3 Old HSK word(s): ** A ** B ** B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

self, private, personal / from
yes, certainly / pledge, promise
section, piece, division


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + section, piece, division Strike 段 (TEIL) duan4 +


C Das Lernen: Die Hochschule: postgradual + * +
C Die Menschen: die Familie: Stadium + * +


Feld (Datenfeld), Zelle (Tabellenkalkulation) (S) [zi4 duan4] 字段
Absatz (Wirtsch) [xin1 duan4 luo4] 新段落
abblocken, blockieren [jie1 duan4] 街段
Abrechnungsmittel (S) [jie2 suan4 shou3 duan4] 结算手段
Absatz (Wirtsch) [duan4 luo4] 段落
Absatz ohne Einzug (EDV) [wu2 shou3 xing2 suo1 pai2 de5 duan4 luo4] 无首行缩排的段落
Absatzbeginn (im Text) (S, EDV) [duan4 luo4 qi3 shi3] 段落起始
Absatzende (im Text) (S, EDV) [duan4 luo4 jie2 wei3] 段落结尾
Absatzformat (S, EDV)Absatzformatierung (S, EDV) [duan4 luo4 yang4 shi4] 段落样式
Absatzumbruch (S, EDV) [duan4 luo4 bao3 chi2] 段落保持
Absatzumbruch (S, EDV) [duan4 luo4 hui2 che1 fu2] 段落回车符
Abschnitt (S)Etappe (S)Phase (S)Station (S) [jie1 duan4] 阶段
Abschnitt (S, Lit) [cheng2 duan4] 成段
abschnittsweise (Adj) [zhu2 zhang1 zhu2 duan4 de5] 逐章逐段地
abschnittsweise Lösung (S, Lit) [fen4 duan4 jie3 jue2] 分段解决
abschwenkbarer Farbkasten mit segmentiertem Farbmesser (Druckw) [dai4 you3 fen1 duan4 mo4 dao1 de5 ke3 fan1 kai1 de5 mo4 dou4] 带有分段墨刀的可翻开的墨斗
Abstufung (S) [jie1 duan4 de5 bian4 hua4] 阶段地变化
administrative Mittel, administrative Maßnahmen (S) [xing2 zheng4 shou3 duan4] 行政手段
Alineazeichen [xin1 duan4 kai1 shi3 fu2 hao4] 新段开始符号
als letzter Ausweg [zuo4 wei2 zui4 hou4 shou3 duan4] 作为最后手段
Am Unfallort war der Verkehr für fast 2 h unterbrochen. (S) [shi4 fa1 lu4 duan4 jiao1 tong1 yong1 du3 jin4 2 xiao3 shi2] 事发路段交通拥堵近2小时
Anfangsphase (S) [chu1 shi3 jie1 duan4] 初始阶段
Anfangsphase (S)primäres Stadium [chu1 ji2 jie1 duan4] 初级阶段
Anfangsstadium des Sozialismus (S) [she4 hui4 zhu3 yi4 chu1 ji2 jie1 duan4] 社会主义初级阶段
Arie (S) [chang4 duan4] 唱段
Ausbaustufe (S) [kuo4 zhan3 jie1 duan4] 扩展阶段
Ausbaustufe (S) [wan2 cheng2 jie1 duan4] 完成阶段
Auszug (aus einem Text) (S)Fragment (S)Scherbe (S, EDV)Teil (S) [pian4 duan4] 片段
Betriebsmittel (S) [sheng1 chan3 shou3 duan4] 生产手段
Controlling Instrumente (S) [qi3 ye4 ji1 he2 shou3 duan4] 企业稽核手段
Die acht Brokate [ba1 duan4 jin3] 八段锦
Diskurs (S) [yu3 duan4] 语段
dreigeteilte Spannschiene [san1 duan4 de5 ban3 jia1] 三段的版夹
dreistufig (Adj) [san1 jie1 duan4] 三阶段
Duan Qirui (Eig, Pers, 1864 - 1936) [duan4 qi2 rui4] 段祺瑞
Duan Sui (Eig, Pers, - 386) [duan4 sui2] 段随
Duan Yucai (Eig, Pers, 1753 - 1815) [duan4 yu4 cai2] 段玉裁
Duangan (Eig, Fam) [duan4 gan1] 段干
Eichfeld [jiao4 zhun3 duan4] 校准段
Einrichtephase [tiao2 zheng3 jie1 duan4] 调整阶段
Eisenbahndepot (S) [ji1 wu4 duan4] 机务段
elektrifizierte Strecke [dian4 qi4 hua4 qu1 duan4] 电气化区段
Endstufe (S) [zui4 hou4 jie1 duan4] 最后阶段
entscheidende Phase [guan1 jian4 jie1 duan4] 关键阶段
Entwicklungsphase, Entwicklungsabschnitt, Entwicklungsstufe [fa1 zhan3 jie1 duan4] 发展阶段
Entwicklungsstufe (S) [jin4 hua4 jie1 duan4] 进化阶段
Etappe (S) [kong1 jian1 duan4] 空间段
Etappe (S) [shi2 jian1 duan4] 时间段
etappenweise adv [jie1 duan4 xing4] 阶段性
etw. für eine best. Zeit Schluß machen (V)etw. für eine best. Zeit unterbrechen (V)etw. findet sein vorläufiges Ende (V) [gao4 yi1 duan4 luo4] 告一段落
farbfreie Zone [wu2 mo4 qu1 duan4] 无墨区段
Gegenmaßnahme, Gegenzug (S) [dui4 kang4 shou3 duan4] 对抗手段
Gegenmassnahme (S) [fan3 kang4 shou3 duan4] 反抗手段
Gensegment (S) [ji1 yin1 pian4 duan4] 基因片段
Handelsphase (S) [jiao1 yi4 jie1 duan4] 交易阶段
Hartz IV (Pol) [di4 si4 jie1 duan4 ha1 er3 ci2] 第四阶段哈尔茨
in der gegenwärtigen Phase, auf der jetzigen Stufe (S)in der jetzigen Abschnitt (S)in der jetzigen Situation, in der jetzigen Lage (S) [xian4 jie1 duan4] 现阶段
in der gegenwärtigen Situation, in der jetzigen Abschnitt (S)in der jetzigen Phase, in der mometan Lage (S) [dang1 qian2 jie1 duan4] 当前阶段
in mehreren Etappenmehrere Streckenabschnitte (z.B. bei Flugreisen) [duo1 duan4] 多段
Industriemeister (S, Wirtsch) [qi3 ye4 gong1 duan4 chang2] 企业工段长
instrumentell [zuo4 wei2 shou3 duan4] 作为手段
Kannfeld (S) [ke3 xuan3 ze2 de5 zi4 duan4] 可选择的字段
Kippe (S)Stummel (S)Stumpf (S) [can2 duan4] 残段
Komplement der Zeitdauer (S, Sprachw) [shi2 duan4 bu3 yu3] 时段补语
Kühlstrecke (S) [leng3 que4 duan4] 冷却段
kurz oder lang [chang2 huan2 shi4 duan4] 长还是段
Meister (S) [gong1 duan4 chang2] 工段长
Mischstufe (S) [hun4 he2 jie1 duan4] 混合阶段
Mittel (S)Methode ; VerfahrenInstrument(arium) (S)Maßnahme (S) [shou3 duan4] 手段
Mittelstück (S)Mittelteil (S)mittleren Abschnitt (S) [zhong1 jian4 duan4] 中间段
Modus ponendo tollens (Math) [xuan3 yan2 san1 duan4 lun4] 选言三段论
Multiplexkanal (S) [duo1 bo1 duan4] 多波段
nahes Infrarot (S) [jin4 hong2 wai4 bo1 duan4] 近红外波段
Neubaustrecke (S) [xin1 jian4 lu4 duan4] 新建路段
oberhalb [shang4 duan4] 上段
ökonomische Maßnahme (S) [jing1 ji4 shou3 duan4] 经济手段
Paragraph, Passage (S)Teil, Stück, Strecke, Abschnitt (S, Lit) [duan4]
Pflegestufe (S) [hu4 li3 jie1 duan4 hu4 li3 deng3 ji2] 护理阶段护理等级
Planungsstufe (S) [she4 ji4 jie1 duan4] 设计阶段
Programmpunkt (S) [jie2 mu4 duan4] 节目段
Reisaalscheiben auf der heißen Eisenplatte [tie3 ban3 shan4 duan4] 铁板鳝段
Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus, RFLP (S, Bio) [xian4 zhi4 xing4 pian4 duan4 chang2 du4 duo1 tai4 xing4] 限制性片段长度多态性
Rüstzeug (S) [bi4 yao4 shou3 duan4] 必要手段
Salve (S)Sicherung (S) [bao3 hu4 shou3 duan4] 保护手段
Satzsegmentierung (S) [ji4 lu4 fen4 duan4] 记录分段
Schlussphase (S) [jie2 shu4 jie1 duan4] 结束阶段
Schnittdarstellung (S) [fen4 duan4 zhuang1 zhi4] 分段装置
Schulstufe (S) [xue2 zhi4 jie1 duan4] 学制阶段
Schwaddrusch (S, Agrar) [fen4 duan4 shou1 huo4] 分段收获
Segment (S) [xian4 duan4] 线段
Segment (S, Sprachw) [yin1 duan4] 音段
segmentiertes Farbmesser [fen4 duan4 mo4 dao1] 分段墨刀
Seide (Agrar) [chou2 duan4] 绸段
Sonderschicht (S) [te4 bie2 shou3 duan4] 特别手段
Staffelung (S) [fen4 jie1 duan4] 分阶段
Stratosphäre (S) [zui4 gao1 jie1 duan4] 最高阶段
Streckenabschnitt [hang2 duan4] 航段
Streckenverbot (S) [lu4 duan4 jin4 zhi3 zhi3 ling4] 路段禁止指令
streckenweise [zhu2 duan4 de5] 逐段地
stückweise (Adv) [zhu2 duan4] 逐段
Studiengang (S) [xue2 xi2 jie1 duan4] 学习阶段
StylePose (S) [shen1 duan4] 身段
suprasegmentale Phonologie (S, Sprachw) [chao1 yin1 duan4 yin1 xi4 xue2] 超音段音系学
Syllogismus (S, Math) [san1 duan4 lun4] 三段论
Täuschungsmanöver (S) [qi1 pian4 shou3 duan4] 欺骗手段
Testphase (S) [ce4 shi4 jie1 duan4] 测试阶段
Teststrecke (S, Tech) [shi4 che1 lu4 duan4] 试车路段
Teststrecke (S, Tech) [shi4 yan4 lu4 duan4 shi4 che1] 试验路段试车
Übergangsphase (S) [guo4 du4 jie1 duan4] 过渡阶段
ultima ratio (S) [zui4 hou4 de5 shou3 duan4] 最后的手段
Unfallschwerpunkt (S) [jiao1 tong1 shi4 gu4 gao1 fa1 di4 duan4] 交通事故高发地段
Urnengang (S) [tou2 piao4 jie1 duan4] 投票阶段
Verführung (S) [you4 huo4 shou3 duan4] 诱惑手段
Vordiplom (S) [duan4 kao3] 段考
Vorfeld (S) [zhun3 bei4 jie1 duan4] 准备阶段
Vorstufe (S) [ru4 men2 jie1 duan4] 入门阶段
Vorstufe (S) [yu4 bei4 jie1 duan4] 预备阶段
Zahlungsmittel (S) [zhi1 fu4 shou3 duan4] 支付手段
Zone, Sektor [qu1 duan4] 区段
Zwangsmassnahmen (S) [qiang2 zhi4 shou3 duan4] 强制手段
zweistufig [liang3 duan4] 两段
zweistufig (Adj) [er4 jie1 duan4] 二阶段
zweiteilig (Adj) [liang3 jie1 duan4] 两阶段
Zwiebelstücke, Zwiebelwürfel (S, Ess) [cong1 duan4] 葱段
Zwischenphase (S) [zhong1 jian4 jie1 duan4] 中间阶段
Zwischenstück (S) [zhong1 duan4] 中段
„Bambustäfelchen“-Schlangenscheiben mit zwei Arten Wintergemüse [zhu2 jian3 shuang1 dong1 she2 duan4] 竹简双冬蛇段


4.42 Teil Segment + Segment + +