1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

a square, rectangle / a region / local
law, rule, regulation, statute / France, French


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Abklärungsmethode (S) [cheng2 qing1 fang1 fa3] 澄清方法
Abziehbilderverfahren (S) [tie1 hua4 yin4 shua4 fang1 fa3] 贴画印刷方法
alle möglichen Methoden (S) [ge4 zhong3 fang1 fa3] 各种方法
Amalgamdruckverfahren (S, Tech) [gong3 ban3 yin4 shua4 fang1 fa3] 汞版印刷方法
Analyse, Analysemethode, Analyseverfahren [fen1 xi1 fang1 fa3] 分析方法
Anbauform, Anbaumethoden (S, Agrar) [zai1 pei2 fang1 fa3] 栽培方法
Arbeitsweise (S) [jia1 gong1 fang1 fa3] 加工方法
Artikulationsart [fa1 yin1 fang1 fa3] 发音方法
Baukastensystem (S) [ji1 mu4 she4 ji4 fang1 fa3] 积木设计方法
Bausteinkonzept (S) [ji1 mu4 shi4 she4 ji4 fang1 fa3] 积木式设计方法
Bedienungsweise [cao1 zuo4 fang1 fa3] 操作方法
behelfsmäßig (Adj) [zuo4 wei2 yi1 zhong3 quan2 yi2 de5 fang1 fa3] 作为一种权宜的方法
Berechnungsverfahren (S, Math) [ji4 suan4 fang1 fa3] 计算方法
berührungsloses Druckverfahren (S) [wu2 jie1 chu4 yin4 shua4 fang1 fa3] 无接触印刷方法
berührungsloses Druckverfahren (S) [wu2 ya1 yin4 shua4 fang1 fa3] 无压印刷方法
Bindemethode (S) [zhuang1 ding4 fang1 fa3] 装订方法
chinesischen Zeichenkodierungen (S, EDV) [han4 zi4 bian1 ma3 fang1 fa3] 汉字编码方法
der Weg des geringsten Widerstands [zui4 jian3 bian4 de5 fang1 fa3] 最简便的方法
Discours de la méthode (Philos) [fang1 fa3 lun4] 方法论
Disziplin (S)Teil (S)Teildisziplin (S) [fen1 lei4 fang1 fa3] 分类方法
Drucktechnik, Druckverfahren (S) [yin4 shua4 fang1 fa3] 印刷方法
Entstehungsmethode (S) [zhi4 zuo4 fang1 fa3] 制作方法
erprobte Praktiken [xing2 zhi1 you3 xiao4 de5 fang1 fa3] 行之有效的方法
experimentell [shi2 yan4 fang1 fa3] 实验方法
Faustregel (S) [shi2 yong4 fang1 fa3] 实用方法
Forschungsmethode (S) [yan2 jiu1 fang1 fa3] 研究方法
fotochemischer Prozess (S, Chem) [zhao4 xiang4 hua4 xue2 fang1 fa3] 照相化学方法
gentechnische Manipulation (S) [zhuan3 ji1 yin1 fang1 fa3] 转基因方法
Griffigkeit (S) [te2 shu2 wo4 shou3 fang1 fa3] 特殊握手方法
Grundeinteilung (S) [ji1 ben3 fen1 lei4 fang1 fa3] 基本分类方法
Hare-Niemeyer-Verfahren (ein Stimmverteilungsverfahren) (S, Rechtsw) [zui4 da4 yu2 e2 fang1 fa3] 最大馀额方法
hiermit [yong4 ci3 fang1 fa3] 用此方法
Implizites Euler-Verfahren (S, Math) [ou1 la1 fang1 fa3] 欧拉方法
indem (Konj) [tou4 guo4 yi3 xia4 fang1 fa3] 透过以下方法
indirektes Druckverfahren (S) [jian4 jie1 yin4 shua4 fang1 fa3] 间接印刷方法
Java Remote Method Invocation (RMI) (S, EDV) [J a v a yuan3 cheng2 fang1 fa3 diao4 yong4] Java远程方法调用
Kernumwandlung (S, Phys) [yuan2 zi3 he2 bian4 huan4 fang1 fa3] 原子核变换方法
Kommunikationsmethode (S) [tong1 xun4 fang1 fa3] 通讯方法
Kontrollmethode (S) [kong4 zhi4 fang1 fa3] 控制方法
Landgericht (S) [di4 fang1 fa3 yuan4] 地方法院
Lichtpausverfahren (S) [lan2 tu2 fang1 fa3] 蓝图方法
Linearer Kongruenzgenerator (S) [xian4 xing4 tong2 yu2 fang1 fa3] 线性同馀方法
Lösung, Lösungsmethode (S) [jie3 jue2 fang1 fa3] 解决方法
Messmethode (S) [ce4 liang4 fang1 fa3] 测量方法
Method Acting [fang1 fa3 yan3 ji4] 方法演技
Methode, Mittel (S) [fang1 fa3] 方法
Methodenlehre (S)Methodologie (S, Philos)Unterrichtsmethodik (S) [fang1 fa3 xue2] 方法学
Methodologischer Individualismus (Wirtsch) [fang1 fa3 lun4 de5 ge4 ren2 zhu3 yi4] 方法论的个人主义
Methodologischer Individualismus (Wirtsch) [fang1 fa3 lun4 di4 ge4 ren2 zhu3 yi4] 方法论的个人主义
Mittel und Wege [fang1 shi4 fang1 fa3] 方式方法
modernstes Verfahren (S) [zui4 xin1 fang1 fa3] 最新方法
Montageverfahren (S) [zhuang1 pei4 fang1 fa3] 装配方法
Monte-Carlo-Algorithmus (S, Phys) [meng2 te4 ka3 luo2 fang1 fa3] 蒙特卡罗方法
Mullah (S) [tu3 er3 qi2 di4 fang5 fa3 guan1] 土耳其地方法官
neu (S)Neuigkeit (S) [xin1 fang1 fa3] 新方法
Offsetdruck, Offsetdruckverfahren (S) [jiao1 yin4 fang1 fa3] 胶印方法
ökologischer Landbau (S) [you3 ji1 geng1 zuo4 fang1 fa3] 有机耕作方法
patentiertes Verfahren (S) [zhuan1 li4 fang1 fa3] 专利方法
Problemlösen (S) [jie3 ti2 fang1 fa3] 解题方法
Prüfverfahren (S) [shi4 yan4 fang1 fa3] 试验方法
Rechtsbehelfsbelehrung (S, Rechtsw) [fa3 lü4 bu3 jiu4 fang1 fa3 de5 gao4 zhi1] 法律补救方法的告知
Reproduktionsverfahren (S) [fu4 zhi4 fang1 fa3] 复制方法
so oder so [yong4 zhong3 zhong3 fang1 fa3] 用种种方法
statistisches Verfahren (S) [tong3 ji4 fang1 fa3] 统计方法
Steuerblock für das Zugriffsverfahren (S) [cun2 qu3 fang1 fa3 kong4 zhi4 kuai4] 存取方法控制块
Unterrichtsmethodik (S) [jiao4 xue2 fang1 fa3] 教学方法
Verhörmethode (S) [shen3 xun4 fang1 fa3] 审讯方法
Wissenschaftliche Methode (S) [ke1 xue2 fang1 fa3] 科学方法
Zwangsmittel (S) [qiang2 zhi4 fang1 fa3] 强制方法


2.24 Körperteile Ansatz + Approach + 方法 +
1 sich nähern + approach + 方法 +
3.8 Nähe, Fühlung annähern + approach + 方法 +
1 Methode + Method + 方法 +
4.24 Wenig Anflug + Approach + 方法 +
4.24 Wenig Ansatz zu + Approach to + 方法 +
8.3 Fortbewegung anfahren + approach + 方法 +
8.31 Sich nähern herannahen + approach + 方法 +
8.31 Sich nähern anfliegen + approach + 方法 +
11.20 Ansicht Betrachtungsweise + Approach + 方法 +
15.33 Freundschaft sich annähern + approach + 方法 +