4] 强烈需要
gelehrt (Adj) [xu1 yao4 dong4 nao3] 需要动脑
gesellschaftliche Bedürfnisse (S) [she4 hui4 xu1 yao4] 社会需要
Grundbedürfnis (S) [po4 qie4 xu1 yao4] 迫切需要
hilflos (Adj) [xu1 yao4 bang1 zhu4] 需要帮助
Ich brauche deine Hilfe [wo3 xu1 yao4 ni3 de5 bang1 zhu4] 我需要你的帮助
Informationsbedürfnis (S) [qing2 bao4 xu1 yao4] 情报需要
Klimatisierungsaufwand (Met) [bu4 xu1 yao4 cai3 qu3 fu4 za2 de5 heng2 wen1 cuo4 shi1] 不需要采取复杂的恒温措施
Kundenbedarf (S) [yong4 hu4 xu1 yao4] 用户需要
Leichtigkeit (S) [bu4 xu1 yao4 nu3 li4] 不需要努力
Leistungsaufnahme (S) [xu1 yao4 gong1 lü4] 需要功率
Marktsegment [shi4 chang3 xu1 yao4] 市场需要
nachgefragt [you3 xu1 yao4] 有需要
Notfall (S)notfalls (V) [ru2 guo3 xu1 yao4] 如果需要
praxisgerecht (Adj) [fu2 he2 shi2 ji4 xu1 yao4] 符合实际需要
Produktionsanforderung (S, Tech) [sheng1 chan3 xu1 yao4] 生产需要
qualifiziert (Adj) [xu1 yao4 te2 shu2 ji4 neng2] 需要特殊技能
Realbedarf (S)tatsächlicher Bedarf, wirkliche Bedarf (S) [shi2 ji4 xu1 yao4] 实际需要
Requisit (S) [xu1 yao4 pin3] 需要品
Rücktrittsforderung (S) [tui4 yi4 yao4 qiu2 tui4 xiu1 yao4 qiu2 tui4 wu3 xu1 yao4] 退役要求退休要求退伍需要
UTPNetzwerkkabel (S) [chu2 fei1 you3 te2 shu2 xu1 yao4] 除非有特殊需要


4.31 Verbrauchen benötigen + need + 需要 +
5.45 Schicksal, Zufall Notwendigkeit + Need + 需要 +
9.1 Trieb Bedürfnis + Need + 需要 +
9.23 Methode brauchen + need + 需要 +