1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

a square, rectangle / a region / local
toward, direction, trend


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


A Der Verkehr: Das Auto: Lenkrad + * +
C Der Verkehr: Das Flugzeug: Seitenruder + * +


Abendrot (S) [ri4 luo4 de5 fang1 xiang4] 日落的方向
Ablenkung (S) [fang1 xiang4 pian1 zhuan3] 方向偏转
Abwicklungsrichtung (S) [gun3 ya1 fang1 xiang4] 滚压方向
Anleitung (S)richtungsweisend (Adj) [zhi3 ming2 fang1 xiang4] 指明方向
Arbeitsrichtung (S) [ke1 yan2 fang1 xiang4] 科研方向
Ausrichtung (S) [ye4 mian4 fang1 xiang4] 页面方向
Bewegungsrichtung (S) [ban3 kuai4 yun4 dong4 fang1 xiang4] 板块运动方向
Bewegungsrichtung (S) [yun4 dong4 fang1 xiang4] 运动方向
Desorientierung (S) [fang1 xiang4 zhi1 jue2 de5 sang4 shi1] 方向知觉的丧失
Drehen (S) [ban1 dong4 fang1 xiang4 duo4] 扳动方向舵
Drehrichtung (S) [xuan2 zhuan3 fang1 xiang4] 旋转方向
Drehrichtung (S) [zhuan3 dong4 fang1 xiang4] 转动方向
entgegen dem Uhrzeigersinn [ni4 shi2 zhen1 fang1 xiang4] 逆时针方向
entgegen dem Uhrzeigersinn (V) [fang1 xiang4 niu3 zhuan3] 方向扭转
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen; linksdrehend [ni4 shi2 zhen1 fang1 xiang4 niu3 zhuan3] 逆时针方向扭转
Fahrtrichtung (S) [qian2 jin4 fang1 xiang4] 前进方向
Fahrtrichtung (S) [xing2 che1 fang1 xiang4] 行车方向
Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn (S) [fan3 fang1 xiang4 che1 liang4] 反方向车辆
Forschungsrichtung (S) [yan2 jiu1 fang1 xiang4] 研究方向
Front (S) [lian3 mian4 dui4 di4 fang1 xiang4] 脸面对的方向
gegen den Uhrzeigersinn [yan2 ni4 shi2 zhen1 fang1 xiang4] 沿逆时针方向
gegen die Bahnlaufrichtung [ni4 zhuo2 si1 liu3 fang1 xiang4] 逆着丝绺方向
gegen die Laufrichtung (Adj) [ni4 xiang4 si1 liu3 fang1 xiang4] 逆向丝绺方向
Gegenrichtung (S) [fan3 fang1 xiang4 G] 反方向G
Hauptangriffsrichtung (S) [zhu3 gong1 fang1 xiang4] 主攻方向
in der entgegengesetzten Richtung [xiang4 xiang1 fan3 de5 fang1 xiang4] 向相反的方向
kehrtmachen (V) [zhuan3 fang1 xiang4] 转方向
Kurskorrektur (S)Kurswechsel (S) [fang1 xiang4 gai3 bian4] 方向改变
Laufrichtung (S) [yun4 xing2 fang1 xiang4] 运行方向
Laufrichtung (S, Ess) [si1 liu3 fang1 xiang4] 丝绺方向
Laufrichtung der Papierbahn (S) [si1 liu2 fang1 xiang4] 丝留方向
Lenkrad (S) [fang1 xiang4 pan2] 方向盘
Linksverkehr (S) [dao4 lu4 tong1 xing2 fang1 xiang4] 道路通行方向
Lösungsweg (S) [jie3 jue2 fang1 xiang4] 解决方向
Marktorientierung (S) [shi4 chang3 fa1 zhan3 fang1 xiang4] 市场发展方向
neue Richtung [gai3 bian4 fang1 xiang4] 改变方向
neue Richtung [gai3 fang1 xiang4] 改方向
Neuorientierung (S) [xin1 fang1 xiang4] 新方向
Orientierungslosigkeit (S) [mi2 shi1 fang1 xiang4] 迷失方向
Orientierungspunkt (S)reference point (S) [bian4 ren4 fang1 xiang4 de5 biao1 zhi4] 辨认方向的标志
Orientierungspunkt (S)reference point (S) [fang1 xiang4 dian3] 方向点
Reformkurs (S) [gai3 ge2 fang1 xiang4] 改革方向
Registriereinrichtung (S) [deng1 ji4 fang1 xiang4] 登记方向
Richtcharakteristik (S, Geol) [fang1 xiang4 xing4] 方向性
Richtung, Orientierung (S) [fang1 xiang5] 方向
Richtungs- und Fahrbremswender (Eis) (S) [fang1 xiang4 ji2 xing2 shi3 zhi4 dong4 zhuan3 huan4 qi4] 方向及行驶制动转换器
Richtungsänderung (S) [fang1 xiang4 bian4 hua4] 方向变化
Richtungspfeil (S) [zhi3 shi4 fang1 xiang4 de5 jian4 tou2] 指示方向的箭头
Richtungssinn (S) [fang1 xiang4 gan3] 方向感
richtungsweisend (Adj) [zhi3 yin3 fang1 xiang4] 指引方向
runden (V)rund (Adj) [ge4 ge5 fang1 xiang4] 各个方向
rundstrahlend [quan2 fang1 xiang4] 全方向
singuläre Richtung (S) [qi2 yi4 fang1 xiang4] 奇异方向
Studienrichtung (S) [xue2 xi2 fang1 xiang4] 学习方向
südwestlich (Adj) [xi1 nan2 fang1 xiang4] 西南方向


1 Richtung + Direction + 方向 +
8.9 Straße Anfahrt + Directions + 方向 +
8.9 Straße Anfahrtsweg + Directions + 方向 +
8.9 Straße Fahrtrichtung + Direction + 方向 +
19.12 Maschine Laufrichtung + Direction + 方向 +