1 Old HSK word(s): ** A
* *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

reason, logic / manage
nature, character, sex
recognize, know, understand
recognize, understand, know

Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Agnosie (S, Med) [ren4 shi4 bu4 neng2] 认识不能
Epistemische Logik (S, Math) [ren4 shi5 luo2 ji5] 认识逻辑
Epistemologie (S)Erkenntnistheorie (S) [ren4 shi5 lun4] 认识论
Erkenntnis (S) [li3 xing4 ren4 shi4] 理性认识
Freue mich Sie kennenzulernen [ren4 shi5 ni3 hen3 gao1 xing1] 认识你很高兴
Gnothi seauton, Gnôthi seautón („Erkenne dich selbst!“) (Lit) [ren4 shi5 ni3 zi4 ji3] 认识你自己
Ich freue mich, dich (Sie) kennenzulernen. [hen3 gao1 xing1 ren4 shi4 ni3] 很高兴认识你
kennenlernen (V)Erkenntnis, Einsicht, Ansicht (S) [ren4 shi5] 认识
kenntlich [neng2 ren4 shi2] 能认识
logisches Verstehen [tong3 yi1 ren4 shi4] 统一认识
rationale Erkenntnis (S) [li3 xing4 ren4 shi5] 理性认识
sinnliche Erkenntnis [gan3 xing4 ren4 shi5] 感性认识
verkennen (V) [ren4 shi5 cuo4 wu4] 认识错误
verkennen (V)nicht erkennen [bu4 ren4 shi2] 不认识
verwenden (V) [ren4 shi5 shang4] 认识上
wahrnehmbar (Adj) [ke3 ren4 shi5] 可认识
Weltbild (S) [shi4 jie4 ren4 shi5 lun4] 世界认识论