10 Old HSK word(s): ** A ** A ** A ** A ** A ** A ** B ** C ** C ** D
* *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

this, the, here


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + this, the, here 辵, 辶 Proceed 文 (SCHRIFT) zhe4 +
Adaptive Differential Pulse Code Modulation (S)ADPCM (S) [yong4 zhe4 zhong3 ge2 shi4 lu4 zhi4] 用这种格式录制
alsoauf diese Weise [zhe4 me5] 这麽
an dieser Stelle [zai4 zhe4 yi1 dian3 shang4] 在这一点上
an dieser Stelle (S)in dem Punkt (S)in dieser Beziehung (S) [zai4 zhe4 dian3 shang4] 在这点上
Angaben sind auch erforderlich, wenn die Personen im Ausland verblieben sind [ru2 zhe4 xie1 ren2 zai4 guo2 wai4 ye3 xu1 shuo1 ming2] 如这些人在国外也需说明
Atashin’chi [wo3 men5 zhe4 yi1 jia1] 我们这一家
auf dem Gebiet ist er sehr beschlagen [zai4 zhe4 fang1 mian4 ta1 fei1 chang2 de2 xin1 ying4 shou3] 在这方面他非常得心应手
auf diese Weise [xiang4 zhe4 yang4] 像这样
auf diese Weise, diese, dieser, dieses ( diese Art von), so (Pron) [zhe4 yang4] 这样
beide Meinungen widersprechen sich nicht [zhe4 liang3 zhong3 yi4 jian4 bing4 bu4 mao2 dun4] 这两种意见并不矛盾
bis zum heutigen Tag (S)diesen Tag, dieser Tag (S) [zhe4 tian1] 这天
Bitte hier klicken ! (Int, EDV)Bitte klicken Sie hier ! (Int, EDV) [qing3 dian3 ji2 zhe4 li3 zeng1 duo1] 请点击这里增多
dafür vorgesehene Stelle [yin1 ci3 zhe4 yang4 jiu4 xu1 zai4 zhi4 ding4 de5 wei4 zhi4 diao4 qi3 ji1 che1] 因此这样就须在制定的位置吊起机车
damals [zhe4 yi1 xia4] 这一下
das bedeutet (V) [zhe4 yi4 wei4 zhuo2] 这意味着
das hängt davon absituationsbedingt [zhe4 yao4 kan4 qing2 kuang4] 这要看情况
das ist ein grosses Feld (S) [zhe4 shi4 yi1 pian1 da4 wen2 zhang1] 这是一篇大文章
Das ist eine nicht zu unterschätzende Arbeit.Diese Arbeit ist von nicht zu unterschätzendem Wert. [zhe4 shi4 yi1 jian4 bu4 ke3 hu1 shi4 de5 gong1 zuo4] 这是一件不可忽视的工作
Das ist erfreulich. [zhe4 shi4 ke3 xi3 de5 cheng2 guo3] 这是可喜的成果
das ist es (eben) (Adj) [zhe4 jiu4 shi4] 这就是
Das ist meine Mutter ! (Int) [zhe4 shi4 wo3 ma1 ma1] 这是我妈妈
Das ist nicht der Rede wert. [zhe4 suan4 bu4 liao3 shi2 me5] 这算不了什么
das ist noch gar nichts! (Sprichw) [zhe4 huan2 bu4 suan4 shi2 me5] 这还不算什么
das kommt daher (Konj) [zhe4 shi4 yin1 wei2] 这是因为
Das schlägt dem Fass den Boden aus. (V) [zhe4 tai4 bu4 xiang4 hua4 liao3] 这太不象话了
Das weiß man nicht genau. (S) [zhe4 ke3 mei2 zhun3 r5] 这可没准儿
dazwischen [zhe4 jian1] 这间
dem, diese [zhe4 xiang4] 这项
der Alkohol hat es in sich [zhe4 jiu3 xing4 zi3 hen3 lie4] 这酒性子很烈
der Alkohol hat es in sich [zhe4 zhong3 jiu3 zhen1 you3 jin4] 这种酒真有劲
derartig (Adj) [zhe4 yang4 zi3 de5] 这样子的
dergleichen [zhe4 yi1 lei4] 这一类
deshalb muss an der dafür vorgesehenen Stelle (S) [yin1 ci3 zhe4 yang4 jiu4 xu1 zai4 zhi4 ding4 de5 wei4 zhi4] 因此这样就须在制定的位置
dies (hier), das (hier) (Pron)dieser, diese, dieses (Pron)nun, jetzt (Adv) [zhe4]
dies (hier), das (hier); dieser, diese, dieses [zhe4 yi1] 这一
diese [zhe4 xie1 ge5] 这些个
diese Art [zen4 me5] 这么
diese Art [zhe4 lei4] 这类
diese Gelegenheit nutzend [jie4 zhe4 ci4 ji1 hui4] 借这次机会
diese SacheAngelegenheit (S) [zhe4 jian4 shi4] 这件事
diese Woche (S) [zhe4 ge5 xing1 qi1] 这个星期
diese, die [zhe4 xie1] 这些
diese, dieser, dieses (Pron) [zhei4]
diesen Monat (S) [zhei4 ge4 yue4] 这个月
dieser (Pron) [zhe4 ge5] 这个
Dieser Alkohol hat es in sich [zhe4 jiu3 de5 xing4 zi3 hui4 hen3 lie4] 这酒的性子会很烈
dieser Herr [zhe4 wei4 xian1 sheng1] 这位先生
dieser Satz, diese Gedicht- oder Liedzeile (S) [zhe4 ju4] 这句
dieser Tag [zhe4 yi1 tian1] 这一天
dieser, diese (Pron) [zhe4 wei4] 这位
Dieses Beispiel zeigt anschaulich... (Gesch) [zhe4 yi1 shi4 li4 sheng1 dong4 di4 shuo1 ming2] 这一事例生动地说明
dieses Beispiel zeigt anschaulich [zhe4 yi1 shi2 li4 sheng1 dong4 di4 shuo1 ming2] 这一实例生动地说明
dieses Buch [zhe4 ben3 shu1] 这本书
dieses Bündel Kleider (S) [zhe4 bao1 yi1 fu2] 这包衣服
diesmal [zhe4 ci4] 这次
durchschreiten (V) [cong2 zhe4 tou2 huan3 man4 di4 wen3 jian4 di4 zou3 dao4 na4 tou2] 从这头缓慢地稳健地走到那头
Er ist dieser schweren Aufgabe gewachsen. (vulg) [ta1 yi1 ding4 neng2 gou4 ba3 zhe4 zhong4 ren4 dan1 dang1 qi3 lai2] 他一定能够把这重任担当起来
Freischuss (S) [gen1 ju4 zhe4 ge4 gui1 ding4] 根据这个规定
genau derselbe [zheng4 shi4 zhe4 ge5] 正是这个
her (V) [xiang4 wai4 xiang4 zhe4 li3 lai2] 向外向这里来
herausfinden, wie etwas entstanden ist und sich entwickelt hat [cha2 qing1 zhe4 jian4 shi4 de5 lai2 lao3 long2 qu4 mai4] 查清这件事的来老龙去脉
hier [zai4 zhe4 er2] 在这儿
hier [zai4 zhe4 li3] 在这里
hier [zhe4 r5] 这儿
hier (Adv) [zhe4 li3] 这里
hier angekommen (V) [dao4 zhe4 li3] 到这里
hier herum [zai4 zhe4 yi1 dai4] 在这一带
hierbei [yi1 kan4 dao4 zhe4 ge5] 一看到这个
Ich habe die Bedeutung dieses Satzes nicht verstanden [wo3 mei2 you3 ming2 bai2 zhe4 ju4 hua4 de5 yi4 si1] 我没有明白这句话的意思
im Laufe dieses Jahres [zhe4 yi1 nian2 lai2] 这一年来
im Verlauf der Jahre [zai4 zhe4 ji3 nian2 zhong1] 在这几年中
im Verlauf der Jahre [zhe4 xie1 nian2 lai2] 这些年来
in den letzten Jahren (S) [zhe4 ji3 nian2] 这几年
in diesem Fall [zai4 zhe4 zhong3 qing2 kuang2 xia4] 在这种情况下
In diesem Fall ...aus diesem Grund, .. [zhe4 yang4 yi1 lai2] 这样一来
in diesem Tempo [zhao4 zhe4 yang4 xia4 qu5] 照这样下去
in diesem Tempo [zhe4 yang4 de5] 这样地
in diesen Tagen, in letzter Zeit [zhe4 ji3 tian1] 这几天
in Würde sterben (V) [zun1 yan2 di4 li2 kai1 zhe4 ge4 shi4 jie4] 尊严地离开这个世界
insofern als [zhe4 yi1 dian3 shang4] 这一点上
inzwischen; nun; derweil (Adj) [zhe4 shi2] 这时
jenseits [zai4 zhe4 bian1] 在这边
jetzt [zhe4 zhen4 r5] 这阵儿
jetzt, in diesem Fall, diesmal (Adv, vulg) [zhe4 xia4 zi5] 这下子
Mangel beseitigen, Mangel beheben排除故障 (S) [ke4 fu2 zhe4 zhong3 bi4 bing4] 克服这种弊病
meist wird das vernachlässigt [wang3 wang3 ren2 men5 hu1 lüe4 zhe4 yi1 dian3] 往往人们忽略这一点
mithin [zhe4 me5 yang4] 这么样
mithin [zhe4 me5 zhe5] 这么着
nichts dergleichen [mei2 you3 zhe4 yang4 de5 shi4] 没有这样的事
nimm dir das nicht zu Herzen (V) [bie2 ba3 zhe4 shi4 gua4 zai4 xin1 shang4] 别把这事挂在心上
nun, jetzt, in diesem Moment [zhe4 hui3 er1] 这会儿
Onleihe (S) [mei2 you3 zhe4 ge4 ci2] 没有这个词
selbst jetztungeachtet dessen [jin3 guan3 zhe4 yang4] 尽管这样
so weitsoweit (V) [dao4 zhe4 shi2 hou4] 到这时候
so, solche(rs) (Adv) [zhe4 me5] 这么
sofort (Adv) [zhe4 jiu4] 这就
sozusagen [ke3 yi3 zhe4 me5 shuo1] 可以这么说
Synchronsprecher an die Macht (S) [pei4 yin1 yuan2 yu2 zhe4 xie1 wei1] 配音员于这些威
This Ugly Yet Beautiful World [zhe4 chou3 lou4 you4 mei3 li4 de5 shi4 jie4] 这丑陋又美丽的世界
und selbst dann [shen4 zhi4 zai4 zhe4 zhong3 qing2 kuang2 xia4] 甚至在这种情况下
unter diesen Umständen [zai4 zhe4 yang4 de5 qing2 kuang4 xia4] 在这样的情况下
unter dieser Bedingung [zai4 zhe4 zhong3 zhuang4 kuang4 xia4] 在这种状况下
von hier [cong2 zhe4 r5] 从这儿
von hier [li2 zhe4 r5] 离这儿
von hier aus [li2 zhe4 r5] 离这儿
Wann sind Sie zuletzt nach Deutschland eingereist? [ni3 zhe4 ci4 dao4 de2 guo2 shi4 shi2 me5 shi2 hou4] 你这次到德国是什么时候
Was ist das ? [zhe4 ge5 shi4 shi2 me5 dong1 xi1] 这个是什么东西
weit weg [li2 zhe4 li3 hen3 yuan3] 离这里很远
Wenn das so ist,... [ru2 guo3 shi4 zhe4 yang4 de5 hua4] 如果是这样的话
Wer hat micht hier hergebracht? [shi4 shei2 ba3 wo3 dai4 dao4 liao3 zhe4 li3] 是谁把我带到了这里
Wer ist das [zhe4 shi4 shei2] 这是谁
wie zum Beispiel [xiang4 zhe4 zhong3] 象这种
zu diesem Zweck [wei4 le5 zhe4 ge4 mu4 de5] 为了这个目的
zu dieser Zeit [zhe4 shi2 hou4] 这时候
Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor [cong2 zhe4 yi1 shi4 shi2 zhong1 ke3 yi3 de2 chu1 liang3 ge4 jie2 lun4] 从这一事实中可以得出两个结论


3.3 Anwesenheit, Standort dabei + this + +
5.6 Gewiss dass + that + +