2 Old HSK word(s): ** A ** B
* * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

another, separate, other
one / a, an / alone
a square, rectangle / a region / local
face / surface / plane / side, dimension

Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
2. Ukrainische Front (Mil) [cao3 yuan2 fang1 mian4 jun1] 草原方面军
allseitig [fang1 fang1 mian4 mian4] 方方面面
andererseits, demgegenüber [ling4 yi1 fang1 mian4] 另一方面
anderweitig (Adj) [zai4 qi2 ta1 fang1 mian4] 在其他方面
Aspekt, AnsichtSeite, Aussehen [fang1 mian4] 方面
auf dem Gebiet ist er sehr beschlagen [zai4 zhe4 fang1 mian4 ta1 fei1 chang2 de2 xin1 ying4 shou3] 在这方面他非常得心应手
dadurch [zai5 na4 fang1 mian4] 在那方面
Darstellungsart (S) [zhan3 xian4 chu1 lai2 di4 fang1 mian4] 展现出来的方面
einerseits [ling4 fang1 mian4] 另方面
einerseits [zai4 yi4 fang1 mian4] 在一方面
einerseits, erstens (S) [yi1 fang1 mian4] 一方面
einseitig [dan1 fang1 mian4 de5] 单方面地
einseitig (Adj, Sprachw) [dan1 fang1 mian4] 单方面
geldlich (Adj) [jin1 qian2 fang1 mian4] 金钱方面
in jeder Beziehung, in jeglicher Hinsicht (Adj) [zai4 ge4 ge5 fang1 mian4] 在各个方面
in jeder Hinsicht [cong2 duo1 fang1 mian4] 从多方面
in jeder Hinsicht [zai4 ge4 fang1 mian4] 在各方面
Interessenspektrum (S) [fang1 fang1 mian4 mian4 de5 li4 yi4] 方方面面的利益
irgendwie [zai4 ren4 he2 fang1 mian4] 在任何方面
Kostenvorteile (S) [fei4 yong4 fang1 mian4 de5 hao3 chu4] 费用方面的好处
Mehrwertigkeit (S) [duo1 fang1 mian4 xiang1 guan1 xing4] 多方面相关性
thematisch (Adj) [zhu3 ti2 fang1 mian4] 主题方面
umfassend (S) [ge4 fang1 mian4] 各方面
von bestimmter Seite (S) [you3 guan1 fang1 mian4] 有关方面
zweiseitig [liang3 fang1 mian4] 两方面


5.13 Beziehung Aspekt + Aspect + 方面 +