1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

petal, flower, leaf / brave, a hero / England, English
language, words / saying, expression


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Altenglische Sprache (S) [gu3 ying1 yu3] 古英语
Amerikanisches Englisch [mei3 shi4 ying1 yu3] 美式英语
Amerikanisches Englisch (S) [mei3 guo2 ying1 yu3] 美国英语
Anglisierung (S) [ying1 yu3 hua4] 英语化
Anglizismus (S) [ying1 shi4 ying1 yu3] 英式英语
Angloamerika [ying1 yu3 mei3 zhou1] 英语美洲
Australisches Englisch (Sprachw) [ao4 da4 li4 ya4 ying1 yu3] 澳大利亚英语
Basic English (S, Sprachw) [ji1 ben3 ying1 yu3] 基本英语
Basic English (S, Sprachw) [jian3 ming2 ying1 yu3] 简明英语
Britisches Englisch (S, Sprachw) [ying1 guo2 ying1 yu3] 英国英语
CCTV-9 [zhong1 guo2 zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2 ying1 yu3 guo2 ji4 pin2 dao4] 中国中央电视台英语国际频道
CCTV-9 [zhong1 guo2 zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2 ying1 yu3 pin2 dao4] 中国中央电视台英语频道
Englisch (S) [ying1 yu3 li3 jie3 xi4 tong3] 英语理解系统
Englisch, englische Sprache (S, Sprachw) [ying1 yu3] 英语
Englische Grammatik (S, Sprachw) [ying1 yu3 yu3 fa3] 英语语法
Englische Literatur (S, Lit) [ying1 yu3 wen2 xue2] 英语文学
englisches Lehnwort, Lehnwort aus der englischen Sprache (S, Sprachw) [ying1 yu3 jie4 ci2] 英语借词
englischsprachig (Adj) [hui4 shuo1 ying1 yu3] 会说英语
englischsprachig (Adj) [shuo1 ying1 yu3] 说英语
Englischsprecher (S) [shuo1 ying1 yu3 de5 ren2] 说英语的人
Estuary English (Sprachw) [he2 kou3 ying1 yu3] 河口英语
Frühneuenglisch (Gesch) [ying1 yu3 li4 shi3] 英语历史
Frühneuenglisch (Gesch) [ying1 yu3 shi3] 英语史
Hochschulenglisch, College English (S, Sprachw) [da4 xue2 ying1 yu3] 大学英语
Hongkong-Englisch (S, Sprachw) [gang3 shi4 ying1 yu3] 港式英语
Mittelenglisch [zhong1 gu3 ying1 yu3] 中古英语
Mittelenglische Sprache (S) [jin4 dai4 ying1 yu3] 近代英语
Modernes Englisch (S, Sprachw) [xian4 dai4 ying1 yu3] 现代英语
Neuseeländisches Englisch (S, Sprachw) [xin1 xi1 lan2 ying1 yu3] 新西兰英语
Oxford English Dictionary (S, Sprachw) [niu2 jin1 ying1 yu3 ci2 dian3] 牛津英语词典
Scheinanglizismus (S, Sprachw) [he4 zhi4 ying1 yu3] 和制英语
Schottisches Englisch, Schottisch, Scots (S, Sprachw) [su1 ge2 lan2 ying1 yu3] 苏格兰英语
Simple English [jian3 ming2 ying1 yu3 wei2 ji1 bai3 ke1] 简明英语维基百科
Singlish (Sprachw) [xin1 jia1 po1 ying1 yu3] 新加坡英语
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (S, Sprachw) [ying1 yu3 neng2 li4 kao3 shi4] 英语能力考试