1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

to compare, liken / comparison / than
compare / comparatively, more


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
geeignet [bi3 jiao4 he2 shi4] 比较合适
bevorzugen, lieber wollen [bi3 jiao4 xi3 huan1] 比较喜欢
grobes Papier (S) [bi3 jiao4 cu1 cao1 de5 zhi3] 比较粗糙的纸
Historische Linguistik (Sprachw) [li4 shi3 bi3 jiao4 yu3 yan2 xue2] 历史比较语言学
im Vergleich [bi3 jiao4 qi3 lai5] 比较起来
kleiner, weniger [bi3 jiao3 shao3] 比较少
Komparatistik (Lit) [bi3 jiao4 wen2 xue2] 比较文学
Komparativer Kostenvorteil (Wirtsch) [bi3 jiao4 you1 shi4] 比较优势
Komparator (S) [bi3 jiao4 dian4 lu4] 比较电路
Komparator (S) [bi3 jiao4 yi2] 比较仪
konkurrenzfähiger Preis [bi3 jiao4 pian2 yi5 de5 jia4 ge2] 比较便宜的价格
Konstruktion für Vergleiche (S, Sprachw) [bi3 jiao4 jie2 gou4] 比较结构
Leistungsvergleich (S) [gong1 lü4 bi3 jiao4] 功率比较
Leistungsvergleich (S) [xing4 neng2 bi3 jiao4] 性能比较
nicht vergleichbar [bu4 ke3 bi3 jiao4] 不可比较
nicht vergleichbar [bu4 neng2 bi3 jiao4] 不能比较
Preisvergleich (S) [jia4 ge2 bi3 jiao4] 价格比较
relativ leichtverhältnismäßig einfach [bi3 jiao4 rong2 yi4] 比较容易
relativ, verhältnismässig (Adj) [bi3 jiao4] 比较
SollIstvergleich [e2 ding4 zhi2 yu3 shi2 ji4 zhi2 bi3 jiao4] 额定值与实际值比较
Vergleichbarkeit (S) [ke3 bi3 jiao4] 可比较
vergleichende Rechtswissenschaft (S, Rechtsw) [bi3 jiao4 fa3] 比较法
Vergleichende Sprachwissenschaft (S, Sprachw) [bi3 jiao4 yu3 yan2 xue2] 比较语言学
Vergleichsbeispiel [xiang1 guan1 shi2 li4 bi3 jiao4] 相关实例比较
Vergleichsindex (S) [bi3 jiao4 zhi3 shu4] 比较指数
Vergleichswert (S, Phys) [bi3 jiao4 zhi2] 比较值
weiter [bi3 jiao4 jiu3] 比较久
ziemlich groß [bi3 jiao4 da3 di1] 比较大的


1 Vergleich + Comparison + 比较 +
3.31 Gegenüber gegenüberstellen + compare + 比较 +
11.9 Vergleich Gegenüberstellung + Comparison + 比较 +
11.9 Vergleich vergleichen + Compare + 比较 +
15.41 Friede sich vergleichen + to compare + 比较 +