1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

necessary, essential / necessity
seek / demand, request / beseech


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
anspruchsvoll (S) [gao1 biao1 zhun3 yao4 qiu2 de5] 高标准要求的
- [guo4 fen4 de5 yao4 qiu2] 过分的要求
abdecken, den Wünschen nachkommen (V) [man3 zu2 yao1 qiu2] 满足要求
abverlangen (V) [yao1 qiu2 jiao1 chu1] 要求交出
allgemeine Forderung (S) [pu3 bian4 yao4 qiu2] 普遍要求
Anforderung (S) [yao1 qiu2 qu1 dong4 ce4 shi4] 要求驱动测试
Anmaßung (S)anmassen (V) [wu2 li3 yao1 qiu2] 无理要求
Anrecht, Rechtsanpruch (S, Rechtsw) [yao1 qiu2 quan2] 要求权
Anspruch, Verlangen (S)verlangen, fordern, beanspruchen, beantragen (V) [yao1 qiu2] 要求
Ansprüche (S, Rechtsw) [zhuan1 li4 yao4 qiu2] 专利要求
Ansprüche (S, Rechtsw) [zhuan1 li4 yao4 qiu2 shu1] 专利要求书
Anspruchsteller (S) [ti2 chu1 yao1 qiu2 zhe3] 提出要求者
anspruchsvoll (Adj) [gao1 yao1 qiu2] 高要求
anspruchsvoll (Adj) [gao1 yao1 qiu2 de5] 高要求的
anspruchsvoll (Adj) [yao1 qiu2 gao1] 要求高
Auferlegung (S)Strafarbeit (S) [fan2 ren2 de5 yao1 qiu2] 烦人的要求
Ausführung (S) [ji4 shu4 yao1 qiu2] 技术要求
ausgereifte Technik für höchste Qualität (S, Bio) [ke3 man3 zu2 gao1 zhi4 liang4 yao4 qiu2 de5 cheng2 shu2 ji4 shu4 she4 bei4] 可满足高质量要求的成熟技术设备
Auskunftsanspruch (S) [zhi1 qing2 quan2 de5 yao4 qiu2] 知情权的要求
Bitte äußern Sie Ihren Zubereitungswunsch ! ( Steakzubereitung ) (S) [qing3 ti2 chu1 dui4 niu2 pai2 peng1 diao4 cheng2 du4 de5 yao4 qiu2] 请提出对牛排烹调程度的要求
Brandbrief (S) [jin3 ji2 yao1 qiu2] 紧急要求
brandeilig (Adj, Wirtsch) [sheng4 ren4 huo3 ji2 de5 yao4 qiu2] 胜任火急的要求
Detailfrage (S) [yao1 qiu2 xi4 jie2 de5 wen4 ti2] 要求细节的问题
dringend fordern [po4 qie4 yao1 qiu2] 迫切要求
Druckanforderung (S) [yin4 shua1 yao4 qiu2] 印刷要求
einen Anspruch haben (jur.) (V) [you3 quan2 yao4 qiu2] 有权要求
Entschädigungsforderungen [pei2 chang2 yao1 qiu2] 赔偿要求
Erfordernis (S) [yao1 qiu2 wu4] 要求物
ergonomisch aufgebaut (Adj) [jie2 gou4 fu2 he2 ren2 ji1 gong1 cheng2 xue2 yao4 qiu2] 结构符合人机工程学要求
ergonomisch platziert (S) [qi2 wei4 zhi4 fu2 he2 ren2 ji1 gong1 cheng2 xue2 yao4 qiu2] 其位置符合人机工程学要求
Gebietsanspruch (S) [ling3 tu3 yao1 qiu2] 领土要求
Grundlegende Anforderung (S) [ji1 ben3 yao1 qiu2] 基本要求
Hardwareanforderungen (S) [ying4 jian4 yao1 qiu2] 硬件要求
Kläger (S) [yuan2 gao4 yao1 qiu2] 原告要求
Kundenwunsch (S) [gen1 ju1 yong4 hu5 de5 yao4 qiu2] 根据用户的要求
Kundenwunsch (S) [yong4 hu4 yao4 qiu2] 用户要求
Lastenheft (S) [yao1 qiu2 shu1] 要求书
Lehranforderungen, Bildungsanforderungen [jiao4 xue2 yao4 qiu2] 教学要求
Leitantrag (S) [zhi3 dao3 yao4 qiu2] 指导要求
Marktreife (S) [fu2 he2 shi4 chang3 yao4 qiu2] 符合市场要求
Materialanforderung (S) [cai2 liao4 xing4 neng2 yao4 qiu2] 材料性能要求
Mindestanforderung, Mindesterfordernis (S) [zui4 di1 yao1 qiu2] 最低要求
Minimal-Systemanforderungen (S) [xi4 tong3 an1 zhuang1 ji1 ben3 yao4 qiu2] 系统安装基本要求
ökologisch (Adj) [fu2 he2 sheng1 tai4 yao4 qiu2] 符合生态要求
Patentanspruch (S) [quan2 li4 yao1 qiu2] 权利要求
Patentanspruch (S) [quan2 li4 yao1 qiu2 shu1] 权利要求书
Patentanspruch wie unter 1 beschrieben [ru2 tong2 quan2 li4 yao1 qiu2 shu1 1 suo3 shu4] 如同权利要求书1所述
Qualitätsanforderung, Qualitätsanspruch (S) [zhi4 liang4 yao4 qiu2] 质量要求
Revisionsanfrage, Revisionsverlangen (S) [yao1 qiu2 fu4 shen3] 要求复审
Rücktrittsforderung (S) [tui4 yi4 yao4 qiu2 tui4 xiu1 yao4 qiu2 tui4 wu3 xu1 yao4] 退役要求退休要求退伍需要
Schadenersatzklage (S) [yao1 qiu2 pei2 chang2 sun3 shi1] 要求赔偿损失
Schadensersatzforderung (S) [pei2 chang2 sun3 shi1 de5 yao1 qiu2] 赔偿损失的要求
Thronbewerber (S) [yao1 qiu2 wang2 wei4 zhe3] 要求王位者
Thronbewerber (S) [yao1 qiu2 zhe3] 要求者
unbeansprucht (Adj)unzustellbar (Adj) [wu2 ren2 yao1 qiu2] 无人要求
unterschiedliche Druckanforderungen (S) [yin4 shua1 sheng1 chan3 zhong1 de5 bu4 tong2 yao4 qiu2] 印刷生产中的不同要求
unverlangt (Adj) [bu4 yao1 qiu2] 不要求
verschreibungspflichtig (Adj) [yao1 qiu2 chu3 fang1] 要求处方
zu beanspruchen (V) [ke3 yao1 qiu2] 可要求


4.18 Material, Vorrat Bedarf + Requirements + 要求 +
4.31 Verbrauchen erfordern + require + 要求 +
1 Erfordernis + Requirement + 要求 +
5.34 Wirkung verlangt + required + 要求 +
9.3 Unfreiwillig vorgeschrieben + required + 要求 +
1 verlangen + require + 要求 +
9.12 Veranlassung, Beweggrund vorschreiben + require + 要求 +
9.79 Erfordernis bedürfen + require + 要求 +
15.12 Bitte, Verlangen erbitten + request + 要求 +
21.24 Pflicht gefordert + required + 要求 +