1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

show, express, manifest, display
show, manifest / demonstrate


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
abfinden (V) [biao3 shi4 man3 yi4] 表示满意
ablehnen (V) [biao3 shi4 fan3 dui4] 表示反对
achselzuckend (Adj) [song3 jian1 biao3 shi4] 耸肩表示
besitzanzeigendpossessiv (Adj) [biao3 shi4 suo3 you3] 表示所有
bildhaft (Adj) [cha1 tu2 biao3 shi4] 插图表示
darstellbar [ke3 biao3 shi4] 可表示
das Erstaunen nicht unterdrücken können [bu4 jin1 biao3 shi4 jing1 ya4] 不禁表示惊讶
ehren (V) [biao3 shi4 jing4 yi4] 表示敬意
eine andere Meinung äußern, einen Einwand erheben, gegen etw. sein, etw. dagegen haben (S) [biao3 shi4 yi4 yi4] 表示异议
erhebend (Adj) [biao3 shi4 zan4 mei3] 表示赞美
Erklärungsirrtum (S) [yi4 si1 biao3 shi4 cuo4 wu4] 意思表示错误
External Data Representation (S) [wai4 bu4 shu4 ju4 biao3 shi4 fa3] 外部数据表示法
hat nichts zum Ausdruck gebracht [mei2 you3 zuo4 chu1 shi2 me5 biao3 shi4] 没有作出什么表示
Lächeln (S) [yi3 wei1 xiao4 biao3 shi4] 以微笑表示
Meinungsäußerung (S) [yi4 jian5 biao3 shi4] 意见表示
mitfühlend [biao3 shi4 tong2 qing2] 表示同情
nörgeln (V) [biao3 shi4 bu4 man3] 表示不满
numerisch (Adj) [yong4 shu4 zi4 biao3 shi4] 用数字表示
Polnische Notation [bo1 lan2 biao3 shi4] 波兰表示
Quantifizierung (S) [yong4 shu4 liang4 biao3 shi4] 用数量表示
Satz von Gelfand und Neumark (Math) [gai4 er3 fan4 de2 biao3 shi4] 盖尔范德表示
schmusen (V) [biao3 shi4 qin1 qie4] 表示亲切
seine Dankbarkeit äußern (V) [biao3 shi4 gan3 ji1] 表示感激
sich anbieten (V) [biao3 shi4 yuan4 yi4] 表示愿意
sich für etwas aussprechen, zustimmen (V) [biao3 shi4 zan4 cheng2] 表示赞成
sich sehr unzufrieden zeigen (V) [biao3 shi4 qiang2 lie4 bu4 man3] 表示强烈不满
unausgesprochen (Adj) [wei4 biao3 shi4] 未表示
ungesagt (Adj) [wei4 kou3 tou2 biao3 shi4] 未口头表示
ungläubig [biao3 shi4 huai2 yi2] 表示怀疑
Willenserklärung (S, Rechtsw) [yi4 si1 biao3 shi4] 意思表示
zeigen, ausdrücken, aussprechen, äußern (V) [biao3 shi4] 表示
Zuversicht zum Ausdruck bringen [biao3 shi4 jue2 xin1] 表示决心