0 Old HSK word(s):
* * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

this, the, here
seed / race, breed / to plant


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Adaptive Differential Pulse Code Modulation (S)ADPCM (S) [yong4 zhe4 zhong3 ge2 shi4 lu4 zhi4] 用这种格式录制
der Alkohol hat es in sich [zhe4 zhong3 jiu3 zhen1 you3 jin4] 这种酒真有劲
in diesem Fall [zai4 zhe4 zhong3 qing2 kuang2 xia4] 在这种情况下
Mangel beseitigen, Mangel beheben排除故障 (S) [ke4 fu2 zhe4 zhong3 bi4 bing4] 克服这种弊病
und selbst dann [shen4 zhi4 zai4 zhe4 zhong3 qing2 kuang2 xia4] 甚至在这种情况下
unter dieser Bedingung [zai4 zhe4 zhong3 zhuang4 kuang4 xia4] 在这种状况下
wie zum Beispiel [xiang4 zhe4 zhong3] 象这种


5.17 Ähnlich derlei + this kind + 这种 +