3 Old HSK word(s): ** A ** B ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

warehouse / tavern, inn
bridge / beam, crosspiece


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + bridge / beam, crosspiece Tree 乔 (GROSS_HOCH_STOLZ) qiao2 +


B Die Umwelt: Die Architektur: Brücke + * +
B Der Verkehr: Die Straßen: Überführung + * +
C Die Freizeit: Die Spiele: Bridge + * +
C Der Verkehr: Der Hafen: Pier + * +
C Der Verkehr: Die Straßen: Unterführung + * +
C Der Sport: Der Reitsport: Vorderzwiesel + * +


als Vermittler dienen (S) [qian1 xian4 da1 l qiao2] 牵线搭l桥
Akashi-Kaikyō-Brücke (S) [ming2 shi2 hai3 xia2 da4 qiao2] 明石海峡大桥
alle Brücken hinter sich abbrechen (S, Sprichw)seine Freunde vergessen, wenn man ihre Hilfe nicht mehr braucht (S) [guo4 he2 chai1 qiao2] 过河拆桥
als Vermittler dienen (S) [qian1 xian4 da1 qiao2] 牵线搭桥
aufgeständert (Adj) [zai4 gao1 jia4 qiao2 shang4] 在高架桥上
Autobahnkreuz, planfreie Kreunzungen von Schnellstraßen (S) [gao1 su4 gong1 lu4 li4 jiao1 qiao2] 高速公路立交桥
Autobahnkreuz, planfreie Kreunzungen von Schnellstraßen (S) [gao1 su4 gong1 lu4 li4 ti3 jiao1 cha1 qiao2] 高速公路立体交叉桥
Bahnübergang (S) [tie3 lu4 tian1 qiao2] 铁路天桥
Bailey-Brücke (S, Mil) [bei4 li4 qiao2] 倍力桥
Balkenkopf (S) [qiao2 tai2] 桥台
Banqiao-Staudamm (S) [ban3 qiao2 shui3 ku4 kui4 ba4] 板桥水库溃坝
Baqiao [ba4 qiao2 qu1] 灞桥区
Bogenbrücke [gong3 qiao2] 拱桥
Brooklyn Bridge (S) [bu4 lu3 ke4 lin2 da4 qiao2] 布鲁克林大桥
Brücke (S) [guo4 qiao2] 过桥
Brücke (S) [jia4 qiao2 gong1 cheng2] 架桥工程
Brücke (S) [jin1 qiao2] 津桥
Brücke (S) [qiao2]
Brücke (S, Tech)Brückenträger (S, Tech) [qiao2 liang2] 桥梁
Brücke, Messbrücke (S) [dian4 qiao2] 电桥
Brückenauffahrt (S) [yin3 qiao2] 引桥
Brückenauffahrt, Brückenkopf [qiao2 tou2] 桥头
Brückenbau (S) [qiao2 liang2 jian4 zhu4] 桥梁建筑
Brückeneinsturz (S) [ta1 qiao2] 塌桥
Brückengleichrichter (S) [qiao2 shi4 zheng3 liu2 qi4] 桥式整流器
Brückenkamera (S) [qiao2 shi4 zhao4 xiang1 ji1] 桥式照相机
Brückenkopf (S) [qiao2 tou2 bao3] 桥头堡
Brückenkran (S) [qiao2 diao4] 桥吊
Brückenkran (S) [qiao2 shi4 qi3 zhong4 ji1] 桥式起重机
Brückenwaage (S, Tech)Waage für die Brücke (S, Tech) [qiao2 chen4] 桥秤
Brückenwalze [guo4 qiao2 gun3] 过桥辊
Brückenwalze an Farbauftragwalze anstellen (V) [jiang1 guo4 qiao2 gun3 kao4 zai4 zhuo2 mo4 gun3 shang4] 将过桥辊靠在着墨辊上
Brückenwalze mit Lagerung (S) [dai4 zhou2 cheng2 de5 guo4 qiao2 gun3] 带轴承的过桥辊
Brückenwalze von Farbauftragwalze abstellen (V) [jiang1 guo4 qiao2 gun3 cong2 zhuo2 mo4 gun3 shang4 tuo1 li2] 将过桥辊从着墨辊上脱离
Brückenzoll [lu4 qiao2 fei4] 路桥费
Cambridge (Geo) [jian4 qiao2] 剑桥
Cambridge University [jian4 qiao2 da4 xue2] 剑桥大学
Cambridgeshire [jian4 qiao2 jun4] 剑桥郡
Chiaotou (Dorf in Taiwan) (Eig, Geo) [qiao2 tou2 xiang1] 桥头乡
chirurgische Behandlung mit Bypass (V, Med) [cai3 yong4 xin1 zang4 da1 qiao2 wai4 ke1 zhi4 liao2] 采用心脏搭桥外科治疗
Confederation Bridge ('Konföderationsbrücke', Auto-Brücke über die Northumberland-Straße in Kanada) (Eig, Arch) [lian2 bang1 da4 qiao2] 联邦大桥
Die ' zerstörte Brücke' am Westsee in Hangzhou (S) [duan4 qiao2] 断桥
Die Brücke am Kwai (Geo) [gui4 he2 da4 qiao2] 桂河大桥
die Fußgängerbrücke (S) [guo4 jie1 tian1 qiao2] 过街天桥
Donghai Daqiao [dong1 hai3 da4 qiao2] 东海大桥
Drahtbrücke (S, Tech) [hua2 xian4 dian4 qiao2] 滑线电桥
Drehstrombrücke (S) [san1 xiang1 dian4 qiao2] 三相电桥
Einbaumbrücke (S)beschwerlicher Weg [du2 mu4 qiao2] 独木桥
Eisenbahnbrücke (S) [tie3 lu4 qiao2] 铁路桥
Elevatorkette (S) [guo4 qiao2 lian2 ba1] 过桥连粑
Flughafen Hongqiao bei Shanghai (S) [hong2 qiao2 ji1 chang3] 虹桥机场
Flughafen Shanghai HongqiaoHongqiao Flughafen (S) [shang4 hai3 hong2 qiao2 guo2 ji4 ji1 chang3] 上海虹桥国际机场
Funabashi [chuan2 qiao2 shi4] 船桥市
Fußgängerüberführung, Fußgängerbrücke (S) [xing2 ren2 tian1 qiao2] 行人天桥
Fußgängerüberweg [bu4 xing2 tian1 qiao2] 步行天桥
Gemeinde Banqiao (Provinz Yunnan, China) (Eig, Geo) [ban3 qiao2 xiang1] 板桥乡
Generalfeldmarschall (S) [qian2 jiang1 yi1 qiao2] 钱江一桥
Golden Gate Bridge [jin1 men2 da4 qiao2] 金门大桥
Golden Water Bridge (S) [jin1 shui3 qiao2] 金水桥
große Brücke, Viadukt (S, Arch)Qiao, die Ältere (Eig, Pers) [da4 qiao2] 大桥
Großgemeinde Hingqiao (Kreis Changxing, Provinz Zhejiang, China) (Eig, Geo) [hong2 qiao2 zhen4] 洪桥镇
Großgemeinde Hongxingqiao (Kreis Changxing, Provinz Zhejiang, China) (Eig, Geo) [hong2 xing1 qiao2 zhen4] 虹星桥镇
Hängebrücke (S) [xuan2 suo3 qiao2] 悬索桥
Hängebrücke (S, Arch) [diao4 qiao2] 吊桥
Hangzhou Bay Bridge [hang2 zhou1 wan1 kua4 hai3 da4 qiao2] 杭州湾跨海大桥
Hangzhou-Bucht-Brücke [hang2 zhou1 wan1 dai4 qiao2] 杭州湾大桥
Hashimoto Ryūtarō (Eig, Pers, 1937 - 2006) [qiao2 ben3 long2 tai4 lang2] 桥本龙太郎
Herzog von Cambridge [jian4 qiao2 gong1 jue2] 剑桥公爵
Hinterachse (S) [hou4 qiao2] 后桥
Hitch – Der Date Doktor (S) [qing2 chang3 jue2 qiao2 wang2] 情场绝桥王
Hitotsubashi-Universität [yi1 qiao2 da4 xue2] 一桥大学
Hongqiao (Stadtbezirk der Stadt Tianjin, China) (Eig, Geo) [hong2 qiao2 qu1] 红桥区
Humber-Brücke (S) [heng1 bo2 qiao2] 亨伯桥
Itabashi (ein Stadtbezirk von Tokio) (Eig, Geo) [ban3 qiao2 qu1] 板桥区
Kettenbrücke (S) [lian4 shi4 diao4 qiao2] 链式吊桥
King Fahd Causeway [fa3 he4 de2 guo2 wang2 da4 qiao2] 法赫德国王大桥
kleine Brücke (S, Arch)Qiao, die Jüngere (Eig, Pers) [xiao3 qiao2] 小桥
Königsberger Brückenproblem [ke1 ni2 si1 bao3 qi1 qiao2 wen4 ti2] 柯尼斯堡七桥问题
Kontrakt-Bridge [qiao2 pai2] 桥牌
Kreis Wuqiao (Provinz Hebei, China) (Eig, Geo) [wu2 qiao2 xian4] 吴桥县
Kreuzung der Hochstraßen, Über- und Unterführung mehrerer Hochstraßen (S) [li4 ti3 jiao1 cha1 qiao2] 立体交叉桥
Kreuzung der Hochstraßen, Über- und Unterführung mehrerer Hochstraßen (S)(English: grade splitting bridge for road traffic, one road goes on top and the other below) [li4 jiao1 qiao2] 立交桥
Lake Pontchartrain Causeway (Geo) [pang2 qia4 te4 lei2 en1 hu2 qiao2] 庞恰特雷恩湖桥
Landungsbrücke (S)Laufsteg (S) [ma3 tou2 zhan4 qiao2] 码头栈桥
London Bridge [lun2 dun1 qiao2] 伦敦桥
Luding-Brücke (Gesch) [lu2 ding4 qiao2] 泸定桥
Luqiao (Geo) [lu4 qiao2 qu1] 路桥区
Marco-Polo-Brücke (Gesch) [lu2 gou1 qiao2] 芦沟桥
Marco-Polo-Brücke (S) [lu2 gou1 qiao2] 卢沟桥
Mittelteil, Einschraubbrücke (S) [qiao2 jie1 qi4] 桥接器
mobile Brücken (S) [yi2 dong4 shi4 qiao2 liang2] 移动式桥梁
Northbridge (Hardwarekomponente einer Computer-Hauptplatine) (S, EDV) [bei3 qiao2] 北桥
Nulldurchgang (S) [qiao2 liang2 ping2 heng2 dian3] 桥梁平衡点
Onkyo [an1 qiao2] 安桥
Penang Bridge (Eig, Geo) [bin1 wei1 da4 qiao2] 槟威大桥
Pontonbrücke (Mil) [fu2 qiao2] 浮桥
Project Runway [tian1 qiao2 jiao1 zi3] 天桥骄子
Puente de las Américas [mei3 zhou1 da4 qiao2] 美洲大桥
Rainbow Bridge [cai3 hong2 qiao2] 彩虹桥
Reika Hashimoto (Eig, Pers, 1980 - ) [qiao2 ben3 li4 xiang1] 桥本丽香
Rumiko Takahashi (Eig, Pers, 1957 - ) [gao1 qiao2 liu2 mei3 zi3] 高桥留美子
Runyang-Brücke (Eig, Geo) [run4 yang2 chang2 jiang1 da4 qiao2] 润扬长江大桥
Salzbrücke (Chem) [yan2 qiao2] 盐桥
Schrägseilbrücke [xie2 la1 qiao2] 斜拉桥
Seven Mile Bridge (11 km lange Brücke in Florida Keys, USA) (Eig, Geo) [qi1 li3 qiao2] 七哩桥
Shin Takahashi (Eig, Pers, 1967 - ) [gao1 qiao2 zhen1] 高桥真
Shuangqiao (Gegend in Sichuan) (Eig, Geo) [shuang1 qiao2 qu1] 双桥区
sich vertraglich zum Bau einer Brücke verpflichten (V) [cheng2 bao1 qiao2 ran3 gong1 cheng2] 承包桥染工程
Southbridge (Hardwarekomponente einer Computer-Hauptplatine) (S, EDV) [nan2 qiao2] 南桥
Stadt Banciao, Panchiao (Stadt im Landkreis Taipeh, Taiwan) (Eig, Geo) [ban3 qiao2] 板桥
Stadt Banqiao, Banciao, Panchiao, Pangkio (Stadt im Landkreis Taipei, Taiwan) (Eig, Geo) [ban3 qiao2 shi4] 板桥市
Steg (S) [jia4 qiao2] 架桥
Steg (S) [qiao2 lu4] 桥路
Straßenüberführung (S) [lu4 qiao2] 路桥
Straßenüberführung, Straßenbrücke, Fußgängerbrücke (S) [gong1 lu4 qiao2] 公路桥
Sutong-Brücke (Geo) [su1 tong1 chang2 jiang1 gong1 lu4 da4 qiao2] 苏通长江公路大桥
Takahashi [gao1 qiao2] 高桥
Takahashi Korekiyo (Eig, Pers, 1854 - 1936) [gao1 qiao2 shi4 qing1] 高桥是清
Tanzan Ishibashi (Eig, Pers, 1887 - 1959) [shi2 qiao2 zhan4 shan1] 石桥湛山
Tiefbau (S) [dao4 qiao2 gong1 cheng2] 道桥工程
Ting-Kau-Brücke ( Brücke in Hongkong ) (S, Arch) [ting1 jiu3 qiao2] 汀九桥
Tower Bridge [lun2 dun1 ta3 qiao2] 伦敦塔桥
Tsaochiao (Dorf in Taiwan) (Eig, Geo) [zao4 qiao2 xiang1] 造桥乡
Tsing-Ma-Brücke [qing1 ma3 da4 qiao2] 青马大桥
überbrückend, Überbrückung (S) [qiao2 jie1] 桥接
Überführung (S) [tian1 qiao2] 天桥
University of Cambridge Local Examinations Syndicate [jian4 qiao2 da4 xue2 kao3 shi4 wei3 yuan2 hui4] 剑桥大学考试委员会
Veranda (S, Tech) [qiao2 mian4] 桥面
Verladebrücke (S) [lian2 jie1 qiao2] 连接桥
Viaduc de Millau [mi4 you4 gao1 jia4 qiao2] 密佑高架桥
Viadukt [gao1 jia4 qiao2] 高架桥
Wuqiao (Ort in Hebei) (Eig, Geo) [wu2 qiao2] 吴桥
Wutongqiao (Kreis in Sichuan, China) (Eig, Geo) [wu3 tong1 qiao2 qu1] 五通桥区
Xiangqiao (Geo) [xiang1 qiao2 qu1] 湘桥区
Zhang Chunqiao (Eig, Pers, 1917 - 2005) [zhang1 chun1 qiao2] 张春桥


4.33 Verbinden Brücke + Bridge + +
4.33 Verbinden überbrücken + bridge + +
8.13 Bahn Bahnbrücke + Bridge + +
11.46 Übereinstimmung Brückenschlag + Bridge + +
17.24 Spiele Bridge + Bridge + +