4 Old HSK word(s): ** A ** A ** B ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

garden / park, orchard
art / talent, ability / craft


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + art / talent, ability / craft 艸, 艹 Grass 艺 (KUNST) yi4 +


B Die Umwelt: Die Architektur: Art Deco + * +
B Das Haus: Das Tapezieren: Tapeziermesser + * +
B Das Lernen: Die Hochschule: Kunstgeschichte + * +
B Die Freizeit: Die Besichtigungstour: Kunstgalerie + * +
B Die Freizeit: Das Kunsthandwerk: Töpferei + * +
C Die Umwelt: Die Architektur: Jugendstil + * +
C Das Lernen: Die Schule: Kunst + * +
C Das Haus: Die Gartenarbeit: gestalten + * +
C Das Haus: Die Gartengeräte: Gartenhandschuh + * +
C Der Einkauf: Andere Geschäfte: Kunsthandlung + * +
C Die Umwelt: Die Architektur: Renaissance + * +
C Der Sport: Die Leichtatlethik: rhythmische Sportgymnastik + * +
C Der Einkauf: Andere Geschäfte: Gartencenter + * +


bildende Kunst [shi4 jue2 yi4 shu4] 造型艺术
darstellende Kunst, Schauspielkunst (S) [biao3 yan3 yi4 shu4] 表演艺术
Ablaufdiagramm (S) [gong1 yi4 liu2 cheng2 tu2] 工艺流程图
abproduktfreie Technologie [wu2 fei4 sheng1 chan3 gong1 yi4] 无废生产工艺
Abstrakte Kunst (S, Kunst) [chou1 xiang4 yi4 shu4] 抽象艺术
Academy of Motion Picture Arts and Sciences [mei3 guo2 dian4 ying3 yi4 shu4 yu3 ke1 xue2 xue2 hui4] 美国电影艺术与科学学会
Agrarwissenschaft (S) [nong2 yi4 xue2] 农艺学
Agrikultur (S)agrarisch (Adj) [nong2 yi4] 农艺
Akademie der bildenden Künste in Peking (S) [bei3 jing1 yi4 shu4 xue2 yuan4] 北京艺术学院
Akademische Kunst (S, Kunst) [xue2 yuan4 yi4 shu4] 学院艺术
Akteur (S) [yi4 ren2] 艺人
allgemeingültig (Adj) [duo1 yi4] 多艺
Anlage, Begabung (S) [cai2 yi4 ji4 neng2] 才艺技能
Antike (S) [gu3 yi4 shu4 pin3] 古艺术品
Arbeitselement [gong1 yi4 bu4 jian4] 工艺部件
Architektur (S) [jian4 zhu4 yi4 shu4] 建筑艺术
ART Cologne (Eig, Kunst) [ke1 long2 yi4 shu4] 科隆艺术
Art Déco (Kunst) [zhuang1 shi4 yi4 shu4 yun4 dong4] 装饰艺术运动
Art Design (Kunst) [yi4 shu4 she4 ji4] 艺术设计
Art Institute of Chicago (Kunst) [zhi1 jia1 ge1 yi4 shu4 xue2 yuan4] 芝加哥艺术学院
ArtCyclopedia (Kunst) [yi4 shu4 bai3 ke1 quan2 shu1] 艺术百科全书
Artefakt (S)Kunsthandwerk (S) [shou3 gong1 yi4 pin3] 手工艺品
Artist (S) [shan4 chang2 ji4 yi4 de5 ren2] 擅长技艺的人
Arts and Crafts Movement (Kunst) [gong1 yi4 mei3 shu4 yun4 dong4] 工艺美术运动
Atelier (S, Kunst) [wen2 hua4 yi4 shu4 fang1] 文化艺术坊
Autodidakt (S) [cao3 gen1 yi4 ren2] 草根艺人
Barock (Kunst) [ba1 luo4 ke4 yi4 shu4] 巴洛克艺术
Berlin Biennale, Internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst (Eig, Kunst) [bo2 lin2 dang1 dai4 yi4 shu4 shuang1 nian2 zhan3] 柏林当代艺术双年展
Bibliothek für Künste (S)Kunstbibliothek (S) [yi4 shu4 tu2 shu1 guan3] 艺术图书馆
Bindeart [zhuang1 ding4 gong1 yi4] 装订工艺
Bronze (S) [qing1 tong2 yi4 shu4 zhi4 pin3] 青铜艺术制品
Buchdruckkunst, schwarze Kunst [yin4 shua4 gong1 yi4] 印刷工艺
Buchkunst (Kunst) [shu1 ji2 zhuang1 zheng4 yi4 shu4] 书籍装帧艺术
Buddhistische Kunst (S, Gesch) [fo2 jiao4 yi4 shu4] 佛教艺术
Central Saint Martins College of Art and Design (Kunst) [zhong1 yang1 sheng4 ma3 ding1 yi4 shu4 yu3 she4 ji4 xue2 yuan4] 中央圣马丁艺术与设计学院
chemisches Verfahren, chemischtechnisch, chemotechnisch (S) [hua4 xue2 gong1 yi4] 化学工艺
Chinesische Kunst [zhong1 guo2 yi4 shu4] 中国艺术
Chinesische Künstler (S) [zhong1 guo2 yi4 shu4 jia1] 中国艺术家
Choreografie (S)Choreographie (S) [wu3 dao4 yi4 shu4] 舞蹈艺术
Cirque du Soleil [suo3 la1 qi2 yi4 fang1] 索拉奇艺坊
Coldsetheatset [re4 gu4 xing2 he2 fei1 re4 gu4 xing2 gong1 yi4 de5 jie2 he2] 热固型和非热固型工艺的结合
Conservatoire de Paris (Mus) [ba1 li2 quan2 guo2 gao1 deng3 yi4 shu4 xue2 yuan4] 巴黎全囯高等艺术学院
darstellende Kunst, Vorführung, Kulturevent, darstellerische Fähigkeiten [yan3 yi4] 演艺
das Künstlerische (S) [yi4 shu4 xing4] 艺术性
Dauer einer Künstler- oder Bühnenlaufbahn [yi4 ling2] 艺龄
Dichtungsverfahren [feng1 jie1 gong1 yi4] 封接工艺
Die Geisha (Kinofilm 2005) (Eig) [yi4 ji4 hui2 yi4 lu4] 艺妓回忆录
Die Kunst der Beherrschung der 18 alten Waffenarten; verschiedenste Fertigkeiten [shi2 ba1 ban1 wu5 yi5] 十八般武艺
die schönen Künste (S)Literatur und Kunst (S)literarisch und künsterisch, poetisch (Adj) [wen2 yi4] 文艺
Ding, Dingsda (S)Sache [wan2 yi4] 玩艺
Druckformherstellung (S) [zhi4 ban3 gong1 yi4] 制版工艺
Ein Hungerkünstler (Werk) [ji1 e4 yi4 shu4 jia1] 饥饿艺术家
Electronic Arts (Wirtsch) [dian4 zi3 yi4 jie4] 电子艺界
Entertainerin (S)Unterhalterin (S) [nü3 yi4 yuan2] 女艺员
Environment (Kunst) [zhuang1 zhi4 yi4 shu4] 装置艺术
Erlangung (S)Erwerbung (S) [cai2 yi4] 才艺
Fertigungsmittel (S) [gong1 yi4 zhuang1 bei4 gong1 zhuang1] 工艺装备工装
Fertigungstechnik (S)Kunstgewerbe (S)handwerklich (Adj)technologisch (Adj)Technologie [gong1 yi4] 工艺
Fertigungstechnologie [jia1 gong1 gong1 yi4] 加工工艺
Fertigungszeichnung (S) [gong1 yi4 tu2 zhi3] 工艺图纸
Feuilleton (S) [wen2 yi4 xiao3 pin3 lan2] 文艺小品栏
FilmdesignerSzenenbildner (beim Film) (Tech) [dian4 ying3 de5 yi4 shu4 zhi3 dao3] 电影的艺术指导
Folkwang Kunst Universität (Stadt Essen) (S) [de2 guo2 fu4 te4 wang4 gen1 yi4 shu4 da4 xue2] 德国富特旺根艺术大学
Französische Renaissance-Antiqua (S) [fa3 guo2 wen2 yi4 fu4 xing1 shi2 qi1 de5 yuan2 ti3 zi4] 法国文艺复兴时期的圆体字
Gage (S) [yi4 shu4 jia1 de5 xin1 chou2] 艺术家的薪酬
Gartenarbeit (S)Gartenbau (S) [yuan2 yi4] 园艺
Gartenbau (S) [yuan2 yi4 xue2] 园艺学
Gartenbaukünstler (S)Gärtner (S) [yuan2 yi4 jia1] 园艺家
Gastronomie (S) [chu2 yi4] 厨艺
Gebrauchsgrafiker (S, Kunst) [gong1 yi4 mei3 shu4 gong1 zuo4 zhe3] 工艺美术工作者
Geisha (S) [yi4 ji4] 艺伎
Geisha (S) [yi4 ji4] 艺妓
Geschicklichkeit (S) [ji4 yi4] 技艺
Gesellschaftsspiel (S) [ji2 ti3 you2 yi4] 集体游艺
Glühverfahren (S, Tech) [tui4 huo3 gong1 yi4] 退火工艺
Gotik (Kunst) [ge1 te4 shi4 yi4 shu4] 哥特式艺术
grundsätzlich neue Technik und Technologie [zhan3 xin1 zhong3 lei4 de5 ji4 shu4 he2 gong1 yi4] 崭新种类的技术和工艺
Handarbeit, Kunstwerk (S)kunstgewerbliches Produkt (S) [gong1 yi4 pin3] 工艺品
Handwerk (S)Kunstfertigkeit (S)handwerklich (Adj) [shou3 yi4] 手艺
Handwerksmesse (S) [shou3 gong1 yi4 zhan3 lan3 hui4] 手工艺展览会
Haus der Kunst (Kunst) [yi4 shu4 zhi1 jia1] 艺术之家
Herstellungstechnik (S, Chem) [zhi4 bei4 gong1 yi4] 制备工艺
Herstellungstechnik, Fertigungstechnik (S) [zhi4 zao4 gong1 yi4] 制造工艺
Holzbearbeitung (S) [mu4 gong1 yi4] 木工艺
Holzkünstler (S) [mu4 gong1 yi4 jia1] 木工艺家
IDAA (S) [guo2 ji4 shu4 ma3 yi4 shu4 jiang3] 国际数码艺术奖
ist ein meisterhafter Handwerker [you3 yi1 shou3 hao3 shou3 yi4] 有一手好手艺
Jugendstil (S) [qing1 chun1 yi4 shu4 feng1 ge2] 青春艺术风格
Jugendstil (S, Kunst) [xin1 yi4 shu4 feng1 ge2] 新艺术风格
Jugendstil (S, Kunst) [xin1 yi4 shu4 yun4 dong4] 新艺术运动
Jugendstiltypographie (S, Kunst) [xin1 yi4 shu4 feng1 ge2 pai2 ban3] 新艺术风格排版
Justiermarkentechnologie [dui4 zhun3 biao1 ji4 gong1 yi4] 对准标记工艺
Kampfsport (S) [wu3 yi4] 武艺
Keramiker (S)Töpfer (S)Töpferin (S) [tao2 yi4 jia1] 陶艺家
Kochwettkampf, 'Kochduell' [chu2 yi4 bi3 sai4] 厨艺比赛
Konzeptkunst [gai4 nian4 yi4 shu4] 概念艺术
Körperkunst (S) [ren2 ti3 yi4 shu4] 人体艺术
Kunst (Kunst) [yi4]
Kunst (Kunst) [yi4 shu4] 艺术
Kunst (S, Kunst)Kunstgegenstand (S, Kunst)Kunstwerk (S, Kunst) [yi4 shu4 pin3] 艺术品
Kunst im öffentlichen Raum (Kunst) [gong1 gong4 yi4 shu4] 公共艺术
Kunst zum Zeitvertreib, Hobby, leichte Muse (S) [xiao1 qian3 xing4 yi4 shu4] 消遣性艺术
Kunst-Galerie, Galerie mit Kunstwerken (S, Arch) [yi4 shu4 zou3 lang2] 艺术走廊
Kunstareal München [yi4 shu4 qu1] 艺术区
Kunstausstellung (S) [yi4 shu4 zhan3] 艺术展
Kunstbiennale (Kunst) [yi4 shu4 shuang1 nian2 zhan3] 艺术双年展
Kunstbild (S, Kunst) [yi4 shu4 tu2 hua4] 艺术图画
Kunstbuch (S, Kunst) [yi4 shu4 shu1 ji2] 艺术书籍
Kunstbuchbinder (Kunst) [yi4 shu4 shu1 ji2 zhuang1 ding4 zhe3] 艺术书籍装订者
kunstfertig (Adj) [dong3 yi4 shu4] 懂艺术
Kunstgewerbe (S) [shou3 gong1 yi4] 手工艺
Kunstgewerbe (S, Kunst) [gong1 yi4 mei3 shu4] 工艺美术
Kunsthandwerker (S) [shou3 yi4 ren2] 手艺人
Künstler (S)Künstlerin (S) [yi4 yuan2] 艺员
Künstler (S, Kunst) [yi4 shu4 jia1] 艺术家
Künstlerin (S) [nü3 yi4 shu4 jia1] 女艺术家
künstlerische Freiheit (S) [yi4 shu4 zi4 you2] 艺术自由
künstlerischer Leiter [yi4 shu4 zhi3 dao3] 艺术指导
künstlerischer Leiter (S, Kunst) [yi4 shu4 jia1 ling3 dao3 ren2] 艺术家领导人
Künstlername (S) [yi4 ming2] 艺名
Künstlerschrift (S, Kunst) [yi4 shu4 jia1 zi4 hua4] 艺术家字画
Künstlersozialversicherung (S, Kunst) [yi4 shu4 jia1 she4 hui4 bao3 xian3] 艺术家社会保险
Kunstlied (S, Mus) [yi4 shu4 ge1 qu3] 艺术歌曲
Kunstrichtung (S) [yi4 shu4 feng1 chao2] 艺术风潮
Kunstrichtung (S) [yi4 shu4 liu2 pai4] 艺术流派
Kunststudent (S) [xue2 yi4 shu4 de5 da4 xue2 sheng5] 学艺术的大学生
Kunstszene, Welt der Kunst (S) [yi4 tan2] 艺坛
kunstvoll (Adj) [you3 gao1 du4 yi4 shu4 xing4] 有高度艺术性
Landesgartenschau (S) [quan2 guo2 yuan2 yi4 zhan3] 全国园艺展
Landschaftsgestalter, Gartenbauarchitekt, Gärtner (S) [yuan2 yi4 shi1] 园艺师
Literatur und Kunst, die schönen Künste (S) [wen2 xue2 yi4 shu4] 文学艺术
Manierist (S) [jiao3 shi4 pai4 yi4 shu4 jia1] 矫饰派艺术家
Metropolitan Museum of Art [da4 du1 hui4 yi4 shu4 bo2 wu4 guan3] 大都会艺术博物馆
Mikrotechnologe [xian3 wei1 gong1 yi4 shi1] 显微工艺师
Moderne Kunst (S, Kunst) [xian4 dai4 yi4 shu4] 现代艺术
Multimediakunst (Kunst) [duo1 mei2 ti3 yi4 shu4] 多媒体艺术
Museu de Arte de São Paulo (Kunst) [sheng4 bao3 luo2 yi4 shu4 bo2 wu4 guan3] 圣保罗艺术博物馆
Museum of Modern Art (S, Kunst) [xian4 dai4 yi4 shu4 bo2 wu4 guan3] 现代艺术博物馆
Musik Kunst [le4 yi4] 乐艺
National Gallery of Art (S, Kunst) [mei3 guo2 guo2 jia1 yi4 lang2] 美国国家艺廊
National University of Fine Arts and MusicTokyo National University of Fine Arts and Music (Kunst) [dong1 jing1 yi4 shu4 da4 xue2] 东京艺术大学
New Museum of Contemporary Art (Kunst) [xin1 dang1 dai4 yi4 shu4 bo2 wu4 guan3] 新当代艺术博物馆
Plastik (S, Kunst) [diao1 su4 yi4 shu4] 雕塑艺术
Plastik (S, Kunst) [zao4 xing2 yi4 shu4] 造型艺术
Polyhistor [wen2 yi4 fu4 xing1 ren2] 文艺复兴人
polytechnisch (Adj) [ge4 zhong3 gong1 yi4] 各种工艺
Pop Art (S) [pu3 pu3 yi4 shu4] 普普艺术
Pop-Art (S, Kunst) [bo1 pu3 yi4 shu4] 波普艺术
Pratt Institute [pu3 rui4 te4 yi4 shu4 xue2 yuan4] 普瑞特艺术学院
Prix Ars Electronica (Kunst) [dian4 zi3 yi4 shu4 da4 jiang3] 电子艺术大奖
Produktionsverfahren [sheng1 chan3 gong1 yi4] 生产工艺
progressive Technologie [xian1 jin4 gong1 yi4] 先进工艺
Prozessbedingungen (S) [gong1 yi4 tiao2 jian4] 工艺条件
Prozessschritt (S) [gong1 yi4 bu4 zhou4] 工艺步骤
Raffinement (S) [jing1 diao1 xi4 zhuo2 zhi1 yi4] 精雕细琢之艺
Renaissance (S) [wen2 yi4 fu4 xing1 shi2 qi1] 文艺复兴时期
Renaissance (S, Gesch) [wen2 yi4 fu4 xing1] 文艺复兴
Rezension (S) [wen2 yi4 ping2 lun4] 文艺评论
Rhythmische Sportgymnastik (Sport) [yi4 shu4 ti3 cao1] 艺术体操
Schnitzarbeit (S)Schnitzerei (S) [mu4 ke4 yi4 shu4] 木刻艺术
Showbusiness (Kunst) [yan3 yi4 jie4] 演艺界
Straßenmusik [jie1 tou2 yi4 shu4] 街头艺术
TechnicolorFarbfilmverfahren, Farbfilm (S) [te4 yi4 qi1 cai3] 特艺七彩
Technikon (S)Technikum (S) [gong1 yi4 xue2 yuan4] 工艺学院
Technologie im Maschinenbau [ji1 xie4 gong1 yi4] 机械工艺
Technologiedaten [gong1 yi4 can1 shu4] 工艺参数
technologisch (Adj) [gong1 yi4 shang4] 工艺上
technologisch (Adj) [gong1 yi4 xue2] 工艺学
technologische Abteilung (S) [gong1 yi4 bu4 men2] 工艺部门
technologische Eigenschaften (S) [gong1 yi4 xing4 neng2] 工艺性能
Teekunst (wörtl.) (S)Teezeremonie (chin.) (S) [cha2 yi4] 茶艺
Teezeremonie ( chin. ) (S, Geo) [zhong1 guo2 cha2 yi4] 中国茶艺
The Art of Computer Programming (EDV) [ji4 suan4 ji1 cheng2 xu4 she4 ji4 yi4 shu4] 计算机程序设计艺术
TV-Show, Unterhaltungsfernsehen (S) [zong4 yi4 jie2 mu4] 综艺节目
Universität der Künste London (Kunst) [lun2 dun1 yi4 shu4 da4 xue2] 伦敦艺术大学
Unterhaltung (S) [you2 yi4] 游艺
virtuos (Adj) [ji4 yi4 gao1 chao1] 技艺高超
Virtuose (S) [ji4 yi4 ming2 jia1] 技艺名家
Volkskunst [min2 jian1 yi4 shu4] 民间艺术
Vorrichtung, Fertigungsmittel (S) [gong1 yi4 zhuang1 bei4] 工艺装备
Wanderschauspieler (S) [jiang1 hu2 yi4 ren2] 江湖艺人
Wanderschauspieler (S) [liu2 lang4 yi4 ren2] 流浪艺人
Werbefernsehen (S, Org) [jia1 yi4 dian4 shi4] 佳艺电视
Werkunterricht (S) [yi4 shu4 huo2 shou3 gong1 yi4] 艺术和手工艺
Yiwen leiju (Lit) [yi4 wen2 lei4 ju4] 艺文类聚
Zeitgenössische Kunst (Kunst) [dang1 dai4 yi4 shu4] 当代艺术
Zhang Yimou (chinesischer Regisseur) (Eig, Pers, 1951 - ) [zhang1 yi4 mou2] 张艺谋