2 Old HSK word(s): ** A ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

clothes / wear, dress
affairs, business / must, should
member / personnel, staff member


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


B Auswärts essen: Das Restaurant: Bedienung inbegriffen + * +
B Die Dienstleistungen: Das Hotel: Zimmerreinigung + * +
B Die Dienstleistungen: Das Hotel: Wäschedienst + * +
B Die Dienstleistungen: Das Hotel: Zimmerservice + * +
B Der Einkauf: Das Einkaufszentrum: Kundendienst + * +
C Auswärts essen: Das Restaurant: ohne Bedienung + * +
C Die Arbeit: Das Büro: Kundendienstabteilung + * +
C Die Arbeit: Der Computer: Serviceprovider + * +
C Der Verkehr: Der Flughafen: Versorgungsfahrzeug + * +
C Die Dienstleistungen: Das Hotel: Dienstleistungen + * +
C Die Arbeit: Der Computer: Server + * +


(öffentlicher)Dienstleitungssektor, tertiärer Sektor (S) [gong1 yong4 fu2 wu4 hang2 ye4] 公用服务行业
Abschleppdienst (S) [tuo1 che1 fu2 wu4] 拖车服务
Abwehrdienst (S) [fan3 qing2 bao4 fu2 wu4] 反情报服务
ACS, Asynchronous Communication Server (S, EDV)Asynchronous Communication Server [yi4 bu4 tong1 xun4 fu2 wu4 qi4] 异步通讯服务器
Adressbuchdienst (S) [ming2 zhi3 fu2 wu4] 名址服务
Adressbuchdienst (S) [mu4 lu4 fu2 wu4] 目录服务
After-sale-service (S)Kundendienst (S) [shou4 hou4 fu2 wu4] 售后服务
Anbieter medizinischer Dienstleistungen (S, Med) [yi1 liao2 fu2 wu4 ti2 gong1 zhe3] 医疗服务提供者
Application Service Provider; Anwendungsdienstleister [ying1 yong4 fu2 wu4 ti2 gong1 shang1] 应用服务提供商
Arbeitssozialdienst (S, Pol) [lao2 dong4 she4 hui4 fu2 wu4] 劳动社会服务
ArrayComm LLC (Eig, Wirtsch) [yi2 gao1 mei3 xin4 xi1 fu2 wu4 zhong1 xin1] 宜高美信息服务中心
ATIS [zi4 dong4 zhong1 duan1 qing2 bao4 fu2 wu4] 自动终端情报服务
Aufschläger (S) [fu2 wu4 zhe3] 服务者
Bafin (S)Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [de2 guo2 jin1 rong2 fu2 wu4 jian1 guan3 ji1 gou4] 德国金融服务监管机构
Basisdienst (S) [ji1 ben3 fu2 wu4] 基本服务
Bedienung (S)Kellner (S) [fu2 wu4 sheng1] 服务生
Benutzungsgebühr (S)Gage (S)Trinkgeld (Restaurant), Bedienung(sgeld) (S) [fu2 wu4 fei4] 服务费
Beratung (S) [zi1 xun2 fu2 wu4] 咨询服务
Bereitschaftsdienst (S) [ji2 jiu4 fu2 wu4 qiang3 xian3 gong1 zuo4 jiu4 zai1 gong1 zuo4] 急救服务抢险工作救灾工作
bereitstehen (V) [zheng4 zai4 fu2 wu4] 正在服务
Betreuungsnähe [xiao1 shou4 hou4 fu2 wu4 ji2 shi2] 销售后服务及时
Betriebsfähigkeit (S)Gebrauchsfähigkeit (S) [ke3 fu2 wu4 xing4] 可服务性
Betriebsunterbrechung (S) [fu2 wu4 zhong1 duan4] 服务中断
BND-Untersuchungsausschusses (S) [lian2 bang1 qing2 bao4 fu2 wu4 zhi4 xun2 wei3 yuan2 hui4] 联邦情报服务质询委员会
Bodenabfertigung (S) [di4 mian4 fu2 wu4] 地面服务
Briefdienst (S) [tong1 xin4 fu2 wu4] 通信服务
British Forces Broadcasting Service, BFBS (S, Mil) [ying1 guo2 san1 jun1 guang3 bo1 fu2 wu4] 英国三军广播服务
Bürgerservice (S, Pol) [gong1 min2 fu2 wu4] 公民服务
Bürgerservice, Zivilverwaltung (S) [shi4 min2 fu2 wu4] 市民服务
Center (S) [fu2 wu4 zhong1 xin1] 服务中心
Client-Server-Architektur, Client-Server-Modell (S, EDV) [ke4 hu4 fu2 wu4 qi4 jie2 gou4] 客户服务器结构
Dateiserver [wen2 jian4 fu2 wu4 qi4] 文件服务器
dem Volk dienen [wei2 ren2 min2 fu2 wu4] 为人民服务
Denial of Service [fen1 san4 shi4 zu3 duan4 fu2 wu4 gong1 ji1] 分散式阻断服务攻击
Dienst, Kundendienst [ji4 shu4 fu2 wu4] 技术服务
Dienst, Service, Dienstleistung (S) [fu2 wu4] 服务
Dienstgrad (S) [fu2 wu4 deng3 ji2] 服务等级
Dienstleister (S, Rechtsw) [fu2 wu4 zhe5] 服务者
Dienstleistung Branche (S)Dienstleistungssektor (S) [fu2 wu4 ye4] 服务业
Dienstleistungsanbieter (S, Wirtsch) [fu2 wu4 ti2 gong1 zhe3] 服务提供者
Dienstleistungsangebot (S, Wirtsch) [fu2 wu4 ti2 gong1] 服务提供
Dienstleistungsangebot, Leistungsumfang (S) [fu2 wu4 fan4 wei2] 服务范围
Dienstleistungsbetrieb (S) [fu2 wu4 xing4 de5 qi3 ye4] 服务性的企业
Dienstleistungskosten (S, Wirtsch) [fu2 wu4 jia4 ge2] 服务价格
Dienstleistungsnachfrage (S, Wirtsch) [fu2 wu4 xu1 qiu2] 服务需求
Dienstperiode (S, Wirtsch)Dienstzeit (S, Wirtsch) [fu2 wu4 qi1 xian4] 服务期限
Dienstzeit (S, Wirtsch)Dienstperiode [fu2 wu4 qi1] 服务期
Domänennamenanbieter (S) [yu4 ming2 fu2 wu4 qi4] 域名服务器
Ersatzteildienst [ling2 pei4 jian4 fu2 wu4] 零配件服务
Ersatzteildienst (S) [ling4 bei4 jian4 fu2 wu4] 零备件服务
externe Dienstleister (S) [wai4 bu4 fu2 wu4 ren2 yuan2] 外部服务人员
Feldpost (S)Feldpostens (S) [jun1 dui4 you2 zheng4 fu2 wu4] 军队邮政服务
Fernmeldedienst (S) [dian4 xin4 fu2 wu4] 电信服务
Finanzdienst (S) [jin1 rong2 fu2 wu4] 金融服务
Finanzdienst (S) [rong2 zi1 fu2 wu4] 融资服务
Finanzdienstleistungsbranche (S) [jin1 rong2 fu2 wu4 ye4] 金融服务业
Flugbegleiterin (S) [nü3 fu2 wu4 yuan2] 女服务员
Fullservice [quan2 mian4 fu2 wu4] 全面服务
Gedenkgottesdienst (S) [yi4 yu4 fu2 wu4 zhui1 si1 hui4] 意欲服务追思会
Geheimdienst (S)Sicherheitsdienst (S) [an1 quan2 fu2 wu4] 安全服务
Geheimdienst (S)Sicherheitsdienst (S) [qing2 bao4 fu2 wu4] 情报服务
geschäftig (Adj) [fu2 wu4 re4 xin1] 服务热心
hauswirtschaftliche Arbeiten [jia1 zheng4 fu2 wu4] 家政服务
Headhunting Service [lie4 tou2 fu2 wu4] 猎头服务
HP Global Services (Eig, Wirtsch) [hui4 pu3 quan2 qiu2 fu2 wu4 zhi1 chi2 zhong1 xin1] 惠普全球服务支持中心
HR Out-sourcing Service [ren2 li4 zi1 yuan2 pei4 tao4 fu2 wu4] 人力资源配套服务
Identifizierung von Leistungsträgern (S) [fu2 wu4 ji1 gou4 zi1 ge2 he2 zhi4 liang4 jian4 ding4] 服务机构资格和质量鉴定
industrielle Dienstleistungen [gong1 ye4 fu2 wu4] 工业服务
Internet-Telefonie (S, EDV) [wang3 luo4 dian4 hua4 wang3 luo4 dian4 hua4 fu2 wu4] 网络电话网络电话服务
Internetdienstanbieter (S, Wirtsch) [yin1 te4 wang3 fu2 wu4 ti2 gong4 shang1] 因特网服务提供商
ISDN [zheng3 ti3 fu2 wu4 shu4 wei4 wang3 lu4] 整体服务数位网路
ISDN [zong1 he2 fu2 wu4 shu4 wei4 wang3 luo4] 综合服务数位网络
ISP, Internet Service Provider, Provider, Internetanbieter, Internetprovider (S, EDV) [hu4 lian2 wang3 fu2 wu4 shang1] 互联网服务商
ISP, Internet Service Provider, Provider, Internetanbieter, Internetprovider ... (S) [wang3 luo4 fu2 wu4 shang1] 网络服务商
juristischer Dienst [fa3 lü4 fu2 wu4] 法律服务
Kellner (S) [fu2 wu4 yuan2] 服务员
Kellner (S)Kellnerin (S) [jiu3 ba1 fu2 wu4 yuan2] 酒吧服务员
Kellner (S)Kellnerin (S) [jiu3 ba1 nü3 fu2 wu4 yuan2] 酒吧女服务员
Kommunales Zentrum für Gesundheitsdienstleistungen (S, Med) [she4 qu1 wei4 sheng1 fu2 wu4 zhong1 xin1] 社区卫生服务中心
Kommunikationstelematikdienste (S) [tong1 xun4 zi4 dong4 yuan3 cheng2 fu2 wu4] 通讯自动远程服务
Kundenbetreuung (S)Kundendienst (S, Wirtsch) [gu4 ke4 fu2 wu4] 顾客服务
Kundenbetreuung (S, Wirtsch) [yong4 hu4 fu2 wu4] 用户服务
Kundendienst (S) [ke4 hu4 fu2 wu4] 客户服务
kundenorientiert (S, Wirtsch) [wei2 yong4 hu4 fu2 wu4 de5 fang1 zhen1] 为用户服务的方针
Kundenserviceleiter, -manager [ke4 hu4 fu2 wu4 jing1 li3] 客户服务经理
Kurierdienst (S) [xin4 chai1 fu2 wu4] 信差服务
Kurierdienst (S) [xin4 shi3 fu2 wu4] 信使服务
Lebensdauer (S) [fu2 wu4 nian2 xian4] 服务年限
Lebenskraft (S) [fu2 wu4 guang3 gao4 xie2 yi4] 服务广告协议
Leser-Service (S) [du2 zhe3 fu2 wu4] 读者服务
Lieferservice (S) [chuan2 song4 fu2 wu4] 传送服务
Linienverkehr (S) [ri4 chang2 fu2 wu4] 日常服务
Linienverkehr (S) [yu4 ding4 de5 fu2 wu4] 预定的服务
Local Security Authority Subsystem Service [ben3 di4 an1 quan2 ren4 zheng4 zi3 xi4 tong3 fu2 wu4] 本地安全认证子系统服务
medizinische Dienstleistung (S, Med) [yi1 liao2 fu2 wu4] 医疗服务
Nachfolgeeinrichtungen (S) [pei4 tao4 de5 zong1 he2 fu2 wu4 she4 shi1] 配套的综合服务设施
Nebendienst (S) [fu4 shu3 fu2 wu4] 附属服务
Network Information Service (EDV) [wang3 lu4 zi1 xun4 fu2 wu4] 网路资讯服务
Netzwerk (S) [wang3 lu4 fu2 wu4] 网路服务
Netzwerk (S, EDV)Onlineservice (S, EDV)Web Service (S, EDV) [wang3 luo4 fu2 wu4] 网络服务
Notfalldienst (S) [ying4 ji2 fu2 wu4] 应急服务
Öffentlich-rechtliche Rundfunkdienstleistung (S) [gong1 gong4 guang3 bo1 fu2 wu4] 公共广播服务
öffentliche Versorgung (Strom, Wasser etc.) [gong1 gong4 fu2 wu4] 公共服务
öffentlicher Dienst [gong1 yi4 fu2 wu4] 公益服务
öffentlicher Dienst [gong1 yong4 fu2 wu4] 公用服务
Online-Dienst [zai4 xian4 fu2 wu4 qi4] 在线服务器
Online-Videoservice [zai4 xian4 shi4 pin2 fu2 wu4] 在线视频服务
Onlinedienst (S) [lian2 ji1 fu2 wu4] 联机服务
Onlinedienst (S) [zai4 xian4 fu2 wu4] 在线服务
Operationsfähigkeit (S) [ke3 fu2 wu4] 可服务
Organisationsberatung (S) [zhuan1 ye4 fu2 wu4] 专业服务
Outsourcing [wang3 luo4 zhuan1 ti2 xin4 xi2 wai4 bao1 fu2 wu4] 网络专题信息外包服务
Plenware Oy (Eig, Wirtsch) [pu3 lan2 wei1 er3 xin4 xi1 ji4 shu4 fu2 wu4 you3 xian4 gong1 si1] 普兰威尔信息技术服务有限公司
Pressedienst (S) [xin1 wen2 fu2 wu4] 新闻服务
Print-Server (S, EDV) [da3 yin4 fu2 wu4 qi4] 打印服务器
Private Banking [si1 ren2 yin2 hang2 fu2 wu4] 私人银行服务
Proxy, Proxy-Server (S, EDV) [dai4 li3 fu2 wu4 qi4] 代理服务器
Proxy-Server (S, EDV) [li3 fu2 wu4 qi4] 理服务器
Reparaturdienst (S) [xiu1 li3 fu2 wu4] 修理服务
Rettungsdienst (S) [ji2 jiu4 fu2 wu4] 急救服务
Rezeption (S) [lü3 guan3 fu2 wu4 tai2] 旅馆服务台
Rezeption, Informationsstelle, Infostand (S)Service-Zentrale (S, Wirtsch) [fu2 wu4 tai2] 服务台
Root Nameserver [gen1 fu2 wu4 qi4] 根服务器
Rufnummernmitnahme [dian4 hua4 hao4 ma3 ke3 xie2 fu2 wu4] 电话号码可携服务
Rufnummernmitnahme [hao4 ma3 ke3 xie2 fu2 wu4] 号码可携服务
Server (S, EDV) [fu2 wu4 qi4] 服务器
Service für Einwohner und sonstige Dienstleistungen (Statistik) (S) [ju1 min2 fu2 wu4 he2 qi2 ta1 fu2 wu4 ye4] 居民服务和其他服务业
Service Mark (Rechtsw) [fu2 wu4 shang1 biao1] 服务商标
Service Pack (EDV) [fu2 wu4 bao1] 服务包
Serviceabteilung (S) [fu2 wu4 bu4 men2] 服务部门
Servicefall (S) [fu2 wu4 qing2 kuang4] 服务情况
Servicemanagement (S, Wirtsch) [fu2 wu4 guan3 li3] 服务管理
Servicenetz (S, EDV) [wei2 xiu1 fu2 wu4 wang3 luo4] 维修服务网络
Serviceorientierte Architektur (S, EDV) [mian4 xiang4 fu2 wu4 de5 jia4 gou4] 面向服务的架构
Servicepersonal (S) [fu2 wu4 ren2 yuan2] 服务人员
Serviceprovider, Dienstleistungsunternehmen (im Internet) (S, EDV) [fu2 wu4 shang1] 服务商
Servicequalität (S) [fu2 wu4 zhi4 liang4] 服务质量
Servicetelefon, Service-Hotline (S) [fu2 wu4 re4 xian4] 服务热线
Serviceunternehmen (S) [fu2 wu4 ju2] 服务局
soziale Dienstleistung (S, Pol)Zivildienst (S) [she4 hui4 fu2 wu4] 社会服务
Tele-Support-Center (S) [yuan3 cheng2 fu2 wu4 zhong1 xin1] 远程服务中心
Teledienst (S)Telefondienst (S) [dian4 hua4 fu2 wu4] 电话服务
Telefonauftragsdienst [kong1 hao4 fu2 wu4] 空号服务
Timeserver, Zeitserver (Eig, EDV) [shi2 jian1 fu2 wu4 qi4] 时间服务器
UPS, United Parcel Service (Eig, Wirtsch) [lian2 he2 bao1 guo3 fu2 wu4 gong1 si1] 联合包裹服务公司
Verdi (Wirtsch) [fu2 wu4 hang2 ye4 lian2 he2 gong1 hui4] 服务行业联合工会
Vierundzwanzigstunden-Rufbereitschaft (S) [ri4 ye4 hu1 jiao4 fu2 wu4] 日夜呼叫服务
Webhosting (S, EDV) [wang3 ye4 ji4 cun2 fu2 wu4] 网页寄存服务
weltweites Service- und Vertriebsnetzwerk (S) [she4 you3 quan2 qiu2 fu2 wu4 he2 xiao1 shou4 wang3] 设有全球服务和销售网
Wetterdienst (S, Met) [qi4 xiang4 fu2 wu4 tai2] 气象服务台
Zielgruppe (S) [fu2 wu4 dui4 xiang4] 服务对象
zielgruppenorientierte Werbung (S, Wirtsch) [zhen1 dui4 fu2 wu4 dui4 xiang4 de5 guang3 gao4] 针对服务对象的广告
Zimmervermittlung (S) [zhu4 su4 fu2 wu4] 住宿服务
Zivildienst (S) [zheng4 fu3 fu2 wu4] 政府服务
Zugverkehr (S) [tie3 lu4 fu2 wu4] 铁路服务
Zusatzleistung (S) [fu3 zhu4 fu2 wu4] 辅助服务
Zusatzleistung (S) [fu4 jia1 fu2 wu4] 附加服务
金融服务融合 [jin1 rong2 fu2 wu4 rong2 he2] 金融服务融合


2.4 Pflanzenanbau Garten + Services + 服务 +
2.42 Bestattung Bestatter + Services + 服务 +
8.42 Hinunter absitzen + serve + 服务 +
9.18 Tätigkeit Dienst + Service + 服务 +
9.18 Tätigkeit dienen + serve + 服务 +
9.46 Zweckmäßig dienen zu + to serve + 服务 +
9.67 Mitwirkung Dienstleistung + Service + 服务 +
15.14 Anerbieten servieren + serve + 服务 +
17.27 Geselligkeit, Gastlichkeit Ausschank + Serving + 服务 +
Dienstleister + Services + 服务 +
Dienstleister + Services + 服务 +
10.51 Wohlwollen Service + Service + 服务 +