5 Old HSK word(s): ** A ** C ** C ** D ** D
* * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

dress, clothes, attire / fill
bind, control, restrain / bale


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + bind, control, restrain / bale Tree 束 (BÜNDEL) shu4 +


A Der Einkauf: Das Blumengeschäft: Bukett + * +
B Die äussere Erscheinung: die Damenkleidung: Korsett + * +
B Der Einkauf: Das Blumengeschäft: Strauß + * +
C Die äussere Erscheinung: die Damenkleidung: Bukett + * +
C Die Freizeit: Das Kunsthandwerk: Strang + 线 * +


Abbruch, Absturz (S) [yi4 chang2 jie2 shu4] 异常结束
abmelden (V)Ausloggen (V) [jie2 shu4 jin4 cheng2] 结束进程
Abschlussveranstaltung (S) [jie2 shu4 hui4 yi4] 结束会议
Abtaststrahl (S) [sao4 miao2 guang1 shu4] 扫描光束
Anführung schliessen (S) [yin3 hao4 jie2 shu4] 引号结束
Ankleider (S) [fu2 zhuang1 zhuang1 shu4 ren2] 服装装束人
Anreiz- und Kontrollmechanismus (S) [ji1 li4 yue1 shu4 ji1 zhi4] 激励约束机制
Atomstrahl-Spektroskopie (S, Phys) [yuan2 zi3 shu4 pin2 pu3 xue2] 原子束频谱学
beenden, Ende (S) [jie2 shu4] 结束
Beendigung (S) [jie2 shu4 shi2 jian1] 结束时间
begrenzbar (Adj) [ke3 yi3 yue1 shu4] 可以约束
binden (V) [bei4 shu4 fu2] 被束缚
binden, schnüren (V) [shu4]
Bindungswirkung (S) [ju1 shu4 li4] 拘束力
Bindungswirkung (S)Verbindlichkeit (S) [yue1 shu4 li4] 约束力
Blumenstrauß (S)Strauß (S) [hua1 shu4] 花束
bündeln (V) [cheng2 shu4] 成束
bündeln (V) [ji2 shu4] 集束
das Haar festbinden (V)das Haar zu einen Zopf binden (V)das Haar zum Pferdeschwanz binden (V) [ba3 tou2 fa1 shu4 qi3 lai2] 把头发束起来
Dichtungsring (S) [shu4 fan2 suo3] 束帆索
die Ehe beenden (V)scheiden (V) [jie2 shu4 hun1 yin1] 结束婚姻
Dummy-Variable (S, Math) [zi4 you2 bian4 liang4 he2 yue1 shu4 bian4 liang4] 自由变量和约束变量
eine Arbeit abschließen; Abschlussarbeiten [jie2 shu4 gong1 zuo4] 结束工作
Elektronenstrahl (S) [dian4 zi3 shu4] 电子束
Elektronenstrahlgravur [dian4 zi3 shu4 diao1 ke4] 电子束雕刻
Emanzipation (S) [bai3 tuo1 shu4 fu4] 摆脱束缚
endenfertig (Adj)fertigen (Adj)kaputt (Adj) [jie2 shu4 liao3] 结束了
Energiebündel (S) [neng2 liang4 shu4] 能量束
etwas ad acta legen (V, Sprichw) [shu4 zhi1 gao1 ge2] 束之高阁
ewig (Adj) [bu4 hui4 jie2 shu4] 不会结束
Faserbart [mian2 shu4] 棉束
fehlen (V) [wei4 jie2 shu4] 未结束
Fesseln abstreifen (V) [tu1 po4 shu4 fu2] 突破束缚
fest [shu4 zhu4] 束住
festigen, fest ziehen [shu4 jin3] 束紧
frei [wu2 ju1 shu4 de5] 无拘束地
für die Lieferung unverbindliche Abbildungen (V) [dui4 gong1 huo4 bu4 shou4 yue1 shu4 de5 cheng2 xiang4] 对供货不受约束的成象
gesellig (Adj)ungezwungen (Adj) [wu2 ju1 shu4] 无拘束
Gesprächsende (S) [tong1 hua4 jie2 shu4] 通话结束
Gürtel (S) [shu4 yao1] 束腰
hemmen (V) [shu4 fu2] 束缚
hemmungslos (Adj)inkontinent (Adj)unbeschränkt (Adj)zügellos (Adj) [wu2 yue1 shu4] 无约束
hilflos, ratlos (Adj) [shu4 shou3 wu2 ce4] 束手无策
Hüfthalter (S) [shu4 fu4] 束腹
Kabelbaum (S) [cheng2 shu4 dian4 lan3] 成束电缆
Kabelbaum (S) [dian4 lan3 shu4] 电缆束
Kapitalbindung (S) [zi1 ben3 yue1 shu4] 资本约束
Karriereende (S, Pol) [sheng1 ya2 jie2 shu4] 生涯结束
kontrolliert (Adj) [shou4 yue1 shu4] 受约束
Kontrollmechanismus (S) [yue1 shu4 ji1 zhi4] 约束机制
Kriegsende (S) [zhan4 zheng1 jie2 shu4] 战争结束
Leitbündel (Bio) [wei2 guan3 shu4] 维管束
Lendenschurz (S) [shu4 dai4] 束带
Lichtstrahl, Strahl (S) [guang1 shu4] 光束
locker (Adj)ungezügelt (Adj) [mei2 you3 yue1 shu4] 没有约束
mit verbundenen Händen sein; hilflos sein [shu4 shou3] 束手
Molekularstrahl [fen1 zi3 shu4] 分子束
Molekularstrahl-Spektroskopie (S, Phys) [fen1 zi3 shu4 pu3 shu4] 分子束谱术
neu [bu4 shou4 ju1 shu4] 不受拘束
nicht gesetzlich geregelt (Adj) [bu4 shou4 fa3 lü4 yue1 shu4] 不受法律约束
Pränexform (Math) [qian2 shu4 fan4 shi4] 前束范式
restriktiv (Adj) [yue1 shu4 xing4] 约束性
Rutenbündel mit Beil, Fasces, Liktorenbündel (S, Gesch) [shu4 bang4] 束棒
Saisonende (S) [ji4 jie2 jie2 shu4] 季节结束
Saisonende (S) [sai4 ji4 jie2 shu4] 赛季结束
Schäkel (S) [shu4 fu4 wu4] 束缚物
Schlussfeier (S) [qing4 zhu4 jie2 shu4] 庆祝结束
Schlussphase (S) [jie2 shu4 jie1 duan4] 结束阶段
Schlusswort, Nachwort (S) [jie2 shu4 yu3] 结束语
Shulüjiu (Eig, Fam) [shu4 lü3 jiu3] 束吕乣
sich ohne Gegenwehr ergeben [shu4 shou3 jiu4 qin2] 束手就擒
Strahlenbündel (S) [she4 shu4] 射束
Strähn (S) [yi1 shu4] 一束
Streubombe [ji2 shu4 zha4 dan4] 集束炸弹
Ukraine (S)Ukrainisch (S) [shou4 ming4 hen3 duan3 jiu4 jie2 shu4] 寿命很短就结束
unabdingbar (Adj) [ju4 you3 fa3 lü4 yue1 shu4 li4] 具有法律约束力
unbefangen (Adj) [bu4 ju1 shu4] 不拘束
unbeschränkt [bu4 jia1 ju1 shu4] 不加拘束
unbeschränkt (Adj) [wu2 ju1 wu2 shu4] 无拘无束
ungebunden (Adj)ungeniert (Adj)zwanglos (Adj) [bu4 shou4 yue1 shu4] 不受约束
unkontrolliert (Adj) [wei4 shou4 yue1 shu4] 未受约束
verbindlich sein (V) [ju4 you3 yue1 shu4 li4] 具有约束力
verbunden (V)verwickeltverwirrt [chan2 shu4] 缠束
verklausulieren (V) [yong4 tiao2 kuan3 yue1 shu4] 用条款约束
Verkleidung (S) [yin3 cang2 shen1 fen4 de5 zhuang1 shu4] 隐藏身份的装束
zügeln (V) [yue1 shu4] 约束
zurückhalten, unterdrücken (V) [guan3 shu4] 管束
zwingen (V)gezwungen (Adj) [ju1 shu4] 拘束


4.17 Menge Bündel + Bundle + +