1 Old HSK word(s): ** A
* * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

residence, dwelling, home / grave
sequence, number / grade, degree


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + sequence, number / grade, degree Bamboo 第 (PRÄFIX_FÜR_KARDINALZAHL) di4 +


B Die Information: Die Zahlen: achter + * +
B Die Information: Die Zahlen: siebter + * +
B Die Information: Die Zahlen: fünfter + * +
B Die Information: Die Zahlen: erster + * +
B Die Information: Die Zahlen: siebzigster + * +
B Die Information: Die Zahlen: vierter + * +
B Die Information: Die Zahlen: dritter + * +
B Die Information: Die Zahlen: sechster + * +
B Die Information: Die Zahlen: zehnter + * +
B Die Information: Die Zahlen: zweiter + * +
C Die Information: Die Zahlen: sechszehnter + * +
C Die Information: Die Zahlen: sechzigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: zweiundzwanzigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: siebzehnter + * +
C Die Information: Die Zahlen: zwanzigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: vierzigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: vierzehnter + * +
C Die Information: Die Zahlen: neunzigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: neunzehnter + * +
C Die Information: Die Zahlen: achtzehnter + * +
C Die Information: Die Zahlen: achtzigster + * +
C Die Information: Die Weltkarte: Anden + * +
C Die Information: Die Zahlen: dreißigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: dreiundzwanzigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: dreizehnter + * +
C Die Information: Die Zahlen: einundzwanzigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: elfter + * +
C Die Information: Die Zahlen: fünfzehnter + * +
C Die Information: Die Zahlen: fünfzigster + * +
C Die Information: Die Zahlen: hundertster + * +
C Die Information: Die Zahlen: neunter + * +
C Die Information: Die Zahlen: zwölfter + * +


Akademie der Wissenschaft der Dritten Welt, Third World Academy of Sciences (Org) [di4 san1 shi4 jie4 ke1 xue2 yuan4] 第三世界科学院
1. Abschnitt (S) [di4 yi1 jie2] 第一节
1. Advent (S, Rel) [jiang1 lin2 qi1 di4 yi1 zhu3 ri4] 将临期第一主日
2. Abschnitt (S) [di4 er4 jie2] 第二节
3. Abschnitt (S) [di4 san1 jie2] 第三节
4. Abschnitt (S) [di4 si4 jie2] 第四节
5. Abschnitt (S) [di4 wu3 jie2] 第五节
8. Nationaler Volkskongress des chinesischen Volkes (Eig, Pol) [di4 ba1 jie4 quan2 guo2 ren2 min2 dai4 biao3 da4 hui4] 第八届全国人民代表大会
ab Serie 10 [cong2 di4 shi2 hao4 xi4 lie4 qi3] 从第十号系列起
Abtei (S) [dai4 si4 yuan4 huo4 dai4 zhai2 di4] 大寺院或大宅第
Achtel, achte (S) [di4 ba1] 第八
achtzehnteachtzehntem (Adj) [di4 shi2 ba1] 第十八
Achtzigstel (S) [di4 ba1 shi2] 第八十
Akkusativobjekt (S) [di4 si4 ge2 bin1 yu3] 第四格宾语
ALG I (S, Wirtsch)Arbeitslosengeld I (S, Wirtsch) [di4 yi1 lei4 shi1 ye4 bao3 xian3 jin1] 第一类失业保险金
ALG II (S, Wirtsch)Arbeitslosengeld II (S, Wirtsch) [di4 er4 lei4 shi1 ye4 bao3 xian3 jin1] 第二类失业保险金
Anden (S) [an1 di4 si1 shan1 mai4] 安第斯山脉
Andengemeinschaft (S) [an1 di4 si1 gong4 tong2 ti3] 安第斯共同体
Andensäbelschnäbler (lat: Recurvirostra andina) (Eig, Bio) [an1 di4 si1 fan3 zui3 yu4] 安第斯反嘴鹬
anderntags, am nächsten Tag [di4 er4 tian1] 第二天
Anfang (S)Initiative (S) [di4 yi1 bu4] 第一步
Anlaut (S) [di4 yi1 yin1 su4] 第一音素
Antoni Gaudí [an1 dong1 ni2 gao1 di4] 安东尼高第
Antonio Vivaldi (Eig, Pers, 1678 - 1741) [an1 dong1 ni2 ao4 wei2 wa3 er3 di4] 安东尼奥维瓦尔第
Anzahlung (S) [di4 yi1 bi3 fu4 kuan3] 第一笔付款
Artikel 1 (S, Rechtsw) [di4 yi1 tiao2] 第一条
Atlas (S) [jing3 bu4 di4 yi1 zhui1 gu3] 颈部第一椎骨
aus erster Hand (Adj) [di4 yi1 shou3] 第一手
aus zweiter Hand [di4 er4 shou3] 第二手
äußere Form [di4 yi1 mian4] 第一面
Basic Instinct < Filmtitel > (Eig, Werk) [di4 liu4 gan3 zhui1 qi1 ling4] 第六感追缉令
Beijing International Studies University [bei3 jing1 di4 er4 wai4 guo2 yu3 xue2 yuan4] 北京第二外国语学院
Bentley (S) [ben3 te4 li4 di4 er4 shang1 ye4 yong4 yu3 mi4 ma3] 本特利第二商业用语密码
Bentley (S) [peng2 tuo1 li3 di4 er4 yong4 yu3 mi4 ma3] 彭脱里第二用语密码
Bhaskara II. (indischer Mathematiker) (Eig, Pers, 1114 - 1185) [po2 shi2 jia1 luo2 di4 er4] 婆什迦罗第二
Branchenprimus (S) [hang2 ye4 zhong1 di4 yi1] 行业中第一
Branchenprimus (S) [xing2 zhong1 di4 yi1] 行中第一
Bratislava (Hauptstadt von Slowakei) (Eig, Geo) [bo2 la1 di4 si1 la1 wa3] 伯拉第斯拉瓦
Budi (Eig, Fam) [bu4 di4] 不第
Burenkrieg (S) [di4 yi1 ci4 bu4 er3 zhan4 zheng1] 第一次布尔战争
Burenkrieg (S, Gesch) [di4 er4 ci4 bu4 er3 zhan4 zheng1] 第二次布尔战争
Burgund (franz: Bourgogne, Region in Frankreich) (Eig, Geo) [bo2 gen4 di4] 勃艮第
Burgund (Gesch) [bo2 gen4 di4 gong1 guo2] 勃艮第公国
Burgunden [bo2 gen4 di4 ren2] 勃艮第人
burgunderfarbenRGB-Code #470024 [bo2 gen4 di4 jiu3 hong2] 勃艮第酒红
Channel F 4 [ying1 guo2 di4 si4 tai2] 英国第四台
Channel F 4 [ying1 guo2 di4 si4 tai2] 英国第四台
Cosimo de MediciCosimo de’ Medici (Eig, Pers, 1389 - 1464) [ke1 xi1 mo4 de2 mei2 di4 qi2] 科西莫德梅第奇
Das andere Geschlecht (Philos) [di4 er4 xing4] 第二性
das dritte Gebäude (S, Arch) [di4 san1 zuo4 jian4 zhu4] 第三座建筑
Das fünfte Element [di4 wu3 yuan2 su4] 第五元素
das siebte Malzum siebten Mal [di4 qi1 ci4] 第七次
Das Wichtigste ist der Mensch. [ren2 shi4 di4 yi1 ge4 ke3 bao3 gui4 de5] 人是第一个可宝贵的
Delta (S) [xi1 la4 zi4 mu3 di4 si4 ge4] 希腊字母第四个
der 3. Fall (Dativ) (S, Sprachw) [di4 san1 ge2] 第三格
der erste Fall (Nominativ) (S, Sprachw) [di4 yi1 ge2] 第一格
der Ersteerster [di4 yi1] 第一
der vierte Fall (Akkusativ) (S, Sprachw) [di4 si4 ge2] 第四格
der zweite Fall (Genitiv) [di4 er4 ge2] 第二格
Deuteronomium (5. Buch Mose) (S, Rel) [sheng4 jing1 li3 de5 di4 wu3 bu4] 圣经里的第五部
DF [di4 er4 dao4 zong4 xiang4 zhe2 ye4 zhuang1 zhi4] 第二道纵向折页装置
Diabetes Typ 1 (S, Med) [di4 yi1 xing2 tang2 niao4 bing4] 第一型糖尿病
Diabetes Typ 2 (S, Med) [di4 er4 xing2 tang2 niao4 bing4] 第二型糖尿病
Die Abenteuer des jungen Indiana Jones [shao4 nian2 yin4 di4 an1 na4 qiong2 si1 nian2 pu3] 少年印第安那琼斯年谱
Die zweite Generation (S) [di4 er4 dai4] 第二代
diederdas hundertste (S) [di4 yi1 bai3 ge4] 第一百个
Dienstleistungsbereich, der tertiäre Sektor (S, Wirtsch) [di4 san1 chan3 ye4] 第三产业
Dijon (Geo) [di4 rong2] 第戎
Dinar (Name von Währungen verschiedener Staaten) (S, Wirtsch) [di4 na4 er3] 第纳尔
Diogenes [di4 ou1 gen1 ni2] 第欧根尼
Dnepr (Geo) [di4 nie4 bo2 he2] 第聂伯河
Dniprodserschynsk (Geo) [di4 nie4 bo2 luo2 jie2 er3 ren4 si1 ke4] 第聂伯罗捷尔任斯克
Dnipropetrowsk (Geo) [di4 nie4 bo2 luo2 bi3 de2 luo2 fu1 si1 ke4] 第聂伯罗彼得罗夫斯克
Drei-Tage-Fieber (eine Kinderkrankheit, „sechste Krankheit“, english: „sixth-disease“) (S, Med) [di4 liu4 bing4] 第六病
dreißigst, dreißigste [di4 san1 shi2] 第三十
dreizehnte [di4 shi2 san1] 第十三
Dritte (S, Rechtsw) [di4 san1 fang1] 第三方
Dritte Französische Republik (S) [fa3 lan2 xi1 di4 san1 gong4 he2 guo2] 法兰西第三共和国
dritte Person [di4 san1 ren2 cheng1] 第三人称
dritte Umschlagseite [feng1 mian4 di4 san1 ye4] 封面第三页
Dritte Welt (Wirtsch) [di4 san1 shi4 jie4] 第三世界
dritte, drittel [di4 san1 ci4] 第三次
dritten Quartal (S, Wirtsch) [di4 san1 ji4] 第三季
drittens, dritter (Adj) [di4 san1] 第三
dritter bemannter Flug (S) [di4 san1 ci4 zai4 ren2 hang2 tian1 ren4 wu4] 第三次载人航天任务
dritter bis ins Umland reichender Grüngürtel (V) [di4 san1 tiao2 yan2 shen1 zhi4 jiao1 qu1 de5 lü4 hua4 dai4] 第三条延伸至郊区的绿化带
Dritter Kreuzzug (S) [di4 san1 ci4 shi2 zi4 jun1 dong1 zheng1] 第三次十字军东征
Dritter Punischer Krieg (S) [di4 san1 ci4 bu4 ni4 zhan4 zheng1] 第三次布匿战争
Dritter Weg (S, Pol) [di4 san1 zhong3 dao4 lu4] 第三种道路
Dritter Weltkrieg (S) [di4 san1 ci4 shi4 jie4 da4 zhan4] 第三次世界大战
Drittes Konzil von Konstantinopel (Gesch) [di4 san1 ci4 jun1 tu3 tan3 ding1 bao3 gong1 hui4 yi4] 第三次君土坦丁堡公会议
Drittes Reich (S) [di4 san1 di4 guo2] 第三帝国
drittgrößte(r) (Sprachw) [di4 san1 da4] 第三大
drittletzt [dao4 shu3 di4 san1] 倒数第三
Drittwirkung der Grundrechte [di4 san1 zhe3 xiao4 li4] 第三者效力
du bist meine erste richtige große Liebe (Sprichw) [ni3 shi4 wo3 de5 di4 yi1 ge4 zhen1 zheng4 de5 da4 ai4] 你是我的第一个真正的大爱
Édouard Daladier (Eig, Pers, 1884 - 1970) [da2 la1 di4] 达拉第
Ego-Shooter [di4 yi1 ren2 cheng1 she4 ji1 you2 xi4] 第一人称射击游戏
eine (alte) Gelehrtenfamilie (S) [shu1 xiang1 men2 di4] 书香门第
elfte [di4 shi2 yi1] 第十一
elfte [di4 shi2 yi1 ge4] 第十一个
Energieerhaltungssatz (Phys) [re4 li4 xue2 di4 yi1 ding4 lü4] 热力学第一定律
eozän (Adj) [di4 san1 ji4 xia4 ceng2] 第三纪下层
Epstein-Barr-Virus (S) [ren2 lei4 pao4 zhen3 bing4 du2 di4 si4 xing2] 人类皰疹病毒第四型
Eros Ramazzotti (Eig, Pers, 1963 - ) [ai4 luo2 si1 la1 ma3 zuo3 di4] 艾罗斯拉玛佐第
Erstanstellungsvertrag (S) [di4 yi1 ci4 gu4 yong1 he2 tong2] 第一次雇佣合同
Erstauflage [di4 yi1 ban3] 第一版
Erste Einheitsfront [di4 yi1 ci4 guo2 gong4 he2 zuo4] 第一次国共合作
erste Eisenbahnstrecke (S) [di4 yi1 tiao2 tie3 lu4] 第一条铁路
erste Lektion (S) [di4 yi1 ke4] 第一课
Erste Marokkokrise (Gesch) [di4 yi1 ci4 mo2 luo4 ge1 wei1 ji1] 第一次摩洛哥危机
erste Person [di4 yi1 ren2 cheng1] 第一人称
Erste Schlacht von Bull Run (Gesch) [di4 yi1 ci4 ma3 na4 sha1 si1 zhi1 yi4] 第一次马纳沙斯之役
Erste Schlacht von St Albans [di4 yi1 ci4 sheng4 ya4 ban1 shi4 cheng2 zhi1 yi4] 第一次圣亚班士城之役
erste Umschlagseite [feng1 mian4 di4 yi1 ye4] 封面第一页
Erste Welt (Geo) [di4 yi1 shi4 jie4] 第一世界
erste, erster, erstes [di4 yi1 ge5] 第一个
ersten Quartal (S, Wirtsch) [di4 yi1 ji4] 第一季
erster Druck [di4 yi1 yin4] 第一印
erster Falz [di4 yi1 zhe2] 第一折
erster Gang [di4 yi1 dang4] 第一档
Erster Kreuzzug (S) [di4 yi1 ci4 shi2 zi4 jun1 dong1 zheng1] 第一次十字军东征
erster Längsfalz [di4 yi1 zong4 zhe2] 第一纵折
Erster Opiumkrieg (S) [di4 yi1 ci4 ya1 pian4 zhan4 zheng1] 第一次鸦片战争
erster Platz (S)Nummer eins (S) [di4 yi1 ming2] 第一名
Erster Punischer Krieg (S) [di4 yi1 ci4 bu4 ni4 zhan4 zheng1] 第一次布匿战争
erster Querfalz [di4 yi1 heng2 zhe2] 第一横折
erster Weltkrieg (S, Gesch) [di4 yi1 ci4 shi4 jie4 da4 zhan4] 第一次世界大战
erstes Druckwerk (S) [di4 yi1 yin4 shua4 ji1 zu3] 第一印刷机组
erstes Glied [di4 yi1 xiang4] 第一项
Erstes Konzil von Konstantinopel (Gesch) [di4 yi1 ci4 jun1 shi4 tan3 ding1 bao3 gong1 hui4 yi4] 第一次君士坦丁堡公会议
Erstes Konzil von Nicäa (Gesch) [di4 yi1 ci4 ni2 xi1 ya4 gong1 hui4 yi4] 第一次尼西亚公会议
erstes Mal (S)erstmalig (Adj) [di4 yi1 ci4] 第一次
erstklassig [di4 yi1 tang2 ke4] 第一堂课
Erstkommunion (S, Rel) [di4 yi1 ci4 sheng4 can1 yi2 shi4] 第一次圣餐仪式
erstrangig (Adj) [di4 yi1 deng3] 第一等
Erstschlag (S) [di4 yi1 ji1] 第一击
Erwachsenenbildung, zusätzliche Bildungsangebote (S) [di4 er4 ke4 tang2] 第二课堂
Faraday-Konstante (S, Chem) [fa3 la1 di4 chang2 shu3] 法拉第常数
Faradaysche Gesetze (Chem) [fa3 la1 di4 dian4 jie3 ding4 lü4] 法拉第电解定律
Fifth Avenue [di4 wu3 da4 dao4] 第五大道
Fifth Avenue [di4 wu3 jie1] 第五街
First Automotive Works [zhong1 guo2 di4 yi1 qi4 che1 ji2 tuan2] 中国第一汽车集团
First Group (Org) [di4 yi1 ji2 tuan2] 第一集团
First Lady (Eig, Pers) [di4 yi1 fu1 ren5] 第一夫人
First Nations (Gesch) [di4 yi1 min2 zu2] 第一民族
Fourth Party Logistics [di4 si4 fang1 wu4 liu2] 第四方物流
Fremdverschulden (S, Rechtsw) [di4 san1 fang1 ze2 ren4] 第三方责任
Frühstück bei Tiffany (Werk) [di4 fan2 nei4 zao3 can1] 第凡内早餐
fünf Prozent der abgegebenen gültigen Zweitstimmen [huo4 de2 xuan3 min2 suo3 tou2 di4 er4 piao4 de5 5 %] 获得选民所投第二票的5%
Fünfte Französische Republik (S) [fa3 lan2 xi1 di4 wu3 gong4 he2 guo2] 法兰西第五共和国
Fünfte Kolonne (S, Pol) [di4 wu3 zong1 dui4] 第五纵队
fünfte, fünfterDiwu (Eig, Fam) [di4 wu3] 第五
Fünfter Kreuzzug (S) [di4 liu4 ci4 shi2 zi4 jun1 dong1 zheng1] 第六次十字军东征
fünftes Rad (S) [di4 wu3 lun2] 第五轮
fünfzehnte [di4 shi2 wu3] 第十五
fünfzigste [di4 wu3 shi2] 第五十
Futur I, einfache Zukunft [di4 yi1 jiang1 lai2 shi2] 第一将来时
Futur II, vollendete Zukunft [di4 er4 jiang1 lai2 shi2] 第二将来时
Gefallene Engel (S) [di4 yi1 ci4 tian1 shi3 zhan4 zheng1] 第一次天使战争
Geschlechtsmerkmal [di4 er4 xing4 zheng1] 第二性徵
Giovanni di Bicci de Medici (Eig, Pers, 1360 - 1428) [jiao1 fan2 ni2 de2 mei2 di4 qi2] 乔凡尼德梅第奇
Giuseppe Garibaldi (Eig, Pers, 1807 - 1882) [zhu1 sai1 pei4 jia1 li3 bo1 di4] 朱塞佩加里波第
Giuseppe Verdi (Eig, Pers, 1813 - 1901) [zhu1 sai1 pei4 wei1 er3 di4] 朱塞佩威尔第
Grenzschutzgruppe 9 (Mil)GSG 9 der Bundespolizei (Mil) [di4 jiu3 guo2 jing4 shou3 bei4 dui4] 第九国境守备队
größte Stadt (Eig, Geo) [di4 yi1 da4 cheng2 shi4] 第一大城市
hängender Einzug (Ess) [di4 er4 pai2 qi3 suo1 pai2] 第二排起缩排
Hartz IV (Pol) [di4 si4 jie1 duan4 ha1 er3 ci2] 第四阶段哈尔茨
Heinrich von Burgund (Eig, Pers, 1069 - 1112) [bo2 gen4 di4 de5 heng1 li4] 勃艮第的亨利
Hilfswort zur Bildung von Ordinalzahlen (S) [di4]
Hundertste (S) [di4 yi1 bai3] 第一百
III. Plenum des XI. Zentralkomitees der KP Chinas (S, Pol) [zhong1 guo2 gong1 chan3 dang3 di4 shi2 yi1 jie4 zhong1 yang1 wei3 yuan2 hui4 di4 san1 ci4 quan2 ti3 hui4 yi4] 中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议
im 1. Semester [zai4 di4 yi1 xue2 qi1] 在第一学期
im Mittelpunkt steht der Mensch [shi4 jie4 yi1 qie1 shi4 wu4 zhong1 ren2 shi4 di4 yi1 ge4 ke3 bao3 gui4 de5] 世界一切事物中人是第一个可宝贵的
Indiana (Bundesstaat der USA) (Eig, Geo) [yin4 di4 an1 na4 zhou1] 印第安纳州
Indiana Pacers [yin4 di4 an1 na4 bu4 xing2 zhe3 dui4] 印第安那步行者队
Indiana University System (Geo) [yin4 di4 an1 na4 da4 xue2] 印第安那大学
Indianapolis (Geo) [yin4 di4 an1 na4 bo1 li4 si1] 印第安纳波利斯
Indianer, Indios (S) [yin4 di4 an1] 印第安
Indianer, Indios (S) [yin4 di4 an1 ren2] 印第安人
Indianerin (S) [yin4 di4 an1 nü3 ren2] 印第安女人
Indianerstamm (S) [yin4 di4 an1 bu4 luo4] 印第安部落
Induktionsgesetz (Phys) [fa3 la1 di4 dian4 ci2 gan3 ying4 ding4 lü4] 法拉第电磁感应定律
Intuition (S) [di4 liu4 gan3] 第六感
Jiddisch (Sprachw) [yi4 di4 xu4 yu3] 意第绪语
Jugoslawischer Dinar (Währung des ehemaligen Jugoslawiens) (S, Wirtsch) [nan2 si1 la1 fu1 di4 na4 er3] 南斯拉夫第纳尔
Kapitel 1, Erstes Kapitel (S) [di4 yi1 zhang1] 第一章
Kapitel II (S) [di4 er4 zhang1] 第二章
Kapitel III (S) [di4 san1 zhang1] 第三章
Kapitel IV (S) [di4 si4 zhang1] 第四章
Kapitel IX (S) [di4 jiu3 zhang1] 第九章
Kapitel V (S) [di4 wu3 zhang1] 第五章
Kapitel VI (S) [di4 liu4 zhang1] 第六章
Kapitel VII (S) [di4 qi1 zhang1] 第七章
Kapitel VIII (S) [di4 ba1 zhang1] 第八章
Katharina von Medici (Eig, Pers, 1519 - 1589) [kai3 se4 lin2 de2 mei2 di4 qi2] 凯瑟琳德梅第奇
Kirchhoffsche Regeln (Phys) [ji1 er3 huo4 fu1 di4 er4 ding4 lü4] 基尔霍夫第二定律
Kirchhoffsche Regeln (Phys) [ji1 er3 huo4 fu1 di4 yi1 ding4 lü4] 基尔霍夫第一定律
Kreis Dibra [di4 ba1 er3 qu1] 第巴尔区
Kreuzzug von Damiette, Fünfter Kreuzzug (Eig, Gesch) [di4 wu3 ci4 shi2 zi4 jun1 dong1 zheng1] 第五次十字军东征
LibanonkriegLibanonkrieg 1982 (Gesch) [di4 wu3 ci4 zhong1 dong1 zhan4 zheng1] 第五次中东战争
Lombardei (Gesch) [lun2 ba1 di4] 伦巴第
Maria von Medici (Eig, Pers, 1573 - 1642) [ma3 li4 de2 mei3 di4 qi2] 玛丽德美第奇
Mäßigung (S) [di4 yi1 ci4 kao3 shi4] 第一次考试
Medici (Gesch) [mei2 di4 qi2 jia1 zu2] 梅第奇家族
Michael Faraday [mai4 ke3 fa3 la1 di4] 麦可法拉第
miozän (Adj) [di4 san1 ji4 zhong1 xin1 shi4] 第三纪中新世
Miozän (S) [di4 san1 ji4 zhong1 xin1 tong3] 第三纪中新统
Muttersprache (S, Sprachw) [di4 yi1 yu3 yan2] 第一语言
Nag Hammadi [na2 ge1 ma3 di4] 拿戈玛第
Nag-Hammadi-Schriften [na2 ge1 ma3 di4 jing1 ji2] 拿戈玛第经集
Nebenerscheinung (S) [di4 er4 zheng4 hou4] 第二症候
Nernst-Theorem (Phys) [re4 li4 xue2 di4 san1 ding4 lü4] 热力学第三定律
neunte, neuntes, neunter [di4 jiu3] 第九
neunzehnte [di4 shi2 jiu3] 第十九
neunzigste [di4 jiu3 shi2] 第九十
Normandie (Gesch) [nuo4 man4 di4] 诺曼第
Oblast Dnipropetrowsk [di4 nie4 bo2 luo2 bi3 de2 luo2 fu1 si1 ke4 zhou1] 第聂伯罗彼得罗夫斯克州
Ölpreisschock [di4 yi1 ci4 shi2 you2 wei2 ji1] 第一次石油危机
Palästinakrieg [di4 yi1 ci4 zhong1 dong1 zhan4 zheng1] 第一次中东战争
Partizip I (S, Sprachw) [di4 yi1 fen1 ci2] 第一分词
Partizip II (S, Sprachw) [di4 er4 fen1 ci2] 第二分词
Personalpronomen der ersten Person (ich, wir) [di4 yi1 ren2 cheng1 fu4 shu4] 第一人称复数
Personalpronomen der ersten Person (S, Sprachw) [di4 yi1 ren2 cheng1 dan1 shu4] 第一人称单数
Personalpronomen der zweiten Person (du, ihr) [di4 er4 ren2 cheng1 dan1 shu4] 第二人称单数
Picardie [pi2 ka3 di4] 皮卡第
prima, erstklassigGänseblümchen (S) [di4 yi1 liu2] 第一流
Princeps (Eig, Pers) [di4 yi1 gong1 min2] 第一公民
quinär (aus fünf Teilen Zuständen bestehend, siehe binär) (Adj) [di4 wu3 wei4] 第五位
Rambo (Eig, Pers) [di4 yi1 di1 xue4] 第一滴血
Rawalpindi (Stadt in Pakistan) (Eig, Geo) [la1 wa3 er3 pin3 di4] 拉瓦尔品第
Reservation (S) [yin4 di4 an1 ren2 bao3 liu2 di4] 印第安人保留地
Ringelröteln (eine Kinderkrankheit, „fünfte Krankheit“, english: „fifth-disease“) (S, Med) [di4 wu3 bing4] 第五病
Salvestro de’ Medici (Eig, Pers, 1331 - 1388) [sa4 er3 wei2 si1 te4 luo2 de2 mei2 di4 qi2] 萨尔韦斯特罗德梅第奇
sech (Adj)Sechster (Adj) [di4 liu4] 第六
Sechstagekrieg (Gesch) [di4 san1 ci4 zhong1 dong1 zhan4 zheng1] 第三次中东战争
sechstens [zai4 di4 liu4] 在第六
Sechster Kreuzzug (S) [di4 qi1 ci4 shi2 zi4 jun1 dong1 zheng1] 第七次十字军东征
sechzehnt (Adj) [di4 shi2 liu4] 第十六
sechzigste, Sechzigste (S) [di4 liu4 shi2] 第六十
Second Life (EDV) [di4 er4 ren2 sheng1] 第二人生
Second Messenger [di4 er4 xin4 shi3] 第二信使
sekundär (Adj) [di4 er4 ji2] 第二级
Sekundärsektor (produzierendes Gewerbe) (S, Wirtsch) [di4 er4 chan3 ye4] 第二产业
sicherer Drittstaat (S) [an1 ding4 de5 di4 san1 guo2] 安定的第三国
sieben (V) [di4 qi1] 第七
siebtens [zai4 di4 qi1] 在第七
Siebter Kreuzzug (S) [di4 ba1 ci4 shi2 zi4 jun1 dong1 zheng1] 第八次十字军东征
siebzehnt, siebzehntesiebzehntem (Adj) [di4 shi2 qi1] 第十七
siebzigste [di4 qi1 shi2] 第七十
soziale Stellung der Familie, (familiäre) Abkunft (S) [men2 di4] 门第
Spiel um den dritten Platz (S, Sport) [di4 san1 ming2 bi3 sai4] 第三名比赛
Stichwahl (S) [di4 er4 ci4 tou2 piao4 shu4] 第二次投票数
Strassburg [fa3 guo2 di4 liu4 da4 cheng2 shi4] 法国第六大城市
Sueskrise [di4 er4 ci4 zhong1 dong1 zhan4 zheng1] 第二次中东战争
tausend [di4 yi1 qian1] 第一千
Teil I (Pol) [di4 yi1 bu4 fen1] 第一部分
Tenzin Gyatso (Eig, Pers, 1935 - ) [di4 shi2 si4 shi4 da2 lai4 la3 ma5] 第十四世达赖喇嘛
the 15th Central Committee of the Communist Party of China [zhong1 guo2 gong1 chan3 dang3 di4 shi2 wu3 jie2 zhong1 yang1 wei3 yuan2 hui4] 中国共产党第十五届中央委员会
The Three Degrees [di4 san1 du4 kong1 jian1] 第三度空间
Third Party Logistics [di4 san1 fang1 wu4 liu2] 第三方物流
Tiflis [di4 bi4 li4 si1] 第比利斯
Toro Rosso [hong2 niu2 di4 er4 che1 dui4] 红牛第二车队
Tycho Brahe (Eig, Pers, 1546 - 1601) [di4 gu3 bu4 la1 he4] 第谷布拉赫
Tyrrhenisches Meer (S, Geo) [di4 lei1 ni2 an1 hai3] 第勒尼安海
untergeordnet (Adj)zweitrangig (Adj) [di4 er4 wei4] 第二位
V-E Day („Victory-in-Europe-Day“, 8. Mai 1945: Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa) [di4 er4 ci4 shi4 jie4 da4 zhan4 ou1 zhan4 sheng4 li4 ji4 nian4 ri4] 第二次世界大战欧战胜利纪念日
V-J-Day („Victory-over-Japan-Day“, 15. August 1945: Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg) [di4 er4 ci4 shi4 jie4 da4 zhan4 dui4 ri4 zhan4 zheng1 sheng4 li4 ji4 nian4 ri4] 第二次世界大战对日战争胜利纪念日
viert (Adj)vierte (Adj) [di4 si4] 第四
Vierte Französische Republik (S) [fa3 lan2 xi1 di4 si4 gong4 he2 guo2] 法兰西第四共和国
Vierte Gewalt (S, Med) [di4 si4 quan2] 第四权
vierten Quartal (S, Wirtsch) [di4 si4 ji4] 第四季
vierter Grad (S)biquadratisch (Adj) [di4 si4 ji2] 第四级
Vierter Kreuzzug (S) [di4 si4 ci4 shi2 zi4 jun1 dong1 zheng1] 第四次十字军东征
vierzehnter, vierzehnte, vierzehntes (Adj) [di4 shi2 si4] 第十四
vorletzte (Adj) [dao4 shu3 di4 er4] 倒数第二
vorzüglicher Ruf (S) [di4 yi1 liu2 xin4 yu4] 第一流信誉
Wayne Thiebaud (Eig, Pers, 1920 - ) [wei3 en1 di4 bo2] 伟恩第伯
Wertschöpfung des tertiären Sektors (S, Wirtsch) [di4 san1 chan3 ye4 zeng1 jia1 zhi2] 第三产业增加值
Widerspruchsfreiheit (Math) [xi1 er3 bo2 te4 di4 er4 wen4 ti2] 希尔伯特第二问题
Wirtschaftssektor (Wirtsch) [di4 yi1 chan3 ye4] 第一产业
Zehnt (S) [di4 shi2] 第十
Zehnt (S) [di4 shi2 ming2] 第十名
zehntens [zai4 di4 shi2] 在第十
zwanzigste [di4 er4 shi2] 第二十
zweitbeste [di4 er4 hao3] 第二好
zweite (Mal) [di4 er4 ci4] 第二次
Zweite Französische Republik (S) [fa3 lan2 xi1 di4 er4 gong4 he2 guo2] 法兰西第二共和国
zweite Lektion (S) [di4 er4 ke4] 第二课
Zweite Marokkokrise (Gesch) [di4 er4 ci4 mo2 luo4 ge1 wei1 ji1] 第二次摩洛哥危机
zweite Person [di4 er4 ren2 chen4] 第二人称
Zweite Spanische Republik (S, Geo) [xi1 ban1 ya2 di4 er4 gong4 he2 guo2] 西班牙第二共和国
Zweite Welt (Pol) [di4 er4 shi4 jie4] 第二世界
zweite, zweiter, zweitens (Adj) [di4 er4] 第二
zweiten Quartal (S, Wirtsch) [di4 er4 ji4] 第二季
Zweiter Aachener Friede (S, Gesch) [di4 er4 ya4 chen1 he2 yue1] 第二亚琛和约
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik (S, Phys) [re4 li4 xue2 di4 er4 ding4 lü4] 热力学第二定律
Zweiter Kreuzzug (S) [di4 er4 ci4 shi2 zi4 jun1 dong1 zheng1] 第二次十字军东征
Zweiter Opiumkrieg (S, Gesch) [di4 er4 ci4 ya1 pian4 zhan4 zheng1] 第二次鸦片战争
Zweiter Punischer Krieg (S) [di4 er4 ci4 bu4 ni4 zhan4 zheng1] 第二次布匿战争
Zweiter Weltkrieg, 2. Weltkrieg (S, Gesch) [di4 er4 ci4 shi4 jie4 da4 zhan4] 第二次世界大战
Zweites KaiserreichZweites Kaiserreich (S) [fa3 lan2 xi1 di4 er4 di4 guo2] 法兰西第二帝国
Zweites Konzil von Konstantinopel (Gesch) [di4 er4 ci4 jun1 shi4 tan3 ding1 bao3 gong1 hui4 yi4] 第二次君士坦丁堡公会议
Zweites Konzil von Nicäa (Gesch) [di4 er4 ci4 ni2 xi1 ya4 gong1 hui4 yi4] 第二次尼西亚公会议
zweitrangig [zai4 di4 er4] 在第二
zweitrangig [zai4 di4 er4 wei4] 在第二位
Zweitsprache (Sprachw) [di4 er4 yu3 yan2] 第二语言
Zweitstimme (S, Pol) [di4 er4 piao4] 第二票
Zweitwohnung (S) [di4 er4 tao4 zhu4 fang2] 第二套住房
zwölfte, Zwölfte (S) [di4 shi2 er4] 第十二


3.35 Unterbrechung Absatz + Paragraph + +
4.13 Niedrig Schnitte + Sections + +
4.42 Teil Klausel + Clause + +
2.28 Geburt, Abtreibung Paragraph + Paragraph + +
11.44 Überraschung Bescherung + Clause + +
19.7 Kleidung Kappe + Cap + +
19.7 Kleidung Mütze + Cap + +
19.7 Kleidung Schirmmütze + Cap + +
22.17 Geistliche Tracht Käppchen + Cap + +