29 Old HSK word(s): ** A ** A ** A ** A ** A ** A ** A ** B ** B ** B ** B ** B ** C ** C ** C ** C ** C ** C ** C ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

reach, arrive / extremely, very
frontier pass / close / relation
tense, tight, taut / firm, secure
necessary, essential / necessity

Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + necessary, essential / necessity Stopper 要 (WOLLEN) 【◎Fix:◎yao4;◎yao1】 +
betriebliche Hauptfunktion (S) [qi3 ye4 nei4 bu4 de5 zhu3 yao4 zhi2 neng2] 企业内部的主要职能
Achtung (S) [yao4 zhu4 yi4] 要注意
anspruchsvoll (S) [gao1 biao1 zhun3 yao4 qiu2 de5] 高标准要求的
(要点) Auszug, Abriss (S)(摘取要点) Auszüge machen (V)(摘取要点) einen Auszug machen (V)(摘取要点) wesentliche Punkte umreißen (V) [cuo1 yao4] 撮要
- [guo4 fen4 de5 yao4 qiu2] 过分的要求
abdecken, den Wünschen nachkommen (V) [man3 zu2 yao1 qiu2] 满足要求
absolut unnötig, keinesfalls notwendig (Adj) [hao2 wu2 bi4 yao4] 毫无必要
abverlangen (V) [yao1 qiu2 jiao1 chu1] 要求交出
Abwasch (S) [yao4 xi3 di4 wan3 die2] 要洗的碗碟
allgemeine Forderung (S) [pu3 bian4 yao4 qiu2] 普遍要求
als Kompl: auf die Nerven gehen, was für ein PechBelästigung (S)furchtbar, äußerst (Adj) [yao4 ming4] 要命
am wichtigsten (Adj) [zui4 zhong4 yao4] 最重要
andernfalls, anderenfalls, andererseits, ansonsteno. : oder, od. : oder [yao4 bu4] 要不
andernfalls, anderenfallso. : oder, od. : oder [yao4 bu4 ran2] 要不然
Anforderung (S) [xu1 yao4 liang2] 需要量
Anforderung (S) [yao1 qiu2 qu1 dong4 ce4 shi4] 要求驱动测试
Anforderung (S) [yao4 liang4] 要量
Angebot (S) [yao1 yue1] 要约
Anmaßung (S)anmassen (V) [wu2 li3 yao1 qiu2] 无理要求
Anrecht, Rechtsanpruch (S, Rechtsw) [yao1 qiu2 quan2] 要求权
Anspruch, Verlangen (S)verlangen, fordern, beanspruchen, beantragen (V) [yao1 qiu2] 要求
Ansprüche (S, Rechtsw) [zhuan1 li4 yao4 qiu2] 专利要求
Ansprüche (S, Rechtsw) [zhuan1 li4 yao4 qiu2 shu1] 专利要求书
Anspruchsteller (S) [ti2 chu1 yao1 qiu2 zhe3] 提出要求者
anspruchsvoll (Adj) [gao1 yao1 qiu2] 高要求
anspruchsvoll (Adj) [gao1 yao1 qiu2 de5] 高要求的
anspruchsvoll (Adj) [yao1 qiu2 gao1] 要求高
auf gutem Fuß stehensehr gut befreundet [yao4 hao3] 要好
auf jedenfall notwendig (Adj)dringend erforderlich (Adj)unabdingbar (Adj)unerlässlich (Adj)unverzichtbar (Adj) [jue2 dui4 bi4 yao4] 绝对必要
Aufdringlichkeit (S)Behelligung (S) [ying4 yao4] 硬要
Auferlegung (S)Strafarbeit (S) [fan2 ren2 de5 yao1 qiu2] 烦人的要求
ausbesserungsbedürftig (Adj) [xu1 yao4 xiu1 li3] 需要修理
Ausführung (S) [ji4 shu4 yao1 qiu2] 技术要求
ausgereifte Technik für höchste Qualität (S, Bio) [ke3 man3 zu2 gao1 zhi4 liang4 yao4 qiu2 de5 cheng2 shu2 ji4 shu4 she4 bei4] 可满足高质量要求的成熟技术设备
Auskunftsanspruch (S) [zhi1 qing2 quan2 de5 yao4 qiu2] 知情权的要求
bald (Adv)gleich [kuai4 yao4] 快要
Basisdaten (EDV) (S)Hauptmerkmal (S) [zhu3 yao4 shu4 ju4] 主要数据
beabsichtigt, sollim Begriff sein zuwollen, vermachen [jiang1 yao4] 将要
Beachten Sie, dass nicht... (V) [zhu4 yi4 bu4 yao4] 注意不要
Bedarf, brauchen, erforderlich sein (S) [xu1 yao4] 需要
bedeutend (Adv)von höchster Bedeutung [ji2 wei2 zhong4 yao4] 极为重要
Bedeutung, Wichtigkeitwichtig, dringend, ernst [yao4 jin3] 要紧
Bedeutungslosigkeit (S)geringfügig (Adj)gleichgültig (Adj)kleiner (Adj)trivial (Adj)unbrauchbar (Adj)unerheblich (Adj)unwesentlich (Adj)unwichtig (Adj) [bu4 zhong4 yao4] 不重要
begehrlich (Adj) [luan4 yao4] 乱要
bei Bedarf [bi4 yao4 shi2] 必要时
bei Bedarf [gen1 ju4 xu1 yao4] 根据需要
bei Bedarf [ru2 guo3 xu1 yao4 de5 hua4] 如果需要的话
benötigen, brauchen [yao4 you3] 要有
besser nicht beginnen als nicht beenden (V) [ning4 yuan4 bu4 kai1 shi3 ye3 bu4 yao4 ban4 tu2 er2 fei4] 宁愿不开始也不要半途而废
besser nicht beginnen, als nicht beenden (V) [ning4 yuan4 bu4 kai1 shi3 ye3 bu4 yao4 ban4 tu2 er2 fei5] 宁愿不封始也不要半途而废
Betroffenheit (S)Geltung (S)Wichtigkeit (S) [zhong4 yao4 xing4] 重要性
Bettler (S)Penner (S)trampen (V) [yao4 fan4] 要饭
Bitte äußern Sie Ihren Zubereitungswunsch ! ( Steakzubereitung ) (S) [qing3 ti2 chu1 dui4 niu2 pai2 peng1 diao4 cheng2 du4 de5 yao4 qiu2] 请提出对牛排烹调程度的要求
Blauhäher (S) [yu3 mao2 zhu3 yao4 wei4 lan2 se4] 羽毛主要为蓝色
Brandbrief (S) [jin3 ji2 yao1 qiu2] 紧急要求
brandeilig (Adj, Wirtsch) [sheng4 ren4 huo3 ji2 de5 yao4 qiu2] 胜任火急的要求
Christlicher Fundamentalismus (S) [ji1 du1 jiao4 ji1 yao4 zhu3 yi4] 基督教基要主义
das Gesicht bewahren [yao4 mian4 zi5] 要面子
das hängt davon absituationsbedingt [zhe4 yao4 kan4 qing2 kuang4] 这要看情况
das wichtigste (Adj) [zui4 zhu3 yao4 di2] 最主要的
davor stehen etw. zu tunim Begriff sein, etw. zu tun [jiu4 yao4] 就要
den Bedarf befriedigen (S) [man3 zu2 xu1 yao4] 满足需要
Denkschrift (S) [ji4 yao4] 记要
der rote Faden (S, Lit)Hauptblickpunkt, Kernaussage (S, Lit) [zhu3 yao4 mu4] 主要目
der Zusammenhang verlangt es anders [wen2 zhong1 ling4 you3 xu1 yao4] 文中另有需要
Detailfrage (S) [yao1 qiu2 xi4 jie2 de5 wen4 ti2] 要求细节的问题
die bessere HälfteLebensgefährte (S, Psych) [zhong4 yao4 ta1 ren2] 重要他人
die Leiter zur Verantwortung ziehen (S) [yao4 zhui1 jiu1 ling3 dao3 ren2 de5 ze2 ren4] 要追究领导人的责任
Dinge, die man sich wünscht, Wünsche (S)Wuschartikel, Artikel (S, Wirtsch) [xiang3 yao4 de5 dong1 xi5] 想要的东西
doch [zong3 yao4] 总要
dringend fordern [po4 qie4 yao1 qiu2] 迫切要求
drohen, erpressen (V)nötigen (V)zwingen (V) [yao1 xie2] 要挟
Druckanforderung (S) [yin4 shua1 yao4 qiu2] 印刷要求
ehrgeizig sein, sich hervortun wollen, zielstrebig sein (V) [yao4 qiang2] 要强
eine wichtige Rolle spielen (V) [fa1 hui1 zhong4 yao4 de5 zuo4 yong4] 发挥重要的作用
eine wichtige Funktion ausüben [fa1 hui1 zhuo2 zhong4 yao4 zuo4 yong4] 发挥着重要作用
einen Anspruch haben (jur.) (V) [you3 quan2 yao4 qiu2] 有权要求
einen Wucherpreis verlangen (S) [man4 tian1 yao4 jia4] 漫天要价
einflussreich; wichtig (Adj) [zhong4 yao4] 重要
entbehrlich (Adj) [bu2 shi4 bi4 yao4] 不是必要
Entschädigungsforderungen [pei2 chang2 yao1 qiu2] 赔偿要求
entscheidende Rolle [shi2 fen1 zhong4 yao4 de5 zuo4 yong4] 十分重要的作用
entweder ... oder [yao4 me5] 要么
erforderliche Angaben zur Person [ren2 yuan2 de5 bi4 yao4 qing2 kuang4] 人员的必要情况
Erfordernis (S) [yao1 qiu2 wu4] 要求物
ergonomisch aufgebaut (Adj) [jie2 gou4 fu2 he2 ren2 ji1 gong1 cheng2 xue2 yao4 qiu2] 结构符合人机工程学要求
ergonomisch platziert (S) [qi2 wei4 zhi4 fu2 he2 ren2 ji1 gong1 cheng2 xue2 yao4 qiu2] 其位置符合人机工程学要求
es kommt darauf an [yao4 kan4] 要看
Essenz (S)Hauptgrund (S)Kern (S)Kernstück (S) [guan1 jian4 yao4 su4] 关键要素
Essenz, Wesen einer Sache, Substanz, Elementare (S)Faktor, Wesentliche (S)Haupt- (S)Hauptfaktor, Hauptsache, Hauptelement, Hauptfaktor (S)unerlässlich, notwendig, wesentlich (Adj) [yao4 su4] 要素
etwas haben wollen, wollen, sollen, erfordern, werden, müssen (V)mögen, brauchen (V)Yao (Eig, Fam)Zukunftspartikel [yao4]
Faktorkosten (S, Wirtsch) [sheng1 chan3 yao4 su4 cheng2 ben3] 生产要素成本
falls [yu4 yao4] 欲要
falls es nicht [yao4 bu5 shi4] 要不是
Festung (S) [yi3 yao4 sai1 fang2 shou3] 以要塞防守
Festung (S) [zhu2 yao4 sai1] 筑要塞
Festung (S, Gesch) [yao4 sai4] 要塞
Florenelement (S) [zhi2 wu4 qu1 xi4 yao4 su4] 植物区系要素
fordern, verlangen (V) [suo3 yao4] 索要
Formation (S) [yao4 su4 de5 jie2 gou4] 要素的结构
führende Stellung einnehmen (V) [zhan4 zhu3 yao4 di4 wei4] 占主要地位
Fundamentalismus (S, Philos) [ji1 yao4 zhu3 yi4] 基要主义
Gaoyao (Stadt in der Provinz Guangdong, China) (Eig, Geo) [gao1 yao4 shi4] 高要市
Gaoyao (Stadt in Guangdong) (Eig, Geo) [gao1 yao4] 高要
gebieten (V) [qiang2 lie4 xu1 yao4] 强烈需要
Gebietsanspruch (S) [ling3 tu3 yao1 qiu2] 领土要求
gegenwertigen (Adj) [tong2 deng3 zhong4 yao4] 同等重要
Geldverschwendung (S) [bu2 bi4 yao4 de5 kai1 zhi1] 不必要的开支
gelehrt (Adj) [xu1 yao4 dong4 nao3] 需要动脑
Generalverdacht (S) [zhu3 yao4 xian2 yi2] 主要嫌疑
gerade dabei etwas zu tun (V) [gang1 yao4] 刚要
gesellschaftliche Bedürfnisse (S) [she4 hui4 xu1 yao4] 社会需要
Gesetzessammlung (S, Rechtsw) [hui4 yao4] 会要
Gleichgültigkeit (S) [bu4 zhong4 yao4 de5 shi4] 不重要的事
Grossangriff (S) [zhu3 yao4 jin4 gong1] 主要进攻
Grundbedürfnis (S) [po4 qie4 xu1 yao4] 迫切需要
Grundlegende Anforderung (S) [ji1 ben3 yao1 qiu2] 基本要求
Grundstoff (S) [zhu3 yao4 yuan2 su4] 主要元素
Grundsubstanz (S) [ji1 ben3 yao4 su4] 基本要素
gut [yao4 de2] 要得
Hardwareanforderungen (S) [ying4 jian4 yao1 qiu2] 硬件要求
Hauptaufgabe (S)Hauptfunktion (S) [zhu3 yao4 gong1 neng2] 主要功能
Hauptausfuhrartikel (S, Wirtsch) [zhu3 yao4 chu1 kou3 chan3 pin3] 主要出口产品
Hauptbaugruppe, Hauptbauteil [zhu3 yao4 bu4 jian4] 主要部件
Hauptbeitrag (S) [zhu3 yao4 chu1 zi1] 主要出资
Hauptbeitrag (S, Rechtsw) [zhu3 yao4 ru4 gu3 wu4] 主要入股物
Hauptbestandteil (S)Kernstück (S) [zhu3 yao4 cheng2 fen4] 主要成分
Hauptbestandteil, Bestandteil (S) [zhong4 yao4 zu3 cheng2 bu4 fen5] 重要组成部分
Hauptbewegung (S) [zhu3 yao4 dong4 zuo4] 主要动作
Hauptdurchgangsstraße, Verbindungsweg (S) [zhu3 yao4 tong1 dao4] 主要通道
Haupteingang (S) [zhu3 yao4 ru4 kou3 tong1 dao4] 主要入口通道
Hauptfaktor (S) [zhu3 yao4 yin1 su4] 主要因素
Hauptfigur (Pron) [zhu3 yao4 ren2 wu4 biao3] 主要人物表
Hauptgebäude (S) [zhu3 yao4 jian4 zhu4] 主要建筑
Hauptgedanke (S) [yao4 zhi3] 要旨
Haupthindernis (S) [zhu3 yao4 zhang4 ai4] 主要障碍
Haupthistokompatibilitätskomplex (english: Major Histocompatibility Complex, MHC) [zhu3 yao4 zu3 zhi1 xiang1 rong2 xing4 fu4 he2 ti3] 主要组织相容性复合体
Hauptinhalt [zhu3 yao4 nei4 rong2] 主要内容
Hauptmerkmal (S) [zhu3 yao4 can1 shu4] 主要参数
Hauptproblem (S) [zhu3 yao4 wen4 ti2] 主要问题
Hauptpunkt, Kernpunkt, das Wesentliche, Hauptsache (S) [yao4 dian3] 要点
Hauptquelle (S) [zhu3 yao4 lai2 yuan2] 主要来源
HauptsacheSchlüsselstelle [yao4 hai4] 要害
hauptsächlich [zhu3 yao4 de5] 主要地
hauptsächlich, wesentlich (Adj) [zhu3 yao4] 主要
Hauptschuld (S) [zhu3 yao4 ze2 ren4] 主要责任
Hauptschuld (S) [zhu3 yao4 zhai4 wu4] 主要债务
Hauptstadt (S, Geo) [shou3 yao4 cheng2 shi4] 首要城市
Hauptstraße (S)Hauptverkehrsstraße (S)Verkehrsader (S) [yao4 dao4] 要道
Hauptstrasse (S) [zhu3 yao4 jie1 dao4] 主要街道
Hauptumsteigepunkt (Kunst) [zhu3 yao4 huan4 che1 dian3] 主要换车点
Hauptursache (S) [zhu3 yao4 yuan2 yin1] 主要原因
Hauptverbrecher, Anführer einer Verbrecherbande (S) [yao4 fan4] 要犯
Hauptwiderspruch [zhu3 yao4 mao2 dun4] 主要矛盾
hilflos (Adj) [xu1 yao4 bang1 zhu4] 需要帮助
Hochburg (S, Gesch) [yao4 sai4 bao3 lei3 zhong1 xin1 da4 ben3 ying2] 要塞堡垒中心大本营
hochrangige Beamte und Politiker (S) [gao1 guan1 zheng4 yao4] 高官政要
Ich brauche deine Hilfe [wo3 xu1 yao4 ni3 de5 bang1 zhu4] 我需要你的帮助
Ich möchte (V) [wo3 yao4] 我要
ich möchte dich (Pron) [wo3 yao4 ni3] 我要你
Ich möchte Dich sehen! Ich will Dich sehen! (Int) [wo3 xiang3 yao4 jian4 ni3] 我想要见你
Ich will mich einloggen [wo3 yao4 deng1 lu4] 我要登录
Informationsbedürfnis (S) [qing2 bao4 xu1 yao4] 情报需要
Inhaltsangabe, Abstrakt (engl: abstract) (S, Lit) [nei4 rong2 ti2 yao4] 内容提要
ins Ausland gehen [yao4 chu1 guo2] 要出国
insistierend [pian1 yao4] 偏要
irrelevant [bu4 zhong1 yao4 hai4] 不中要害
Jetzt sind weitere Anstrengungen erforderlich. [xian4 zai4 yao4 zuo4 chu1 xin1 de5 nu3 li4] 现在要作出新的努力
Katechismus der Katholischen Kirche [tian1 zhu3 jiao4 yao4 li3 wen4 da2] 天主教要理问答
Kerngeschäft, Hauptgeschäft (S) [zhu3 yao4 ye4 wu4] 主要业务
Kernveranstaltung (S) [zhu3 yao4 huo2 dong4] 主要活动
Key Performance Indicator (S) [zhu3 yao4 ji1 xiao4 zhi3 biao1] 主要绩效指标
Kläger (S) [yuan2 gao4 yao1 qiu2] 原告要求
Klimatisierungsaufwand (Met) [bu4 xu1 yao4 cai3 qu3 fu4 za2 de5 heng2 wen1 cuo4 shi1] 不需要采取复杂的恒温措施
knapp, informieren [jian3 yao4] 简要
Knopfdruck (S) [ling4 yao4 qin4 an4 niu3] 另要揿按钮
kommt bald, wird bald kommen (Futur) [jiu4 yao4 lai2 liao3] 就要来了
Kompresse (S) [e4 yao4 gui1 na4] 扼要归纳
Konfiguration (S) [yao4 su4 an1 pai2] 要素安排
Kronzeugen-Regelung (S) [zhu3 yao4 zheng4 ren2 gui1 ding4] 主要证人规章
Kronzeugenregelung (S) [zhu3 yao4 zheng4 ren2 gui1 ze2] 主要证人规则
kümmern sie sich um ihre Angelegenheiten [bu4 yao4 ni3 guan3] 不要你管
Kundenbedarf (S) [yong4 hu4 xu1 yao4] 用户需要
Kundenwunsch (S) [gen1 ju1 yong4 hu5 de5 yao4 qiu2] 根据用户的要求
Kundenwunsch (S) [yong4 hu4 yao4 qiu2] 用户要求
kurz und bündig (Adj)prägnant (Adj) [jian3 ming2 e4 yao4] 简明扼要
Kurzanleitung, Kurzbeschreibung (S) [jian3 yao4 shuo1 ming2] 简要说明
Kurzdokumentation (S) [jian3 yao4 wen2 jian4] 简要文件
Kurzdokumentation (S)technische Daten (S) [zhu3 yao4 ji4 shu4 zi1 liao4] 主要技术资料
kurzer Lebenslauf (S) [jian3 yao4 lü3 li4] 简要履历
Kurzfassung, Zusammenfassung, Resümee, Abriss [zhai1 yao4] 摘要
kurzum [yao4 zhi1] 要之
Lastenheft (S) [yao1 qiu2 shu1] 要求书
lebensnotwendige GüterHauptinhalt, Hauptpunkt (S) [yao1 ling3] 要领
lebenswichtig (Adj) [ji2 qi2 zhong4 yao4] 极其重要
lebenswichtige Organe [zhong4 yao4 de5 qi4 guan1] 重要的器官
Lehranforderungen, Bildungsanforderungen [jiao4 xue2 yao4 qiu2] 教学要求
Lehrplanrichtlinien (S) [xue2 xi2 zhi3 dao3 yao4 ling3] 学习指导要领
Leichtigkeit (S) [bu4 xu1 yao4 nu3 li4] 不需要努力
Leistungsaufnahme (S) [xu1 yao4 gong1 lü4] 需要功率
Leitantrag (S) [zhi3 dao3 yao4 qiu2] 指导要求
Magnat (S)VIP (S) [yao4 ren2] 要人
Magnaten und einflussreiche Familien (Eig) [quan2 hao2 shi4 yao4] 权豪势要
Marktreife (S) [fu2 he2 shi4 chang3 yao4 qiu2] 符合市场要求
Marktsegment [shi4 chang3 xu1 yao4] 市场需要
Materialanforderung (S) [cai2 liao4 xing4 neng2 yao4 qiu2] 材料性能要求
Mensch (S)engl: immaterial person [wu2 guan1 jin3 yao4 de5 ren2] 无关紧要的人
Mindestanforderung, Mindesterfordernis (S) [zui4 di1 yao1 qiu2] 最低要求
Minimal-Systemanforderungen (S) [xi4 tong3 an1 zhuang1 ji1 ben3 yao4 qiu2] 系统安装基本要求
Mogul (S)Prominente (S) [xian3 yao4 ren2 wu4] 显要人物
müssen, tun müssen (V) [xu1 yao4] 须要
nachgefragt [you3 xu1 yao4] 有需要
nicht fähig sien (V, Fam) [bu2 yao4 neng2] 不要能
nicht missverstehen (V) [bu2 yao4 wu4 hui4] 不要误会
nicht vergessen (V) [bu4 yao4 wang4 ji4] 不要忘记
nicht wollen, nicht [bu2 yao4] 不要
Notfall (S)notfalls (V) [ru2 guo3 xu1 yao4] 如果需要
notfalls [ru2 guo3 bi4 yao4 de5 hua4] 如果必要的话
notwendig [qie4 yao4] 切要
notwendig & hinreichende Bedingungen für eine nichttriviale Lösung (Eig, Math) [you3 fei1 ping2 yong1 jie3 de5 chong1 yao4 tiao2 jian4] 有非平庸解的充要条件
notwendig (Adj)unentbehrlich [bi4 yao4] 必要
notwendig sein [you3 bi4 yao4] 有必要
notwendige und hinreichende Bedingung (S, Math) [bi4 yao4 he2 chong1 fen4 tiao2 jian4] 必要和充分条件
notwendigerweise [bi4 yao4 de5] 必要地
Notwendigkeit (S) [bi4 yao4 xing4] 必要性
ohne [yao4 mei2 you3] 要没有
ökologisch (Adj) [fu2 he2 sheng1 tai4 yao4 qiu2] 符合生态要求
Patentanspruch (S) [quan2 li4 yao1 qiu2] 权利要求
Patentanspruch (S) [quan2 li4 yao1 qiu2 shu1] 权利要求书
Patentanspruch wie unter 1 beschrieben [ru2 tong2 quan2 li4 yao1 qiu2 shu1 1 suo3 shu4] 如同权利要求书1所述
Politikprominenz (S) [zheng4 jie4 yao4 ren2] 政界要人
praxisgerecht (Adj) [fu2 he2 shi2 ji4 xu1 yao4] 符合实际需要
Priorität (S)wichtigste Aufgabe [shou3 yao4 ren4 wu4] 首要任务
Produktionsanforderung (S, Tech) [sheng1 chan3 xu1 yao4] 生产需要
Produktionsfaktor (Wirtsch) [sheng1 chan3 yao4 su4] 生产要素
psychopatisch (Adj) [yao4 fa1 feng1 si4] 要发疯似
Qimin yaoshu [qi2 min2 yao4 shu4] 齐民要术
Qiyaodai (Eig, Fam) [qi3 yao4 dai3] 乞要歹
qualifizieren (V, Fam) [yao4 qu3 de2 zi1 ge2] 要取得资格
qualifiziert (Adj) [xu1 yao4 te2 shu2 ji4 neng2] 需要特殊技能
Qualitätsanforderung, Qualitätsanspruch (S) [zhi4 liang4 yao4 qiu2] 质量要求
Quark (S)faul (Adj)geringer (Adj)gleichgültig (Adj)unbrauchbar (Adj)unerheblich (Adj)unwesentlich (Adj)unwichtig (Adj) [wu2 guan1 jin3 yao4] 无关紧要
Realbedarf (S)tatsächlicher Bedarf, wirkliche Bedarf (S) [shi2 ji4 xu1 yao4] 实际需要
Reiseziel (S) [yao4 qu4 di4 di4 fang5] 要去的地方
Rekapitulation (S) [e4 yao4 chong2 shu4] 扼要重述
rekapitulieren (V) [e4 yao4 de5 chong2 shu4] 扼要地重述
Requisit (S) [bi4 yao4 wu4 pin3] 必要物品
Requisit (S) [fei1 yao4 bu5 ke3] 非要不可
Requisit (S) [xu1 yao4 pin3] 需要品
Resümee (S) [ji4 yao4] 纪要
Revisionsanfrage, Revisionsverlangen (S) [yao1 qiu2 fu4 shen3] 要求复审
Rücktrittsforderung (S) [tui4 yi4 yao4 qiu2 tui4 xiu1 yao4 qiu2 tui4 wu3 xu1 yao4] 退役要求退休要求退伍需要
Rüstzeug (S) [bi4 yao4 shou3 duan4] 必要手段
Schadenersatzklage (S) [yao1 qiu2 pei2 chang2 sun3 shi1] 要求赔偿损失
Schadensersatzforderung (S) [pei2 chang2 sun3 shi1 de5 yao1 qiu2] 赔偿损失的要求
Schlüssel (S) [yao4 jue2] 要诀
Schlüsselstellung, Schlüsselposition (S) [zhu3 yao4 di4 wei4] 主要地位
Schwellenländer (S) [zhu3 yao4 fa1 zhan3 zhong1 guo2 jia1] 主要发展中国家
schwerer wiegen [jiao4 wei2 zhong4 yao4] 较为重要
sehr wichtig, ernsthaft, kritisch, dringend (Adj) [jin3 yao4] 紧要
Skizze, Abriss, Grundriss; Gliederung [gang1 yao4] 纲要
skizzieren, Überblick gebenGrundriss (S)Inhaltsangabe (S)Synopse (S)Umriss (S)zusammen (S)schematisch (Adj) [gai4 yao4] 概要
Skrofulose, Skrofeln (Halsdrüsengeschwulst) (S, Med) [zhu3 yao4 zhi3 jing3 bu4] 主要指颈部
so dass [zhi3 yao4 shi4] 只要是
sofern, solange, nur wenn (Konj) [zhi3 yao4] 只要
Spezifikation (S) [zhu3 yao4 ji4 shu4 gui1 ge2] 主要技术规格
Spitzenpolitiker, politische Führer (V) [zheng4 yao4] 政要
Staatsmerkmale (Jellinek) [guo2 jia1 yao4 su4] 國家要素
Status (S) [zhong4 yao4 shen1 fen4] 重要身分
Stellenwert (S) [zhong4 yao4 yi4 yi4] 重要意义
Stichwort (S) [fa1 yan2 de5 jian3 yao4 ti2 gang1] 发言的简要提纲
Straße erster Ordnung (S) [zhu3 yao4 gan4 dao4] 主要干道
Szenario (S) [ce4 hua4 gai4 yao4] 策划概要
Tatbestand (S, Rechtsw) [gou4 cheng2 yao4 jian4] 构成要件
Thronbewerber (S) [yao1 qiu2 wang2 wei4 zhe3] 要求王位者
Thronbewerber (S) [yao1 qiu2 zhe3] 要求者
Totale Faktorproduktivität (Wirtsch) [quan2 yao4 su4 sheng1 chan3 lü4] 全要素生产率
treffen (V) [zheng4 zhong1 yao4 hai4] 正中要害
Übersicht (S) [ti2 yao4] 提要
umschreiben (V) [jian3 yao4 de5 que4 ding4] 简要地确定
umschreiben (V) [jian3 yao4 de5 shuo1 ming2] 简要地说明
unabdinglich (Adj) [jue2 dui4 bi4 yao4 de5] 绝对必要的
unbeansprucht (Adj)unzustellbar (Adj) [wu2 ren2 yao1 qiu2] 无人要求
unbedeutend [wu2 guan1 zhong4 yao4] 无关重要
unbedingt sollen (V) [wu4 yao4] 务要
unerlässlich, von größter Wichtigkeit (S) [zhi4 guan1 zhong4 yao4] 至关重要
unerträglich [yao4 bu5 de5] 要不得
unnötig, nicht brauchen (Adj) [bu2 bi4 yao4] 不必要
unnötigerweise (Adv)unnötig [bu2 bi4 yao4 de5] 不必要的
unter allen Umständen (V) [qian1 wan4 yao4] 千万要
unterschiedliche Druckanforderungen (S) [yin4 shua1 sheng1 chan3 zhong1 de5 bu4 tong2 yao4 qiu2] 印刷生产中的不同要求
unverlangt (Adj) [bu4 yao1 qiu2] 不要求
unwesentlich, nicht zwingen notwendig (Adj) [fei1 bi4 yao4] 非必要
unzugänglich, unnahbar, führende Position, Schlüsselposition (S) [xian3 yao4] 险要
UTPNetzwerkkabel (S) [chu2 fei1 you3 te2 shu2 xu1 yao4] 除非有特殊需要
Verkehrsader (S) [zhu3 yao4 dao4 lu4] 主要道路
verschreibungspflichtig (Adj) [yao1 qiu2 chu3 fang1] 要求处方
vertraulich, geheim, wichtig (Adj) [ji1 yao4] 机要
verzweifelt [yao4 si3 yao4 huo2] 要死要活
vonnöten (Adj) [bi4 yao4 de5] 必要的
vor allem (S) [zui4 zhong4 yao4 de5 shi4] 最重要的是
vor allem, in erster Linie, vor allen Dingen [shou3 yao4 yuan2 yin1] 首要原因
Voraussetzung (S)wichtiges DokumentRequisit (S) [yao4 jian4] 要件
vorrangig (Adj) [te4 bie2 zhong4 yao4] 特别重要
vorrangig (Adj) [zhan4 shou3 yao4 di4 wei4] 占首要地位
Vorzugszins einer Bank für eine andere Bank (S) [zhu3 yao4 li4 lü4] 主要利率
wasserführend (Adj) [zhu3 yao4 shi4 you2 shui3 zu3 cheng2] 主要是由水组成
wässerig (Adj) [xiang4 yao4 xia4 yu3] 像要下雨
wende keine Tricks an (Int, vulg) [bu2 yao4 bai3 xue1 tou2] 不要摆噱头
wenn [yao4 shi5] 要是
wenn, falls [yao4 shi4] 要是
Wesentliche Bestandteile, wesentliche Inhaltsstoffe (S, Med) [zhu3 yao4 cheng2 fen4] 主要成份
wichtig (Adj) [xian3 yao4] 显要
wichtig (Adj)essentiell (Adv) [zhu3 yao4 de5] 主要的
wichtig (Adj, Phys) [zhi4 guan1 jin3 yao4] 至关紧要
Wichtig ist (das) ...) (Adv) [zhong4 yao4 de5 shi4] 重要的是
wichtig, hauptsächlich, bedeutend, bedeutsam, lebenswichtig, wesentlich, gewichtig, erheblich (Adj) [zhong1 yao4] 重要
wichtiger (Adj) [geng4 zhong4 yao4] 更重要
wichtiger Ort (S) [zhong4 yao4 chang3 suo3] 重要场所
wichtiger Posten (S) [yao4 zhi2] 要职
wieder müssen (V) [you4 yao4] 又要
Wiedereinführung ??? (S) [ji2 yao4] 急要
wir wollen Urlaub machen [wo3 men5 yao4 xiu1 jia3] 我们要休假
Wirtschaftlichkeitsfaktor [jing1 ji4 xing4 yao4 su4] 经济性要素
Wirtspflanze (S) [zhu3 yao4 zhi2 wu4] 主要植物
wollen, wünschen, mögen (V) [xiang3 yao4] 想要
Wu Jing Zong Yao (Gesch)Wu Jing Zong Yao (Mil) [wu3 jing1 zong3 yao4] 武经总要
Würdenträger (S) [shen1 ju1 yao4 zhi2 zhe3] 身居要职者
zu beanspruchen (V) [ke3 yao1 qiu2] 可要求
zu tun ( haben ) (V) [shi4 yao4 zuo4] 事要做
zurückgreifen (V) [bi4 yao4 shi2 dong4 yong4] 必要时动用
zusammenfassend [e4 yao4] 扼要


3.43 Offen, Öffnung auf sein + to be + +
14.11 Musik Be + Be + +