18 Old HSK word(s): ** A ** A ** A ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** C ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * 怀* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

self, private, personal / from
humble, low, inferior / despise
feel, perceive, emotion


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + feel, perceive, emotion 心, 忄 Heart 咸 (SALZIG) gan3 +


A Die Gesundheit: die Krankheit: Erkältung + * +
B Die Gesundheit: die Krankheit: Grippe + * +
C Die äussere Erscheinung: die Schönheit: empfindlich + * +
C Die Menschen: die Ereignisse des Lebens: Thanksgiving Day + * +


[ai4 zi1 bing4 bing4 du2 gan2 ran3 zhe3] 艾滋病病毒感染者
keine tiefen Gefühle besitzen (Adj) [mei2 you3 shen1 du4 gan3 jue2] 没有深度感觉
Gefühle, Empfinden, Emotion (S) [gan3 qing2] 感情
war das Erdbeben spürbar [you3 zhen4 gan3] 有震感
(Bezeichnung für hübsches, sehr dünnes Mädchen ) (S) [gu3 gan3 mei3] 骨感美
(ich) danke dir (Pron) [gan3 xie4 ni3] 感谢你
(sensorisches) Gefühl (S)Eindrücke (S) [gan3 chu4] 感触
(sexuelle) Geilheit, Lüsternheit (S) [yin2 dang4 gan3] 淫荡感
Abfühlrolle [chu4 gan3 gun3] 触感辊
Abfühlrolle [chu4 gan3 lun2] 触感轮
Abfühlung [chu4 gan3] 触感
Abfühlzeitpunkt [chu4 gan3 shun4 jian1] 触感瞬间
Abgabe (S)Abgabenquote (S) [gong4 biao3 gan3 xie4 zhi1 ci2] 贡表感谢之辞
Abneigung (S)Gleichgültigkeit (S)abgeneigt (Adj)teilnahmslos (Adj) [bu4 gan3 xing4 qu4] 不感兴趣
Abstimminduktivität (S, Phys) [tiao2 xie2 dian4 gan3 liang4] 调谐电感量
Abtastung (S)fühlen (V)perzeptiv (Adj) [gan3 zhi1] 感知
Affekthandlung (S) [gan3 qing2 yong4 shi4] 感情用事
affektiv [biao3 da2 gan3 qing2] 表达感情
affektive Störung [qing2 gan3 zhang4 ai4] 情感障碍
Ahnung (S) [yin3 yue1 gan3 dao4] 隐约感到
Ahnung (S) [zhi2 gan3] 直感
ahnungsvoll (Adj) [yu4 gan3 bu4 xiang2] 预感不祥
Allergie (S) [min3 gan3 zheng4] 敏感症
allgemeine Empfindlichkeit (Film) (S) [yi4 ban1 gan3 guang1 du4] 一般感光度
Ambivalenz (S) [mao2 dun4 gan3 qing2] 矛盾感情
an dieser Stelle herzlich danken (V) [zai4 ci3 jin3 zhi4 zhong1 xin1 de5 gan3 xie4] 在此谨致衷心的感谢
anderen erwiesene Güte Hilfsbereitschaft usw. so mitempfinden, als ob sie einem selbst zuteil würde (Sprichw) [gan3 tong2 shen1 shou4] 感同身受
Anhänglichkeit (S) [gan3 qing2 de5 yi1 fu4] 感情的依附
anheimelnd (Adj) [gan3 jue2 bin1 zhi4 ru2 gui1] 感觉宾至如归
Anstandsgefühl (S) [li3 yi2 gan3] 礼仪感
Anstandsgefühl (S) [zun1 jing4 gan3] 尊敬感
ansteckend [gan3 ran3 xing4] 感染性
ansteckend [hui4 gan3 ran3] 会感染
Ansteckung, Infektion (S)Beeinflussung (S)anstecken, infizieren (V)beeinflussen (V) [gan3 ran3] 感染
antipathisch (Adj) [ling4 ren2 fan3 gan3] 令人反感
Asiatische Grippe (S, Med) [ya4 zhou1 liu2 gan3] 亚洲流感
aufnehmen (V)empfinden (V)spüren (V)wahrnehmen (V) [gan3 jue2 dao4] 感觉到
außen kross (Adj) [wai4 bian1 kou3 gan3 cui4] 外边口感脆
Außersinnliche Wahrnehmung (S) [chao1 gan3 guan1 zhi1 jue2] 超感官知觉
Ausruf, Einwurf (Konversation) (S)Zwischenbemerkung (S) [gan3 tan4 ci2] 感叹词
Ausrufesatz, Exklamativsatz (S, Sprachw) [gan3 tan4 ju4] 感叹句
Ausrufezeichen (S) [gan3 tan4 hao4] 感叹号
Ausrufungszeichen (S) [gan3 tan4 hao4] 感叹号
Ausstrahlungskraft (S) [gan3 ran3 li4] 感染力
Bahnrisssensor (S) [juan3 tong3 zhi3 duan4 lie4 chuan2 gan3 qi4] 卷筒纸断裂传感器
Basic Instinct < Filmtitel > (Eig, Werk) [di4 liu4 gan3 zhui1 qi1 ling4] 第六感追缉令
beeindrucken (V) [shou4 gan3 dong4] 受感动
beeindruckendes Erlebnis (S) [nan2 wang4 gan3 shou4 de5 jing1 li4] 难忘感受的经历
beflügeln (V) [fu4 yu3 ling2 gan3] 赋予灵感
beglücken (V) [shi3 gan3 dao4 gao1 xing4] 使感到高兴
beglücken (V) [shi3 gan3 dao4 xing4 fu2] 使感到幸福
begründete Stellungnahme [du2 hou4 gan3] 读后感
belästigen (V) [shi3 gan3 dao4 bu4 bian4] 使感到不便
belästigen (V) [shi3 gan3 dao4 kun4 nan5] 使感到困难
berühren (V)bewegen (V)erbarmungswürdig (Adj)mitleiderregend (Adj)rührend (Adj) [gan3 ren2] 感人
berühren (V)bewegen (V)schmelzend (Adj) [ling4 ren2 gan3 dong4] 令人感动
berühren, rührenbeweglich, bewegenderregen, verschiebenBewegung (S)Rührung (S)empfinden (V)ergreifen (V) [gan3 dong4] 感动
Beschaffenheit (S) [zhi2 gan3] 质感
beschämtbeschämen (V) [shi3 gan3 dao4 xiu1 kui4] 使感到羞愧
beschämtbeschämen (V) [shi4 gan3 dao4 ke3 chi3] 势感到可耻
Besserungsanstalt (S) [gan3 hua4 yuan4] 感化院
Besten Dank für Ihren Auftrag [fei1 chang2 gan3 xie4 nin2 de5 wei3 tuo1] 非常感谢您的委托
betäubt (Adj) [shi1 qu4 gan3 jue2] 失去感觉
betrübt (Adj) [shang1 gan3] 伤感
beunruhigen (V) [gan3 dao4 bu4 an1] 感到不安
bewundern (V) [gan3 dao4 hen3 jing4 pei4] 感到很敬佩
bewusstlos (Adj) [mei2 gan3 jue2] 没感觉
Bin-jip [gan3 guan1 le4 yuan2] 感官乐园
Biosensor [sheng1 wu4 chuan2 gan3 qi4] 生物传感器
blauempfindlicher Film [gan3 lan2 guang1 ruan3 pian4] 感蓝光软片
Blindwiderstand (S, Phys)Reaktanz (S, Phys) [gan3 ying4 di3 kang4] 感应抵抗
blitzartige Eingebung (S, Met) [ling2 gan3 de5 shan3 dian4] 灵感的闪电
brennendes Gefühl (S) [shao1 zhuo2 gan3] 烧灼感
Chlamydia [yi1 yuan2 ti3 gan3 ran3] 衣原体感染
chromatische Empfindlichkeit (Fotografie) (S) [gan3 se4 xing4] 感色性
Dankbarkeit (S) [gan3 xie4 zhi1 xin1] 感谢之心
Dankbarkeit (S) [man3 huai2 gan3 ji1 zhi1 qing2] 满怀感激之情
Dankbarkeit (V) [gan3 ji1] 感激
Danke!, Dank (S) [gan3 xie4] 感谢
Dankesbrief (S) [gan3 xie4 xin4] 感谢信
Dankfest, (S)Danksagung (kirchlich) (S)jm dankbar sein [gan3 en1] 感恩
Dankgottesdienst (S) [gan3 en1 li3 bai4] 感恩礼拜
Déjà-vu, Deja-vu, Dejavu (S, Psych) [ji4 shi4 gan3] 既视感
desensibilisieren (V) [jian3 gan3] 减感
Drehzahlgeber (S) [zhuan3 su4 zhuan4 gan3 qi4] 转速传感器
Drosselspule (S)Induktivität (S) [dian4 gan3 xian4 juan4] 电感线圈
Druckaufnehmer (S) [ya1 li4 zhuan4 gan3 qi4] 压力传感器
Ehrgefühl (S, Psych) [zi4 zun1 gan3] 自尊感
Eindruck (S) [guan1 gan3] 观感
Eindruck, Gefühl (S) [gan3 xiang3] 感想
einfühlsam (Adj) [gan3 qing2 yi2 ru4] 感情移入
Eingebung (S) [shen2 ling2 de5 gan3 zhao4] 神灵的感召
Eingebung (S)Erleuchtung (S)Inspiration (S) [ling2 gan3] 灵感
ekeln (V) [gan3 dao4 bu4 shu1 fu2] 感到不舒服
ekeln (V) [gan3 dao4 e3 xin1] 感到恶心
Elektroinduktion, elektromagnetische Induktion (S) [dian4 ci2 gan3 ying4] 电磁感应
Emo (Mus) [qing2 gan3 he2] 情感核
emotional (Adj) [gan3 qing2 shang4] 感情上
emotionslos (Adj)gefühllos (Adj)nüchtern (Adj)seelenlos (Adj) [mei2 you3 gan3 qing2] 没有感情
emotionslos (Adj)gefühllos (Adj)seelenlos (Adj) [bu4 lu4 gan3 qing2] 不露感情
Empfänglichkeit (S) [yi4 gan3 xing4] 易感性
Empfänglichkeit (S)Empfindlichkeit (S) [gan3 shou4 xing4] 感受性
Empfinden (S)empfinden, verspüren (V) [gan3 shou4] 感受
empfinden (V) [you3 gan3 jue2] 有感觉
Empfindlichkeit (S) [min3 gan3 xing4] 敏感性
Empfindlichkeit (S)Sensibilität (S)sinnlich (Adj) [gan3 xing4] 感性
Empfindlichkeit (S, EDV) [min3 gan3 du4] 敏感度
Empfindsamkeit (S) [su4 zhu1 gan3 qing2] 诉诸感情
Empfindsamkeit (S)Gefühlsduselei (S) [gan3 qing2 zhu3 yi4] 感情主义
empfindungsfähig (Adj) [you3 gan3 jue2 li4] 有感觉力
empfindungsfähig (Adj) [you3 gan3 qing2] 有感情
Emulsionsschicht (Film) (S) [gan3 guang1 ru3 ji4 ceng2] 感光乳剂层
Entfremdung (S) [ju4 li2 gan3] 距离感
Erfolgsgefühl (S) [cheng2 jiu4 gan3] 成就感
erkälteter Kraftfahrer (S) [shen1 huan4 gan3 mao4 de5 si1 ji1] 身患感冒的司机
Erkältung (S)sich erkälten (V) [gan3 mao4] 感冒
Erkältungsmittel [gan3 mao4 yao4] 感冒药
Erkenntnis der Aufgabe, Mission, Sendungsbewusstsein (S) [shi3 ming4 gan3] 使命感
Erntedankfest (S) [shou1 huo4 gan3 en1 jie2] 收获感恩节
Erntedankfest (S)Thanksgiving (S) [gan3 en1 jie2] 感恩节
Erogene Zone (S) [xing4 gan3 dai4] 性感带
erregen (V) [qi3 fa1 ling2 gan3] 启发灵感
erschüttern (V) [shi3 gan3 dong4] 使感动
Es besteht keine Zuneigung mehr. [gan3 qing2 yi3 po4 lie4] 感情已破裂
Euphorie (S) [an1 le4 gan3] 安乐感
Fahrbahnkontakt (S) [lu4 gan3] 路感
Fehlempfindung (S, Med) [gan3 jue2 yi4 chang2] 感觉异常
Fernerkundung (S, Geo) [yao2 gan3] 遥感
Fernerkundungssatellit (S, Geo) [yao2 gan3 wei4 xing1] 遥感卫星
Fernmesstechnik (S) [yao2 gan3 kan1 ce4] 遥感勘测
Film (S) [gan3 guang1 jiao1 pian4] 感光胶片
Fotoindustrie (S) [gan3 guang1 ye4] 感光业
Fotoplatte [gan3 guang1 ban3] 感光板
Freude (S)freudige Empfindung (S)freudige Erregung (S) [kuai4 gan3] 快感
Frustration, Frust (S) [cuo4 zhe2 gan3] 挫折感
gedankenlos (Adj) [dong3 de5 gan3 xie4] 懂得感谢
Gefühl (für die Maschine) (S) [gan3 xing4 zhi1 shi4] 感性知识
Gefühl und Verstand [li3 xing4 yu3 gan3 xing4] 理性与感性
Gefühl von Schuld [zui4 e4 gan3] 罪恶感
Gefühl von Sicherheit (S) [an1 quan2 gan3] 安全感
Gefühl, Gespür, Empfinden (S)spüren, empfinden, fühlen (V) [gan3 jue2] 感觉
Gefühle [nei4 xin1 gan3 wu4] 内心感悟
Gefühle verletzen (V) [shang1 hai4 gan3 qing2] 伤害感情
gefühllos [mei2 you3 qing2 gan3] 没有情感
gefühllos (Adj) [mei2 you3 gan3 jue2] 没有感觉
Gefühllosigkeit (S)Stupor (S)Unempfänglichkeit (S)Unempfindlichkeit (S)Unwegsamkeit (S)empfindungslos (Adj)sinnlos (Adj) [wu2 gan3 jue2] 无感觉
gefühlsmäßig (Adj)pathetisch (Adj)schmachtend (Adj)sentimental (Adj) [gan3 shang1] 感伤
gefühlsmäßig (Adj)sentimental (Adj) [yi4 dong4 gan3 qing2] 易动感情
gefühlvoll (Adj) [gan3 qing2 feng1 fu4] 感情丰富
Geistesblitz (S) [tu1 fa1 ling2 gan3] 突发灵感
Gemütsbewegung, Gefühl, Emotion (S) [qing2 gan3] 情感
Gerechtigkeitsempfinden, Gerechtigkeitssinn (S) [zheng4 yi4 gan3] 正义感
Gespür (S) [min3 rui4 de5 gan3 jue2] 敏锐的感觉
gewittertwitter (V) [yu4 gan3 dao4] 预感到
Glättungsinduktivität (S) [lü4 bo1 gan3 ying4 xian4 quan1] 滤波感应线圈
Gleichgewichtssinn (S, Bio) [ping2 heng2 gan3] 平衡感
gleichgültig; teilnahmslos; desinteressiert (Adj) [que1 fa2 gan3 qing2] 缺乏感情
Glück verspüren [gan3 dao4 xing4 fu2] 感到幸福
Glücksgefühl [xing4 fu2 de5 gan3 jue2] 幸福的感觉
Grippe (S) [liu2 gan3] 流感
Grippe (S, Med) [liu2 xing2 gan3 mao4] 流行感冒
Grippe (S, Med)Influenza ( 'echte' Grippe ) (S, Med) [liu2 xing2 xing4 gan3 mao4] 流行性感冒
Grippe (S, Med)Infuenza ( 'echte' Grippe ) (S, Med) [liu2 xing4 gan3 mao4] 流性感冒
Grippeimpfung (S) [liu2 gan3 yi4 miao2] 流感疫苗
Grippeschutzimpfung (S) [liu2 gan3 yi4 miao2 jie1 zhong4] 流感疫苗接种
Grippewelle (S, Med) [liu2 gan3 liu2 xing2 qi1] 流感流行期
Grippewelle (S, Med) [liu2 gan3 qi1] 流感期
Grippewelle (S, Med) [liu2 xing2 xing4 gan3 mao4 liu2 xing2 qi1] 流行性感冒流行期
guten Eindruck haben (S)Sympathie haben (S) [you3 hao4 gan3] 有好感
guten Schönheitssinn haben [hen3 you3 mei3 gan3] 很有美感
Haemophilus (S) [liu2 gan3 shi4 xue4 gan3 jun4] 流感嗜血杆菌
Hallsensor (S) [huo4 er3 zhuan4 gan3 qi4] 霍尔传感器
Harnwegsinfekt (S) [niao4 dao4 gan3 ran3] 尿道感染
heißblütig (Adj) [shan4 gan3] 善感
Herausforderungen suchen [gan3 mao4 feng1 xian3] 感冒风险
Herzlichen Dank (Adj) [zhong1 xin1 gan3 xie4] 衷心感谢
Hit (S) [gan3 qing2 qiang2 lie4] 感情强烈
hitzig (Adj) [gan3 qing2 rong2 yi4 ji1 dong4] 感情容易激动
HIV-Infizierte (S, Med) [ai4 zi1 bing4 gan3 ran3 zhe3] 艾滋病感染者
hochempfindlicher Film [gao1 gan3 guang1 xing4 ruan3 pian4] 高感光性软片
Hochstimmung (S) [xin1 kuai4 gan3] 欣快感
Hongkong Grippe (S, Med) [xiang1 gang3 liu2 gan3] 香港流感
Hörsturz [gan3 jue2 shen2 jing1 xing4 er3 long2] 感觉神经性耳聋
Humor (S)Sinn für Humor (S) [you1 mo4 gan3] 幽默感
Identitätsgefühl (S) [yi3 tong2 gan3] 以同感
Impulsgeber (S) [mai4 chong1 zhuan4 gan3 qi4] 脉冲传感器
Inductosyn (S) [gan3 ying4 tong2 bu4 qi4] 感应同步器
induktionsgehärtet (Adj) [jing1 gan3 ying4 dian4 liu2 cui4 huo3] 经感应电流淬火
Induktionsgesetz (Phys) [fa3 la1 di4 dian4 ci2 gan3 ying4 ding4 lü4] 法拉第电磁感应定律
Induktionshärten (S) [gan3 ying4 cui4 huo3] 感应淬火
Induktionsschleife (S, Phys)Induktionsspule (S, Phys) [gan3 ying4 quan1] 感应圈
Induktionsstrom (S) [gan3 sheng1 dian4 liu2] 感生电流
Induktivität (S) [dian4 gan3 xi4 shu4] 电感系数
Induktivität (S) [gan3 ying4 xi4 shu4] 感应系数
Induktivität (S) [zi4 gan3 ying4] 自感应
Induktor (S)Messfühler (S)Sensor (S) [gan3 ying4 qi4] 感应器
infiziert [bei4 gan3 ran3] 被感染
Infizierter (S, Med) [gan2 ran3 zhe3] 感染者
Influenzavirus (S, Med) [liu2 xing2 xing4 gan3 mao4 bing4 du2] 流行性感冒病毒
Infrarotsensor (S) [hong2 wai4 zhuan4 gan3 qi4] 红外传感器
innerlich fühlen, Gefühl (S)Gan (Eig, Fam) [gan3]
Inspiration (S) [gan3 zhao4 li4] 感召力
inspirieren, antreiben, Beeinflussung, Einfluss (V) [gan3 zhao4] 感召
Interaktion (S)Wechselwirkung (S) [jiao1 gan3] 交感
Interessent (S) [gan3 xing4 qu4 de5 ren2] 感兴趣的人
interessieren (V)interessiert (V) [shi3 gan3 xing4 qu4] 使感兴趣
Internationaler Korruptionsindex (Pol) [tan1 wu1 gan3 zhi1 zhi3 shu4] 贪污感知指数
Intimität (S) [qin1 qie4 gan3] 亲切感
Intuition (S) [di4 liu4 gan3] 第六感
IR-empfindliches Papier (S, Phys) [hong2 wai4 gan3 guang1 zhi3] 红外感光纸
irritieren (V) [mi2 gan3] 迷感
Jugendstrafanstalt, Besserungsanstalt (S, Rechtsw) [shao4 nian2 gan3 hua4 yuan4] 少年感化院
kein gutes Gefühl haben (Adj) [gan3 jue2 bu4 miao4] 感觉不妙
Kopierschicht (S) [shai4 ban3 gan3 guang1 ceng2] 晒版感光层
Kreuzinfektion (S)Kreuzkontamination (S) [jiao1 cha1 gan3 ran3] 交叉感染
Langeweile (S) [zhi4 xi2 gan3] 窒息感
leiden, schmerzlich empfinden [tong4 gan3] 痛感
leidenschaftslos [bu4 dai4 gan3 qing2] 不带感情
lichtempfindlich (Adj) [gan3 guang1] 感光
lichtempfindlich machen (V) [shi3 gan3 guang1] 使感光
lichtempfindliche Platte (S) [gan3 guang1 yin4 ban3] 感光印版
lichtempfindliche Schicht (S) [gan3 guang1 ceng2] 感光层
Lichtempfindlichkeit (S) [gan3 guang1 du4] 感光度
Liebschaft (S) [gan3 qing2 wen4 ti2] 感情问题
Loyalität (S, Rechtsw) [gui1 shu3 gan3] 归属感
lyrisch (Adj) [qing2 gan3 feng1 fu4] 情感丰富
Medizin gegen Erkältung (S) [zhi4 gan3 mao4 de5 yao4] 治感冒的药
Menschenverstand (S) [yi4 ban1 gan3 shou4] 一般感受
Menschenverstand (S)Sympathie (S) [tong2 gan3] 同感
Mexiko-Grippe [2 0 0 9 nian2 jia3 xing2 H 1 N 1 liu2 gan3 yi4 chao2] 2009年甲型H1N1流感疫潮
Minderwertigkeitskomplex (S) [zi4 bei1 gan3] 自卑感
moralisches Bewusstsein (S) [shi4 fei1 gan3] 是非感
Nachbilder (S) [yu2 gan3] 余感
Näherungsschalter (S) [jie1 jin4 gan3 ying4 qi4] 接近感应器
Nationalstolz (S, Pol) [min2 zu2 zi4 hao2 gan3] 民族自豪感
Need for Speed (EDV) [ji2 su4 kuai4 gan3] 极速快感
Nochmals vielen Dank ! [zai4 ci4 gan3 xie4 nin2] 再次感谢您
Non-photorealistic Rendering (EDV) [fei1 zhen1 shi2 gan3 hui4 zhi4] 非真实感绘制
nosokomiale Infektion (Med) [yi1 yuan4 nei4 gan3 ran3] 医院内感染
nosokomiale Infektion (S, Med) [yuan4 nei4 gan3 ran3] 院内感染
nosokomiale Infektion, Krankenhausinfektion (S) [yi1 yuan4 gan3 ran3] 医院感染
peinlich berührt sein (Adj) [gan3 dao4 gan1 ga4] 感到尴尬
quasisensibel (Adj, Fam) [zhun3 min3 gan3 xing4 de5] 准敏感性的
rächen (V) [you3 zheng4 yi4 gan3] 有正义感
Reaktion (S) reagieren auf, ansprechen auf (V)auf etwas reagieren (V) [gan3 ying4] 感应
realisieren (V)wahrnehmen (V) [gan3 wu4] 感悟
Regung (S)emotional (Adj) [gan3 qing2 chong1 dong4] 感情冲动
Reizbarkeit (S) [gan3 shou4 ci4 ji1 xing4] 感受刺激性
Reizwäsche (S) [xing4 gan3 nei4 yi1] 性感内衣
Rhythmusgefühl [jie2 zou4 gan3] 节奏感
Richtungssinn (S) [fang1 xiang4 gan3] 方向感
Sauerstoffsensor (Eig, Tech)Lambda-Sonde [yang3 chuan2 gan3 qi4] 氧传感器
schämen (V) [gan3 dao4 can2 kui4] 感到惭愧
Scheibe, Waffel (S) [gan3 hua4 bing3 gan1] 感化饼乾
Schnulze (S) [shang1 gan3 de5 ge1 qu3] 伤感的歌曲
Schönheitssinn (S) [mei3 gan3] 美感
Schuldgefühl (S) [fan4 zui4 gan3] 犯罪感
Schuldgefühl (S) [zui4 jiu4 gan3] 罪咎感
Schwärmer (S) [rong2 yi4 dong4 gan3 qing2 zhe3] 容易动感情者
Schweinegrippe (S) [zhu1 liu2 gan3] 猪流感
Schweinegrippe-Impfung (S, Med) [zhu1 liu2 gan3 yi4 miao2 jie1 zhong4] 猪流感疫苗接种
Schwindelgefühl (S) [xuan4 yun1 de5 gan3 jue2] 眩晕的感觉
sehend (Adj) [yong4 yan3 gan3 jue2] 用眼感觉
seine Dankbarkeit äußern (V) [biao3 shi4 gan3 ji1] 表示感激
Sekundärmaterial (S) [dian4 gan3 ying4 cai2 liao4] 电感应材料
Selbstinduktion (S) [zi4 gan3] 自感
Sensation (S) [gan3 jue2 neng2 li4] 感觉能力
sensibel (Adj) [gan3 jue2 shang4] 感觉上
sensibel, empfindsam, leicht reizbar (Adj) [min3 gan3] 敏感
Sensibilisator (Foto) (S) [zeng1 gan3 ji4] 增感剂
Sensibilität (S) [gan3 jue2 min3 rui4] 感觉敏锐
Sensor, Messelement, Initiator, Geber, Messtaster, Fühler (S) [chuan2 gan3 qi4] 传感器
Sensor, Messelement, Initiator, Geber, Messtaster, Fühler (S) [min3 gan3 qi4 jian4] 敏感器件
sensorische Qualität (S) [gan3 guan1 zhi2 liang4] 感官质量
Sensornetz (EDV) [zhuan4 gan3 qi4 wang3 luo4] 传感器网络
septischer Schock (Med) [gan3 ran3 xing4 xiu1 ke4] 感染性休克
seufzen (V) [gan3 tan4] 感叹
Sexbombe (S) [xing4 gan3 nü3 lang2] 性感女郎
Sexsymbol (S, Med) [xing4 gan3 fu2 hao4] 性感符号
Sexuelle Dysfunktion (S) [xing4 leng3 gan3] 性冷感
sexy (Adj)Erotik (S)Sexappeal (S) [xing4 gan3] 性感
sich fühlen (V)fühlen [gan3 dao4] 感到
sich genieren (V) [gan3 dao4 wei2 nan2] 感到为难
sich interessieren für etw. [gan3 xing4 qu4] 感兴趣
sich langweilen (V) [gan3 dao4 wu2 liao2] 感到无聊
sich schämen (V) [gan3 dao4 xiu1 kui4] 感到羞愧
sich über etw.wundern (V)staunen (V)über etw.erstaunt sein [gan3 dao4 jing1 qi2] 感到惊奇
sich von seinen Gefühlen fortreißen lassen (V) [dong4 gan3 qing2] 动感情
Sinn und Sinnlichkeit (Jane Austen) (S) [li3 zhi4 he2 qing2 gan3] 理智和情感
Sinnesorgan (S) [gan3 guan1] 感官
Sinnesorgan (S) [gan3 jue2 qi4] 感觉器
Sinnesorgan (S, Med) [gan3 jue2 qi4 guan1] 感觉器官
sinnliche Erkenntnis [gan3 xing4 ren4 shi5] 感性认识
Solarisation (S) [fu4 gan3 xian4 xiang4] 负感现象
Spanische Grippe (S, Med) [xi1 ban1 ya2 xing2 liu2 xing2 xing4 gan3 mao4] 西班牙型流行性感冒
Spannungswandler (S) [dian4 ya1 hu4 gan3 qi4] 电压互感器
Spinning (Indoorcycling) (S) [dong4 gan3 dan1 che1] 动感单车
Sprachgefühl (S) [yu3 gan3] 语感
Sprachgefühl (S, Sprachw) [yu3 yan2 gan3 jue2] 语言感觉
spürbar (Adj) [ke3 gan3 jue2 dao4] 可感觉到
spüren (V) [you3 gan3] 有感
stark fühlen, tief im Gefühl haben (V) [shen1 gan3] 深感
starke Gefühle (S) [qiang2 lie4 de5 gan3 jue2] 强烈的感觉
störrisch (Adj) [zhong1 guo2 si4 hu1 you3 yi1 dian3 niu2 qi3 lai2 de5 gan3 jue2] 中国似乎有一点牛起来的感觉
Stromwandlerkreis (Eig, Tech) [dian4 liu2 hu4 gan3 qi4 biao3 pan2] 电流互感器表盘
Superinfektion (S) [shuang1 chong2 gan3 ran3] 双重感染
Sympathikus (S, Med) [jiao1 gan3 shen2 jing1] 交感神经
sympathisch (Adj) [shi3 ren2 you3 tong2 gan3] 使人有同感
Synästhesie (S) [ban4 sheng1 gan3 jue2] 伴生感觉
Synästhesie (S) [fu4 gan3 jue2] 副感觉
Synästhesie (S) [gong4 tong2 gan3 jue2] 共同感觉
Synästhesie (S) [qian1 lian2 gan3 jue2] 牵连感觉
Synästhesie (S) [tong1 gan3] 通感
Tamiflu (ein Antigrippemittel) (S, Med) [ke4 liu2 gan3] 克流感
Tausendfach Dank! [wan4 fen1 gan3 ji1] 万分感激
Telepathie (S) [xin1 dian4 gan3 ying4] 心电感应
Telepathie (S) [xin1 ling2 gan3 ying4] 心灵感应
Temperatursensor [wen1 du4 zhuan4 gan3 qi4] 温度传感器
tief gerührt (V) [shen1 shou4 gan3 dong4] 深受感动
überempfindlich [guo4 yu2 min3 gan3] 过于敏感
Überheblichkeitsgefühl (S)Überlegenheitsgefühl [you1 yue4 gan3] 优越感
überraschen (V)überraschend (V) [shi3 gan3 dao4 yi4 wai4] 使感到意外
übersensibel, gefühlsselig [duo1 chou2 shang4 an3] 多愁善感
übersinnlich [chao1 gan3 guan1] 超感官
überwältigen (V) [shi3 ren2 gan3 dong4] 使人感动
undankbar [bu4 gan3 en1] 不感恩
undankbar [bu4 zhi1 gan3 en1] 不知感恩
Undankbarkeit (S) [bu4 zhi1 gan3 xie4] 不知感谢
unempfänglich (Adj) [bu4 shou4 gan3 ran3] 不受感染
Unempfänglichkeit (S) [wu2 gan3 shou4 xing4] 无感受性
unempfindlich [gan3 jue2 chi2 dun4] 感觉迟钝
Unempfindlichkeit (S) [bu4 min3 gan3 xing4] 不敏感性
Unempfindlichkeit (S)Unwegsamkeit (S) [wu2 gan3 qing2] 无感情
Unempfindsamkeit (S) [bu4 min3 gan3] 不敏感
ungefühlt [bu4 gan3 dong4] 不感动
Unmerklichkeit (S) [wu2 fa3 gan3 zhi1] 无法感知
Unsicherheit (S) [bu4 an1 quan2 gan3] 不安全感
unzumutbar (Adj) [wu2 ze2 ren4 gan3] 无责任感
Verantwortungsgefühl, Pflichtbewusstsein (S) [ze2 ren4 gan3] 责任感
verbinden (Adj)verbunden (Adj) [xin1 huai2 gan3 ji1] 心怀感激
Verstand und Gefühl (Werk) [li3 zhi4 yu3 qing2 gan3] 理智与情感
Verständnis für die Dringlichkeit (S) [jin3 po4 gan3] 紧迫感
vielen Dank [fei1 chang2 gan3 xie4] 非常感谢
Virusgrippe, Influenza (S, Med) [bing4 du2 xing4 liu2 gan3] 病毒性流感
Vogelgrippe (S, Med) [qin2 liu2 gan3] 禽流感
Vogelgrippefälle (S, Med) [qin2 liu2 gan3 an4 li4] 禽流感案例
Vogelgrippefälle (S, Med) [qin2 liu2 gan3 shi4 jian4] 禽流感事件
vor Rührung seufzen (S) [gan3 kai3] 感慨
Vorahnung (S)Vorgefühl (S) [yu4 gan3] 预感
wahrnehmbar [ke3 yi3 gan3 jue2 dao4] 可以感觉到
wahrnehmbar (Adj) [ke3 gan3 jue2] 可感觉
Wahrnehmbarkeit (S) [ke3 gan3 zhi1 xing4] 可感知性
WiderwilleAbneigung (S)Antipathie (S) [fan3 gan3] 反感
wollüstig (Adj) [rou4 gan3] 肉感
wundern (V) [gan3 dao4 jing1 ya4] 感到惊讶
würden wir uns sehr freuen (V)wären wir Ihnen sehr dankbarz.B. 我们希望能收到贵公司的报价,不胜感谢 [bu4 sheng1 gan3 xie4] 不胜感谢
Xiaogan (Bezirk in Hubei) (Eig, Geo) [xiao4 gan3 di4 qu1] 孝感地区
Xiaogan (Geo) [xiao4 gan3 shi4] 孝感市
Xiaogan (Stadt in Hubei) (Eig, Geo) [xiao4 gan3] 孝感
zitternd [guo4 fen4 min3 gan3] 过分敏感
Zufriedenheit (S) [man3 zu2 gan3] 满足感
Zuneigung (S) [gan3 qing2 gui1 shu3] 感情归属


2.4 Pflanzenanbau Sense + Sense + +
9.4 Bereitwillig Sinn + Sense + +