6 Old HSK word(s): ** A ** B ** D ** D ** D ** D
* * /* * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

recognize, know, understand
transport, carry, haul


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + transport, carry, haul Cart 俞 (BEIPFLICHTEN) shu1 +


B Die Freizeit: Die Spiele: Verlierer + * +
C Die Freizeit: Die Spiele: verlieren + * +


Farbe... [shu1 mo4] 输墨
Fernübertragung (S) [yuan3 cheng2 chuan2 shu1] 远程传输
Güterverkehr, Transportwesen [yun4 shu1 ye4] 运输业
Rohrleitungstransport [guan3 dao4 yun4 shu1] 管道运输
Abführband [shu1 chu1 pan2] 输出盘
Abführband (V) [shu1 chu1 dai4] 输出带
Ablieferung (Textil) (S, EDV) [shu1 chu1 tou2] 输出头
Ablieferung (Textil), Ausgang, Ausstoß, Ausgabe, Export, Ausfuhr, exportieren, ausführen, abgeben ] [shu1 chu1] 输出
Abzugswalze, Lieferwalze (Textil) (V) [shu1 chu1 luo2 la1] 输出罗拉
All Nippon Airways (Wirtsch) [quan2 ri4 ben3 kong1 shu1] 全日本空输
alles verlieren (V) [shu1 guang1] 输光
Analogausgang (S) [mo2 ni3 shu1 chu1] 模拟输出
Analogeingang [mo2 ni3 shu1 ru4] 模拟输入
anerziehenlehren, beibringenschulen (V) [guan4 shu1] 灌输
anerzogen (V) [bei4 guan4 shu1] 被灌输
Anfangseingabe (S) [qi3 shi3 shu1 ru4] 起始输入
Aniloxfarbwerk (EDV) [wang3 wen2 gun3 shu1 mo4 zhuang1 zhi4] 网纹辊输墨装置
Anlage, Anlegevorrichtung [shu1 zhi3 zhuang1 zhi4] 输纸装置
Anlageblech (S) [shu1 zhi3 ban3] 输纸板
Anlagekante [shu1 zhi3 gui1 ju3 bian1] 输纸规矩边
Anlagekontrolle [shu1 zhi3 kong4 zhi4] 输纸控制
Anlageregister (S) [shu1 zhi3 gui1 ju3] 输纸规矩
Anlagesperre [shu1 zhi3 ting2 zhi3] 输纸停止
Anlagesperre (V) [shu1 zhi3 suo3 ding4] 输纸锁定
Anlagetisch (S) [shu1 zhi3 tai2] 输纸台
Anlagetisch (S) [shu1 zhi3 tai2 ban3] 输纸台板
Anlagetraverse [shu1 zhi3 ji1 gou4 heng2 liang2] 输纸机构横梁
Anlagetrommel (S) [shu1 zhi3 gun3 tong3] 输纸滚筒
Anlagezeiten (S) [shu1 zhi3 shi2 ke4] 输纸时刻
anlegen (Papier) (V) [shu1 zhi3] 输纸
Anleger (S) [shu1 zhi3 ji1 gou4] 输纸机构
Anleger mit automatischer Nonstopeinrichtung (S) [dai4 you3 zi4 dong4 bu4 ting2 che1 zhuang1 zhi4 de5 shu1 zhi3 ji1 gou4] 带有自动不停车装置的输纸机构
Anlegerantrieb (S) [shu1 zhi3 ji1 chuan2 dong4 zhuang1 zhi4] 输纸机传动装置
Anlegerbremse [shu1 zhi3 ji1 zhi4 dong4] 输纸机制动
Anlegereinsatz [shu1 zhi3 ji1 kai1 dong4] 输纸机开动
Anlegereinsatzpunkt (S) [shu1 zhi3 ji1 qi3 shi3 dian3] 输纸机起始点
Anlegereinstellung (S) [shu1 zhi3 ji1 diao4 jie2] 输纸机调节
Anlegerkopf (S) [shu1 zhi3 ji1 tou2] 输纸机头
Anlegerkupplung (S) [shu1 zhi3 ji1 li2 he2 qi4] 输纸机离合器
Anlegerluft [shu1 zhi3 ji1 yong4 qi4] 输纸机用气
Anlegerseite (S) [shu1 zhi3 ji1 ce4] 输纸机侧
Anlegerstapel [shu1 zhi3 ji1 zhi3 dui1 tai2] 输纸机纸堆台
Anlegertakt [shu1 zhi3 ji1 tong2 bu4] 输纸机同步
Anlegertisch (S) [shu1 zhi3 ji1 tai2 ban3] 输纸机台板
Anschlussspannung (S) [shu1 ru4 dian4 ya1] 输入电压
Antriebsachse, Eingangswelle (S) [shu1 ru4 zhou2] 输入轴
Anwender (S) [yun4 shu1 hang2 ye4 zhe3] 运输行业者
anzeigen (V) [xin4 hao4 chuan2 shu1] 信号传输
asynchroner Übertragungsmodus (S, EDV) [yi4 bu4 chuan2 shu1 mo2 shi4] 异步传输模式
Asynchronübertragung (S) [yi4 bu4 shu4 ju4 chuan2 shu1] 异步数据传输
auf Bänder genäht [feng2 shu1 zhi3 dai4] 缝输纸带
auf dem Transportweg, unterwegs, auf der Reise (Adj)auf dem Weg des Transportes (Adj)während des Transportes (Adj) [zai4 yun4 shu1 tu2 zhong1] 在运输途中
Ausdruck, Textausdruck (打印机) (S)ausdrucken (V) [da3 yin4 shu1 chu1] 打印输出
Ausfuhrland (S) [shu1 chu1 guo2] 输出国
Ausgabe auf Film (V, EDV) [shu1 chu1 dao4 ruan3 pian4 shang4] 输出到软片上
Ausgabe-Logik (S, EDV) [luo2 ji2 shu1 chu1] 逻辑输出
Ausgabedatei (S) [shu1 chu1 wen2 jian4] 输出文件
Ausgabedauer (S, Tech) [shu1 chu1 shi2 jian1] 输出时间
Ausgabegerät (S) [shu1 chu1 ji1] 输出机
Ausgabegerät (S) [shu1 chu1 she4 bei4] 输出设备
Ausgang (S) [shu1 chu1 duan1] 输出端
Auslauf (S) [shu1 chu1 kou3] 输出口
Auslaufband (S, EDV) [shu1 chu1 chuan2 song4 dai4] 输出传送带
Auslegerband (S)Transportband (S) [shu1 song4 dai4] 输送带
Autofahren (S) [qi4 che1 yun4 shu1] 汽车运输
automatisches Rollentransportsystem (S) [zi4 dong4 yun4 shu1 zhi3 juan3 xi4 tong3] 自动运输纸卷系统
Bahntransport, Schienentransport (S) [tie3 lu4 yun4 shu1] 铁路运输
Bandanlage (S) [dai4 shi4 shu1 song4 she4 bei4] 带式输送设备
Bangkok Skytrain [man4 gu3 ji2 ti3 yun4 shu1 xi4 tong3] 曼谷集体运输系统
Baudrate (S) [chuan2 shu1 lü4] 传输率
Befehlseingabe (EDV) [zhi3 ling4 shu1 ru4] 指令输入
befördern, transportieren (S)der Transport (S) [yun4 shu1] 运输
Beleg erstellen (S, EDV) [shu1 chu1 ying4 kao3 bei4] 输出硬拷贝
Belegausgabe (V) [ying4 kao3 bei4 shu1 chu1] 硬拷贝输出
Betonmischer ( Fahrzeug ) (S, Tech)Betonmischfahrzeug (S, Tech)Fahrmischer (S, Tech) [jiao3 ban4 yun4 shu1 che1] 搅拌运输车
Betreiber (S) [yun4 shu1 chuan2] 运输船
Betreiber (S)Spediteur (S) [yun4 shu1 zhe3] 运输者
Bewässerungsgraben (S) [shu1 dian4 xian4] 输电线
Bildschirmerfassung (S) [zhong1 duan1 shu1 ru4] 终端输入
Bitte eine Fotobeschreibung hinzufügen [qing3 shu1 ru4 zhao4 pian4 miao2 shu4] 请输入照片描述
Bitte Handy-Nummer eingeben. (S) [qing3 shu1 ru4 shou3 ji1 hao4 ma3] 请输入手机号码
Bluttransfusion (S, Med) [shu1 xie3] 输血
Bogenanleger [dan1 zhang1 zhi3 shu1 zhi3 ji1] 单张纸输纸机
Bombardier Transportation (Geo) [pang2 ba1 di2 yun4 shu1] 庞巴迪运输
Briefkuvertanleger (S) [xin4 feng1 shu1 zhi3 ji1 gou4] 信封输纸机构
Buchdruckfarbwerk [tu1 yin4 shu1 mo4 zhuang1 zhi4] 凸印输墨装置
CATARC [zhong1 guo2 jiao1 tong1 yun4 shu1 xie2 hui4] 中国交通运输协会
Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals [wei1 xian3 huo4 wu4 yun4 shu1 he2 quan2 qiu2 hua4 xue2 pin3 tong3 yi1 fen1 lei4 biao1 qian1 zhi4 du4 zhuan1 jia1 wei3 yuan2 hui4] 危险货物运输和全球化学品统一分类标签制度专家委员会
Containerverkehr (S) [ji2 zhuang1 xiang1 yun4 shu1] 集装箱运输
COSCO (S, Org) [zhong1 guo2 yuan3 yang2 yun4 shu1 ji2 tuan2 zong3 gong1 si1] 中国远洋运输集团总公司
data transfer rate (S)Datenübertragungsrate (S)Datentransferrate (S) [shu4 ju4 chuan2 shu1 shuai4] 数据传输率
Datenausgabe, Datenexport (S) [shu4 ju4 shu1 chu1] 数据输出
Datenausgabegerät (S) [shu4 ju4 shu1 chu1 she4 bei4] 数据输出设备
Dateneingabe, Einlesen (S) [shu4 ju4 shu1 ru4] 数据输入
Datenfernübertragung (S, EDV) [shu4 ju4 yuan3 cheng2 chuan2 shu1] 数据远程传输
Datenlogistik (V, EDV) [shu4 ju4 zhuan3 shu1] 数据转输
Datenübermittlung, Datenübertragung (S) [zi1 liao4 chuan2 shu1] 资料传输
Datenübermittlung, Datenübertragung (S)Datenverkehr (S) [shu4 ju4 chuan2 shu1] 数据传输
Datenübertragung (S)Informationsübertragung (S) [xin4 xi1 chuan2 shu1] 信息传输
Datenübertragungskanal (S) [shu4 ju4 chuan2 shu1 tong1 dao4] 数据传输通道
den Strom ins Netz einspeisen (V) [ba3 dian4 liu2 shu1 ru4 dian4 wang3] 把电流输入电网
Deviseneinfuhr (S) [huo4 bi4 shu1 ru4] 货币输入
Digitalübertragung (S) [shu4 zi4 chuan2 shu1] 数字传输
Doppelbogenanleger (S) [fu4 shi4 shu1 zhi3 ji1] 复式输纸机
Druckluftförderung, pneumatische Förderung (S) [qi4 dong4 shu1 song4] 气动输送
Druckmaschinenanleger (S, Tech) [yin4 shua1 ji1 shu1 zhi3 zhuang1 zhi4] 印刷机输纸装置
Durchfuhr (S) [guo4 jing4 yun4 shu1] 过境运输
Durchfuhr (S) [zhuan3 kou3 yun4 shu1] 转口运输
Eileiter (S, Bio) [shu1 luan3 guan3] 输卵管
einen Satz verlieren (Sport) [shu1 liao3 yi1 ju2] 输了一局
Einführband (S) [shu1 zhi3 chuan2 song4 dai4] 输纸传送带
Eingabe, Eingang (S) [shu1 ru4 duan1] 输入端
Eingabe-Ausgabe, EingangAusgang (EDV) [shu1 ru4 shu1 chu1] 输入输出
Eingabebefehl (S, EDV) [shu1 ru4 zhi3 ling4] 输入指令
Eingabebefehlssprache (S) [shu1 ru4 zhi3 ling4 yu3 yan2] 输入指令语言
Eingabedaten [shu1 ru4 shu4 ju4] 输入数据
Eingabefeld (S) [shu1 ru4 chang3] 输入场
Eingabefeld (S) [shu1 ru4 qu1] 输入区
Eingabefolge [shu1 ru4 shun4 xu4] 输入顺序
Eingabeformular (S) [shu1 ru4 biao3 ge2] 输入表格
Eingabegerät (S) [shu1 ru4 she4 bei4] 输入设备
Eingabekanal (S) [shu1 ru4 tong1 dao4] 输入通道
Eingabemethode (S, EDV) [shu1 ru4 fa3] 输入法
Eingabemodus (S) [shu1 ru4 fang1 shi4] 输入方式
Eingabemodus, Eingabestatus (S) [shu1 ru4 zhuang4 tai4] 输入状态
Eingabepuffer (S) [shu1 ru4 huan3 chong1 qi4] 输入缓冲器
Eingabescanner (S, EDV) [shu1 ru4 sao4 miao2 ji1] 输入扫描机
Eingabestation (S) [shu1 ru4 tai2] 输入台
Eingabesystem (S) [shu1 ru4 xi4 tong3] 输入系统
Eingabetastatur (S) [shu1 ru4 jian4 pan2] 输入键盘
Eingabetaste, Enter-Taste ( 'Return-Taste' ) (S, EDV) [shu1 ru4 jian4] 输入键
Eingabeterminal, Eingabeplatz, Eingangsanschluss (S) [shu1 ru4 zhong1 duan1] 输入终端
Eingabetisch [shu1 ru4 tai2 mian4] 输入台面
Eingangsleistung (S) [shu1 ru4 gong1 lü4] 输入功率
Eingangssprache (S) [shu1 ru4 bian1 ma3] 输入编码
Eingangssprache (S, Sprachw) [shu1 ru4 yu3 yan2] 输入语言
Einlaufband [shu1 zhi3 dai4] 输纸带
einlegen (Papier), Eingabe, Eingang; erfassen, eingeben, importieren,einführen (S) [shu1 ru4] 输入
Einleger (S) [shu1 zhi3 ji1] 输纸机
einspeisen, fördern (V) [shu1 song4] 输送
Einzelbogenanleger (S) [jian4 xi4 shi4 shu1 zhi3 ji1] 间隙式输纸机
Einzelflaschentransportanlage (S) [ping2 yun4 shu1 she4 bei4] 瓶运输设备
Einzugswerk [shu1 zhi3 bu4] 输纸部
Eisenbahner im Betriebsdienst (S) [tie3 lu4 yun4 shu1 guan3 li3 ji4 gong1] 铁路运输管理技工
elektrische Energieübertragung, Energieübertragung (S) [dian4 li4 chuan2 shu1] 电力传输
Elektroenergieübertragung (S, Tech) [dian4 neng2 shu1 song4] 电能输送
Elektromast, Strommast [shu1 dian4 ta3] 输电塔
Elektronenabgabe (S) [dian4 zi3 shu1 chu1] 电子输出
elektrostatische Bildübertragung (S) [jing4 dian4 tu2 xiang4 chuan2 shu1] 静电图象传输
Endausgabe (V, EDV) [zui4 zhong1 shu1 chu1] 最终输出
Endloserfassungsplatz (S) [bu4 neng2 diao4 zheng3 de5 shu1 ru4 tai2] 不能调整的输入台
Endstufe (S) [shu1 chu1 ji2] 输出极
English: Transport, Storage and Post (S, Wirtsch)Verkehr-, Transport-, Lager- und Postwesen (S, Wirtsch) [jiao1 tong1 yun4 shu1 cang1 chu3 he2 you2 zheng4 ye4] 交通运输仓储和邮政业
Erfassungsplatz [shu1 ru4 zhan4] 输入站
Export von Arbeit, DienstleistungsexportExport von Arbeitskräften [lao2 wu4 shu1 chu1] 劳务输出
Express (S) [xun4 su4 yun4 shu1 xi4 tong3] 迅速运输系统
Farb- und Feuchtwerk (Druckw) [shu1 mo4 he2 run4 shi1 zhuang1 zhi4] 输墨和润湿装置
Farbauftragwalze (S) [shu1 mo4 gun3] 输墨辊
Farbwerk [shu1 mo4 zhuang1 zhi4] 输墨装置
Farbwerkskupplung (S) [shu1 mo4 zhuang1 zhi4 li2 he2 qi4] 输墨装置离合器
Farbwerksreinigung (S) [shu1 mo4 zhuang1 zhi4 de5 ban4 zi4 dong4 qing1 xi3 zhuang1 zhi4] 输墨装置的半自动清洗装置
Farbzone (S) [shu1 mo4 qu1 yu4] 输墨区域
Fehleingabe [cuo4 wu4 shu1 ru4] 错误输入
Fernverkehr, Ferntransport (S) [chang2 tu2 yun4 shu1] 长途运输
Festnetz (S) [lu4 shang4 yun4 shu1 xian4] 陆上运输线
Feuchtdosierung (S, Phys) [kong4 zhi4 shu1 shui3 liang4] 控制输水量
File Transfer Protocol ( FTP ) (S, EDV) [wen2 jian4 chuan2 shu1 xie2 yi4] 文件传输协议
Filmfarbwerk [lian2 xu4 shi4 shu1 mo4 zhuang1 zhi4] 连续式输墨装置
Flacheingabetastatur, flache Eingabetastatur, Flachtastatur (S, EDV) [ping2 xing2 shu1 ru4 jian4 pan2] 平形输入键盘
Flugsicherung (S) [hang2 kong1 yun4 shu1 guan3 zhi4] 航空运输管制
Förderanlage (S) [shu1 song4 she4 bei4] 输送设备
Förderanlage (S)Transportflugzeug [yun4 shu1 ji1] 运输机
Fördermenge ( Erdöl ) (S) [shu1 you2 liang4] 输油量
Fördermenge pro Pumpenhub (S, Tech) [mei3 yi1 beng4 xing2 cheng2 de5 shu1 song4 liang4] 每一泵行程的输送量
Fördermittel (S) [yun4 shu1 she4 bei4] 运输设备
Frachtguttransport, Frachtverkehr, Gütertransport, Güterverkehr (S, Wirtsch) [huo4 wu4 yun4 shu1] 货物运输
Frachtunternehmen (S)Speditionsunternehmen (S)Transportunternehmen (S) [yun4 shu1 qi3 ye4] 运输企业
Fuhrgeld (S) [huo4 che1 yun4 shu1 fei4 yong4] 货车运输费用
Ganzseitenausgabe (V, EDV) [zheng3 ye4 shu1 chu1] 整页输出
Ganzseitenübertragung (S) [zheng3 ye4 chuan2 shu1] 整页传输
Gaspipeline (S, Tech) [shu1 qi4 guan3 dao4] 输气管道
gemeinsame Verkehrspolitik (S, Pol) [gong4 tong2 yun4 shu1 zheng4 ce4] 共同运输政策
gemeinsamer Transport (S) [lian2 he2 yun4 shu1] 联合运输
gerasterte Ausgabe (Belichter) (V, EDV) [jia1 wang3 shu1 chu1] 加网输出
Gongshu (Eig, Fam) [gong1 shu1] 公输
Grafiktablett, grafisches Tablett (S) [tu2 xing2 shu1 ru4 ban3] 图形输入板
Güterkraftverkehr (S, Tech) [dao4 lu4 yun4 shu1] 道路运输
Harnleiter (S) [shu1 niao4 guan3] 输尿管
Heberfeuchtwerk [bai3 dong4 gun3 shu1 shui3 zhuang1 zhi4] 摆动辊输水装置
heberloses Farbwerk [wu2 bai3 dong4 shi4 chuan2 mo4 gun3 shu1 mo4 zhuang1 zhi4] 无摆动式传墨辊输墨装置
Hochgeschwindigkeitsübertragung (S) [gao1 su4 chuan2 shu1] 高速传输
Hochleistung (S) [ji2 gao1 de5 shu1 chu1 liang2] 极高的输出量
Hochspannungsleitung (S) [chao1 gao1 ya1 shu1 dian4 xian4 lu4] 超高压输电线路
Hochspannungsleitung, Fernleitung, Überlandleitung (S) [shu1 dian4 xian4 lu4] 输电线路
Hochspannungsmast (S) [shu1 dian4 tie3 ta3] 输电铁塔
Hochstapelanleger (S) [gao1 zhi3 dui1 shu1 zhi3 ji1] 高纸堆输纸机
Holztransport (S) [mu4 cai2 yun4 shu1] 木材运输
Hypertext Transfer Protocol [chao1 wen2 ben3 chuan2 shu1 xie2 yi4] 超文本传输协议
Import (S) [shu1 ru4 pin3] 输入品
Impulsfreigabe [mai4 chong1 shu1 ru4] 脉冲输入
Informationsausgabegerät (S) [xin4 xi1 shu1 chu1 she4 bei4] 信息输出设备
Informationseingabegerät (S) [xin4 xi2 shu1 ru4 she4 bei4] 信息输入设备
Infusion (S) [shu1 ye4] 输液
Intercity-Verkehr (S) [cheng2 ji4 jiao1 tong1 yun4 shu1] 城际交通运输
International Air Transport Association (S) [guo2 ji4 hang2 kong1 yun4 shu1 xie2 hui4] 国际航空运输协会
kapitulieren (V)Niederlage eingestehen [ren4 shu1] 认输
Kasko (S) [ji1 dong4 yun4 shu1 che1 liang4] 机动运输车辆
Kassettenfarbwerk [ke3 geng1 huan4 de5 shu1 mo4 zhuang1 zhi4] 可更换的输墨装置
Kastenförderbahn (S) [xiang1 zi5 yun4 shu1 dai4] 箱子运输带
Kettenförderer (S) [jian4 shi4 shu1 song4 ji1] 键式输送机
kombiniertes Farbfeuchtwerk (Tech) [shu1 mo4 shu1 shui3 hun4 he2 zhuang1 zhi4] 输墨输水混合装置
Kraftstoffförderpumpe, Kraftstoffpumpe (S) [shu1 you2 beng4] 输油泵
Kraftübertragung (S) [neng2 liang4 chuan2 shu1] 能量传输
Kurzeingabe (S) [suo1 wei4 shu1 ru4] 缩位输入
Kurzfarbwerk [duan3 mo4 lu4 shu1 mo4 zhuang1 zhi4] 短墨路输墨装置
Kurzstreckentransport (S) [duan3 tu2 yun4 shu1] 短途运输
Lackförderung (S) [guang1 you2 shu1 song4] 光油输送
Ladeprogramm (S) [shu1 ru4 cheng2 xu4] 输入程序
Laserausgabe (V) [ji1 guang1 shu1 chu1] 激光输出
Laserausgabeeinheit (S) [ji1 guang1 shu1 chu1 dan1 yuan2] 激光输出单元
Laufwerk (S) [ji1 qi4 de5 neng2 liang4 chuan2 shu1] 机器的能量传输
leichte Baureihe für den Verteilerverkehr [yong4 yu2 fen1 san4 yun4 shu1 de5 qing1 xing2 qian1 yin3 che1] 用于分散运输的轻型牵引车
Logistik, logistischer Transport (S, Mil) [hou4 qin2 yun4 shu1] 后勤运输
Luftbeförderung (S) [hang2 kong1 yun4 shu1] 航空运输
Luftverkehrsunternehmen (S, Wirtsch) [hang2 kong1 yun4 shu1 qi3 ye4] 航空运输企业
Magazinanleger (Druckverarbeitungslinien) (Tech) [ye4 dou4 shi4 shu1 zhi3 zhuang1 zhi4] 页斗式输纸装置
Maximum Transfer Unit [zui4 da4 chuan2 shu1 dan1 yuan2] 最大传输单元
Muskelkraftbetriebenes Fahrzeug (S) [ren2 li4 yun4 shu1] 人力运输
Musseingabe (EDV) [qiang2 zhi4 shu1 ru4] 强制输入
Nachrichtenübertragung (S) [xin1 wen2 chuan2 shu1] 新闻传输
Nahverkehr (S) [jiao1 qu1 yun4 shu1] 郊区运输
National Transportation Safety Board [guo2 jia1 yun4 shu1 an1 quan2 wei3 yuan2 hui4] 国家运输安全委员会
Netzwerkprotokoll [wang3 luo4 chuan2 shu1 xie2 yi4] 网络传输协议
nichtrechnender Erfassungsplatz (S, EDV) [bu4 ji4 shu4 de5 shu1 ru4 tai2] 不计数的输入台
Ölpipeline (S, Wirtsch) [shu1 you2 guan3 dao4] 输油管道
OPEC [shi2 you2 shu1 chu1 guo2 jia1 zu3 zhi1] 石油输出国家组织
OPEC [shi2 you2 shu1 chu1 guo2 zu3 zhi1] 石油输出国组织
Ostseepipeline (S) [bo1 luo2 di4 hai3 guan3 dao4 yun4 shu1] 波罗的海管道运输
Pen-Eingabe [bi3 chu4 shu1 ru4] 笔触输入
peripherer Eingang und Ausgang [wai4 wei2 de5 shu1 ru4 he2 shu1 chu1] 外围的输入和输出
Personenverkehr (S) [lü3 ke4 yun4 shu1] 旅客运输
Pipeline [shu1 you2 guan3] 输油管
Programmeingabe (S) [cheng2 xu4 shu1 ru4] 程序输入
Programmfolge (S, EDV) [cheng2 xu4 chuan2 shu1 xu4 lie4] 程序传输序列
Protokollausdruck (EDV) [ji4 lu4 shu1 chu1 da3 yin4] 纪录输出打印
RATP (Org) [ba1 li2 da4 zhong4 yun4 shu1 gong1 si1] 巴黎大众运输公司
Real Time Control Protocol (S, EDV)RealTime Control Protocol (RTCP) (S, EDV) [shi2 shi2 chuan2 shu1 kong1 zhi4 xie2 yi4] 实时传输控制协议
Real Time Transport Protocol (S, EDV)Real-Time Transport Protocol (RTP) (S, EDV) [shi2 shi2 chuan2 shu1 xie2 yi4] 实时传输协议
rechnender Erfassungsplatz [ji4 suan4 shu1 ru4 zhan4] 计算输入站
RolleBogenanleger (S) [juan3 tong3 zhi3 qie1 dan1 zhang1 shu1 zhi3 ji1] 卷筒纸切单张输纸机
Ruckförderband (S) [fan3 hui2 yun4 shu1 dai4] 返回运输带
Samenleiter (S) [shu1 jing1 guan3] 输精管
Sammeltransport (S) [ji2 zhong1 yun4 shu1] 集中运输
Scannerausgabegerät (S, EDV) [sao3 miao2 ji1 shu1 chu1 zhuang1 zhi4] 扫描机输出装置
Scannereingabegerät (S, EDV) [sao3 miao2 ji1 shu1 ru4 zhuang1 zhi4] 扫描机输入装置
Schmuggel (S) [fei1 fa3 yun4 shu1] 非法运输
Secure Real-Time Transport Protocol [an1 quan2 shi2 shi2 chuan2 shu1 xie2 yi4] 安全实时传输协议
Seefrachtversicherung (S, Wirtsch) [hai3 yang2 yun4 shu1 huo4 wu4 bao3 xian3] 海洋运输货物保险
Sendebereich (S) [chuan2 shu1 ju4 li2] 传输距离
senden (V) [wu2 xian4 chuan2 shu1] 无线传输
serieller Eingang und Ausgang [chuan4 hang2 shu1 ru4 he2 shu1 chu1] 串行输入和输出
Shuttle (S) [wang3 fan3 yun4 shu1 gong1 ju4] 往返运输工具
sich geschlagen geben, aufgeben (V) [fu2 shu4] 服输
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) (EDV) [jian3 dan1 you2 jian4 chuan2 shu1 xie2 yi4] 简单邮件传输协议
Spediteur (S) [yun4 shu1 shang1] 运输商
Spedition (S) [yun4 shu1 ji1 guan1] 运输机关
Spedition (S) [yun4 shu1 ye4 wu4] 运输业务
Spedition (S) [yun4 shu1 yong4 ju4] 运输用具
Spedition (S, Wirtsch) [yun4 shu1 gong1 si1] 运输公司
spenden (V) [juan1 shu1] 捐输
Spracheingaben (S) [shu1 chu1 yu3 yan2] 输出语言
Spracheingaben (S) [yu3 yin1 shu1 ru4] 语音输入
Stadtbahn (S) [qing1 gui3 yun4 shu1] 轻轨运输
Straßenverkehr (S) [gong1 lu4 yun4 shu1] 公路运输
Stromnetz [shu1 dian4 xi4 tong3] 输电系统
Stromunterbrechung (S) [shu1 dian4 zhong1 duan4] 输电中断
Tankwagen (S) [ran2 you2 shu1 song4 che1] 燃油输送车
Tankwagen (S) [ran2 you2 yun4 shu1 che1] 燃油运输车
Tastatureingabe (S) [jian4 pan2 shu1 ru4] 键盘输入
Technologiegeber (S) [ji4 shu4 shu1 chu1 fang1] 技术输出方
Technologienehmer (EDV) [ji4 shu4 shu1 ru4 fang1] 技术输入方
Testeingabe (EDV) [shi4 yan4 shu1 ru4] 试验输入
TGV (S)Transportgenehmigungsverordnung [jiao1 tong1 yun4 shu1 guan3 li3 tiao2 li4] 交通运输管理条例
TGV (S)Transportgenehmigungsverordnung [yun4 shu1 xu3 ke3 tiao2 li4] 运输许可条例
Trägerfrequenz (S) [chuan2 shu1 pin2 lü4] 传输频率
Transfusion (S, Med) [shu1 ye4 dian3 di1] 输液点滴
Transmission (S) [shu1 dian4] 输电
Transmission Control Protocol (S, EDV)TCP (EDV) [chuan2 shu1 kong1 zhi4 xie2 yi4] 传输控制协议
Transport (S) [jiao1 tong1 yun4 shu1] 交通运输
Transport betreiben [cong2 shi4 yun4 shu1] 从事运输
Transport Layer Security [chuan2 shu1 ceng2 an1 quan2] 传输层安全
Transport zu Wasser und zu Land (S, Wirtsch) [shui3 lu4 yun4 shu1] 水陆运输
Transport, Aufstellung, Inbetriebnahme (Phys) [yun4 shu1 an1 zhuang1 kai1 gong1] 运输安装开工
Transport, Transmission, Übertragung (S) [chuan2 shu1] 传输
Transportart, Beförderungsart [yun4 shu1 fang1 shi4] 运输方式
Transportband (S) [yun4 shu1 dai4] 运输带
Transportbedingungen (S) [yun4 shu1 tiao2 jian4] 运输条件
Transportdauer (S) [yun4 shu1 shi2 jian1] 运输时间
Transporter (S) [yun4 shu1 che1] 运输车
Transporter (S)Transportfahrzeuge (S) [yun4 shu1 che1 liang4] 运输车辆
transportierbar (Adj) [ke3 yun4 shu1] 可运输
Transportkette (S) [yun4 shu1 lian4 tiao2] 运输链条
Transportmittel (S) [yun4 shu1 gong1 ju4] 运输工具
Transportnetz (S) [yun4 shu1 wang3] 运输网
Transportpanzer [zhuang1 jia3 shu1 song4 che1] 装甲输送车
Transportraum (S) [yun4 shu1 neng2 li4] 运输能力
Transportschaden (S) [yun4 shu1 zhong1 de5 sun3 huai4] 运输中的损坏
Transportschiff (S) [yun4 shu1 jian4] 运输舰
Transportsystem (S, Tech) [yun4 shu1 xi4 tong3] 运输系统
Transportverpackung (S) [yun4 shu1 bao1 zhuang1] 运输包装
Transportverpackung (S) [yun4 shu1 wai4 bao1 zhuang1] 运输外包装
übertragbar (Adj)transferierbarer (Adj)vermittelbar (Adj) [ke3 zhuan4 shu1] 可传输
Übertragung (S) [shu1 shui3] 输水
Übertragung von Druckvorlagen [yin4 shua1 yuan2 gao3 chuan2 shu1] 印刷原稿传输
Übertragung von Zeitungsseiten [bao4 zhi3 ban3 mian4 chuan2 shu1] 报纸版面传输
Übertragungsfehler (S) [chuan2 shu1 wu4 cha1] 传输误差
Übertragungsnetz (S) [chuan2 shu1 wang3 luo4] 传输网络
Verkehrsbetrieb (S, Wirtsch) [jiao1 tong1 yun4 shu1 gong1 si1] 交通运输公司
Verkehrsingenieurwesen ??? Transportprojekt [yun4 shu1 gong1 cheng2] 运输工程
Verkehrsknotenpunkt (Wirtsch) [gong1 gong4 yun4 shu1 jiao1 hui4 chu4] 公共运输交汇处
Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten (S, Pol) [mei3 guo2 yun4 shu1 bu4] 美国运输部
Verkehrsplanung (S) [yun4 shu1 ji4 hua4] 运输计划
Verkehrsweg (S) [yun4 shu1 xian4 lu4] 运输线路
verlieren (V)Shu (Eig, Fam) [shu1]
Verlierer (im Spiel) (S) [shu1 dong1] 输东
Verlierer (im Spiel) (S) [shu1 jia1] 输家
Wasserleitung (S) [shu1 shui3 guan3] 输水管
weiterleiten (V) [chuan2 shu1 liao3] 传输了
Wiedereingabeschlitz (Fotoentwicklungsapparat) (S) [zai4 shu1 ru4 cao2 kou3] 再输入槽口
Wubi-Eingabeschema [wu3 bi3 zi4 xing2 shu1 ru4 fa3] 五笔字型输入法