1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

ancient, old / reason, because
affair, matter, business / to serve / accident, incident


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


C Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: Spielfilm + * +


Chroniken von Narnia < Buch, Filmtiel > (Eig, Werk) [na4 li5 ya4 gu4 shi4 ji2] 那里亚故事集
Erzählung (S) [duan3 pian1 gu4 shi4] 短篇故事
Geschichte der O (S, Werk) [O de4 gu4 shi4] O的故事
Handlung, Fabel (S, Lit)Story, Geschichte, Erzählung (S, Lit) [gu4 shi4] 故事
Hoffmanns Erzählungen [huo4 fu1 man4 di4 gu4 shi4] 霍夫曼的故事
Kindergeschichte (S)Märchen (S, Lit) [tong2 hua4 gu4 shi4] 童话故事
Krimi, Krimialgeschichten (S) [zhen1 tan4 gu4 shi4] 侦探故事
Liebesgeschichte (S) [ai4 qing2 gu4 shi4] 爱情故事
Märchen (S) [mo2 huan4 gu4 shi4] 魔幻故事
Märchen (S) [shen2 hua4 gu4 shi4] 神话故事
Märchenbuch (S) [gu4 shi5 shu1] 故事书
Mythe (S)Mythos (S) [min2 jian1 gu4 shi4] 民间故事
Sachbuch (S) [fei1 xu1 gou4 de5 gu4 shi4] 非虚构的故事
Saga (S, Lit) [ying1 xiong2 shi4 ji1 mao4 xian3 gu4 shi4] 英雄事迹神话故事
Spielfilm (S) [gu4 shi5 pian4] 故事片
Titelgeschichte (S, Lit) [feng1 mian4 gu4 shi4] 封面故事
West Side Story (Mus) [xi1 cheng2 gu4 shi4] 西城故事


1 Erzählung + Story + 故事 +
14.21 Beschreibung, Erzählung, Roman Erzählband + Stories + 故事 +
14.21 Beschreibung, Erzählung, Roman Geschichtchen + Stories + 故事 +
14.23 Theater Story + Story + 故事 +