2 Old HSK word(s): ** A ** CDefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

this, the, here
shape, form, pattern, style
one / a, an / alone
come, coming / return, returning

Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
auf diese Weise [xiang4 zhe4 yang4] 像这样
auf diese Weise, diese, dieser, dieses ( diese Art von), so (Pron) [zhe4 yang4] 这样
dafür vorgesehene Stelle [yin1 ci3 zhe4 yang4 jiu4 xu1 zai4 zhi4 ding4 de5 wei4 zhi4 diao4 qi3 ji1 che1] 因此这样就须在制定的位置吊起机车
derartig (Adj) [zhe4 yang4 zi3 de5] 这样子的
deshalb muss an der dafür vorgesehenen Stelle (S) [yin1 ci3 zhe4 yang4 jiu4 xu1 zai4 zhi4 ding4 de5 wei4 zhi4] 因此这样就须在制定的位置
In diesem Fall ...aus diesem Grund, .. [zhe4 yang4 yi1 lai2] 这样一来
in diesem Tempo [zhao4 zhe4 yang4 xia4 qu5] 照这样下去
in diesem Tempo [zhe4 yang4 de5] 这样地
nichts dergleichen [mei2 you3 zhe4 yang4 de5 shi4] 没有这样的事
selbst jetztungeachtet dessen [jin3 guan3 zhe4 yang4] 尽管这样
unter diesen Umständen [zai4 zhe4 yang4 de5 qing2 kuang4 xia4] 在这样的情况下
Wenn das so ist,... [ru2 guo3 shi4 zhe4 yang4 de5 hua4] 如果是这样的话