1 Old HSK word(s): ** A
* * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

soft, flexible, pliable / weak
class / section, department
weave, knit / organize, unite


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
(engl.) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) [jing1 he2 zu3 zhi1] 经合组织
(English: APEC (organization)) [ya4 tai4 jing1 he2 zu3 zhi1] 亚太经合组织
Advance Organizer (Psych) [xian1 xing2 zu3 zhi1 zhe3] 先行组织者
akademische Organisation [xue2 shu4 zu3 zhi1] 学术组织
Al-Qaida [ji1 di4 zu3 zhi1] 基地组织
Amnestie (S) [she4 mian3 zu3 zhi1] 赦免组织
Amnesty international, AI ( internationale Menschrechtsorganisation ) (Eig, Org) [guo2 ji4 te4 she4 zu3 zhi1] 国际特赦组织
Antihistamin (S, Med) [kang4 zu3 zhi1 an1] 抗组织胺
APEC (Wirtsch) [ya4 zhou1 tai4 ping2 yang2 jing1 ji4 he2 zuo4 zu3 zhi1] 亚洲太平洋经济合作组织
Arbeitsgemeinschaft, Konsortium (S)Syndikat (S) [lian2 he2 zu3 zhi1] 联合组织
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) (S) [ya4 tai4 jing1 ji4 he2 zuo4 zu3 zhi1] 亚太经济合作组织
Auftragsforschungsinstitut [he2 tong5 yan2 fa1 zu3 zhi1] 合同研发组织
Ausrichter (S)Koordinator (S)Organisator, Veranstalter (S) [zu3 zhi1 zhe3] 组织者
Befreiungsorganisation (S) [jie3 fang4 zu3 zhi1] 解放组织
Beitrittsverhandlungen (S) [dui4 kuo4 da4 zu3 zhi1 jin4 xing2 de5 cheng2 yuan2 hui4 yi4] 对扩大组织进行的成员会议
betriebseigen (Adj) [zai4 yi4 ge4 zu3 zhi1 li3] 在一个组织里
bewaffneter Arm [wu3 zhuang1 zu3 zhi2] 武装组织
Bindegewebe (S) [jie2 di4 zu3 zhi1] 结缔组织
Biochip (S, Med) [zu3 zhi1 xin4 pian4] 组织芯片
Biopsie (S) [huo2 zu3 zhi1 jian3 cha2] 活组织检查
Bürgerinitiativ (S) [ju1 min2 zi4 fa1 zu3 zhi1] 居民自发组织
Central Treaty Organization (Pol)Central Treaty Organization (Rechtsw) [zhong1 bu4 gong1 yue1 zu3 zhi1] 中部公约组织
CERN (Org) [ou1 zhou1 he2 zi3 yan2 jiu4 zu3 zhi1] 欧洲核子研究组织
Dachorganisation (S) [bao3 hu4 zu3 zhi1] 保护组织
Desorganisation (S)unorganisiert (Adj) [wu2 zu3 zhi1] 无组织
Die Vereinten Nationen (S, Pol)UN, UNO (S, Pol) [lian2 he2 guo2 zu3 zhi1] 联合国组织
diszipliniert (Adj)organisatorisch (Adj) [you3 zu3 zhi1] 有组织
Epithelgewebe [shang4 pi2 zu3 zhi1] 上皮组织
Ersatzkrankenkasse (Med) [yi1 liao2 hu4 zhu4 zu3 zhi1] 医疗互助组织
Europol (Org) [ou1 zhou1 xing2 jing3 zu3 zhi1] 欧洲刑警组织
Extremistengruppe (S) [ji2 duan1 zu3 zhi1] 极端组织
Fettgewebe (S) [zhi1 fang2 zu3 zhi1] 脂肪组织
Food and Agriculture Organization (S, Wirtsch)Welternährungsorganisation (S, Wirtsch) [lian2 he2 guo2 liang2 shi5 ji2 nong2 ye4 zu3 zhi1] 联合国粮食及农业组织
Geflecht (S)Netzmagen (S) [wang3 zhuang4 zu3 zhi1] 网状组织
Gefügeaufbau [zu3 zhi1 jie2 gou4] 组织结构
Gefügeausbildung (S) [zu3 zhi1 xing2 cheng2] 组织形成
Geheimbund (S) [mi4 mi4 zu3 zhi1] 秘密组织
gemeinnützige Organisation (Org) [gong1 yi4 xing4 zu3 zhi1] 公益性组织
gemeinnützige Organisation (S) [fei1 ying2 li4 zu3 zhi1] 非营利组织
Gesundheitsdienst (S) [gong1 gong4 wei4 sheng1 zu3 zhi1] 公共卫生组织
Gewächs (S) [zu3 zhi1 zeng1 sheng1] 组织增生
Gewebekultur (Org) [zu3 zhi1 pei2 yang3] 组织培养
Gewebezerstörung (S) [zu3 zhi1 po4 huai4] 组织破坏
gewerkschaftliche Organisation [cheng2 li4 lian2 he2 zu3 zhi1] 成立联合组织
Greenpeace [lü4 se4 he2 ping2 zu3 zhi1] 绿色和平组织
Gruppe der Acht (Org)Gruppe der Acht (Wirtsch) [ba1 da4 gong1 ye4 guo2 zu3 zhi1] 八大工业国组织
Gußgefüge, Gußzustandsgefüge [zhu4 tai4 zu3 zhi1] 铸态组织
Haupthistokompatibilitätskomplex (english: Major Histocompatibility Complex, MHC) [zhu3 yao4 zu3 zhi1 xiang1 rong2 xing4 fu4 he2 ti3] 主要组织相容性复合体
Health Maintenance Organization (HMO) (S, Med) [jian4 kang1 wei2 chi2 zu3 zhi1] 健康维持组织
Histamin (S, Chem) [zu3 zhi1 an1] 组织胺
Histokompatibilität, Gewebeverträglichkeit (S) [zu3 zhi1 pei4 xing2] 组织配型
Histologie (S)histologisch (Adj) [zu3 zhi1 xue2] 组织学
Histon [zu3 zhi1 dan4 bai2] 组织蛋白
Industrial Organization (S, Wirtsch) [chan3 ye4 zu3 zhi1 li3 lun4] 产业组织理论
International Civil Aviation Organisation (S) [guo2 ji4 min2 hang2 zu3 zhi1] 国际民航组织
International Finance Corporation [guo2 ji4 jin1 rong2 zu3 zhi1] 国际金融组织
International Labour Organization (Eig, Pers) [guo2 ji4 lao2 gong1 zu3 zhi1] 国际劳工组织
Internationale Organisation (S, Pol) [guo2 ji4 zu3 zhi1] 国际组织
Internationale Organisation für Normung (ISO) (Eig, Org)International Organization for Standardization (Eig, Org) [guo2 ji4 biao1 zhun3 hua4 zu3 zhi1] 国际标准化组织
Internationale Seeschifffahrts-Organisation (S) [guo2 ji4 hai3 shi4 zu3 zhi1] 国际海事组织
Internationaler Währungsfonds [guo2 ji4 huo4 bi4 ji1 jin1 zu3 zhi1] 国际货币基金组织
Internationaler Währungsfonds (Wirtsch)IWF [guo2 ji4 mao4 bi4 ji1 jin1 zu3 zhi1] 国际贸币基金组织
Interpol [guo2 ji4 xing2 jing3 zu3 zhi1] 国际刑警组织
Islamischer Dschihad [ba1 le4 si1 tan3 yi1 si1 lan2 sheng4 zhan4 zu3 zhi1] 巴勒斯坦伊斯兰圣战组织
ISO-Richtlinie (S, Org) [guo2 ji4 biao1 zhun3 hua4 zu3 zhi1 gui1 cheng2] 国际标准化组织规程
Konsortium (S) [lin2 shi2 xing4 de5 lian2 he2 zu3 zhi1] 临时性的联合组织
Koordinierung (S) [zu3 zhi1 qi3 lai5] 组织起来
Körperoberflächengewebe (Bio) [ti3 biao3 zu3 zhi1] 体表组织
Krebsgewebe (S) [ai2 zu3 zhi1] 癌组织
kurzfristig anberaumt [lin2 shi2 zu3 zhi2] 临时组织
Liberation Tigers of Tamil Eelam [tai4 mi3 er3 yi1 la1 mu3 meng3 hu3 jie3 fang4 zu3 zhi1] 泰米尔伊拉姆猛虎解放组织
linksliberal (Adj) [zuo3 yi4 jie3 fang4 zu3 zhi1] 左翼解放组织
Mafia (S, Org) [hei1 she4 hui4 zu3 zhi1] 黑社会组织
Maschenbindung (Textil) (S) [zhen1 zhi1 zu3 zhi1] 针织组织
Massenorganisation (S, Org) [qun2 zhong4 zu3 zhi1] 群众组织
Menschenrechtsorganisation (S) [ren2 quan2 zu3 zhi1] 人权组织
Meristem (Bio) [fen1 sheng1 zu3 zhi1] 分生组织
Metallographie (S) [jin1 shu3 zu3 zhi1 xue2] 金属组织学
Miliz (S) [min2 bing1 zu3 zhi1] 民兵组织
National Underwater and Marine Agency [guo2 jia1 shui3 xia4 yu3 hai3 yang2 zu3 zhi1] 国家水下与海洋组织
NATO (engl: North Atlantic Treaty Organization) (Eig, Org)Nordatlantikpakt-Organisation (Eig, Org) [bei3 da4 xi1 yang2 gong1 yue1 zu3 zhi1] 北大西洋公约组织
Nervengewebe (Org) [shen2 jing1 zu3 zhi1] 神经组织
Neuordnung (S)rearrange (V)reorganisieren (V)restructure (V) [chong2 xin1 zu3 zhi1] 重新组织
Nichtregierungsorganisation (S) [fei1 zheng4 fu3 zu3 zhi1] 非政府组织
Nichtregierungsorganisation, nichtoffizielle (nichtstaatliche) Organisation. NRO, NGO (S) [min2 jian1 zu3 zhi1] 民间组织
Non-Profit-Organisation [fei1 ying2 li4 de5 zu3 zhi1] 非盈利的组织
OECD [jing1 ji4 he2 zuo4 ji4 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 经济合作暨发展组织
OECD-Studie (V) [jing1 he2 zu3 zhi1 tiao2 yan2] 经合组织调研
Öffentliches Management und soziale Organisation ( Statistik) (S) [gong1 gong4 guan3 li3 he2 she4 hui4 zu3 zhi1] 公共管理和社会组织
Office International de la Vigne et du Vin (Org) [guo2 ji4 pu2 tao2 pu2 tao2 jiu3 zu3 zhi1] 国际葡萄葡萄酒组织
OPEC [shi2 you2 shu1 chu1 guo2 jia1 zu3 zhi1] 石油输出国家组织
OPEC [shi2 you2 shu1 chu1 guo2 zu3 zhi1] 石油输出国组织
Organigramm, Organisationsschaubild (S) [zu3 zhi1 tu2] 组织图
Organisation (S)Umweltschutz (S)Umweltschutzorganisation (S) [huan2 bao3 zu3 zhi1] 环保组织
Organisation (S, Org) [she4 hui4 zu3 zhi1] 社会组织
Organisation Amerikanischer Staaten [mei3 zhou1 guo2 jia1 zu3 zhi1] 美洲国家组织
Organisation der Islamischen Konferenz (S) [yi1 si1 lan2 hui4 yi4 zu3 zhi1] 伊斯兰会议组织
Organisation der nicht-repräsentierten Nationen und Völker (Org)UNPO (Geo) [fei1 lian2 he2 guo2 hui4 yuan2 guo2 jia1 ji2 min2 zu2 zu3 zhi1] 非联合国会员国家及民族组织
Organisation des Gesundheitswesens (S, Org) [wei4 sheng1 ye4 zu3 zhi1 ji1 gou4] 卫生业组织机构
Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (Pol)Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (Org) [ji2 ti3 an1 quan2 tiao2 yue1 zu3 zhi1] 集体安全条约组织
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (S, Pol) [jing1 ji4 he2 zuo4 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 经济合作发展组织
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (S, Wirtsch) [jing1 ji4 he2 zuo4 yu3 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 经济合作与发展组织
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (S, Org) [ou1 zhou1 an1 quan2 ji2 he2 zuo4 zu3 zhi1] 欧洲安全及合作组织
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (engl. Economic Cooperation Organization, ECO) (S, Wirtsch) [jing1 ji4 he2 zuo4 zu3 zhi1] 经济合作组织
Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision (Gesch) [guo2 ji4 guang3 bo1 yu3 dian4 shi4 zu3 zhi1] 国际广播与电视组织
Organisationsausschuss (S) [zu3 zhi1 wei3 yuan2 hui4] 组织委员会
Organisationsdiagramm (S) [zu3 zhi1 xi4 tong3 tu2] 组织系统图
Organisationskultur (Org) [zu3 zhi1 wen2 hua4] 组织文化
Organisationsschaubild (S) [zu3 zhi1 jie2 gou4 tu2] 组织结构图
organisatorisch (Adj) [shu3 yu2 zu3 zhi1] 属于组织
organisatorisch (Adj) [tong1 guo4 zu3 zhi1] 通过组织
organisieren, bilden; Organisation, Gefüge, System (Org) [zu3 zhi1] 组织
organisierte Kriminalität [zu3 zhi1 fan4 zui4] 组织犯罪
OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (S, Org) [ou1 zhou1 an1 quan2 yu3 he2 zuo4 zu3 zhi1] 欧洲安全与合作组织
Palästinenserorganisationen (Org) [ba1 le4 si1 tan3 zu3 zhi1] 巴勒斯坦组织
Parenchym (Bio) [bo2 bi4 zu3 zhi1] 薄壁组织
People for the Ethical Treatment of Animals (Org) [shan4 dai4 dong4 wu4 zu3 zhi1] 善待动物组织
piqué (Textil) [dian3 wen2 zu3 zhi1] 点纹组织
PLO [ba1 le4 si1 tan3 jie3 fang4 zu3 zhi1] 巴勒斯坦解放组织
Projektorganisation (S, Wirtsch) [xiang4 mu4 zu3 zhi1] 项目组织
Qaidat al-Dschihad fi Bilad ar-Rafidain (Org) [yi1 la1 ke4 ji1 di4 zu3 zhi1] 伊拉克基地组织
Rechtsform oder Organisation (S) [zu3 zhi1 xing2 shi4] 组织形式
Regionalorganisation [di4 yu4 xing4 zu3 zhi1] 地域性组织
Shanghai Cooperation Organization (S) [shang4 hai3 he2 zuo4 zu3 zhi1] 上海合作组织
Sportorganisation (S, Sport) [ti3 yu4 zu3 zhi1] 体育组织
Südwestafrikanische Volksorganisation [xi1 nan2 fei1 zhou1 ren2 min2 zu3 zhi1] 西南非洲人民组织
Syndikat (S) [xin1 wen2 lian2 he2 zu3 zhi1] 新闻联合组织
Syndikatsbildung (S) [qi3 ye4 lian2 he2 zu3 zhi1] 企业联合组织
systemisch (Adj) [shen1 ti3 zu3 zhi1] 身体组织
Teamgeist, Gemeinschaftssinn [guan1 nian4 zu3 zhi1] 观念组织
Terrorchef (S) [kong3 bu4 zu3 zhi1 tou2 mu4] 恐怖组织头目
Terrorgruppen (S) [kong3 bu4 zu3 zhi1 kong3 bu4 ji2 tuan2] 恐怖组织恐怖集团
Terroristische Vereinigung (S) [kong3 bu4 zu3 zhi1] 恐怖组织
Terrorzelle (S) [kong3 bu4 zu3 zhi1 de5 ji1 ceng2 zu3 zhi1] 恐怖组织的基层组织
Terrorzelle (S) [kong3 bu4 zu3 zhi1 ji1 ceng2 zu3] 恐怖组织基层组
Umweltorganisation (S) [lü4 se4 zu3 zhi1] 绿色组织
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (S) [lian2 he2 guo2 jiao4 ke1 wen2 zu3 zhi1] 联合国教科文组织
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (S) [lian2 he2 guo2 jiao4 yu4 ke1 xue2 wen2 hua4 zu3 zhi1] 联合国教育科学文化组织
ungeordnet (Adj) [mei2 you3 zu3 zhi1 guo4] 没有组织过
UNIDO, Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (S) [lian2 he2 guo2 gong1 ye4 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 联合国工业发展组织
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [jiao4 ke1 wen2 zu3 zhi1] 教科文组织
Uno-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) [lian2 he2 guo2 liang2 nong2 zu3 zhi1] 联合国粮农组织
unorganisiert (Adj) [wei4 zu3 zhi1 guo4] 未组织过
unstrukturiert [wei4 zu3 zhi1] 未组织
VATSIM (EDV) [mo2 ni3 hang2 guan3 zu3 zhi1] 模拟航管组织
Verbindung (S)Verbindungskabel (S)Verbindungsstück (S) [zu3 zhi1 dao4 yi4 qi3] 组织到一起
Verhaltenslehre der Organisation (S) [zu3 zhi1 xing2 wei2 xue2] 组织行为学
WADA (Welt-Anti-Doping-Agentur, World Anti-Doping Agency) (S, Org) [shi4 jie4 fan3 xing1 fen4 ji4 zu3 zhi1] 世界反兴奋剂组织
Währungsfonds (S) [shi4 jie4 ji1 jin1 zu3 zhi1] 世界基金组织
Warschauer Pakt, Warschauer Vertragsorganisation, Warschauer Vertrag (Eig, Pol) [hua2 sha1 gong1 yue1 zu3 zhi1] 华沙公约组织
Warschauer Vertrag (S) [hua2 sha1 tiao2 yue1 zu3 zhi1] 华沙条约组织
Welternährungsorganisation (FAO) (S, Pol) [liang2 nong2 zu3 zhi1] 粮农组织
Weltgesundheitsorganisation (S)Weltgesundheitsorganisation (WHO) (S) [shi4 jie4 wei4 sheng1 zu3 zhi1] 世界卫生组织
Welthandelsorganisation (English: World Trade Organization, WTO) (Eig, Org) [shi4 mao4 zu3 zhi1] 世贸组织
Welthandelsorganisation (English: World Trade Organization, WTO) (Eig, Wirtsch) [shi4 jie4 mao4 yi4 zu3 zhi1] 世界贸易组织
Weltorganisation für geistiges Eigentum (engl: World Intellectual Property Organization, WIPO; franz: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI) (Eig, Org) [shi4 jie4 zhi1 shi2 chan3 quan2 zu3 zhi1] 世界知识产权组织
Welttoilettenorganisation (S) [shi4 jie4 ce4 suo3 zu3 zhi1] 世界厕所组织
Weltzollorganisation (S, Org) [shi4 jie4 hai3 guan1 zu3 zhi1] 世界海关组织
WHO, Weltgesundheitsorganisation (S) [shi4 wei4 zu3 zhi1] 世卫组织
Wirtschaftsorganisation (S) [jing1 ji4 zu3 zhi1] 经济组织
World Meteorological Organization (S) [shi4 jie4 qi4 xiang4 zu3 zhi1] 世界气象组织
World Organisation for Animal Health (Org) [shi4 jie4 dong4 wu4 wei4 sheng1 zu3 zhi1] 世界动物卫生组织


3.14 Kreuzen Gewebe + Tissue + 组织 +
3.36 Ordnung Organisation + Organisation + 组织 +
3.36 Ordnung organisieren + organize + 组织 +
9.21 Unternehmen veranstalten + organize + 组织 +
9.23 Methode Organisierung + Organization + 组织 +
13.26 Biologie Zellgewebe + Tissue + 组织 +
15.11 Genossenschaft sich organisieren + organize + 组织 +