13 Old HSK word(s): ** A ** B ** C ** C ** C ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

bright, luminous / illustrious
show, manifest / demonstrate


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + show, manifest / demonstrate 示, 礻 Revelation 示 (OFFENBAREN) shi4 +


A Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: Bildschirm + * +
C Die Arbeit: Das Büro: Bildschirm + * +
C Die Arbeit: Der Computer: Monitor + * +
C Die Arbeit: Die Medien: Teleprompter + * +
C Der Verkehr: Das Auto: Warnlicht + * +


Grafikkarte, Bildkarte (S, EDV) [tu2 xing2 xian3 shi4 ka3] 图形显示卡
abfinden (V) [biao3 shi4 man3 yi4] 表示满意
ablehnen (V) [biao3 shi4 fan3 dui4] 表示反对
achselzuckend (Adj) [song3 jian1 biao3 shi4] 耸肩表示
Aktenvermerk, (offizielle) Weisung (V) [pi1 shi4] 批示
Aktions-Verkaufsstand (S)Point of sale (PoS) (S) [zhan3 shi4 gui4] 展示柜
allgemeine Hinweise [yi4 ban1 ti2 shi4] 一般提示
alphanumerische Anzeige (S) [zi4 mu3 shu4 zi4 xian3 shi4] 字母数字显示
an den Pranger stellen, zur Schau stellen (V) [shi4 zhong4] 示众
Angabe (S)Ankündigung, Anmeldung (S) [gao4 shi4] 告示
Anleitung (S) [xun4 shi4] 训示
Anschlagbrett (S) [jie1 shi4 lan2] 揭示栏
Anschlagtafel (S)Billboard Magazine (Eig, Mus) [gao4 shi4 pai2] 告示牌
Ansicht, Ansichtsart (S, EDV)Bildschirmbetriebsart (S, EDV)Darstellungsmodus, Darstellungsart (S, EDV) [xian3 shi4 fang1 shi4] 显示方式
Anweisung, Anordnung (S) [zhi3 shi4] 指示
Anweisung, Aufforderung, Hinweis (S)jn. auf etw. aufmerksam machen, jn. auf etw. hinweisen (V) [ti2 shi4] 提示
Anzeige (S)Anzeiger (S) [gong1 shi4] 公示
Anzeige (S)Anzeiger (S) [zhi3 shi4 wu4] 指示物
Anzeige (S)Anzeiger (S)Anzeigetafel (S)Kennzeichner (S) [zhi3 shi4 zhe3] 指示者
Anzeige (S)Anzeiger (S)Indikator (S) [zhi3 shi4 fu2] 指示符
Anzeige (S, Tech) [nei4 rong2 zhi3 shi4 qi4] 内容指示器
Anzeigeeinstellungen der Bildschirme [xian3 shi4 qi4 she4 zhi4] 显示器设置
anzeigen, benachrichtigenberichten, erzählen [xiao3 shi4] 晓示
anzeigenanzeigen, zeigen (V) [suo3 shi4] 所示
Anzeigequalität, Darstellungsqualität (S, EDV) [xian3 shi4 zhi4 liang4] 显示质量
Anzeigetafel (S) [xian3 shi4 pai2] 显示牌
Apocalypse Now (Film) (S, Kunst) [xian4 dai4 qi3 shi4 lu4] 现代启示录
Apokalypse (S) [shi4 jie4 mo4 ri4 de5 jie1 shi4] 世界末日的揭示
Aufforderung, Eingaberahmen (S) [ti2 shi4 xing2] 提示行
aufführen (V)aufgeführt (Adj) [lie4 shi4] 列示
Ausblick (S) [yu4 shi4] 预示
ausdrücklich [ming2 shi4] 明示
ausgebbar [ke3 xian3 shi4] 可显示
Aussteller (S) [zhan3 shi4 zhe3] 展示者
Autosuggestion (S) [zi4 an4 shi4] 自暗示
Ballwechsel (S)sammeln, Sternfahrt (S)Zusammenkunft (S) [shi4 wei1 yun4 dong4] 示威运动
Bauernhof zur Demonstrations- und Testzwecke (S, Agrar)Demonstationsbauernhof (S, Agrar)Modellbauernhof, Pilotbauernhof (S, Agrar) [shi4 fan4 nong2 chang3] 示範农场
Behandlungshinweise (S) [chu3 li3 ti2 shi4] 处理提示
bekannt geben, veröffentlichen (V)verkünden (V, Rechtsw) [xuan1 shi4] 宣示
Bekanntmachung (S) [qi3 shi4] 启示
Beschilderung (S)Hinweisschild (S)Verkehrsschild (S) [zhi3 shi4 pai2] 指示牌
Beschwerdeführer (S)Vorführer (S) [shi4 wei1 zhe3] 示威者
besitzanzeigendpossessiv (Adj) [biao3 shi4 suo3 you3] 表示所有
Bildauflösung (S) [xian3 shi4 fen1 bian4 lü4] 显示分辨率
Bildausgabe, Bildschirmanzeige (S, Tech) [ping2 mu4 xian3 shi4] 屏幕显示
bildhaft (Adj) [cha1 tu2 biao3 shi4] 插图表示
bildlich (Adj)grafische Darstellung (S) [tu2 shi4] 图示
Bildschirm, Display (S) [xian3 shi4 bing3] 显示屏
Bildschirmadapter (S) [xian3 shi4 shi4 pei4 qi4] 显示适配器
Bildschirmanzeige (S) [ying2 guang1 ping2 xian3 shi4] 荧光屏显示
Bildschirmarbeitsplatz (S, EDV) [xian3 shi4 bing3 gong1 zuo4 zhan4] 显示屏工作站
Bildschirmteilung (S, EDV) [fen1 ping2 xian3 shi4 tu2 xiang4] 分屏显示图像
blink [yong4 yan3 shen2 shi4 yi4] 用眼神示意
Charakteristische Klasse (S) [shi4 xing4 lei4] 示性类
Computersimulation (S) [dian4 zi3 ji4 suan4 ji1 yan3 shi4] 电子计算机演示
darstellbar [ke3 biao3 shi4] 可表示
Darstellung, Anzeige, Display (S)einblenden [xian3 shi4] 显示
Darstellungsformat (S) [xian3 shi4 chi2 cun5] 显示尺寸
das Erstaunen nicht unterdrücken können [bu4 jin1 biao3 shi4 jing1 ya4] 不禁表示惊讶
Datenschutzrichtlinie (S) [shu4 ju4 bao3 hu4 zhi3 shi4] 数据保护指示
Datensichtgerät (S) [shu4 ju4 xian3 shi4 qi4] 数据显示器
Datensichtstation, VDT_, Bildschirmgerät (S, EDV) [shi4 ping2 xian3 shi4 zhong1 duan1] 视屏显示终端
Demonstrant (S) [can1 jia1 you2 xing2 shi4 wei1 zhe3] 参加游行示威者
Demonstration [shi4 wei1 you2 xing2] 游行示威
Demonstration [shi4 wei1 you2 xing2] 示威遊行
Demonstration (S) [yan3 shi4 hui4] 演示会
Demonstration, Kundgebung (S) [shi4 wei1 you2 xing2] 示威游行
Demonstrationen (S) [yan3 shi4 shi4 fan4 shi4 wei1 you2 xing2] 演示示范示威游行
Demonstrationsfreiheit (S, Rechtsw) [shi4 wei1 you2 xing2 de5 zi4 you2] 示威游行的自由
Demonstrationsmittel (S) [yan3 shi4 yi2 qi4] 演示仪器
Demonstrationsverbot (S, Pol) [jin4 zhi3 shi4 wei1] 禁止示威
Demonstrativpronomen (S, Sprachw)anzeigendes (hinweisendes) Fürwort [zhi3 shi4 dai4 ci2] 指示代词
demonstrieren, veranschaulichen [shi4 fan4] 示範
Die Animation kann nicht angezeigt werden (Int, EDV) [dong4 hua4 wu2 fa3 xian3 shi4] 动画无法显示
differentiell (Adj)differenziell (Adj) [cha1 shi4] 差示
Digitalanzeige (S, Kunst) [shu4 zi4 xian3 shi4] 数字显示
Display, Monitor (S) [xian3 shi4 qi4] 显示器
DisplayPort (S, EDV) [xian3 shi4 jie1 kou3] 显示接口
Dokument zur ärztlichen Versorgung (S, Med) [yi1 liao2 zhi3 shi4 ka3] 医疗指示卡
Dosierzylinder (S, Tech) [xian3 shi4 ji4 liang4 gun3 tong3] 显示计量滚筒
Drehzahlanzeige (EDV) [zhuan3 su4 xian3 shi4] 转速显示
Echtdarstellung (am Bildschirm) (S, EDV) [zhen1 xian3 shi4] 真显示
ehren (V) [biao3 shi4 jing4 yi4] 表示敬意
Eigenschaften von Anzeige [xian3 shi4 shu3 xing4] 显示属性
ein Beispiel geben, demonstrieren, veranschaulichen [shi4 fan4] 示范
ein Warnsignal geben, warnen (V) [shi4 jing3] 示警
ein- oder ausblenden (V, EDV) [xian3 shi4 huo4 yin3 cang2] 显示或隐藏
eindeutige Anzeige [dan1 zhi2 xian3 shi4] 单值显示
eine andere Meinung äußern, einen Einwand erheben, gegen etw. sein, etw. dagegen haben (S) [biao3 shi4 yi4 yi4] 表示异议
Eingebung (S) [jiao4 shi4] 教示
enthaupten, köpfen (V, Gesch) [xiao1 shi4] 枭示
erhebend (Adj) [biao3 shi4 zan4 mei3] 表示赞美
Erklärungsirrtum (S) [yi4 si1 biao3 shi4 cuo4 wu4] 意思表示错误
erläutern, als Beispiel dienen [li4 shi4] 例示
Exponent (S) [zhi3 shi4 shu4] 指示数
External Data Representation (S) [wai4 bu4 shu4 ju4 biao3 shi4 fa3] 外部数据表示法
Farbdisplay [shou3 ji1 xian3 shi4 ping2] 手机显示屏
farbige Prüfdarstellung am Bildschirm (EDV) [ying2 guang1 ping2 shang4 cai3 se4 jian3 yan4 xian3 shi4] 荧光屏上彩色检验显示
farbiger Monitor, Farbmonitor (S) [cai3 se4 xian3 shi4 qi4] 彩色显示器
Farbzonen mit Anzeigeprofil uber Hebel [gang1 gan3 kong4 zhi4 mo4 dou4 jian4 ji2 mo4 ceng2 qi2 lun2 kuo4 xian3 shi4] 杠杆控制墨斗键及墨层其轮廓显示
Fehlermeldung (S) [cuo4 wu4 de5 ti2 shi4] 错误的提示
Feinstanzeige (Tech) [jing1 xi4 xian3 shi4] 精细显示
Fernanzeige (S) [yao2 kong4 zhi3 shi4 xin4 hao4] 遥控指示信号
Fernanzeige (S) [yuan3 ju4 zhi3 shi4] 远距指示
fette Auszeichnungszeile [cu1 xian3 shi4 xing2] 粗显示行
Flachbildschirm [ping2 ban3 xian3 shi4 qi4] 平板显示器
Flachbildschirm (S) [bo2 mo2 dian4 jing1 ti3 ye4 jing1 xian3 shi4 qi4] 薄膜电晶体液晶显示器
Flachbildschirm (S, EDV) [ping2 mian4 xian3 shi4 zhuang1 zhi4] 平面显示装置
Flachbildschirm (S, EDV)Flüssigkristallbildschirm, LCD-Bildschirm (S, EDV) [ye4 jing1 xian3 shi4 qi4] 液晶显示器
flimmerfreier Bildschirm (S) [wu2 shan3 guang1 de5 xian3 shi4 ping2] 无闪光的显示屏
Flüssigkristallanzeige, LCD-Anzeige [ye4 jing1 xian3 shi4] 液晶显示
Folienerstellungs- und Präsentationssoftware (wie z.b. PowerPoint) (S) [huan4 deng1 pian4 zhi4 zuo4 he2 yan3 shi4 ruan3 jian4] 幻灯片制作和演示软件
Funktionsanzeige (S, EDV) [gong1 neng2 xian3 shi4] 功能显示
genaue Anzeige [qing1 xi1 xian3 shi4] 清晰显示
genaue Anzeige [qing1 xi1 zhi3 shi4] 清晰指示
Grafikdisplay (S) [tu2 xing2 xian3 shi4 qi4] 图形显示器
Grafikkarte (S, EDV) [xian3 shi4 ka3] 显示卡
Grafikstandard [dian4 nao3 xian3 shi4 biao1 zhun3] 电脑显示标准
grafisch (Adj, EDV) [yi3 tu2 xing2 fang1 shi4 xian3 shi4 yu2 ping2 mu4] 以图形方式显示于屏幕
grafische Anzeige [tu2 biao3 xian3 shi4] 图表显示
grafischer Bildschirm (EDV) [tu2 xing2 xian3 shi4 ping2] 图形显示屏
Großdemonstration (S) [da4 xing2 shi4 wei1] 大型示威
hat nichts zum Ausdruck gebracht [mei2 you3 zuo4 chu1 shi2 me5 biao3 shi4] 没有作出什么表示
hervorheben (V) [tu2 chu1 xian3 shi4] 突出显示
Hinrichten und an den Pranger stellen (V) [xiao1 shou3 shi4 zhong4] 枭首示众
Hinweise zu Arbeiten an der Maschine [dui4 ji1 qi4 gong1 zuo4 de5 ti2 shi4] 对机器工作的提示
Hinweise zu ihrer Sicherheit (S) [dui4 nin2 de5 an1 quan2 ti2 shi4] 对您的安全提示
Hinweise zum Waschen [qing1 xi3 ti2 shi4] 清洗提示
Hinweisschild (S) [zhi3 shi4 biao1 zhi4] 指示标志
hochaktuell (Adj) [ju4 you3 gao1 du4 xian3 shi4 yi4 yi4 de5] 具有高度显示意义的
im Neigungswinkel verstellbarer Bildschirm (S) [qing1 jiao3 ke3 diao4 de5 xian3 shi4 ping2] 倾角可调的显示屏
im Voraus um Anweisung ersuchen (V) [shi4 xian1 qing3 shi4] 事先请示
Indikator (S) [zhi3 shi4 ji4] 指示计
Instruktionen der Regierung zur Ausmerzung versteckter Konterrevolutionärer (Gesch) [guan1 yu2 zhan3 kai1 dou4 zheng1 su4 qing1 an4 cang2 de5 fan3 ge2 ming4 fen1 zi3 de5 zhi3 shi4] 关于展开斗争肃清暗藏的反革命分子的指示
Klarschriftanzeige [guang1 fu2 xian3 shi4] 光符显示
Klartextanzeige [ming2 ma3 wen2 zi4 xian3 shi4] 明码文字显示
Königin von Saba (Gesch) [shi4 ba1 nü3 wang2] 示巴女王
Kontrolllampe (S) [zhi3 shi4 deng1] 指示灯
Kundgebung (S) [shi4 wei1] 示威
Kupplungschema (S) [lian2 he2 qi4 shi4 yi4 tu2] 联合器示意图
Lächeln (S) [yi3 wei1 xiao4 biao3 shi4] 以微笑表示
LCD-Monitor (Liquid Crystal Display) (S, EDV) [ye4 jing3 xian3 shi4 ping2] 液晶显示屏
LED-Anzeige (S) [fa1 guang1 er4 ji2 guan3 xian3 shi4] 发光二极管显示
LED-Display (S) [fa1 guang1 er4 ji2 guan3 xian3 shi4 ping2] 发光二极管显示屏
lieben (V) [xian3 shi4 chu1 ai4 yi4] 显示出爱意
Manifestation (S) [shi4 wei1 huo2 dong4] 示威活动
MDA [dan1 se4 xian3 shi4 shi4 pei4 qi4] 单色显示适配器
Meinungsäußerung (S) [yi4 jian5 biao3 shi4] 意见表示
mitfühlend [biao3 shi4 tong2 qing2] 表示同情
Monochrom-Monitor (S) [dan1 se4 xian3 shi4 qi4] 单色显示器
Nablus (Geo) [shi4 jian4] 示剑
Netzwerkressourcen anzeigen (S, EDV) [xian3 shi4 wang3 luo4 zi1 yuan2] 显示网络资源
nörgeln (V) [biao3 shi4 bu4 man3] 表示不满
numerisch (Adj) [yong4 shu4 zi4 biao3 shi4] 用数字表示
Offenbarer, Prophet (S) [qi3 shi4 zhe3] 启示者
Offenbarung des Johannes [qi3 shi4 lu4] 启示录
Ölstandsanzeige (S) [you2 wei4 xian3 shi4] 油位显示
Orakel (S) [yu4 shi4] 谕示
Ostermarsch (S) [fu4 huo2 jie2 shi4 wei1 you2 xing2] 复活节示威游行
Oszilloskop, Oszillograph (S, Phys) [shi4 bo1 qi4] 示波器
Pausetaste (S, EDV) [zhan4 ting2 ping2 mu4 xian3 shi4 jian4] 暂停屏幕显示键
Plasmabildschirm [deng3 li2 zi3 xian3 shi4 bing3] 等离子显示屏
Polnische Notation [bo1 lan2 biao3 shi4] 波兰表示
Präsentation (S)etw demonstrieren, etw zum Ausdruck bringen (V)etw zeigen, ausstellen (V) [yan3 shi4] 演示
Präsentationsprogramm, Power Point (S) [yan3 shi4 ruan3 jian4] 演示软件
Profilanzeige (EDV) [xian3 shi4 pei4 zhi4 wen2 jian4] 显示配置文件
Prüfdarstellung (S, EDV) [jian3 ce4 xian3 shi4] 检测显示
publik machen (V) [zhao1 shi4] 昭示
Quantifizierung (S) [yong4 shu4 liang4 biao3 shi4] 用数量表示
Radarbildschirm (S) [lei2 da2 shi4 bo1 qi4] 雷达示波器
Richtungspfeil (S) [zhi3 shi4 fang1 xiang4 de5 jian4 tou2] 指示方向的箭头
Rückschein (S) [shou1 dao4 ti2 shi4] 收到提示
Satz von Gelfand und Neumark (Math) [gai4 er3 fan4 de2 biao3 shi4] 盖尔范德表示
Schauspiel (S) [gong1 kai1 zhan3 shi4] 公开展示
Schema (S)schematische Darstellung (S) [shi4 yi4 tu2] 示意图
schmusen (V) [biao3 shi4 qin1 qie4] 表示亲切
seine Dankbarkeit äußern (V) [biao3 shi4 gan3 ji1] 表示感激
seine Liebe gestehen (V) [shi4 ai4] 示爱
Seitenansicht (S) [ye4 xian3 shi4 an4 niu3] 页显示按钮
sich anbieten (V) [biao3 shi4 yuan4 yi4] 表示愿意
sich für etwas aussprechen, zustimmen (V) [biao3 shi4 zan4 cheng2] 表示赞成
sich sehr unzufrieden zeigen (V) [biao3 shi4 qiang2 lie4 bu4 man3] 表示强烈不满
Sicherheitshinweis [an1 quan2 ti2 shi4] 安全提示
signalisieren (V) [shi4 yi4] 示意
Statusanzeige (S) [xian3 shi4 zhuang4 tai4] 显示状态
Statusanzeige (S) [zhuang4 tai4 zhi3 shi4 qi4] 状态指示器
Stochastikindikator (S, Math) [sui2 ji1 zhi3 shi4] 随机指示
Syntaxhervorhebung (S, EDV) [yu3 fa3 gao1 liang4 du4 xian3 shi4] 语法高亮度显示
Tagestipp (S) [mei3 ri4 ti2 shi4] 每日提示
Tourenzähler (S) [zhuan3 su4 zhi3 shi4 qi4] 转速指示器
Tracer (S) [shi4 zong1 ji4] 示踪剂
Transrapid Shanghai (S) [shang4 hai3 ci2 fu2 shi4 fan4 yun4 ying2 xian4] 上海磁浮示范运营线
um Anweisung ersuchen (V) [qing3 shi4] 请示
unausgesprochen (Adj) [wei4 biao3 shi4] 未表示
ungesagt (Adj) [wei4 kou3 tou2 biao3 shi4] 未口头表示
ungläubig [biao3 shi4 huai2 yi2] 表示怀疑
veranschaulichen, ein Besipiel geben (V)Beispiel [shi4 li4] 示例
Verfassung, Lage, Anzeichen, Bild, Situation (S)die Lage zeigt (V)die Verfassung deutet auf (V) [zhuang4 tai4 zhi3 shi4] 状态指示
verlauten, sich abzeichnen (V) [xian3 shi4 chu1] 显示出
Videobildschirmgerät (S) [shi4 pin2 xian3 shi4 zhong1 duan1] 视频显示终端
Volksbegehren (S) [qing3 shi4 shu1] 请示书
Voodoo (S) [wu1 du2 xian3 shi4 xin4 pian4] 巫毒显示芯片
Vorankündigung, Bekanntmachung zur Beruhigung des Volkes (S) [an1 min2 gao4 shi5] 安民告示
Vorbildfunktion (S) [shi4 fan4 zuo4 yong4] 示范作用
vorführen (V) [xian3 shi4 zi4 ji3] 显示自己
Vorführung (S) demonstrieren (V)vorführen (V)zeigen, darlegen (V) [zhan3 shi4] 展示
Warnung (S)warnen (V) [jing3 shi4] 警示
wie auf dem Bild 1 ersichtlich (Tech) [ru2 tu2 1 suo3 shi4] 如图1所示
wie aus dem Bild ersichtlich (Tech) [ru2 tu2 suo3 shi4] 如图所示
Willenserklärung (S, Rechtsw) [yi4 si1 biao3 shi4] 意思表示
winken (V) [yao2 qi2 shi4 yi4] 摇旗示意
WYSIWYG -Display (S, EDV) [suo3 jian4 ji2 suo3 de2 xian3 shi4] 所见即所得显示
zeigen (Adj) [xian3 shi4 chu1 lai5] 显示出来
zeigen (V)Radikal Nr. 113 = zeigen, verkünden, demonstrieren (Variante: 礻); frühere Bedeutung: verehren, opfern (V) [shi4]
zeigen, ausdrücken, aussprechen, äußern (V) [biao3 shi4] 表示
Zuversicht zum Ausdruck bringen [biao3 shi4 jue2 xin1] 表示决心